L’organització i l’estratègia biològica dels artròpodes

La cavitat general del cos

L’estructura general del cos i la localització i formació dels diferents òrgans, aparells i sistemes vénen determinades pel desenvolupament embrionari, en particular l’evolució de les fulles blastodèrmiques i la formació del celoma i els seus derivats. En efecte, un caràcter propi dels artròpodes és la reducció del celoma en l’estat adult, malgrat la seva presència a la fase embrionària en forma de parells de vesícules disposades metamèricament. Aquestes són, d’altra banda, les responsables de la metamerització del cos. Simultàniament al procés de reducció de les...