Les sis societats anònimes creades entre el 1847 i el 1855

Societats anònimes dedicades a la filatura creades entre 1847 i 1855.

Entre 1847 i 1855 es crearan sis societats anònimes dedicades totes elles a la filatura i el tissatge del cotó. Durant el mateix període se’n constituiran tres més —L’Auxiliar de la Indústria (1853), L’Aprestadora Espanyola (1853) i La Manufacturera de Cardes (1855)—, també vinculades a la indústria cotonera.

Per a valorar aquest fet, només cal avançar que, després d’elles, la primera anònima cotonera que es constituí fou la Successora de Fabra i Portabella el 1884. És a dir: hauran de passar trenta anys sense que un altre projecte industrial cotoner en segueixi l’exemple.

Les sis societats anònimes tindran una trajectòria ben diversa. La primera d’elles a constituir-se —L’Espanya Industrial— serà en el futur l’empresa més important del sector a Catalunya. Tres d’elles tindran una vida relativament curta, i les dues restants arribaran al segle XX.

En tenir el caràcter d’anònimes, aquestes empreses cotitzaven en Borsa i havien de reunir periòdicament els seus accionistes per a donar compte dels resultats obtinguts. Això fa que en tinguem més informació que no pas de les societats regulars col·lectives o comanditàries, que serà el model seguit per les altres.

Un comú denominador d’aquestes fàbriques és la utilització de la màquina de vapor com a font energètica. Quan es creen, encara no s’ha imposat la turbina i la fàbrica de riu. Utilitzen carbó per a cremar a les calderes i es troben situades a tres ciutats en les quals l’aigua és escassa: Barcelona, Reus i Igualada.