Sant Marcel de Planès (Planoles)

Acta de consagració de l’església de Sant Marcel de Planès (1018-1046)

"Audi Israel, dominus Deus tuus Deus unus est. Non habebis deos alienos coram me. Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem que est in celo desuper et que in terra deorsum et eorum qui sunt in aquis. Memento ut diem sabbati sanctifices. Honora patrem tuum et matrem, ut sis longevus super terram. Non occides, non mecaberis, non furtum facies, non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Non concupisces rem proximi tui.

[Crismons] Initium sancti evangelii secundum Matheum: Liber generationis Iesu Xpisti domini nostri, filii David, filii Abraam. Abraam genuit Ysaac, Ysaac genuit Iacob, Iacob autem genuit Iudam et fratres eius. ludas autem genuit Fares et Zaram de Tamar, et reliqua.

[Crismons] Initium evangelii Iesu Xpisti filii Dei secundum Marcum: Sicut scriptum est in Esaya profeta: Ecce mito angelum meum ante faciem tuam qui preparabit viam tuam ante te. Vox clamantis in deserto parate viam Domini, rectas facite semitas eius. Fuit in deserto Iohannes babtizans et predicans babtismum penitentie in remissionem peccatorum, et reliqua.

[Crismons] Initium sancti evangelii secundum Lucam: Fuit in diebus Erodis regis Iudee sacerdos quidam nomine Zacharias de vice Abia et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen eius Elisabet. Erant autem ambo iusti ante Deum, in omnibus incedentes in omnibus [sic] mandatis et iustificationibus Domini sine querela.

[Crismons] Initium sancti evangelii secundum Iohannem: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso vita est, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet et tenebre eam non comprehenderunt, et reliqua.

Oliva episcopus cum omnibus congregationibus utriusque ordinis sibi a Deo comissis, et cum omnibus parentibus illorum tam vivis quam et defunctis.

Hic sunt reliquie ex legione sancti Mauritii et de sancti Romuli et de sancti Felicis et sancti Severi episcopi Gerundensis et sancti Eudaldi martiris.

Bonifilius monachus cum omnibus parentibus vivis et defunctis."

Original: Pergamí de 116×230 mm, procedent d’una lipsanoteca, que anava acompanyat d’un altre fragment més petit, en el qual consten els noms dels sants als quals pertanyen les relíquies dipositades a l’altar. L’ara d’altar, que presentava diversos grafits contemporanis, avui és conservada al Museu d’Art de Catalunya, de Barcelona.

Jaume Martí Sanjaume: Dietari de Puigcerdà, I, pàg. 127.

Cebrià Baraut i Obiols: Les actes de consagracions d’esglésies del bisbat d’Urgell (segles IX-XII), “Urgellia”, I, núm. 55, pàg. 134.


 

Traducció

"Escolta Israel, Déu, nostre senyor, és el teu únic Déu. No tindràs altres déus davant meu. No et faràs cap escultura ni cap semblança d’allò que és dalt del cel, d’allò que és aquí baix, a la terra, ni d’allò que és a les aigües. Recorda el dia del sàbat per tal de santificar-lo. Honora el teu pare i la teva mare, a fi que s’allarguin els teus dies sobre la terra. No matis, no cometis adulteri, no furtis, no aixequis contra el teu proisme un fals testimoni, no desitgis els béns del teu proisme.

[Crismó] Començament del sant evangeli segons sant Mateu: Llibre de la genealogia de Jesucrist, nostre senyor, fill de David, fill d’Abraham. Abraham engendrà Isaac; Isaac engendrà Jacob; Jacob engendrà Judà i els seus germans; Judà engendrà Farés i Zarà, de Tamar, i la resta…

[Crismó] Començament de l’evangeli de Jesucrist, fill de Déu, segons sant Marc: Com és escrit en el profeta Isaïes: Vet ací, jo t’envio el meu àngel davant la teva faç qui davant teu, prepararà el teu camí. Veu de qui crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, adreceu els seus senders. Aparegué Joan baptista al desert, predicant baptisme de penitència per a remissió dels pecats, i la resta…

[Crismó] Començament del sant evangeli segons sant Lluc: Fou en els dies d’Herodes, rei de la Judea; un sacerdot, de nom Zacaries, de l’estirp d’Abics, i la seva esposa, de les filles d’Aaró, el nom de la qual era Elisabet. Ambdós eren justs als ulls de Déu; acomplien fidelment tots els manaments i les observances del Senyor.

[Crismó] Començament del sant evangeli segons sant Joan: Al principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu. Ell era al principi amb Déu. Tot per ell fou fet, i sense ell, res no fou fet. Tot el que ha estat fet en ell és vida, i la vida era la llum dels homes, i la llum resplandeix en les tenebres, i les tenebres no se’n pogueren apoderar, i la resta…

Oliba, bisbe, amb totes les congregacions d’un i altre orde, confiades a ell per Déu, i amb tots els parents, vius i morts.

Aquí hi ha les relíquies de la legió de sant Maurici, de sant Ròmul, de sant Feliu, de sant Sever, bisbe de Girona, i de sant Eudald, màrtir.

Bonfill, monjo, amb tots els parents, vius i morts."

(Traducció: Joan Josep Busqueta i Riu)