Els picnogònids

Característiques del grup

Els picnogònids formen un grup d’artròpodes marins que per la forma del cos, semblant al de les aranyes, s’han anomenat aranyes de mar. Es tracta d’un grup àmpliament distribuït: es troba a tots els mars i oceans, des de la zona litoral fins a fondàries de més de 6000 m. Són principalment bentònics, bé que algunes espècies poden nedar i aparèixer entre el plàncton. No són estranys a les nostres costes, però sovint passen desapercebuts per les seves petites dimensions, l’escassa mobilitat i la coloració críptica. L’observació acurada de les masses d’algues litorals...