Els celenterats: cnidaris i ctenòfors

Entre els cnidaris trobem organismes que viuen fixats al substrat durant tota la seva vida adulta (encara que en alguna fase del seu cicle poden ésser nedadors i planctònics), com ara els coneguts coralls, les gorgònies, les actínies i les anemones. Però també n’hi ha que viuen durant tot el seu cicle com a formes nedadores, típicament planctòniques, com ara les meduses. La de la fotografia, de l’espècie Cotylorhiza tuberculata, arriba a atènyer mig metre de diàmetre, i no és rar veure-la durant la primavera i la tardor prop de la costa, en aigües superficials; els adults neden solitaris...