Resultats de la cerca

Es mostren 28 resultats

Karl Ziegler

catalitzador de Ziegler-Natta

xuixo

sindiotàctic | sindiotàctica

Giulio Natta

dodecilbenzensulfonat de sodi

trietilalumini

polial·lòmer

polietilè d’alta densitat

poliisoprè