Bibliografia general referent al romànic de la Selva

 • A.A.V. (Amics de L’Art vell): Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935.
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia, II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-1952 .
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives, (Biografies catalanes. Sèrie històrica, núm. 1), Barcelona 1965.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Tossa. Notas geográficas, arqueológicas e históricas, Barcelona 1957.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Art romànic. Guia. Ajuntament de Barcelona-Museu d’Art de Catalunya, Barcelona 1973.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: La pintura catalana. La fascinació del romànic, Editions d’Art Albert Skira - Carroggio S.A. de Edic., Ginebra-Barcelona 1989.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Això és Catalunya. Guia del Patrimoni Arquitectònic, ed. Plaza & Janés, Barcelona.
 • Alavedra, Joan: Tossa, ed. Orbis, Barcelona 1954.
 • Alberch, Ramon - Aragó, Narcís-Jordi: Els jueus de les terres gironines, “Quaderns de la Revista de Girona”, núm. 1. - Guies, Girona 1985.
 • Alberch, R., Clarà, J. i Roura, G.: El Gironès, la Selva, la Garrotxa, vol. 3., Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Enciclopèdia Catalana SA, Barcelona 1981.
 • Almagro, M., Serra Ràfols, J. de C., i Colominas, J.: Carta arqueológica de España: Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1945.
 • Alòs-Moner, Ramon d’: Inventaris dels castells catalans dels segles XIV-XVI, dins “Estudis Universitaris Catalans”, IV, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1910.
 • Alsius i Torrent, P. - Pujol i Camps, C.: Nomenclátor geográfico-histórico de la provincia de Gerona, Certamen de la Asociación Literaria de Gerona, Girona 1883.
 • Aragó, Antoni M.: Los linajes de Santa Coloma de Farners (obra inèdita premiada l’any 1951).
 • Aragó, Antoni M.: El monestir d’Amer i els seus promotors, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot, Annals 1978, Olot 1979.
 • Arnau i Guerola, Maruja: Els pobles gironins. La Selva II, Aubert impressor S. A., Barcelona 1983.
 • Badia i Homs, Joan: L’arquitectura medieval de l’Empordà, 3 vols, Diputació de Girona, Girona 1977-81 .
 • Bargalló i Chaves, Eva: Marededéu del Coll, dins Catalunya Romànica, vol. XXIII, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1986, pàgs. 94-95.
 • Barral i Altet, Xavier: L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-X, Edicions 62, S.A., Barcelona 1981.
 • Barraquer i Roviralta, Gaietà: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 2 vols, Barcelona 1906.
 • Barrau i Dihigo, L. - Massó i Torrents, J.: Vegeu Gesta Comitum Barcinonensium.
 • Bayona i Prats, Lluís: La rehabilitació en els monuments: el cas dels Banys Àrabs, “Revista de Girona”, XXXVI, Girona, 1990, núm. 139, pàgs. 73-77.
 • Bofarull i Mascaró, Pròsper de: Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona 1852.
 • Bolòs, Jordi - Hurtado, Víctor: Atlas històrie de Catalunya, anys 759-992, “Figueres”, Barcelona 1984.
 • Botet i Sisó, Joaquim: s.d. Província de Girona, dins Geografia General de Catalunya (dir. per F. Carreras i Candi), vol. II, A. Martín - editor, Barcelona, s.d.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Notas históricas: Lloret de Mar. La iglesia parroquial, “Revista de Gerona”, XV, Girona 1891a , pàgs. 137-148.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Notas históricas: Lloret de Mar. Hospital. Escuelas, “Revista de Gerona”, XV, Girona 1891b , pàgs. 180-183.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Notas históricas: Massanet de la Selva, “Revista de Gerona”, XVI, Girona 1892, pàgs. 262-272 i 326-340.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Cartoral de Carles Many. Index cronològich del cartoral de la Cúria Eclesiàstica de Gerona anomenat de Cario Magno, Impremta de la Casa Provincial de la Caritat, Barcelona 1905.
 • Burón, Vicenç: Esglésies romàniques catalanes. Guia, Artestudi Edicions, col·lecció de materials 1, Barcelona 1980.
