Pont de la Cabreta (Campdevànol)

Situació

Vista general.

J. Bolòs

Pont situat sobre el riu Freser, quan la vall es comença a eixamplar, a uns 2 km al nord de Campdevànol. Cal relacionar aquest pont amb la via que anava de Ripoll cap a Ribes seguint el riu Freser.

Mapa: 256M781. Situació: 31TDG313781.

Si agafem la carretera que va de Campdevànol a Ribes de Freser, el veurem a mà esquerra, immediatament després de passar la Colònia l’Herand.

Pont

La longitud total d’aquest pont de doble vessant és d’uns 53 m. Actualment, tot ell no és pas d’època romànica; ha sofert diverses reconstruccions i transformacions. L’arcada central, que té uns 23 m de llum i una alçada —fins al nivell actual de l’aigua— d’uns 13 m, fou refeta en època moderna, segurament en haver-se ensorrat, ran d’una riuada, la romànica. Així mateix, en ésser construïda la carretera, hom degué transformar l’extrem oriental del pont, per tal de deixar passar aquesta via; actualment el pont, en aquest extrem, fa un angle.

En conjunt, doncs, la part més antiga es conserva al final de l’estrep oriental i, sobretot, a la banda de ponent, on encara podem veure, entre d’altres coses, una arcada romànica amb una amplada de llum de 6,90 m. A llevant seu hi ha un altre petit arc; aquesta obertura és situada a un nivell superior, a 3,50 m del terra actual. Poc més enllà d’aquesta petita arcada —destinada a evitar que el pont fos excessivament massís— s’acaba la part original. Al costat oposat, a ponent de l’arcada romànica, a un nivell baix, hi ha un altre arc petit, cobert també amb volta de mig punt i amb una amplada de 2,10 m.

El pont, que, com hem dit, és de doble vessant, té una amplada de 2,80 m, a la qual cal restar els 40 i 38 cm de les dues baranes superiors.

L’aparell de la part romànica és format sobretot per carreus allargats d’uns 15 × 30 cm; n’hi ha, però, d’altres de més grossos i fins i tot alguns de col·locats verticalment. Les dovelles de l’arcada lateral són força ben treballades i tenen una amplada d’uns 15 cm i una longitud d’uns 50 cm; les de la petita arcada elevada són menys allargades.

La part romànica d’aquest pont sembla que pot ésser datada vers el segle XI.