Bibliografia general G-M

Galindo, P.
1923 Las Bellas Artes en Zaragoza (siglo XV), “Estudios históricos”, pàg. 463-468.

García, Pierre
1990 Le métier du peintre, Dessain et Tolra, París.

Garcia Espuche, Albert – Guàrdia, Manuel
1992 “La consolidació d’una estructura urbana
1300-1516”, Història de Barcelona, vol. 3, La ciutat consolidada (segles XIV i XV), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pàg. 37-72.

García Marsilla, Juan Vicente
2001 La cort d’Alfons el Magnànim i l’univers artístic de la primera meitat del quatre-cents, “Seu Vella. Anuari d’història i cultura”, 3, Lleida, pàg. 13-54.
2005 “Maestros de ultramar: artistas italianos y franceses al servicio de la monarquía aragonesa (siglos XIV y XV)”, La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI. VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004 (XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, València 2004, 9-14 setembre), Universitat de València, València, pàg. 1907-1921.

Garriga Riera, Joaquim
1986 “Bartolomé Bermejo. La Pietat Desplà”, Thesaurus/Estudis. L’art dels bisbats de Catalunya 1000/1800, catàleg de l’exposició, Fundació “la Caixa”, Barcelona, pàg. 166-168.
1990 Qüestions de perspectiva en la pintura hispànica del segle XVI. Criteris d’anàlisi i aplicació al cas de Catalunya, tesi de doctorat inèdita, Universitat de Barcelona (edició en microfitxa. Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, núm. 1421, Barcelona 1992).

Gasol, Josep Maria
1960 Sant Fruitós, patró de Manresa, Reial Confraria dels Cossos Sants, Manresa.
1960-61 Iconografía de San Fructuoso, “Boletín arqueológico”, època IV, anys LV-LXI, fascicle 69-70, Tarragona, pàg. 5-38.
1978 La Seu de Manresa. Monografia històrica i guia descriptiva, Manresa.

Gasol, R.M.
2005 La pintura mural romànica. Estudi de la tècnica i anàlisi dels materials, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona.

Gauthier, Marie-Madeleine
1972 Émaux du Moyen Âge Occidental, Office du Livre, Friburg.

Gettens, R.J. - Stout, G.L.
1942 Painting Materials. A Short Encyclopaedia, Dover, Nova York.

Gnoli, R.
1971 Marmora romana, Edizioni dell’Elefante, Roma.

Das Goldene Rössl. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, catàleg de l’exposició, Hirmer und Bayerisches Nationalmuseum, Munic 1995.

Gombrich, Ernst Hans
2003 “Las imágenes como objectos de lujo. La oferta y la demanda en la evolución del estilo gótico internacional”, Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual, Debate, Madrid, pàg. 80-107 (1a edició dins M. Bal i altres: Three Cultures, la Haia 1989, pàg. 127-160).

González, J.R.
2003 “Làpida commemorativa de la col·locació de la primera pedra (22 de juliol de 1203)”, Seu Vella. L’esplendor retrobada. (Seu Vella de Lleida, 800 anys), catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya – Fundació “la Caixa”, Lleida, pàg. 242-250.

Gonzalvo i Bou, Gener
2001 Poblet, panteó reial, Rafael Dalmau editor, Barcelona.

Grahit i Grau, Josep
1947 Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona: memoria de la labor realizada por la misma en su primer siglo de existencia
1844-1944,
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, Barcelona.
1953 Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona: memoria de su actuación durante los años 1946 a 1952 ambos inclusive, Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, Barcelona. Le grand retable de Narbonne. Actes du 1er Colloque d’Histoire de l’art méridional au Moyen Âge, Narbonne, décembre 1988, Narbona 1990. 

Greenhalg, M.
1989 The Survival of Roman Antiquites in the Middle Ages, Duckworth, Londres.

Grizzard, Mary Faith Mitchell
1983 La provenance du retable de Saint Georges par Bernardo Martorell. Nouvelle hypothese, “La Revue du Louvre et des Musées de France”, 2, París, pàg. 89-96.

