El marc històric del romànic del Pallars

Els precedents antics: de la prehistòria a la fi del món ibèric

A les comarques dels Pallars es coneixen des de fa molts anys diferents tipus d’hàbitats antics —nombroses coves prehistòriques i despoblats que abracen des dels moments més reculats en el temps fins a la romanitat tardana—, i també altres vestigis, entre els quals cal esmentar diversos monuments megalítics i l’importantíssim conjunt de làpides epigràfiques romanes procedents del municipi romà d’Aeso (Isona), el major volum epigràfic recuperat a la Catalunya no litoral. No ha estat fins als darrers temps, però, que tot aquest...