Caixa Catalunya (1926-1995)

Logo de la Caixa Catalunya.

La creació de la Caixa d'Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona (1926)

Els precedents

Les caixes provincials

Les Diputacions provincials foren projectades per la Constitució liberal i centralista, promulgada per les Corts de Cadis el 1812, i confirmades per la divisió provincialde l’estat l’any 1833. El 1882 es promulgà una Ley Provincial, que revisava les facultats dels governadors civils i de les Diputacions. El primer era l’autoritat política, mentre que les Diputacions eren l’autoritat administrativa, sotmesa als governadors, però amb el caràcter de “superior jerárquico de los Ayuntamientos” (art. 75).

L’objectiu de les Diputacions estava definit així: “Creación y conservación de servicios que tengan por fin la comodidad de los habitantes de la provincia y el fomento de sus intereses morales y materiales, tales como establecimientos de beneficencia o de instrucción, caminos, canales de navegación y riego y de toda clase de obras públicas de interés provincial, así como concursos, exposiciones y otras instituciones de fomento” (art. 74).

L’Arc de Triomf, a Barcelona, l’any 1925 (Barcelona, 1924-1925).

El passeig de Gràcia de Barcelona (Barcelona, 1924-1925).

Una caixa d’estalvis era una obra benèfica i estava destinada al “foment dels interessos morals i materials dels habitants de la província”, de manera que era possible la seva introducció com a obra de les Diputacions. Hi havia un altre motiu, no confessat, i és que podien proporcionar recursos financers a unes entitats públiques, que n’estaven ben mancades.

La primera caixa provincial de l’Estat va ser la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, que inicià les seves activitats el 1896, promoguda per la Diputació d’aquella província.

El projecte de Pere Guerau Maristany (1900)

Pere Guerau Maristany presentà el projecte d’una caixa d’Estalvis Provincial a Barcelona l’any 1900 (F. Cabana, La Cambra de Barcelona i els seus Presidents, COCIN, Barcelona 1994).

Pere Guerau Maristany i Oliver (1863-1926) és un personatge de primera línia. Nascut al Masnou, pertanyia a una família de viticultors, que eren al mateix temps uns grans exportadors de vi cap a l’Amèrica Llatina. Ell va multiplicar el negoci familiar i les exportacions. La marca “Pera Grau” —sic—, que era el nom del seu avi i el propi, era la més coneguda de les marques espanyoles de vi, especialment a la conca del Río de la Plata. Serà president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació i nomenat comte de Lavern el 1911.

El 1900 era diputat provincial a Barcelona. El ple que se celebrà el dia 2 de gener d’aquest any va tenir un caràcter financer. La Diputació, presidida per Darius Romeu, futur baró de Viver, tenia problemes de tresoreria, com a conseqüència del retard en el pagament de les quotes que pagaven els ajuntaments de la província i, especialment, el de Barcelona. Darius Romeu explicarà que la Diputació té un deute de 800 000 pessetes, però acredita 3 milions enfront dels ajuntaments. Per altra part, la Diputació té una emissió d’obligacions en circulació des del 1890, destinada a la construcció de carreteres provincials, que abonen el 5% d’interès; mentre que els ajuntaments absorbits de Gràcia, Sant Martí de Provençals i Sants tenen altres emissions similars sobre les que han de pagar el 6% d’interès.

Postal de la Provincial de la Diputació de Barcelona .

Pere Guerau Maristany presentarà el seu projecte de creació d’una Caixa d’Estalvis Provincial de Barcelona, just després de l’exposició feta pel president sobre el desfasament entre cobraments i pagaments. Es tractaria, diu, de constituir “una entidad, que con el prestigio de la Diputación sirviera de lazo de unión entre el ahorro particular y los fondos provinciales” (acta del Ple de la Diputació, 2 de gener de 1900). Amb l’estalvi que es captaria, al qual s’abonaria el 3% d’interès anual, s’obtindria un diner a més bon preu que el que pagaven les obligacions en el mercat.

En la seva exposició surt, també, el viticultor i l’home proper a la pagesia. Pere Guerau Maristany no pot oblidar la gran plaga de la fil·loxera, que ha mort tots els ceps i ha obligat a substituir-los per altres amb els peus americans: “La Diputación está en deuda moral con los pueblos que administra, deuda que proviene de los trabajos que realizó para que no pagaran contribución las comarcas filoxeradas, trabajos emprendidos con el entusiasmo de todas las buenas causas con aquella fe que engrandece y que, aceptada en principio por el estado, se estrelló en la pràctica por el sistema que aquí se estrella todo, por evaporación”. Maristany havia fet gestions per aquest aixecament de la contribució, però només havia trobat bones paraules i el silenci oficial de l’administració central.

Una caixa provincial permetria reduir l’endeutament de la Diputació i “negociar con el Gobierno, como una entidad financiera” per a l’obtenció d’un concert econòmic. L’expressió entitat financera diu molt a favor de Maristany, ja que la visió que es tenia aleshores de les caixes era de simples entitats benèfiques. El seu projecte proposava la creació de sucursals, “ya que si bien existe en Barcelona una Caja de Ahorros, en la provincia no cuentan tal elemento, que habría de reportarles notorias ventajas, llegando sin duda a desarrollar el crédito agrícola, que influirá en la reconstitución de los viñedos”.

El model de Maristany era el de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. En Y escrit presentat al ple de la Diputació, s’acompanyava el reglament d’aquesta caixa basca. L’article primer de la proposta deia textualment:

Bajo la garantía de la Diputación se constituye una Caja de Ahorros pública, que se titulará Caja de Ahorros provincial de Barcelona, que tendrá por objeto recibir y hacer productivas las economías que le sean confiadas”.

El pie de la Diputació expressà que “se toma en consideración y pasará a las comisiones correspondientes”. De fet, no se’n parlà més. Potser perquè “a pesar de la situación creada por la mora de los Ayuntamientos, han quedado cubiertas las principales atenciones de la Diputación, como son las referentes al pago de las amas de cría, el pago del cupón y la amortización”, com diu l’acta del pie (3 de gener de 1900). Es pot pensar que si les dides no haguessin cobrat, s’hauria constituït abans la Caixa?

El projecte de Santiago Estapé (1916)

Santiago Estapé presentà un segon projecte el 1916, prenent també com a model la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

La segona vegada que a la Diputació de Barcelona es parlarà de crear una Caixa Provincial s’arribarà a l’aprovació del projecte, que suposa un pas endavant amb relació a la simple proposta de Pere Guerau Maristany.

El 1916 la Diputació de Barcelona està integrada en la Mancomunitat de Catalunya, presidida per Enric Prat de la Riba. La Mancomunitat no tenia altres drets i funcions que els que corresponien a les quatre Diputacions catalanes. Com aquestes, tenia capacitat d’endeutar-se i, així, el mateix 1914, quan es constituí, havia emès un emprèstit de quinze milions de pessetes, els títols del qual s’havien d’anar posant en circulació en un termini de cinc anys.

Un dels primers acords de la Mancomunitat va ser la creació de la Caixa de Crèdit Comunal —6 de maig de 1914—, una entitat financera destinada a facilitar crèdit als municipis catalans. Aquesta Caixa s’avançarà en onze anys a la constitució del Banc de Crèdit Local SA, que tindrà el mateix objectiu, però en l’àmbit de l’estat.

