Cap a unes noves classes socials?

La classe no s’hereta, s’adquireix, per bé que la classe a la qual pertany la família d’un individu quan neix és un factor molt important per al seu futur arrenglerament social en un determinat grup. Les classes socials es diferencien dels estaments o de les castes perquè són obertes i mòbils, de manera que tant l’ascens en l’escala social (el reclassament) com el descens (el desclassament) són possibles i freqüents. Per a definir una classe s’han de conèixer dues coses: l’origen i el volum dels ingressos o les rendes que percep un individu o una família en les diferents etapes de la seva vida...