Sant Miquel de Molins de Rei

El 1209, a precs del rei Pere I i dels homes de la vila de Molins de Rei, el bisbe de Barcelona atorgà llicència a la vila de Molins de Rei per tenir església i cementiri al lloc on hi havia la capella de Sant Miquel, que seria sufragània de Santa Creu d’Olorda, el clergue de la qual hi faria celebrar els oficis. Els habitants es comprometien a donar cada any 20 quarteres d’ordi al capellà que la servís. El 1247 és documentada l’obra de l’església, que es devia reedificar. El 1325 es constituí en parròquia independent. El 1361 Constança de Noguera, vídua de Francesc de Ferriol, senyora de la...