El projecte de Caixa Provincial, que es presentarà el 1916, tenia una clara motivació financera. Es tractava de recollir l’estalvi per invertir-lo en operacions de crèdit. El seu promotor serà un advocat barceloní, Santiago Estapé i Pagès, diputat provincial pel districte III de Barcelona i militant a la Unió Federalista Republicana, partit del qual eren militants Jaume Carner, Francesc Layret i Pere Corominas, entre d’altres. Santiago Estapé presentà la seva proposta al ple de la Diputació de Barcelona el 9 de maig de 1916.

La proposta reprenia la que havia presentat Pere Guerau Maristany, i mantenia el model de les caixes basques, però anava més enllà i concretava molt més. En unes declaracions a “El Poble Català”, el diari del seu partit (16 de juliol de 1916), Estapé es manifestarà seguidor de Charles Gide, l’economista francès, propulsor del cooperativisme agrícola: “Que la Caixa sigui un formidable element de progrés, una veritable cooperativa de crèdit, que faciliti als humils els diners a la menuda, amb els mateixos avantatges i condicions que el diner a l’engròs”. El nacionalista d’esquerres que és Santiago Estapé, llança un fort atac contra la primera Caixa d’Estalvis catalana, la de Barcelona o “dels marquesos”, com era coneguda popularment, controlada per una vella burgesia catalana, que demostra molt poc esperit d’iniciativa aquells anys. En canvi, fa un elogi a “la tasca hermosa que aquí Catalunya vénen realitzant la Caixa de Pensions i Caixes com les de Sabadell, Terrassa i Mataró” (“El Poble Català”, 17 de juliol del 916).

Estapé explicà al ple de la Diputació que es rebutjava el model de caixes espanyoles i franceses, perquè “no devuelven el ahorro a la producción y sólo se preocupan del imponente y de algunos valores del Estado, prescindiendo de la ayuda al comercio, a la industria y a la agricultura” (acta del pie de la Diputació, 9 de maig de 1916). El seu model és l’italià, patrocinat pel ministre Luzetti. El projecte fins i tot feia una proposta concreta d’inversió de l’estalvi recollit: 5% per a la compra d’immobles; 10% per a crèdits hipotecaris; 20% per a operacions de pignoració —Mont de Pietat—; 30% per a crèdit a corporacions públiques; 35% per a la compra de valors públics.

En el debat que seguirà la presentació de la proposta es discutí si la Caixa havia de ser obra de la Diputació de Barcelona o de la Mancomunitat de Catalunya. Estapé estava a favor de crear-la en un àmbit estrictament provincial, a l’espera del seu desenvolupament. En canvi, Albert Bastardas, membre del Partit Republicà Autonomista, defensarà la creació de la Caixa de la Mancomunitat, “ya que precisa seguir el ejemplo de la Caja de Pensiones, que ha iniciado su actividad en las cuatro provincias” (acta del pie de la Diputació provincial, 9 de maig de 1916). Aquesta proposta serà rebutjada per 19 vots en contra i dos a favor (Bastardas i Marfà), tot i que es deia que “con el tiempo es posible que se llegue a traspasar la Caja a la Mancomunidad” (acta de la Diputació de Barcelona, 23 de maig de 1916).

Tot i l’aprovació del projecte, la Caixa no tirà endavant. El mes d’agost del 1917 morí Enric Prat de la Riba. El nou president de la Diputació de Barcelona, Vallès i Pujáis, declarava poc després que la situació econòmica de la Mancomunitat era bona i que tots els pagaments estaven normalitzats. Es veu que, una vegada més, faltaven al·licients.

La proposta de Francisco Torras (1924)

El capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, donà un cop d’estat el 12 de setembre de 1923. Les Diputacions foren dissoltes i els diputats substituïts per gent de confiança del dictador. Alfons Sala i Argemí fou nomenat nou president de la Mancomunitat, un càrrec que ocupà amb poc convenciment.

El mes de novembre del 1924, el president de la Diputació de Barcelona era el banquer Josep Garriga-Nogués i Roig, marquès de Cabanes. En el ple del dia 4 es discutí el projecte de creació del Banc de Crèdit Local SA, presentat pel govern i que fou desestimat, ja que Catalunya ja tenia la Caixa de Crèdit Comunal per a la concessió de crèdit als municipis.

Francisco Torras en un acte oficial entre Joaquim Buxó i el governador de Barcelona (Agricultura y Economía, núm. 73, novembre 1966). El 1924. el diputat Francisco Torras presentà un tercer projecte que és el que finalment reeixí.

Immediatament després, el diputat Francisco Torras i Villa, que ho era en representació del districte de Granollers, intervingué: “El señor Torras suplica a la Presidencia se sirva desenterrar un proyecto de Caja de Ahorros de la Provincia de Barcelona, presentado a la Diputación en el año 1916 por el Diputado Señor Estapé y que considera de verdadero interès. Excitó el celo de los señores Diputados para que, después de un detenido estudio y con las enmiendas y rectificaciones que se estimen necesarias, pueda llevarse a realización dicho proyecto, que a la par que reforzaría los ingresos de la Diputación, sería en extremo beneficioso para los habitantes de la provincia; indicando que podría servir de punto de partida para sucesivos desarrollos de dicha idea el dictamen del referido señor Estapé y demás trabajos que se llevaron a cabo en aquel entonces” (acta del ple de la Diputació de Barcelona, 4 de novembre de 1924).

Francisco Torras recull, per tant, l’herència de Santiago Estapé. Els dos homes són diferents i les seves idees polítiques també ho són. Francisco Torras i Villa havia nascut a Granollers el 1882. La seva família era propietària d’una important indústria tèxtil cotonera i d’un considerable patrimoni immobiliari. Torras es formà políticament a les files de la Unión Liberal de Santiago Alba. El 1909 fou elegit tinent d’alcalde de Granollers i el 1916 alcalde. Serà successivament diputat provincial i parlamentari a les Corts espanyoles, sempre en representació del seu districte, com a “albista”, enfrontat als homes de la Lliga i del catalanisme polític. No volia que li diguessin Francesc. Amb la dictadura de Primo de Rivera, Santiago Alba s’exilià a França, mentre Torras entrava a la Unión Patriótica encapçalada pel general. Fonts de la família afirmen que “Santiago Alba, enemic irreconciliable del dictador, va pregar insistentment a Don Francisco que, creient aleshores que la Dictadura seria un curt parèntesi, acceptés una col·laboració, condicionada al fet que Granollers i el seu districte polític fos una illa liberal d’aquell garbell patriòtico-somatenista” (Joan Torras Serratacó: El Senyor Torras de Granollers, a l’Avui, 29 d’octubre de 1976).

El 22 de desembre, Torras insisteix en el ple de la Diputació, demanant que es constitueixi una comissió de diputats per estudiar la seva proposta. Com a model, proposa ara una altra caixa basca, la Caja de Ahorros Vizcaína, creada per la Diputació d’aquella província el 1920. La Comissió d’Hisenda, finalment, acordà nomenar una Ponència, “atendiendo que es digno de todo encomio la finalidad perseguida por la fundación de aquella Caja, no sólo por su función de estimulante del ahorro, propia de la misma, sinó que también por las diversas modalidades y operaciones que quiera asignársele y que podrían constituir un beneficio importante a la organización económica del país, actuando en este sentido como Cooperativas de Crédito y como Bancos Populares y confiándoles además el Servicio de Tesorería de la Diputación y aún de la Mancomunidad” (acta del ple de la Diputació de Barcelona, 22 de desembre de 1924).

