La tardor del gòtic

La darrera etapa del gòtic a Catalunya es va haver de moure en un escenari prou dificultós per a poder plantejar grans obres i desplegar amb força creativa una activitat intensa, tal com havia succeït en temps anteriors al quatre-cents i a la primera meitat d’aquesta centúria. La darreria del segle XV i tot el XVI van ser temps convulsos, de crisi econòmica i d’epidèmies freqüents i, sobretot, de declivi arran de la guerra civil catalana (1462-72), especialment cruenta a les terres de Lleida. Com ha remarcat Cirici, “el XVI fou, per als Països Catalans, un temps trist [...] que tingueren en...