Les polítiques de recerca

Les polítiques de recerca i desenvolupament (R+D) o de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) han pres un particular protagonisme els darrers anys en molts estats com a instruments importants de creació de riquesa i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest protagonisme recent explica en part les moltes llacunes d’informació, ja que les estadístiques directes sobre indicadors d’aquestes polítiques són encara escasses i manquen en molts estats, fins i tot en alguns dels més desenvolupats.

Aquest mapa sintetitza dues variables significatives de l’atenció que...