La fi de l’autogovern

Duana de València, F. Rubio i A. Gilabert, 1758-64.