Santa Maria de Montalban

Aquesta església és situada a uns 400 m al NE del poble, dins el cementiri parroquial i fora del recinte murat de la vila de Montalban lo Castèl. Es tracta de l’antiga església parroquial, que ha perdut el seu caràcter en favor de la capella del castell de Montalban, dins el poble. És documentada per primera vegada l’any 1261, quan s’esmenta el capellà d’aquesta església, i de nou el 1347 (“ecclesia Sanctae Mariae de Monte Albano”). És una església d’una sola nau d’estructura gòtica, capçada a llevant per un absis pentagonal, amb una finestra central construïda amb carreus ben tallats i molt ben disposats que posen en evidència una obra molt tardana situada entre els segles XIII i XIV, que fou reformada amb la construcció de la nau dins un estil plenament gòtic. En l’església actual es distingeixen dues parts ben diferenciades: a l’E, l’absis pentagonal i el començament de la nau, fets amb pedra tallada; a l’W, dos trams de la nau reconstruïts al segle XVIII. Damunt la porta d’entrada hi figura la data de 1734. El porxo, igualment datat, és més tardà.