Gudiol i Cunill, Josep
s.d. [1924] La pintura mig-eval catalana, vol. II. 2, Els trescentistes, ed. Babra, Barcelona.
1925 El pintor Luis Borrasá, Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona, Barcelona.
1931-33 Nocions d’arqueologia sagrada catalana, Tipografia Balmesiana, Vic, 2a ed. a càrrec d’Eduard Junyent i Josep Gudiol i Ricart (1a ed.: Vic 1902).
1963 L’Institut Amatller d’Art Hispànic, “Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics”, vol. 3-4 (1954-55), Barcelona, pàg. 45-46.
1981 Els claustres de la catedral de Vic, Patronat d’Estudis Osonencs, Vic.

Gudiol i Ricart, Josep: Borrassà, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona.
1954. El retablo del Sant Esperit de la Seo de Manresa, Manresa.
1955 Ars Hispaniae, vol. IX, Pintura gótica, Plus Ultra, Madrid.

Gudiol i Ricart, J. – Alcolea i Blanch, S.
1986 Pintura gótica catalana, Ediciones Polígrafa, Barcelona (edició en català: Barcelona 1987).

Guia art gòtic, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 1998.

Guilleré, C.
1993-94 Girona al segle XIV, 2 vol., Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
1996 Les sources financières et fiscales de Gérone à la fin du Moyen Âge, Menjot, D. – Sánchez, M. (ed.): “La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille)”, Tolosa de Llenguadoc, pàg. 45-56.

Guitert i Fontseré, J.
1955 Historia del Real Monasterio de Poblet. Tomo VI. Continuación de la Historia del Padre Finestres, Orbis, Barcelona.

Gumí, Jordi – Lluís i Monllaó, Ramon
1988 Diccionari de tècniques pictòriques, Edicions 62, Barcelona.

Hamilton, J.
1936 Money Prices and Wages in Valencia, Aragon and Navarra, 1351-1500, Cambridge.

Hamburger, Jeffrey H. – Bouché, Anne-Marie (ed.)
2006 The Mind’s Eye. Art and Theological Argument in the Middle Ages, Princeton University Press, Princeton.

Harbison, Craig
1984 Realism and Symbolism in Early Flemish Painting, “The Art Bulletin”, LXVI, Nova York, pàg. 588-602.
1991 Jan van Eyck. The Play of Realism, Reaktion Books, Londres.
1995 The Mirror of the Artist. Northern Renaissance Art in its Historical Context, Calman & King, Londres (edició en castellà: Madrid 2007).

Hernando, J.L.
1994 Los artistas llegados al foco barcelonés durante el gótico internacional (1390-1450): procedencia, actividad y posible asentamiento. Aspectos documentales, “Lambard. Estudis d’art medieval”, VI, Barcelona, pàg. 359-388.
2003 Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres, llors i turcs: de l’esclavitud a la llibertat (s. XIV), Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barcelona.

Heyman, Jacques
1999 El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo – Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas – Instituto Juan de Herrera, Madrid (traducció de l’edició anglesa del 1995).
2001 La ciencia de las estructuras, Instituto Juan de Herrera, Madrid (traducció de l’edició anglesa del 1999).

Hillgarth, J.N.
1992-93 La personalitat política i cultural de Pere III a través de la seva Crònica, “Llengua & Literatura”, 5, Barcelona, pàg. 7-101.

Hoffman, K. (ed.)
1970 The Year 1200, catàleg de l’exposició, The Metropolitan Museum of Art, Nova York.

Homs Raurich, C.
1977 Los constructores de la catedral de Gerona. Aportación a su estudio (1367-1377) “Cuadernos de Historia Económica de Cataluña”, XVII, Barcelona, pàg. 75-157.

Ibarburu Asurmendi, Maria Eugenia
1999 De capitibus litterarum et aliis figuris, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona.

Inglés, M., Ortí, F., Playà, E. i Rosell, L.
2005 “Introducció geològica a l’alabastre de Sarral 2005 (Tarragona)”, Recull de treballs El Baluard, 3r, El Baluard, Sarral, pàg. 127-158.

