Els signes d’identitat

Pobres esperant la sopa, Isidre Nonell, 1899 /MAM