La ponència quedà formada pel president de la Diputació —marquès de Cabanes—, Francisco Torras i dos membres de la Comissió d’Hisenda, Joan Armengol i Emili Juncadella. El president i Joan Armengol seran substituïts per Josep Maria Llobet i Arcadi d’Arquer.

La ponència es reunirà poc, ja que només consta que ho féu dues vegades en un any i mig. Però és aleshores que es liquida la Mancomunitat de Catalunya i es reconstitueixen les Diputacions tal com estaven abans. El projecte de Caixa quedà aparcat.

El mes d’agost del 1926 la ponència presentà finalment un dictamen, acompanyat d’un model de Reglament. Arcadi d’Arquer, en nom de la ponència, explicarà que a l’hora de redactar-lo han tingut en compte l’existència “en esta ciudad de otras dos instituciones de ahorro, moderna la una —referència a la Caixa de Pensions— y de rancio y honroso abolengo la otra” —la Caixa de Barcelona—. La Diputació ha atribuït a la caixa que es proposa crear unes funcions que les altres no realitzen. Pel que fa a la captació de l’estalvi, preveuen la creació de noves modalitats: els comptes d’estalvi nominatius individuals, els indistints, l’estalvi escolar o el d’institucions, que són variacions sobre el mateix tema. Pel que fa a l’aplicació de recursos, preveuen la concessió de crèdits personals i amb garantía hipotecària, així com dues operacions especials: els crèdits del que en diuen “Caserío catalán”, destinats al repoblament de masies abandonades, i el “Servicio de Tesorería de la Diputación y emisión y conservación de empréstitos de la misma”.

El 9 d’abril de 1926, uns mesos abans, el Ministeri de Treball havia publicat un decret llei en el qual es regulava per primera vegada l’actuació de les caixes. La Ponència de la Diputació va redactar el seu reglament com si no estigués al corrent del decret, fet que obligarà a la seva modificació posterior.

La constitució

Els Estatuts

A l’hora de constituir la Caixa, s’hauran de redactar uns nous Reglaments o Estatuts per adaptar-los al Decret llei de 9 d’abril de 1926. De fet hi haurà modificacions fins al darrer moment, començant pel nom. El 7 de setembre de 1926, el ple de la Diputació aprovà la creació de la Caixa d’Estalvis Provincial de Barcelona, però a l’hora de constituir-se serà la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona, nom que indica clarament qui manava i qui oferia la garantia als seus dipositants.

Allí on el primer Reglament deia que l’entitat es proposaria el “desarrollo de los intereses agrícolas, industriales y comerciales de la provincia”, ara es dirà que es proposa el “desarrollo de la virtud del ahorro, cultura y beneficencia de la provincia”. La Caixa perd modernitat en un canvi imposat pel decret de la Dictadura, que subratlla el caràcter benèfic de les caixes davant dels bancs. Aquests han guanyat una batalla que els enfrontava a les caixes; la nova regulació diu que les caixes no podran realitzar operacions que no siguin les pròpies d’entitats d’estalvi i capitalització i limita el sostre dels dipòsits retribuïts, que serà de 10 000 pessetes, amb l’única excepció de les societats o corporacions no individuals, en el qual cas el límit arriba fins a les 25 000 pessetes. El caràcter d’entitats benèfiques i de bancs populars que tenen les caixes classifica automàticament els clients dels uns i les altres, segons els saldos de què disposin. Desapareixen de l’Estatut les referències al “Caserío catalán” o a operacions d’assegurances, com a possibles operacions. Els recursos recollits s’hauran d’invertir “en la cuantía que definitivamente se establezca, en fondos públicos, valores del Estado, préstamos hipotecarios, anticipos a los imponentes con garantía de sus libretas y en valores industriales o comerciales, autorizados por la Ley”. Hem entrat en una etapa d’intervencionisme d’estat, que durarà molt anys.

Els excedents es distribuirien de la següent manera: 50% a la creació de reserves; 30% en premis als dipositants, que podrien ser en forma d’un augment dels tipus d’interès; 20% destinat a la Diputació de Barcelona, que l’invertiria en subvencions a entitats benèfiques o a mutualitats.

Josep M. Milà i Camps, president de la Diputació i primer president de la Caixa. El primer director de l’entitat serà Frederic Estaún i Lacambra (a la dreta) (J.G. Ceballos, Libro del Ahorro, Madrid 1929).

Consell i direcció

La gestió de la Caixa es reservava a un Consell d’Administració format per set membres:

 • President – Josep Maria Milà i Camps, que ho es també de la Diputació. Li acaba de ser atorgat el títol de comte del Montseny. Advocat i propietari
 • Vicepresident – Arcadi d’Arquer i Vicens, diputat provincial. És el ponent d’Assistència Social de la Diputació
 • Secretari – Francisco Torras i Villà, diputat provincial i promotor de l’entitat
 • Vocals – Josep Garriga-Nogués i Roig, marquès de Cabanes, expresident de la Diputació i banquer; Andreu Garriga i Bachs, regidor de l’Ajuntament de Barcelona; Pau Alegre i Batet, diputat provincial i ponent d’Hisenda de la Diputació; Joan Marcet, terrassenc, president d’Unió Monàrquica a la seva ciutat

Quatre serien diputats provincials, mentre que els altres tres serien “extraños a la Diputación y residentes en la Provincia”. El nomenament, però, de la totalitat dels consellers correspon a la Diputació, la qual també pot suspendre els acords del Consell relacionats amb la creació de sucursals o de fusió amb altres caixes.

El Consell podia delegar les seves funcions en una Comissió Permanent, formada pel vicepresident, el secretari i un vocal. El president nat de la Caixa seria sempre el que ho fos de la Diputació.

Tres dels quatre representants de la Diputació formaven part de la Comissió Provincial Permanent que la creà. L’únic regidor que no estava en el principal òrgan executiu de la Diputació era Francisco Torras.

En reunió del dia 28 de setembre de 1926 es va nomenar director i sotsdirector. El primer serà Frederic Estaún i Lacambra i el segon Armand d’Arquer i Dordal.

Capital social i local

La Comissió Provincial Permanent de la Diputació posarà el dia 5 d’octubre 50 000 pessetes a disposició de la Caixa, que constituiran el seu capital social. Es diu que, en realitat, no foren mai desemborsades.

La Caixa ocuparà unes modestes instal-lacions, dintre de la seu de la Diputació provincial, l’actual palau de la Generalitat. El públic no hi tenia accés directe. El personal estava format, en un primer moment, pel director, el sotsdirector, un oficial i una mecanógrafa.

L’inici de les operacions

La Caixa inicià les seves operacions el 26 d’octubre de 1926. Es va fer coincidir la data amb una visita d’Alfons XIII a Catalunya. El rei anà a la Diputació per inaugurar una placa en honor dels voluntaris catalans morts a la guerra d’Àfrica, i per fer una visita al local de la Caixa.

El llibre d’actes diu textualment:

Entra en el local S. M. el Rey (q. D. g.), acompañado de SS. AA. RR. las Infantas Doña Beatriz y Doña María Cristina, del Exmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, General Primo de Rivera, del Capitán general de la 4a. Región, D. Emilio Barrera, del Gobernador Civil, D. Joaquín Milans del Bosch, del Alcalde Exmo. Sr. Barón de Viver y otras personalidades... S. M. el Rey hace diversas preguntas relacionadas con la marcha de la Caja, que le son contestadas seguidamente por los Consejeros y el Director, y a continuación procede al reparto de las primeras libretas a sus titulares o representantes y al finalizar el acto se despide, deseando las mayores prosperidades a esta Caja que acaba de inaugurar, acompañándoles hasta la puerta el Consejo en pleno”.