Izquierdo Benito, R.
1983 Precios y salarios en Toledo en el siglo XV (1400-1475), Toledo.

Jardí Anguera, Montserrat
2006 Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle XV i primer quart del segle XVI. De la tradició germànica a la producció local, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona.

Javierre Mur, Aurea L.
1942 María de Luna, reina de Aragón, CSIC, Madrid.

Joan Rubió i Bellver, arquitecte modernista, catàleg de l’exposició, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Universitat de Barcelona, Barcelona 2007.

José-Pitarch, Antoni
1979-81 Llorenç Saragossa y los orígenes de la pintura medieval en Valencia, “D’art”, 5 (1979), pàg. 21-50, i 6-7 (1981), pàg. 109-119, Universitat de Barcelona.
1999 La documentació del retaule de Santa Maria de Salas, “Anuario de Estudios Medievales”, 29, Barcelona, pàg. 477-500.

José-Pitarch, Antoni – Olucha Montins, Ferran
2003 “Secuencia de contexto de la escultura en Morella s. XIII a XVI”, La memòria daurada. Obradors de Morella s. XIII-XVI, catàleg de l’exposició, Fundació Blasco de Alagón, Morella, pàg. 95-115.

Karge, Henrik
1995 La catedral de Burgos y la arquitectura del siglo XIII en Francia y España, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Kimpel, Dieter
1977 Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle dans l’histoire économique, “Bulletin monumental”, CXXXV, 3, París, pàg. 195-222.

Kimpel, Dieter – Suckale, Robert
1990 L’architecture gothique en France 1130-1270, Flammarion, París (1a edició, en alemany
1985).

Klapisch-Zuber, C.
1969 Les maîtres du marbre. Carrare, 1300-1600, París.

Klein, Robert – Zerner, Henri
1966 Italian Art, 1500-1600. Sources and Documents, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Nova Jersey.

Knoop, D. – Jones, J.P.
1933 The Medieval Mason, Manchester.

Kraus, H.
1991 A prix d’or, le financement des cathédrales, París.

Laborde, Alexandre de
1806 Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, vol. I, París (reedició: Barcelona 1974-75).

Lacarra Ducay, M. Carmen
1981 Un gran mecenas en Aragón, Don Dalmacio de Mur y Cervellón (1431-1456), “Seminario de Arte Aragonés”, XX-XXIII, Saragossa, pàg. 149-159.
1987a Mecenazgo de los obispos catalanes en las diócesis aragonesas durante la Baja Edad Media, “Aragonia Sacra”, II, Saragossa, pàg. 19-34. (publicat en català a “Quaderns d’estudis medievals”, 23-24, Barcelona, 1988, pàg. 22-32).
1987b La influencia de los pintores italianos en los talleres aragoneses durante el siglo XIV, “Homenaje a D. Federico Balaguer Sánchez”, Diputación Provincial de Huesca, Osca, pàg. 425-447.
1993 “Els pintors de l’arquebisbe Dalmau de Mur (1431-1456) en terres d’Aragó”, Jaume Huguet. 500 anys, actes de les ponències i catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pàg. 86-97.
2000 El retablo mayor de San Salvador de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Saragossa.

Lambert, Élie
1931 L’art gothique en Espagne aux XIIe et XIIIe siècles, Laurens, París (edició en castellà: Madrid 1977).

Lampérez Romea, V.
1930 Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, 3 vol., Madrid-Barcelona.

La Ronciere, Ch.M. de
1982 Prix et salaires à Florence au XIVe siècle, 1280-1380, Roma.

Lavedan, Pierre
1935 L’architecture gothique religieuse en Catalogne, Valence et Baléares, Henry Laurens, París.

Leon, A.
1968 Histoire de l’éducation technique, París.

Leone de Castris, P.
1997 Quattrocento aragonese. La pittura a Napoli al tempo di Alfonso e Ferrante d’Aragona, catàleg de l’exposició, Electa, Nàpols.

