Les esponges calcàries

Els calcaris o esponges calcàries són exclusivament marins i viuen a la zona litoral, proveïts, sense excepció, d’un esquelet de carbonat càlcic. Moltes de les seves espècies són anuals i no arriben a créixer més de 5 o 6 cm d’envergadura. Solen tenir un aspecte fràgil i una organització del sistema aqüífer de tipus senzill.

Dins la seva classe, hom distingeix tres grups, amb la categoria taxonòmica de subclasse: els calcinis (Calcinea), els calcaronis (Calcaronea) i els faretrònides (Pharetronida).

Els calcinis

Són esponges calcàries que es distingeixen per certs caràcters citològics...