El mercat financer i el sistema bancari català, 1844-1864

Lletres de canvi.

El desenvolupament del procés d’industrialització a Catalunya (J. Nadal, 1975; M. Izard, 1973 i J Maluquer, 1976) comportà que durant el període comprès entre 1840 i 1865 es produís una profunda transformació de les estructures financeres del país, respecte de la qual cal tenir en compte que aquest canvi es concentrà molt acusadament a Barcelona, on aparegueren una banca i un mercat borsari modern que, de bon principi, tendiren a projectar la seva activitat sobre tot el Principat; que aquestes noves institucions financeres no van suplantar els instruments financers...