La Terra com a cos celeste

La forma de la Terra

Que la Terra és rodona és una realitat que ningú no posa en dubte avui dia, encara que han calgut molts segles per a abandonar la vella idea que assegurava que la Terra era plana. Tot i això, tampoc no hem de considerar-la una esfera perfecta. És més exacte parlar d’una esfera lleugerament aplatada als pols, és a dir, un sòlid descrit per la rotació d’una el·lipse sobre un dels seus eixos, el nom més correcte del qual és el·lipsoide. Per això, el radi equatorial de la Terra és més gran, tot i que no gaire, que el radi polar. Aquest fet ha estat verificat amb l’inici de...