El primer dia s’obriren 347 llibretes d’estalvis, que devien correspondre en la seva majoria als diputats provincials i al personal de la Diputació. L’acta del Consell recull el detall que el “primer imponente voluntario” va ser Joan Llatse i Targa; amb això indiquen que els altres no eren precisament espontanis.

L’obertura de la Caixa quasi no va tenir ressò ciutadà. La premsa econòmica ni en parlà i la de la ciutat li dedicà una línia, dintre de la ressenya de la visita reial.

De caixa provincial a caixa de la Generalitat de Catalunya (1926-1935)

Façana de la Diputació provincial (J.G. Ceballos, Libro del Ahorro, Madrid 1929). La Caixa tindrà el seu primer local dintre de la seu de la Diputació provincial, l’actual palau de la Generalitat.

Deu anys molt difícils i poc aprofitats

Una Caixa promoguda i controlada per una corporació pública està condicionada pels esdeveniments polítics. I els primers deu anys d’història de la Caixa són políticament molt intensos: el final de la Dictadura de Primo de Rivera, la caiguda de la Monarquia, la proclamació de la República, els fets del 6 d’octubre de 1934, i finalment la guerra. Són anys difícils per a tothom, però sobretot per a una entitat vinculada al poder polític. La infantesa de la Caixa no té res de tranquil·la.

Des de dins, tampoc no es va fer gran cosa per aprofitar aquests anys. Fins el 1935, quan els seus serveis centrals s’instal·len a l’edifici del carrer de Fontanella, la Caixa no fa pràcticament cap labor de captació de l’estalvi públic. Es comença a crear una xarxa d’oficines, però aquestes es preocupen sobretot de recaptar els impostos municipals.

El resultat serà que el 1936, quan esclata la guerra, la Caixa no ha aconseguit crear uns fons propis, ni captar estalvi d’un cert volum. És la tercera caixa barcelonina, però a molta distància de les altres dues. Si ha ajudat a algú ha estat a la Diputació i, després, a la Generalitat, però per xifres que tampoc significaven gran cosa. Tot i que amb el nom de Caixa d’Estalvis de la Generalitat se li donava un ambiciós objectiu.

Els homes i l’organització

Joan Maluquer i Vilador, segon president de la Caixa (J. Maluquer i Sostres, Joan Maluquer i Viladot, jurisconsult i polític, Barcelona 1995).

El Consell presidit pel comte del Montseny durà tant com la Dictadura de Primo de Rivera. El 1927 la Caixa s’incorporà a la Federació Catalano-Aragonesa-Balear de Caixes amb el seu director com a secretari. En la mateixa acta del Consell que aprova la incorporació figura l’acord d’entrar a la Confederación Española de Cajas Benéficas —CECAB—, tan aviat com aquesta es constitueixi (acta del 24 de maig de 1927). La CECAB es constituí el 21 de setembre de 1928.

Amb la dimissió del general Primo de Rivera el 30 de gener de 1930, i la constitució del govern Berenguer, les Diputacions provincials es dissolgueren i els seus membres foren substituïts. La presidència de la Diputació de Barcelona recaigué en la persona de Joan Maluquer i Viladot, un jurisconsult de prestigi, que tenia dues fidelitats: el catalanisme i la monarquia constitucional.

El nou Consell de la Caixa quedà constituït per:

 • President – Joan Maluquer i Viladot, president de la Diputació
 • Vicepresident – Andreu Barber, diputat provincial, ponent d’Acció Social
 • Secretari – Ramon Noguer i Comet, advocat laboralista, vinculat a l’esquerra republicana nacionalista
 • Vocals – Fèlix Escalas i Chamení, advocat i polític, vinculat a la Lliga Regionalista, director del Banco Urquijo Catalán; Francesc Soler i Puigdollers; Santiago Estapé i Pagès, que havia llançat la idea de la Caixa el 1916;  Josep Maria Tallada, economista i polític, vinculat a la Lliga

Per al nou Consell, Estapé era l’home, oblidat per la Dictadura i ara rehabilitat. En la seva primera reunió, els consellers li reteren homenatge com a promotor real de la Caixa, ara que Torras no hi era.

Les actes es redacten, per primera vegada, en català. El nou Consell confirmà Frederic Estaún en la direcció de la Caixa i va fer un severa crítica a l’actuació de l’anterior Consell. Una crítica que tenia evidentment motius polítics, però que es concretava en dos fets: un crèdit avalat personalment pel comte del Montseny, a favor de la Comissió organitzadora d’un monument a Granollers, i el compte de resultats, que no s’acceptà. L’Ajuntament de Granollers es farà càrrec finalment del crèdit, avalat per Josep Maria Milà, després d’una picabaralla desagradable, de la qual informen detalladament les actes. Segons el nou Consell, les pèrdues que presentava el balanç de la Caixa havien estat emmascarades sota una partida d’efectes a cobrar. La Generalitat de Catalunya acabarà pagant —el 1931— les 110 000 pessetes que li reclamava la Caixa per aquest fet.

Amb la proclamació de la Segona República i la restauració de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions catalanes foren dissoltes de nou i les seves funcions assumides pel govern autònom català. Aquest, en la seva reunió del 19 de juny de 1931, acordà la constitució del nou Consell, format per:

 • President – Francesc Macià i Llussà, president de la Generalitat de Catalunya. No consta que assistís a cap de les reunions
 • Vocals – Manuel Serra i Moret, conseller d’Economia i Treball; Casimir Giralt, conseller de Finances; Josep Dencàs i Puigdollers i Feliu Barjau i Riera, en representació de la Diputació provisional de la Generalitat de Catalunya; Santiago Estapé i Pagès, Josep Maria Tallada i Ramon Noguer i Comet. Aquests tres darrers ja eren vocals en l’anterior Consell, constaven com els tres elements estranys a la Generalitat que els Estatuts fixaven

El primer problema era el nom. Si no hi havia Diputació, no hi podia haver Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona. El 14 de juliol de 1931, en la primera reunió del Consell i a proposta de Santiago Estapé, s’acordà per unanimitat el canvi de la denominació pel de Caixa d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya. El govern català aprovà el canvi en la seva sessió del dia 24 d’agost del mateix any.

El nom no fa la cosa. Com veurem, la Caixa Provincial havia tingut un èxit molt limitat en la seva captació de l’estalvi i tenia pocs recursos. La Generalitat de Catalunya tenia grans necessitats financeres i una caixa pròpia hauria estat d’un gran ajut, però no hi podia comptar, atesa la migradesa dels seus dipòsits. La principal entitat financera de la Generalitat serà la Caixa de Pensions.

El lerrouxista Casimir Giralt, conseller de Finances i conseller de la Caixa, llançà aleshores la idea de crear un Banc de la Generalitat. Aquesta acordà crear una ponència, formada pel mencionat Giralt, acompanyat de Manuel Carrasco i Amadeu Hurtado, per a estudiar-la. La Lliga Regionalista, darrere de la qual hi havia una bona part dels banquers catalans, va dedicar un irònic editorial al setmanari “Economia i Finances” —controlat per ells— sobre el projecte: “Un membre del Consell actual de l’organisme català ha tingut una pensada... No n’hi havia prou amb la idea desgraciada de la Caixa d’Estalvis Provincial, que no ha pogut arrelar-se, malgrat l’excel·lent personal que l’ha regentada, que s’ha volgut cercar una altra similar. Amb molta de pompa, ha estat llançat el Reglament d’un Banc de la Generalitat” (“Economia i Finances”: Les pensades econòmiques, 25 d’agost de 1931). El projecte de Banc de la Generalitat no tirà endavant.

