Els gremis i l’assistència en l’antic règim

Els gremis desfilant a la processó de Corpus, Barcelona, s.d.

MHCB / R.M.

El sistema gremial conformà un entramat institucional bàsic en la ciutat de l’antic règim. En general, aquest sistema acomplí les funcions de regular la producció de béns fabricats i d’enquadrar socialment un sector important de la població urbana: l’artesanat. Els gremis tingueren un paper inexcusable en l’organització de la producció, del treball i de la comercialització, dins l’àmbit dels seus respectius oficis. En aquest terreny, exerciren una regulació positiva i privilegiada...