Casa forta de Recs (Osor)

La casa forta de Recs, juntament amb la de Mata i potser la de Romagueres, era una de les domus de la vall d’Osor. Els seus propietaris eren cavallers o donzells i tenien la propietat alodial sobre diverses terres o persones. La família Recs era una de les més importants de la vall. Entre els anys 1316 i 1318 trobem documentat Berenguer de Recs. El seu fill Arnau casà amb Blanca de Torroella, la qual aportà un dot considerable; la família Recs comprà masos i boscos. El pare, Berenguer de Recs, s’uní en segones núpcies amb Saura de Bosquerons, la qual el 1317 arrendà a Arnau de Vilar la fortalesa i el dret del molí de Bosquerons.