Liaño Martínez, Emma
1976-77 Cimborrios góticos catalanes del siglo XIII, “Boletín Arqueológico”, Tarragona, pàg. 209-216.
1989 La portada principal de la catedral de Tarragona y su programa iconográfico, Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, Tarragona.

Llamas Pacheco, Rosario – Vivancos Ramón, Victoria
2000 La pintura gótica valenciana: estudio estructural de los soportes como punto de partida para su correcta conservación, “Cuadernos de Restauración”, 2, Colegio oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía, pàg. 9-18.

Llompart Moragues, Gabriel
1971 El ángel custodio en los Reinos de la Corona de Aragón. Un estudio iconográfico, “Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca”, 673, Palma, pàg. 147-188.
1977-80 La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, 4 vol., Luis Ripoll, Palma.
1982 Religiosidad popular. Folklore de Mallorca, folklore de Europa. Miscelánea de estudios, Olañeta, Palma.
1999 “Mallorca cap de Creus”, Mallorca gòtica, catàleg de l’exposició, Barcelona – Palma, pàg. 193-197.

Llonch Pausas, S.
1975 Pintura italogótica valenciana, “Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona”, XVIII, (1967-68), Barcelona.

Llorens, A.
1956 Els goigs de la Mare de Déu en l’antiga litúrgia catalana, “Analecta Sacra Tarraconensia”, XVIII, Barcelona, pàg. 127-132.

Lluch Bramon, Rosa
2005 Els remences: la senyoria de l’Almoina de Girona als segles XIV i XV, Universitat de Girona, Girona.

Lluís i Monllaó, Ramon – Gumí, Jordi
1996 Identificación de las obras pictóricas. Estudio pinacológico de una época, Ausa, Sabadell.

López de Meneses, A.
1952 Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, “Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón”, V, Saragossa, pàg. 667-771.

Macià i Gou, Montserrat
1997 La Seu Vella de Lleida, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Macià, M. - Ribes, J.L.
2001 Metrologia i proporcions harmòniques de la Seu Vella de Lleida (segle XIII), “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, 5, Barcelona, pàg. 13-26.

Macquart-Moulin, I.
2006 Les portails roussillonnais en marbre des XIIe et XIIIe siècles. Une renaissance de l’Antiquité, tesi doctoral, École Nationale des Chartes, París.

Madurell i Marimon, Josep Maria
1935 Pere el Cerimoniós i les obres públiques, “Analecta Sacra Tarraconensia”, XI, Barcelona, pàg. 371-393.
1936 El Palau Reial Major de Barcelona. Recull de notes històriques, “Analecta Sacra Tarraconensia”, XII, Barcelona, pàg. 491-518.
1937-41 El Palacio Real Mayor de Barcelona. Nuevas notas para su historia, “Analecta Sacra Tarraconensia”, XIII, Barcelona, pàg. 129-154.
1938 Obres al campanar de la Seu barcelonina, “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”, 48, Barcelona, pàg. 235-242.
1949-52 El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras, “Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona”, VII (1949), pàg. 7-325, Texto. Apéndice documental. Índices, VIII (1950), pàg. 7-387, i Addenda al Apéndice documental, X (1952), pàg. 7-363.

Maginnis, Hayden B.J.
1997 Painting in the Age of Giotto. A Historical Reevaluation, The Pennsylvania University Press, Pennsilvània.

Mâle, Émile
1898 L’art religieux du XIIIe siècle en France, A. Colin, París.

Mallet, Geraldine
1994 Le cloître des Dominicains de Collioure (Pyrénées-Orientales): état de question, “Butlletí del Museu Nacoinal d’Art de Catalunya”, 2, Barcelona, pàg. 11-20.
2000 Les cloîtres démontés de Perpignan et du Roussillon: XIIe-XIVe siècles, Archives Communales de Perpignan, Perpinyà.

Maltese, Corrado
1990 Las técnicas artísticas, Cátedra, Madrid (1a edició en castellà
1973).