Sala d’operacions de la Caixa (J.G. Ceballos, Libro del Ahorro, Madrid 1929). La Caixa tindrà el seu primer local dintre de la seu de la Diputació provincial, l’actual palau de la Generalitat

El possible paper de la Caixa de la Generalitat quedà encara més en segon terme amb la creació per part del govern català de la Caixa de Dipòsits i Consignacions i la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu. La primera era un servei adscrit a la Tresoreria de la Generalitat, destinat a “la custòdia dels dipòsits fets per a garantir l’execució de contractes d’obres públiques o per l’acompliment d’obligacions legals o d’interès públic o privat” (art. 1, Decret de 7 de juliol de 1933). La Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, creada per Decret de 26 de gener de 1934, es proposava “realitzar tota classe d’operacions bancàries i de crèdit amb els Sindicats i Caixes Agrícoles o Cooperatives de producció i de Consum i Mutualitats per a facilitar llur expandiment”. La seva creació era una prova de poca confiança en la Caixa ja constituïda.

El director, Frederic Estaún, dimití el 7 de maig de 1932, per passar a ocupar la direcció general de la Companyia General del Suro SA, una empresa presidida per Cambó, molt ambiciosa, que concentrava les tres quartes parts de la producció manufacturera del suro a Europa, i que acabarà molt malament. Estaún, en canvi, tindrà un futur llarg i brillant. A la Caixa el substituí el sotsdirector, Armand d’Arquer i Dordal.

Amb la constitució del Parlament de Catalunya —5 de desembre de 1932— es canviarà novament el Consell de la Caixa. Macià cedí el seu lloc al conseller d’Economia i Agricultura. El nou Consell serà el següent:

 • President – Pere Mias i Codina, conseller d’Economia i Agricultura
 • Vicepresident – Santiago Estapé i Pagès
 • Secretari – Joan Soler i Pla, diputat al Parlament
 • Vocals – Carles Pi i Sunyer, conseller d’Hisenda; Josep Maria Tallada; Josep Irla i Bosch; Manuel Serra i Moret

Aquests tres darrers constituïen la Comissió Permanent, amb el president. Però el mes d’octubre del 1933 es produí una crisi en el govern de la Generalitat com a conseqüència de l’enfrontament de personatges com Tarradellas, Casanellas i Xirau amb el president Macià. Aquest destituí el seu conseller d’Economia i president de la Caixa, que hi estava implicat, i el substituí en els dos llocs per Joan Ventosa i Roig, un defensor del cooperativisme agrari i exalcalde de Vilanova i la Geltrú.

Una de les darreres fotografies del president Francesc Macià (“Barcelona Atracción”, febrer 1934). Amb la proclamació de la República i l’establiment de la Generalitat. Francesc Macià serà el president de la caixa. 1931-1933.

Dos mesos més tard —desembre del 1933— moria Francesc Macià. Lluís Companys, el nou president de la Generalitat, nomenà conseller d’Economia i d’Agricultura, així com president de la Caixa, Joan Comorera i Soler, aleshores diputat al Parlament català en representació de la Unió Socialista de Catalunya i un dels futurs fundadors del PSUC (1936).

El 6 d’octubre de 1934, després de la victòria de les dretes a les eleccions legislatives espanyoles, Lluís Companys proclamà l’Estat Català dins d’una República Federal espanyola. Els fets d’aquest dia acabaren amb tot el govern de la Generalitat empresonat al vaixell Uruguai, al port de Barcelona, amb l’excepció de Dencàs, un dels consellers de la Caixa i conseller de Governació. Per ordre de les autoritats militars s’inicià un procés de depuració entre el personal de la Caixa i foren donats de baixa tres empleats: un de l’oficina de Solsona —que serà finalment readmès—, un de la de Palafrugell, i un de la de Girona, pel seu comportament aquell dia.

El governador general de Catalunya —Portela Valladares—, que assumí les funcions del president de la Generalitat, nomenà nous consellers de la Caixa Francisco Torras i Villà, ja conegut dels lectors, i Frederic Heredia i Valls. La presidència es deixà vacant, mentre Estapé feia de president en funcions. Vet aquí com es trobaran reunits al voltant de la mateixa taula Estapé i Torras, els dos homes més decisius en la creació de la Caixa.

Els canvis continuaran. Pich i Pon, nou governador general de Catalunya, nomenarà president de la Caixa Alfred Sedó Peris-Mencheta, i vocal, Fèlix Escalas —abril del 1935—. El mes de desembre d’aquest any Sedó serà substituït per Antoni Sabates i Vila, mentre Escalas deixava la seva vocalia.

Al començament del 1936 fou confirmat en el seu càrrec de director general Armand d’Arquer i Dordal, mentre la sotsdirecció s’assignava a Leopold Jaumandreu i Fabra.

El llibre d’actes de les reunions del Consell d’Administració de la Caixa es manté amb regularitat fins a mitjan 1931. Tot indica que, després, les actes es devien continuar redactant, però no van ser passades al llibre oficial. Acabada la guerra, el primer Consell de l’època franquista les va transcriure, de manera que figuren en el llibre, en castellà i sense signar. Com que el Consell de la Caixa republicana les redactava en català, és evident que es van prendre la feina de traduir-les abans de passar-les al llibre oficial.

L’expansió de la caixa de la Generalitat

Les oficines que ocupava la Caixa en el palau de la Diputació no tenien accés directe des del carrer. La porta normal d’entrada era la que la Diputació tenia al carrer del Bisbe. El personal ocupava l’ala de l’edifici que voreja aquest carrer i la plaça de Sant Jaume. Era impossible captar estalvi popular en aquestes condicions. I més si tenim en compte que a l’altre costat de la plaça hi havia l’oficina principal de la Caixa de Barcelona.

Aquesta situació contrasta amb l’expansió que iniciarà immediatament després de ser constituïda. Com a caixa provincial només podia pretendre obrir-ne a la província de Barcelona.

La primera oficina que s’obrirà serà la de Badalona, el 1928 (J.G. Ceballos, Libro del Ahorro, Madrid 1929).

La primera sucursal serà la de Badalona. L’alcalde d’aquesta ciutat havia obert un compte a l’oficina barcelonina i els seus responsables respongueren al gest obrint una oficina a Badalona al començament del 1928.

La segona serà la d’Igualada, però aquesta ja portarà més problemes. Es tractava d’absorbir la Caixa d’Estalvis d’aquella ciutat, sempre que “no represente el mas remoto perjuicio” per a la Caixa de la Diputació (acta del 24 de febrer de 1928). La Caixa d’Igualada devia tenir els seus problemes, ja que l’acord d’absorció es va condicionar a l’aval personal de tots els consellers de l’entitat absorbida. Tot i això, una inspecció realitzada en temps de la República va acabar amb la fugida del director de l’oficina i el descobriment d’unes pèrdues.

Oficines obertes. 1926-1936.

La tercera sucursal serà la de Vilanova i la Geltrú i pretenia absorbir la Caixa de la ciutat. La va demanar el president, el comte del Montseny (11 de juliol de 1928), i s’encarregà al vocal Pau Alegre que fes els tràmits necessaris. A la Caixa de Vilanova no hi havia unanimitat a l’hora d’acceptar l’absorció i les converses s’aturaren, fins al punt que Pau Alegre llogà un local, preparat per a l’oficina de la Caixa Provincial. La posició contrària a l’absorció per part de la Caixa vilano vina s’accentuà amb la caiguda de la Dictadura. La nova oficina no es va obrir fins el 1932.