 • Burón, Vicenç: Castells romànics catalans. Guia., Edicions Mancús, Barcelona 1980.
 • Calmette, Joseph: Un jugement original de Wifred le Velu pour l’abbaye d’Amer, “Bibliothèque de l’Ecole de Chartres”, vol. LXVII, París 1906, pàgs. 60-69.
 • Calzada i Oliveras, Josep: Unes pintures pre-romàniques a Sant Pere Desplà, “XXVIII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Santa Coloma de Farners”, “Quaderns de la Selva”, núm. 1, Centre d’Estudis Comarcals La Selva 1983.
 • Calzada i Oliveras, Josep: Sant Pere Desplà, Inauguració de les obres de restauració de l’església i de les pintures murals pre-romàniques. Generalitat de Catalunya-Diputació de Girona 1986.
 • Camós, Narcís: Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, Barcelona 1657 (hi ha una reedició del 1949).
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1974.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1975.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: El romànic català, Edicions 62, Barcelona 1976.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: La pintura mural romànica, “Coneguem Catalunya”, núm. 5, Barcelona 1984.
 • Carreras i Candi, Francesc: Notes històriques de Sant Hilari, Barcelona 1911.
 • Els castells catalans, vol. III, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1971.
 • Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, Barcelona 1990.
 • Cirici i Pellicer, Alexandre: L’art gòtic català, I. (Segles XIII-XIV), Edicions 62, Barcelona 1977.
 • Cirici i Pellicer, Alexandre: Colección Viñas de tejidos antiguos, Diputació Provincial de Barcelona 1957.
 • Coll i Castanyer, Jaume: Breda històrica i actual, col·l. Monografies locals, Sèrie B, núm. 3, ed. Montblanc, Granollers 1971.
 • Coma i Soley, V.: Blanes. Notes històriques, Llibreria Verdaguer, Barcelona 1922.
 • Coma i Soley, V.: Santa Maria de Blanes, ed. Balmes, Barcelona 1941.
 • Constans i Serrats, LI. G.: Girona, bisbat marià, Barcelona 1954.
 • Coroleu i Inglada, J.: Algunos datos para la historia de Hostalrich, “Certamen de la Asociación Literaria”, Girona 1887.
 • Coromines, J.: Estudis de toponímia catalana I, ed. Barcino, Barcelona, 1965.
 • Costa, M. Mercè: Comentario a siete lápidas del Museo Arqueológico Provincial, “Revista de Gerona”, V, núm. 7, Girona 1959, pàgs. 83-86.
 • Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni: L’època del Cister. Segle XIII, dins Història de l’art català, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1985.
 • Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni: Els inicis i l’art romànic. Segles IX-XII, dins Història de l’art català, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1986.
 • Dalmau i Casanovas, J.: Notes per a un estudi sobre els noms de lloc de Girona, 1er. Partit judicial de Sta. Coloma de Farners, Colla Excursionista Cassanenca, Caçà de la Selva 1969.
 • Durliat, Marcel: El arte catalán, ed. Juventud, Barcelona 1967.
 • Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1982.
 • Fàbregas i Barri, Esteve: Lloret de Mar, col·l. Biblioteca Selecta, 269, ed. Selecta, Barcelona 1969.
 • Focillon, Henri: L’art des sculpteurs romans, “Quadrige”, Presses Universitaires de France, París 1982 (1931, la. ed.).
 • Font i Baró, F.: Guía oficial ilustrada de Caldas de Malavella, Girona 1927.
 • Font i Rius, J. M.: Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona 1969.
 • Fontseré, Eduard - Iglésies, Josep: Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906, Fundació Vives Casajuana, Barcelona v.
 • GAG: Guia d’arquitectura de Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, ed. La Gaia Ciència, Barcelona 1980.
 • Gavin, J. M.: Inventari d’esglésies, vol. 11, Gironès-Selva, Artestudi Edicions, Barcelona 1982.
 • Gesta Comitum Barcinonensium, edició i notes a cura de L. Barrau i Dihigo i J. Massó i Torrents, Fundació Concepció Rabell i Cibils, vídua Romaguera, Barcelona 1925.
 • Ginesta i Battaori, Salvador: La comarca de la Selva, col·l. Biblioteca Selecta, 459, ed. Selecta, Barcelona 1972.