Manote i Clivilles, Maria Rosa
1979 Un relleu català al Museu del Louvre, “Daedalus. Estudis d’art i cultura”, I, Barcelona, pàg. 22-29.
1994 L’escultura gòtica catalana de la primera meitat del segle XV a la Corona d’Aragó. Pere Joan i Guillem Sagrera, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona.
1995 ‘Córrer les armes’, cerimònia dels funerals dels reis d’Aragó, representada en un relleu procedent del monestir de Santa Maria de Poblet, “Lambard. Estudis d’art medieval”, VII, Barcelona, pàg. 89-117, il·l. pàg. 226-229.
1999 “La scultura”, Italia e Catalogna. Chiavi per l’avvicinamento alla pittura e la scultura gotiche. Bagliori del Medioevo. Arte romanica e gotica dal Museu Nacional d’Art de Catalunya, catàleg de l’exposició, Fondazione Memmo, Roma, pàg. 33-45.
2000a El retaule major de la catedral de Tarragona, obra de l’escultor Pere Joan, “Clau. Revista de cultura”, Tarragona, pàg. 61-88.
2000b Santa Maria del Mar. Consideracions iconogràfiques de la decoració escultòrica de la portalada, “Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, 4, Barcelona, pàg. 51-60.
2004 “La colección Pascó y Poblet”, Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, vol. III, Xunta de Galicia, Santiago de Compostel·la, pàg. 167-174. e.p. Guillem Sagrera, el dibuix Boijmans van Beuningen i l’arc de triomf del Castell Nou de Nàpols.

Manual de técnicas artísticas, Ediciones Historia 16, Madrid 1997.

Marès Deulovol, Frederic
1952 Las tumbas reales de los monarcas de Cataluña y Aragón del monasterio de Santa María de Poblet, 2 vol., Asociación de Bibliófilos, Barcelona.

Marette, Jacqueline
1961 Conaissance des primitifs par l’étude du bois du XIIe au XVIe siècle, Picard, París.

Marijnissen, R.H.
1967 Dégradation, conservation et restauration de l’oeuvre d’art, Arcade, Brussel·les.

Marks, Richard – Williamson, Paul (ed.)
2003 Gothic Art for England, 1400-1547, catàleg de l’exposició, Victoria & Albert Publications, Londres.

Marquès i Casanovas, Jaume
1962 Los campanarios de la catedral de Gerona, “Revista de Gerona”, XVIII, Girona, pàg.13-16.

Martín, Fèlix
1981 Els picapedrers i la indústria de la pedra a la Floresta, Rafael Dalmau – Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona.

Martínez Ferrando, J.E.
1948 Jaime II de Aragón. Su vida familiar, 2 vol., CSIC, Barcelona.
1950 Els fills de Jaume II, Aymà, Barcelona.
1953 Biografia d’Elisenda de Montcada, regina de Pedralbes, Barcelona.
1963 Jaume II o el seny català. Alfons el Benigne, Aedos, Barcelona.

Martínez Ferrando, J.E., Sobrequés, S. i Bagué, E.
1954 Els descendents de Pere el Gran, Teide, Barcelona.

Masalles, Àlex
2008 Informe sobre l’estat de conservació d’un fragment de relleu procedent de la col·legiata d’Àger, Àrea de Restauració i Conservació Preventiva, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, text inèdit.

Matas i Balaguer, Josep (dir.)
2006 La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Girona (1844-1981). Catàleg del fons documental, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Mayer, Ralph
1985 Materiales y técnicas del arte, Hermann Blume, Madrid.

Mayer, M., Rodà, I. i Álvarez, A.
1987 Los materials lapídeos reaprovechados en construcciones medievales en Catalunya. La ciudad de Barcelona y su entorno, “Artistes, artisans et production artistique au Moyen Âge. Actes du colloque International. Rennes, 1983”, vol. II, Picard, París, pàg. 529-558.

