Els miriàpodes

El concepte de miriàpode

L’organització externa del cos dels miriàpodes, és a dir, la seva divisió en un cap diferenciat i un cos uniforme proveït d’un nombre elevat de segments, és evident en aquest exemplar de quilòpode (Pseudohimantarium mediterraneum europaeum), al qual hom pot apreciar, igualment, la uniformitat morfològica dels apèndixs del cos.

Antoni Serra.

Els miriàpodes són mandibulats terrestres que tenen el cos format per dues regions, el cap i el tronc. El tronc és constituït per un elevat nombre de segments, cada un dels quals presenta, almenys, un parell de...