Amb motiu de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, la Caixa tingué una oficina provisional en el recinte.

Quan la Caixa Provincial es convertí en Caixa de la Generalitat, tot el territori català quedava al seu abast. Una acta del Consell del 1932 —traduïda— diu textualment que les noves oficines són necessàries “habida cuenta de la mayor expansión que en cumplimiento de sus fines deberá obtener la Caja, en consonancia con la trayectoria trazada” (7 de maig de 1932). El 1933 s’obriran 5 oficines: la de Girona, per absorció de l’oficina del Banc de Catalunya, que havia suspès pagaments (juliol del 1931); la de Sant Feliu de Guíxols, per absorció de la caixa d’estalvis local, prèvia consulta amb Josep Irla, fill d’aquella població, conseller de la Caixa i futur president de la Generalitat a l’exili; i les de Lleida, Tarragona i Palafrugell, per obertura directa.

El 1934 s’obriren quatre noves oficines, i una més el 1935. En total, quan va esclatar la guerra, la Caixa tenia 13 sucursals i l’oficina de Barcelona.

L’oficina de Girona, ja com a Caixa d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya, 1933 (L’autonomista, suplement literari del 1934).

El 1935 la Caixa sortí del palau de la Generalitat i s’establí al carrer de Fontanella (Fullet publicat amb motiu del 25è aniversari, 1953).

Aquesta no es mourà del palau de la Generalitat fins el 1935. El director pressionava pel canvi i per un local públic. Joan Comorera, president de la Caixa i conseller d’Economia, buscava també local per a la seva conselleria i trobà l’un i l’altre a l’edifici del carrer de Fontanella núm. 7, prop de la plaça de Catalunya. L’immoble, el comprà la Caixa. La Conselleria d’Economia ocupà el principal, el primer pis i el segon, mentre la Caixa es quedava amb els baixos. La inauguració de la nova oficina de la Caixa tingué lloc el dia 4 de maig de 1935. Hi feren un parlament Santiago Estapé, president en funcions, i el governador general de Catalunya, Pich i Pon. Pensant en el que havia passat pocs mesos abans —el 6 d’octubre de 1934—, Pich i Pon “se refirió a la conveniencia de que los que constituyen el Consejo de la Caja de Ahorros se mantengan siempre al margen de la política y así evitarán que la Institución pueda resentirse de los vaivenes de la misma” (“La Vanguardia”, 5 de maig de 1935). Pich i Pon demanava el que era impossible, ja que el caràcter públic de la Caixa la feia una entitat política per definició.

Dipòsits: volum petit i estalvi poc ordinari

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles. 1926-1935.

L’oferta de la Caixa Provincial era la tradicional del compte corrent a la vista, el d’estalvi —que exigia un preavís per a retirar diners— i el compte a termini, més un compte propi i original, anomenat del contribuent. Es tractava de dipòsits fets per contribuents, aplicables al pagament de les contribucions provincials. Primer, aquests comptes no abonaven cap mena d’interès, però al final del 1927 el Consell acordà pagar el 2% sobre els saldos. A la llarga, la Caixa els farà extensius al càrrec d’altres pagaments, anticipant així el servei de domiciliació d’efectes i de rebuts.

Títol del deute de la Diputació de Barcelona aplicable al Patronat del Montseny, 1929. L’emissió serà finançada en part per la Caixa.

La clientela potencial de la Caixa estava en els Ajuntaments i les corporacions provincials, així com en el seu personal. Francisco Torras va ser el primer i més bon agent comercial de la Caixa, durant els seus primers anys. És ell qui farà obrir el compte de l’Ajuntament de Badalona, que ingressà 500 000 pessetes el 1927. L’alcalde de Badalona exigí que li donessin el 3% d’interès, com ho feia la Caixa de Pensions. També va ser Torras qui portà el compte dels ajuntaments de Granollers i de Lliçà d’Avall.

Durant els primers mesos d’actuació, el Consell d’Administració analitzava tots els moviments i resolia tots els problemes. Així ens assabentem que han obert un compte institucions vinculades a la Diputació com la Casa de Caritat, la Mutualitat dels Mossos d’Esquadra, la Caixa de pensions dels funcionaris de la Diputació.

L’oficina central del palau de la Diputació era totalment incapaç de captar estalvi del carrer. Perquè aquest arribi hauran d’obrir-se les primeres sucursals i, sobretot, la nova oficina barcelonina al carrer de Fontanella. Aquestes circumstàncies fan que l’estalvi recollit sigui petit i al mateix temps poc ordinari.

El 1935, nou anys després de la seva creació, la Caixa té 22,4 milions de pessetes dipositades, que representen el 2% del total de les caixes catalanes. És molt poc. Però és que el repartiment d’aquests dipòsits tampoc no té res a veure amb el de la resta de caixes. El 61% estan en comptes a la vista, un percentatge molt superior al que tenen les altres. Corresponen als comptes institucionals a què ens hem referit abans.

Anunci (Sociedad de Atracción de Forasteros, Barcelona 1933).

Com visqué la Caixa de la Generalitat els fets del 6 d’octubre de 1934? Ho explicarà el director, Armand d’Arquer, en la primera reunió que tingué el Consell després d’aquells fets (7 de febrer de 1935). La primera reacció fou de pànic i de retirada de diner. Van haver d’enviar 500 000 pessetes a l’oficina de Girona per atendre els reintegraments. Solsona va tenir també problemes de caixa per a atendre els pagaments. La situació més greu es produí, però, a Palafrugell, on desaparegué el director, en fracassar la proclamació. Pel que fa a Barcelona, i un cop “asumidas las funciones de la Presidencia y el Gobierno de la Generalidad por la autoridad militar, debido a la proclamación de l’Estat Català por el Gobierno de Cataluña, durante el periodo de tiempo en que el coronel Sr. Jiménez Arenas asumió dicho cargo, la marcha de la Caja siguió su normal desenvolvimiento, debiendo hacer notar que (él, Arquer) halló en dicho señor todas las facilidades necesarias”.

El mes de desembre del 1934, la Caixa tancà l’exercici amb uns saldos inferiors en un 5% als de tres mesos abans —menys 759 000 pessetes, exactament—, però no coneixem els reintegraments fets durant el mes d’octubre. En tot cas, el saldo del mes de gener del 1935 ja va ser positiu, a favor dels ingressos, o sigui que s’havia restablert la tranquil·litat entre els dipositants.

Inversió: al servei del sector públic

Evolució de les principals partides del balanç, 1926-1935 (en milers de pessetes).

Cartera de valors

Pel Decret llei de 9 d’abril de 1926, totes les Caixes estaven obligades a invertir el 25% dels dipòsits en deute de l’estat i un altre 25% en altres valors públics i crèdits. El 1929 el percentatge de valors d’estat passarà del 25 al 40%. La Caixa es trobarà al mig d’una doble tenalla: la de l’administració central i la de la Corporació provincial.

L’administració central exigia el compliment del coeficient d’inversió en deute de l’estat i farà “recomanacions” perquè la Caixa subscrigui títols que li interessa que es col·loquin. És el cas del deute per al finançament i la construcció de cases barates —carta del maig del 1926— i de les obligacions del deute ferroviari de l’estat —1929—. La Caixa acceptà en el primer cas subscriure els títols demanats, tot i fer constar que “en modo alguno podran acudir directamente a remediar estas necesidades”, ja que han de mantenir liquiditat suficient per a garantir el reintegrament dels dipòsits en qualsevol moment (24 de maig de 1927). A la segona recomanació, el Consell de la Caixa acceptà la subscripció d’un milió de pessetes de títols del deute ferroviari, en primer terme, i un altre esforç en segon terme un mes després, per evitar “que se pueda decir que no se apoya la gestión del Ministerio de Hacienda”.