Meiss, Millard
1936 The Madonna of Humility, “The Art Bulletin”, XVIII, Nova York, pàg. 435-464.
1941 Italian Style in Catalonia and a Fourteenth Century Catalan Workshop, “Journal of the Walters Art Gallery”, 4, Baltimore, pàg. 45-87.
1951 Painting in Florence and Siena after the Black Death, Princeton University Press, Princeton (edició en castellà: Madrid 1988).
1967 French Painting in the Time of Jean de Berry. The Late XIV Century and the Patronage of the Duke, 2 vol., Phaidon Press, Londres.
1974 French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and their Contemporaries, 2 vol., George Braziller, Nova York.

Melero Moneo, Marisa
1993 El Maestro de Soriguerola. Puntualizaciones sobre el inicio de la pintura lineal en Cataluña. Pintura sobre tabla, “Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar”, LII, Saragossa, pàg. 5-23.
2005 La pintura sobre tabla del gótico lineal. Frontales, laterales de altar y retablos en el reino de Mallorca y los condados catalanes, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

La memòria daurada. Obradors de Morella, s. XIII-XVI, catàleg de l’exposició, Fundación Blasco de Alagón, Morella 2003.

Menjot, Denis (ed.)
1993 L’artisan dans la péninsule ibérique “Razo. Cahiers du Centre d’Études Médiévales de Nice”, 14, Universitat de Niça, Niça.

Menjot, D. – Rucquoi, A. (dir.)
1985 La construction dans la Péninsule Ibérique (XI-XV), “Cahiers de la Méditerranée”, 31, Niça.

Millenum. Història i art de l’església catalana, catàleg de l’exposició, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1989.

Mestres, Josep Oriol
1876 Monografía de los claustros de la Santa Iglesia Catedral Basílica de esta ciudad de Barcelona, Impremta La Renaixença, Barcelona.

Millet, Gabriel
1916 Recherches sur l’iconographie de l’évangile aux XIV, XV, et XVI siècles. D’après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos, París.

Mira, Eduard - Zaragozá, Arturo (ed.)
2003 Una arquitectura gótica mediterránea, 2 vol., catàleg de l’exposició, Generalitat Valenciana, València.

Miranda García, Carlos
1994 La idea de la divinidad a través de las miniaturas de dos manuscritos del “Breviari d’Amor” de Matfre Ermengaud de Béziers (Escorial, ms. S.I n.3, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Res. 203), “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”, 78, Madrid, pàg. 267-292.
1998 Los infiernos en el Breviari d’Amor de Matfre Ermengaud, “Cuadernos de arte e iconografía”, VII/13, Madrid, pàg. 149-194.

Molina Figueras, Joan
1999 Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana, Universidad de Murcia, Múrcia.
2006 “La catedral del canonge i bisbe Joan Margarit (1434-1484)”, El bisbe Margarit i la seva època, catàleg de l’exposició celebrada del 10 de novembre al 17 de desembre de 2006, Fundació Caixa Girona, Girona, pàg. 29-41.

Mora, P., Mora, L. i Philippot, P.
2003 La conservación de las pinturas murales, Universidad Externado de Colombia [Bogotà].

Moralejo, Serafín
2004 Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación, Akal, Madrid.

Morand, Kathleen
1991 Claus Sluter. Artist of the Court of Burgundy, University of Texas Press, Austin.

Morgan, N., Reinhart, K. i Alcoy, R.
2006 Salterio anglo-catalán de París, M. Moleiro, Barcelona.

Morte, M.C.
1993 “Fernando el Católico y las artes”, Las artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico (1479-1516), Saragossa.

Muñoz, J.H.
2005 Sobre la indústria del jaspi de Tortosa durant els segles XVI-XVII, “Estudis històrics i documents dels arxius de protocols”, 23, Barcelona, pàg. 193-210.

Muñoz i Pujol, Josep Maria
2004 Agustí Duran i Sanpere. Temps i memòria, Proa, Barcelona.

Museu diocesà i comarcal de Solsona. Catàleg d’Art Romànic i Gòtic, Patronat del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Solsona 1990.

Museu Episcopal de Vic. Guia de les col·leccions, Museu Episcopal de Vic, Vic 2003.