El crèdit comercial

Cap al final del segle XI el creixement de l’activitat comercial feia necessari sovint el recurs al crèdit. Els primers documents de crèdit comercial que es coneixen permeten veure com aquesta fou una activitat amb un ràpid desenvolupament.

En un primer moment el crèdit comercial no es diferenciava del crèdit al consum. L’any 1095 el jueu Bonisah, amb la seva esposa Regina i la sogra Bonafilla devien a Ramon Guillem i a Ramon Desplegat quatre quintars d’alum. Com que no podien satisfer el seu deute van empenyorar als creditors tres peces de terra que tenien al Pla de Barcelona, al lloc dit...