 • Girbal, Enric Claudi: Tossa. Noticias sobre la historia, tradiciones y costumbres de esta villa y su término, “Certamen de la Asociación Literaria”, Girona 1884.
 • Girbal, Enric Claudi: El castillo de Brunyola. Memoria histórica, Girona 1885.
 • Griera, Antoni: Nombres de santo y de lugar de la diócesis de Gerona, “Boletín de Dialectología Española”, XXIX, Abadia de Sant Cugat del Vallès, Barcelona 1951.
 • Gudiol i Cunill, Josep: Nociones de arqueología sagrada catalana, Impremta Balmesiana, Vic 1933 (1902, la. ed.).
 • Gudiol i Cunill, J. i altres: Cataluña I, col·l. Tierras de España, Madrid 1974.
 • Iglésies i Fort, Josep: El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV, “Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona”, XXXIV, López Robert editor, Madrid 1961-1964, pàgs. 249-356.
 • Junyent, Eduard: Catalogne romane, 2 vols., Zodiaque, (La nuit des temps, 12-13), Abbeye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire 1960-1961
 • Junyent, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XI, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1975.
 • Junyent, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1976.
 • Junyent, Eduard: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 3), Barcelona 1983.
 • Lampérez Romea, Vicente: Arquitectura civil española de los siglos i al XVIII, 2 vols., Madrid 1922.
 • Liber feudorum maior, edició a cura de Francesc Miquel i Rosell, CSIC, Barcelona 1945.
 • Llorens, J. M., Mataró, M. i Rueda, J. M.: Estudi del poblament al segle XI a Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies, Breda i Riells, Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, Barcelona 1982.
 • Marca, Pèire de: Marca Hispanica, sive limes Hispanicus, París (edició facsímil), ed. Base, Barcelona 1972.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Los castillos de Estela y Rocasalva, vigías del valle de Amer, “Revista de Gerona”, XV, núm. 48, Girona 1969, pàgs. 24-27.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Amer, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XX, Girona 1970-1971 , pàgs. 5-74.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Maçanet de la Selva, Girona 1983.
 • Marquès i Planagumà, J.: Vilobí d’Onyar a través del capbreu d’en Ramon Melars (1338), Caçà de la Selva 1976.
 • Martí, Ramon: Els inicis de l’organització feudal de la producció al bisbat de Girona. Col·lecció diplomàtica de la Seu, anys 817-1100, (tesi de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona 1987. Hi ha una edició en microfitxes: Publicacions de la UAB).
 • Martín i Ros, Rosa M.: Teixit de Gilgamès, dins Catalunya Romànica, vol. III, Osona. II, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1986, pàgs. 728-731.
 • Mas i Solenc, Josep M.: Guia de Santa Coloma de Farners, Barcelona 1977.
 • Mauri i Serra, Josep: Història del santuari de la Mare de Déu del Coll, Gràficas Marina, S.A., Barcelona 1952.
 • Melé i Ferrer, Ignasi: Tossa, ed. Blandonia, Blanes 1926.
 • Merino, Antolín - La Canal, José de: España Sagrada, vol. XLIII, Imprenta de Collado, Madrid 1819.
 • Millàs i Vallicrosa, J. M., Rabassa i Arigós, F.: Historia de Santa Coloma de Farnés y su comarca, 1951 (obra premiada al Certamen Histórico de la Junta del Milenario, Santa Coloma de Farners).
 • Miquel i Rossell, F.: Vegeu Liber feudorum maior. 1945.
 • Miret i Sans, Joaquim: Les cases dels templers i hospitalers en Catalunya. Aplech de noves i documents històrics, Barcelona 1910.
 • Miret i Sans, Joaquim: Itineraris del rei Jaume I, Barcelona 1918.
 • Monreal, Lluís - Riquer, Martí de: Els castells medievals de Catalunya, 2 vols., Barcelona 1955-1958.
 • Monsalvatje i Fossas, Francisco: Notícias históricas, 26 vols., Olot-Girona 1889-1915 .
 • Morales i Nin, R. M.: Lloret de Mar, ed. Fabregat, Barcelona 1983.