La Diputació de Barcelona buscarà el suport financer de la Caixa. Ho farà per tres camins: la disponibilitat d’una part de la seva tresoreria, el crèdit a la Diputació i la compra de títols emesos per ella. Pel que fa a aquesta tercera forma, el 1927 la Caixa ja comprava títols d’una nova emissió d’obligacions de la Diputació i d’algunes de les anteriors en circulació. El 1929 la Diputació va fer una nova emissió destinada al Patronat del Montseny i de Beneficència i novament va pressionar la Caixa perquè en subscrivís títols, dintre de les seves possibilitats. El Consell de la Caixa ho va fer, però per primera vegada manifesta la seva preocupació, ja que tenen “una existencia demasiado elevada de títulos de la Diputación, que es principio del Consejo evitar por más que las circunstancias no se lo permiten” (27 d’agost de 1929). Els consellers estan dient que fan el que no haurien de fer, però ho fan.

Amb l’adveniment de la República, el 81% dels dipòsits captats estava invertit en valors públics, emesos per l’estat o per la Diputació barcelonina. El percentatge obligatori de valors d’estat baixarà del 40 al 30% dels dipòsits en virtut de l’Estatut de les caixes, promulgat pel ministre Largo Caballero. Però les “recomanacions” van seguir: “habiendo recibido una invitación del Ministerio de Trabajo y Previsión” —del qual depenien— es van subscriure 500 000 pessetes en obligacions del Tresor (24 d’octubre de 1933). Eren inversions que no es feien de bon grat, ja que la tendència de Borsa era a la baixa i la baixa de la cotització obligava a crear reserves.

El deute provincial es convertirà en deute de la Generalitat. El seu volum relatiu tendeix a la baixa. El 1935 la cartera de valors equival al 60% del total de dipòsits, o sigui una baixa de 21 punts en 5 anys. Però el que era el compte de Tresoreria a la Diputació de Barcelona es manté i augmenta amb el que es té a favor de la Generalitat. La Caixa té una liquiditat molt alta, però de fet està en bona part congelada en aquest compte. Els saldos oscil·len entre els 2 i els 3 milions de pessetes.

Crèdits

El nivell de crèdits es manté molt baix durant tots aquests anys, per un volum que queda per sota del 10% de la xifra de dipòsits. No es pot fer més, tenint en compte la política oficial que obliga a una forta inversió en títols de l’estat i a la política pròpia d’inversió en títols del deute municipal o de la Generalitat.

Títol del deute de la Generalitat. La Caixa no era prou forta per a donar suport financer al govern català.

Les poques operacions de crèdit que es fan són a favor d’ajuntaments. Municipis de la província els primers anys i de Catalunya quan és la Caixa de la Generalitat. El 1935 tenia set operacions de crèdit amb els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Arenys de Mar, Roses, Begur, Sant Gregori i Pardines. Tot plegat, poca cosa, perquè les disponibilitats són mínimes. N’és una prova el crèdit que demanarà el 1931 l’Ajuntament de Barcelona. Aquest, que havia suspès el pagament del cupó del deute municipal, sol·licità un crèdit de 9 milions a les tres caixes barcelonines. El repartiment entre elles es farà d’acord, aproximadament, amb el seu volum de dipòsits, i es distribuirà de la següent manera: Caixa de Pensions: 5 milions (55,55%); Caixa de Barcelona: 3,5 milions (41,11%); Caixa Provincial: 0,3 milions (3,33%)

Altres corporacions que reberen crèdit foren la Casa de Caritat o la Junta de Museus d’Art de Catalunya. Es denegà, en canvi, un crèdit de 290 000 pessetes que demanava Alexandre Galí en nom de la Mútua Escolar Blanquerna, defensat en el Consell per Francisco Torras i Fèlix Escalas i combatut per Serra i Moret, el qual considerà que tot i que els fins culturals de l’escola eren extremament suggestius, només es podria donar si s’oferia una garantia complementària, fora de la mútua (20 de setembre de 1935).

Immobles

El primer immoble comprat per la Caixa serà el que ocupa la seva oficina de Girona (1933). El 1934 es comptabilitzarà la compra de l’edifici del carrer de Fontanella a Barcelona per un import d’1 200 000 pessetes.

Excedents i fons propis: molt poca cosa

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1926-1935.

La Caixa s’havia constituït amb un capital fundacional de 50 000 pessetes. Els seus primers anys d’existència, que corresponen als darrers de la Monarquia, l’entitat presenta uns excedents, si es té en compte l’increment del fons de reserva. No hi ha memòria ni compte de resultats, només un balanç, que es aprovat pel Consell d’Administració. D’acord amb aquest criteri, la Caixa hauria guanyat 9 000 pessetes durant els primers quatre exercicis complets. Però el primer Consell després de la Dictadura, impugnarà aquests resultats, i manifestarà que hi ha una partida de 110 000 pessetes, que figura com a “efectes a cobrar”, que són pèrdues acumulades (3 de febrer de 1931), imputables a la Diputació de Barcelona. Aquesta partida serà cancel·lada per la Generalitat de Catalunya aquell mateix any.

Els excedents es destinaran en la seva totalitat a crear un fons de fluctuació de valors, en la previsió d’una baixa de cotització dels valors, que constituïen la cartera. Els resultats són positius o negatius segons la marxa de la Borsa i la necessitat o no de rebaixar el preu de cost dels títols per posar-lo al valor del mercat.

El 1935, els fons propis —760 000 pessetes— representen només el 3,4% dels dipòsits. Si aquests no són gran cosa, encara ho és menys aquesta xifra de fons propis. La Caixa no ofereix altra garantia que la que li dóna la corporació pública que la tutela.

La guerra (1936-1940)

Tres anys de guerra

Amb el triomf electoral de les forces polítiques que integraven el Front Popular el mes de febrer del 1936, tornaren els canvis a la Generalitat de Catalunya i a la seva Caixa. El 23 de maig Joan Comorera i Soler torna a ocupar la presidència, acompanyat per Manuel Serra i Moret, com a vicepresident, i dos únics vocals: Joan Mora i Adserà i Pere Lloret i Ordeix. Comorera informarà al Consell que s’han iniciat negociacions per a l’absorció de la Caixa de Vilafranca del Penedès i de la Caixa de Sant Vicenç de Morunys. Aquesta segona població no existeix i queda el dubte de si es referia a Sant Llorenç de Morunys o a un dels nombrosos Sant Vicenç que hi ha Catalunya. Comorera dirà que la seva política serà la d’obrir una oficina a totes les capitals de comarca catalanes.

Però la situació política va donant tombs i Comorera no dura gaire en el seu càrrec. El 7 de juliol de 1936 un nou Consell pren possessió:

 • President – Lluís Prunés, conseller d’Economia i Agricultura
 • Vocals – Manuel Serra i Moret; Josep Irla i Bosch; Joan Mora i Adserà; Ramon Jové i Brufau; Pere Moret i Ordeix

En aquesta reunió es parlà de l’obertura d’una oficina a Vilafranca del Penedès i una altra a Tortosa, es comentà la conveniència de no obrir el diumenge, tal com era tradició, i s’aprovà un crèdit a favor de l’Olimpíada Popular, que s’havia de celebrar aquell any a Barcelona, pel 90% de l’import de la subvenció que donava l’estat. Josep Irla manifestarà que “la Generalitat pot necessitar d’un instrument bancari, que podria ser la Caixa” (acta del Consell, 7 de juliol de 1936).

