Bibliografia general G-M

Galindo, P.
1923 Las Bellas Artes en Zaragoza (siglo XV), “Estudios históricos”, pàg. 463-468.

García, Pierre
1990 Le métier du peintre, Dessain et Tolra, París.

Garcia Espuche, Albert – Guàrdia, Manuel
1992 “La consolidació d’una estructura urbana
1300-1516”, Història de Barcelona, vol. 3, La ciutat consolidada (segles XIV i XV), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pàg. 37-72.

García Marsilla, Juan Vicente
2001 La cort d’Alfons el Magnànim i l’univers artístic de la primera meitat del quatre-cents, “Seu Vella. Anuari d’història i cultura”, 3, Lleida, pàg. 13-54.
2005 “Maestros de...