Els conflictes de gestió i els problemes ambientals de la taigà

L’esfondrament d’un univers cultural

L’escàs efectiu de les poblacions humanes i la seva economia caçadora i recol·lectora perfectament integrada amb el medi marcaren la gestió dels recursos i el territori a la taigà en el període anterior a la colonització europea, sense comportar problemes ambientals significatius. La colonització europea implicà en primer lloc la introducció d’una economia de producció amb una agricultura al límit de les possibilitats de collita acceptable i una intensificació de la pressió cinegètica per a l’obtenció de pells. També comportà un creixement de la població...