Conjunt monetari de la Grassa (Constantí)

Tremisos de Khindasvint, procedents d’aquest dipòsit, conservats en el monetari de la Real Academia de la Historia de Madrid. De dalt a baix, peces de les seques de Tude, Aurense, Petra, Fraucelo, Calapa i Saldania.

Extretes de Mateu y Llopis: Las monedas visigodas del monetario de la Real Academia de la Historia. Hallazgos monetarios (IV), “Ampurias” (Barcelona), VII-VIII (1945-46), pàgs. 244-249, làm. II

L’anomenat tresor de la Grassa, compost de 800 tremisos d’or, va ser descobert el 10 de desembre de 1816 per jornalers en una vinya de la parròquia de Constantí (Tarragonès).

La...