Castell de Sudanell

Tot i que el topònim Sudanell sembla indicar un assentament d’origen musulmà i que surt esmentat al discutit document dels Termini antiqui civitatis Ilerde com un nucli integrat dins de l’hipotètic territori de Lleida anterior a la conquesta de l’any 1149, la primera menció del castell de Sudanell és del 1187. Probablement, Sudanell es convertí en castell en reorganitzar-se aquest sector amb motiu de la construcció de la nova sèquia de Torres. El 1187 Alfons I donà a Gueraua, esposa de Pere de Puigverd i filla de Guerau de Jorba —de la família Cervera— i Saurina, el castell de Sudanell en feu. L’any següent, Gueraua rebé la protecció del monarca en canvi de la cessió de la potestat d’aquest castell.

En algun moment del final del segle XII el castell de Sudanell devia ésser cedit a l’orde de l’Hospital, que hi va establir una comanda. L’any 1213 Pere I confirmà a Berenguer de Miralles, castellà d’Amposta, la vila i el castell de Sudanell. El primer comanador conegut és Jaume de Ribelles (1323). L’Hospital mantingué el seu domini fins a l’extinció de les senyories. Amb l’inici de la guerra contra Joan II, l’any 1462, el mestre de Calatrava s’apoderà temporalment del castell de Sudanell.

Actualment no es conserva a Sudanell cap resta del que hauria estat el seu antic castell feudal.