 • Morgades i Gili, Josep: Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico-Episcopal de Vic, Vic 1893.
 • Noguera i Massa, Antoni: Les marededéus romàniques de les terres gironines, Artestudi Edicions, núm. 5, Barcelona 1977.
 • Nolla, J. M. - Casas, J.: Carta arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d’època romana al N.E. de Catalunya, Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, Generalitat de Catalunya-Diputació de Girona 1984.
 • Oliva i Prat, Miquel: Actividades de la Delegación Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1956, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, vol. XI, Girona 1956-1957.
 • Oliva i Prat, Miquel: Inventario de castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de Gerona, “Revista de Gerona”, Girona 1967-1969, vol. XIII, núm. 40, pàgs. 21-24; vol. XIII, núm. 41, pàgs. 47-62; vol. XIV, núm. 43, pàgs. 49-58; vol. XIV, núm. 45, pàgs. 45-57 i vol. XV, núm. 47, pàgs. 37-56.
 • Palau, Josep: Llibre de Tossa, col·l. Biblioteca Selecta, 112, ed. Selecta, Barcelona 1952.
 • Palli Aguilera, Federico: La Via Augusta en Cataluña, Universidad Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1985.
 • Partearroyo, Cristina: Telas, alfombras y tapices, “Historias de las Artes Aplicadas e Industriales en España”, ed. Cátedra, Madrid 1982.
 • Pedemonte i Falguera, Bonaventura: Notes per a la història de la baronia de Castellvell de Rosanes, Impremta Elzeviriana i Llibreria Camí, S.A., Barcelona 1929.
 • Pella i Forgas, Josep: Historia del Ampurdán, Luis Tasso y Serra Impresor, Barcelona 1883. (hi ha una reedició del 1980)
 • Pla i Cargol, Joaquim: La provincia de Gerona, Dalmau Carles Pla, S.A., editores, Girona-Madrid 1945.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Plazas fuertes y castillos en tierras gerundenses, Dalmau Carles i Pla, S.A., editores, Girona 1953.
 • Pladevall i Font, Antoni: Les Guilleries: síntesis histórica y evolución demográfica, “Ausa” III, Vic 1958-1960a .
 • Pladevall i Font, Antoni: El monasterio de Sant Llorenç de Munt de las Guilleries, “Ausa” IV, Vic 1958-1960b .
 • Pladevall i Font, Antoni: La Vall d’Osor dels anys 1316 a 1318, “Ausa” IV, Vic 1961-1962, pàgs. 255-266 i 283-293.
 • Pladevall i Font, Antoni: Els monestirs catalans, ed. Destino, Barcelona 1968 .
 • Pladevall i Font, Antoni: El comtat d’Osona a mig segle XIV, Barcelona 1972 .
 • Pladevall i Font, Antoni: El santuari de la Mare de Déu del Coll de les Guilleries, ed. Montblanc-Martín, Granollers 1974.
 • Pladevall i Font, Antoni: El santuari del Far. Collsacabra. Guilleries, ed. Montblanc-Martín, Granollers 1980.
 • Pladevall i Font, Antoni: Sant Pere Desplà. Un racó interessant de les Guilleries-Montseny, 1987, dins “Monografies del Montseny”, núm. 2.
 • Pladevall i Font, Antoni: La Selva, dins El nostre patrimoni, Caixa d’Estalvis de Girona, Girona 1989.
 • Pladevall i Font, Antoni - Serradesanferm, Àngel: Sant Hilari Sacalm. Capital de les Guilleries, ed. Fiter, Sant Hilari Sacalm 1976.
 • Pons i Guri, J. M.: Document del vescomte Seniofred de Girona sobre Lloret, “Archivo Histórico y Museo Fidel Fita”, núm. 1-2, Arenys de Mar 1962a .
 • Pons i Guri, J. M.: Un cartulario de la Comanda de la Milicia Hospitalera de Sant Celoni, “Archivo Histórico y Museo Fidel Fita”, núm. 14, Arenys de Mar 1962b.
 • Pons i Guri, J. M.: Nomenclátores de la diócesis gerundense en el siglo, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XVII, Girona 1964-1965 , pàgs. 5-78.
