Castell de Belianes

El castell de Belianes, ara desaparegut, ha donat nom a un carrer del poble de Belianes, el carrer del Castellot. No se’n té cap referència fins el 1227, any en què es documenta el castrum de Belianas. El 1273 Jaume I va comprar, entre altres possessions, els delmes del terme de Belianes al cavaller Berenguer de Llacera, procuradorde Gonzalbo Ibáñez, senyor d’Aguilar.

Els termes de Belianes i Castellsalvà estigueren sempre estretament relacionats. L’infant Joan, el 1381, va vendre a carta de gràcia la jurisdicció de Belianes juntament amb Castellsalvà a Jaume de Pallars. El fogatjament de 1365-70 consigna que el lloc de Belianes era del paborde de Tarragona.