Els estudis ictiològics

Antecedents remots

Les primeres referències sobre peixos que trobem en autors catalans procedeixen de documents o de manuscrits que s’hi refereixen com a aliment. L’anònim autor del «Libre de Sent Soví» recull el nom d’una cinquantena de peixos, per a disset dels quals indica el temps de l’any de millor saó. Tot i que els manuscrits conservats d’aquesta obra —com el que es guarda a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, del qual reproduïm un dels passatges dedicats als peixos— són del segle XV, sembla que l’original primitiu del qual procedeixen és de començament...