 • Pons i Guri, J. M.: El milenario de Lloret, “Archivo Histórico y Museo Fidel Fita”, núm. 22, Arenys de Mar 1966.
 • Pons i Guri, J. M.: Llibre de la universitat de la vila de Blanes, Blanes 1969.
 • Puig i Cadafalch, Josep: L’Art Romànic a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1920.
 • Puig i Cadafalch, Josep: Le premier art roman, París 1928.
 • Puig i Cadafalch, Josep: L’arquitectura romana a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1934.
 • Puig i Cadafalch, J., Falguera, A. de, i Goday, J.: L’arquitectura romànica a Catalunya, 4 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1909-1918 .
 • Pujol, C. - Alsius, P.: Nomenclátor geográfico-histórico de la provincia de Gerona desde la más remota antigüedad hasta el siglo XV, Imprenta Torres, Girona 1883.
 • Pumarola, Jaume: La villa de Hostalrich, “Revista de Gerona”, VI, núm. 13, Girona 1960, pàgs. 45-47.
 • Pumarola, Jaume: El castillo de Montsoriu, “Revista de Gerona”, VII, núm. 15, Girona 1961, pàgs. 69-70.
 • Riu i Riu, Manuel: Excavaciones en el poblado medieval de Caules. Municipio de Caldes de Malavella, provincia de Gerona, “Excavaciones Arqueológicas en España”, núm. 88, Madrid 1976.
 • Riu i Riu, Manuel: Contribution à l’étude des techniques de construction au Moyen-âge. Parements, modules et outils, dins “Histoire des techniques et sources documentaires. Méthodes d’approche et expérimentation en région méditerranéenne”, Cahier 7, Ais de Provença 1982.
 • Riu i Riu, Manuel: Notes sobre l’aportació de l’arqueologia a l’urbanisme medieval català, “Fonaments”, núm. 5, Barcelona 1985.
 • Rius i Serra, J. M.: Cartulario de Sant Cugat del Vallès, 3 vols., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1945-1947.
 • Rius i Serra, J. M.: Rationes Decimarum Hispaniae (1279-1280), vol. I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1946.
 • Romaguera, Francesc: Constituciones Synodales Diocesis Gerundensis, Girona 1691.
 • Sampere i Miquel, Salvador: El castillo de Hostalrich, “Certamen de la Asociación Literaria”, Girona 1898.
 • Serra i Ràfols, Josep de C.: Las termas romanas de Caldas de Malavella, “Archivo Español de Arqueología”, Madrid 1941, pàgs. 304-314.
 • Shepherd, Dorothy: A dated hispano-islamic silk, “Ars Orientalis” II, Universty of Michigan 1957.
 • Shideler, John C.: Els Montcada: una família de nobles catalans de l’Edat Mitjana (1000-1230), Edicions 62, Barcelona 1987.
 • Sobrequés i Vidal, Santiago: El setge de la Força de Girona en 1462, Rafael Dalmau editor, Barcelona 1962.
 • Sobrequés i Vidal, Santiago: Els barons de Catalunya, ed. Vicens - Vives, Barcelona 1970.
 • Soldevilla, Ferran: Les quatre grans cròniques, ed. Selecta Barcelona 1971.
 • Tasis, Rafael: Joan I, el rei caçador i músic, ed. Aedos, Barcelona 1959.
 • Villanueva, Jaume: Viaje literario a las iglesias de España, vols. XII, XIV i XV, Madrid 1850-1851.
 • Viñas i Serra, F.: Arqueología prehistórica. Hallazgo en Caldas de Malavella, “Revista de Gerona”, I, Girona 1876-1877 , pàgs. 49-52.
 • Vinyes, Ramon: Anglès. Notes històriques, ed. Montblanc-Martín, Barcelona 1973.
 • Whitehill, Walter Muir; L’art romànic a Catalunya, segle XI, Barcelona 1974 (1941, 2.a ed.).
 • Yarza, Joaquín: Arte y arquitectura en España, 500-1250, Ediciones Cátedra, (Manuales de Arte Càtedra), Madrid 1979.
 • Yarza, Joaquín: L’escultura romànica, dins L’art català. Estat de la qüestió. Vè CEHA, Barcelona, pàgs. 103-122, 1984.