Els manuscrits de Vic, Girona i la Catalunya Nord (segles XI i XII)

La diòcesi de Vic, dependent de Narbona, consolidà la seva restauració entre el final del segle IX i l’inici del X, quan assolí la seva emancipació i es convertí en una seu amb més autonomia (907). El seu creixement general en aquesta etapa suposa també l’ampliació dels seus arxius i biblioteca, que posen les bases d’una futura escola catedralícia i d’un escriptori propi, que se suposa en funcionament ja abans que s’acabés el segle IX. Sembla que les atribucions del primer obrador degueren de ser força limitades i dependents de la tutela narbonesa. Aquest fet no és obstacle per considerar que...