Els ambients rics en briòfits

Hem vist com els briòfits prefereixen els ambients on la humitat es manté sense massa discontinuïtats durant el període favorable per al creixement. Les exigències de cada espècie són, però, molt variables, no solament pel que fa a les necessitats d’humitat, sinó en relació amb la reacció (pH) del medi, il·luminació, temperatura, durada del període favorable, etc. Hi ha força espècies de briòfits, sovint comunes, que són eurioiques, és a dir, adaptades a un ample ventall de condicions ecològiques. D’altres són, però, més estenoiques, i apareixen lligades a condicions ecològiques més estrictes...