La conca del Cabriol

Les formacions neògenes del Cabriol i del Xúquer: a baix, mapa de les principals unitats diferenciades; a dalt, tall transversal de la vall del Cabriol, que mostra la disposició de les unitats neògenes. El rebliment de la conca del Cabriol és format per un conjunt de materials detrítics d’origen fluvial i per calcàries, margues i guixos dipositats en medis lacustres. La vall del Cabriol té a Fuente Podrida la successió més completa de la conca. La unitat de calcàries del Viso enllaça cap al SW amb les unitats de la conca de Xúquer.

Biopunt, a partir d’originals d’E. Moissenet i...