Els materials lapidaris emprats en escultura

Martiri de sant Llorenç, escena de la predel·la del retaule major de La Seo de Saragossa, obra de Pere Joan, que rebé l’encàrrec de l’arquebisbe Dalmau de Mur el 1434. Pere Joan hi utilitzà l’alabastre de Gelsa (Aragó).

Enciclopèdia Catalana – J.Garrido

En el present capítol tractarem dels materials lapidaris emprats en l’escultura gòtica fent un èmfasi especial en allò que els romans denominaren marmora. Aquest terme designava tot un seguit de roques geològicament distintes, que es caracteritzen perquè es poden polir: marbre estricte o metamòrfic, calcàries, pòrfirs, granits...