La represa cívica i cultural

Fira del llibre a la Rambla, Barcelona, C. Pérez de Rozas, 23-4-1953.

AF/AHC

Els canvis polítics del 1951 comportaren unes certes correccions en l’actitud del franquisme respecte de les possibilitats d’expressió, tolerada i pública, en llengua catalana. Les traves imposades als llibres catalans van començar a cedir. Els documents interns del règim parlaven, a la tardor del 1951, de “nuevas normas sobre idiomas regionales” per referir-se a l’esperit amb què eren tractats; és a dir, que de la prohibició total del 1939, passant per la mínima tolerància del 1946, s’arribà a les “nuev...