Els trefiladors i els productes fabricats amb filferro

El trefilatge i les aplicacions del filferro

El trefilatge és l’operació que consisteix a reduir el gruix d’un producte metal·lúrgic, fent-lo passar per tracció per forats calibrats, cada vegada més estrets, d’una sèrie de fileres d’acers especials. A nivell industrial els metalls utilitzats eren el ferro i el llautó, un aliatge de coure i zinc, anomenat també coure groc al segle XIX. En joieria el trefilatge era aplicat a metalls preciosos com l’or o la plata.

La primera matèria del filferro era la barra rodona de ferro, obtinguda en una siderúrgia després d’un procés de laminació...