Les condicions de vida dels artífexs

A l’època del gòtic, a les persones, el treball els servia per a poder viure amb el mínim indispensable. Treballar en un ofici els permetia tenir habitatge, menjar, vestir-se i saber on serien sebollits. Fins i tot les classes benestants no s’allunyaven gaire d’aquesta esquemàtica línia de conducta, ja que utilitzaven una bona part de les seves riqueses no pas per a despeses supèrflues, sinó per a millorar els objectes quotidians, des dels més senzills de fusta i ceràmica fins als més sumptuosos de vidre, estany i metalls nobles, i també per a adquirir vestits de teixits més gruixuts i luxosos...