No hi ha constància del que passà el 18 de juliol, inici de la rebel·lió militar. El 19 d’octubre de 1936, un decret firmat per Josep Tarradellas, com a conseller de Finances, posava sota la seva competència la Caixa de la Generalitat de Catalunya i anunciava que un Administrador delegat assumiria les funcions del Consell d’Administració. Aquell serà Francesc Farreras i Soler, diputat d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i futur president del Parlament a l’exili (Mèxic, 1954). Va prendre’n possessió el 20 de novembre de 1936.

A partir d’aquella data no hi hi actes ni informació de cap mena sobre la Caixa de la Generalitat, fins al final de la guerra i l’ocupació de Barcelona per les tropes franquistes.

Les caixes de la Generalitat

Projecte de bitllet de la Caixa Oficial de Descomptes i pignoracions. La Generalitat crearà durant la guerra caixes especialitzades. La més important, la caixa Oficial de Descomptes i pignoracions.

Lletra de canvi endossada a favor de la Caixa Oficial de Descomptes i pignoracions (1937).

Abans de començar la guerra, la Generalitat de Catalunya havia creat dues caixes o entitats de crèdit, especialitzades, de les quals ja s’ha informat: la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu—després Caixa Central de Crèdit Agrícola— i la Caixa de Dipòsits i Consignacions. Durant la guerra se’n crearen tres de noves: la Caixa Oficial de Descomptes i Pignoracions, la Caixa de Crèdit Industrial i Comercial de Catalunya i la Caixa de Reparacions i Auxilis, així com l’Oficina Reguladora del Pagament de Salaris.

D'aquestes, la Caixa Oficial de Descomptes i Pignoracions era la que tenia els objectius més ambiciosos: crèdit a curt i a llarg termini, crèdit municipal, crèdit agrícola i, fins i tot, donar suport a entitats financeres amb problemes. La seva importància va ser considerable durant la guerra, si tenim en compte que la xifra de crèdit arribà als 70 milions de pessetes. No tenia recursos propis per a donar-los, sinó una simple línia de redescompte amb la sucursal del Banc d’Espanya a Barcelona (vegeu Josep Maria Bricall: Política econòmica de la Generalitat (1936-1939), volum II, capítol segon).

Totes aquestes entitats treballaven amb la Caixa de Catalunya, la qual recollia el seu disponible.

El final de la guerra

El 1939, La Caixa recuperarà la seva primera denominació (Homenaje de Cataluña liberada a su Caudillo Franco, 1946).

El 26 de gener de 1939 l’exèrcit franquista ocupà Barcelona i la Caixa es tancà. La Generalitat de Catalunya fou dissolta i es recuperaren les Diputacions provincials. Una Comissió gestora es va fer càrrec del que tornava a ser la Diputació provincial de Barcelona. El 30 de gener de 1939 es constituirà la mencionada Comissió gestora, presidida per Josep Maria Milà i Camps, comte del Montseny, el qui havia estat el primer president de la Caixa.

El 20 de febrer la Caixa d’Estalvis obria de nou les portes, amb el seu vell nom. Però no serà fins el 28 de juliol d’aquell any que la Comissió gestora de la Diputació se’n recordarà, tot manifestant que:

Estimaba conveniente la constitución del Consejo de la Caja de Ahorros provincial. Después de deliberar la Comisión gestora sobre dicho asunto, acordó que dicho Consejo quede constituido en la siguiente forma: Presidente, el Presidente de la Diputación; Vocales, el Vicepresidente de la Diputación y los señores Andrés Garriga, Francisco Torras, Francisco Esquerdo y Joaquín Arquer” (acta de la Comissió gestora, 28 de juliol de 1939).

El nou Consell de la Caixa no es reuní fins el 30 de setembre. Estava presidit per Antoni Maria de Simarro i Puig, president de la Comissió gestora de la Diputació, que més tard serà alcalde de Barcelona. Ocupava aquest càrrec des del mes de setembre de 1939, succeint el comte del Montseny. El vicepresident de la Diputació, Felip Batlló i Godó, cedí la vicepresidència a Francisco Torras, i ell ocupà una de les vocalies, acompanyat dels altres tres vocals ja mencionats. Es confirmà com a director Armand d’Arquer i Dordal, que s’havia mantingut en el seu lloc durant tota la guerra.

En aquesta primera reunió del Consell, hi assistí el delegat general de l’estat a les Caixes d’Estalvis catalanes, Albert Casañé, “nombrado para llevar a cabo la labor depuradora de las Cajas de Ahorro de esta región”. Ja havia analitzat la situació i “siente la satisfacción, que es de justicia poner en relieve, que gracias especialmente a la labor desarrollada por el Sr. Arquer, esta Caja se ha mantenido al margen de los desaciertos y abusos que económica y políticamente habían perjudicado la actuación de las demás cajas de esta región durante la época roja” (acta del 30 de desembre del 1939). Casañé conclourà dient que “la labor depuradora ha sido insignificante”.

El director, Armand d’Arquer, prengué a continuació la paraula. Farà un gran elogi, primer, del comte del Montseny, primer president de la Caixa, seguirà amb un elogi del primer vicepresident, Arcadi d’Arquer, i acabà amb el del “malogrado General Primo de Rivera, bajo cuyo mandato se inauguró la Caja”. Els vocals Torras i Esquerdo es van adherir “con fervoroso recuerdo al ilustre patricio”.

El director seguirà després amb l’informe tècnic. L’actiu de la Caixa “se halla en la misma forma en que se encontraba el 18 de julio de 1936, al producirse el Glorioso Alzamiento Nacional, debiendo hacer constar que, durante el periodo rojo, en defensa de los intereses encomendados a su custodia y vigilancia, no se hizo inversión alguna, ni se procedió al cobro de cupones, con el fin de poder hacer efectivo su remanente después de la liberación”. El Consell el felicità “por su patriótica gestión durante el periodo rojo, no solo defendiendo los intereses económicos, sino también procurando por todos los medios evitar la posibilidad de que fuera utilizada la institución para otras finalidades que hubieran podido perjudicar en diversos aspectos antipatrióticos”.

Evolució de les principals partides del balanç (en milers de pessetes).

L’informe del director no s’aguanta, des d’un punt de vista tècnic. De fet no hi ha hagut actuació sinó no-actuació. Armand d’Arquer es presenta aleshores com un defensor dels interessos dels rebels, en neutralitzar la Caixa d’Estalvis de la Generalitat, com si des del primer dia hagués endevinat que les coses acabarien així. No cobrar els cupons del deute de l’estat és una greu omissió per a un executiu, pensés el que pensés. En aquell moment, però, tot van ser felicitacions. Després, el to canviarà, com veurem, ja que l’actuació del director no haurà estat correcta.

Els balanços de la Caixa no es van poder aprovar, ja que calia regularitzar les anomenades operacions de desbloqueig, creades durant la guerra. Unes operacions que tindran una importància extraordinària, conseqüència del caràcter públic de la Caixa i de la seva vinculació al govern autònom català.

La segona creació de la caixa provincial (1941-1959)

Del no-res a una Caixa respectable

Anunci (Hoja Agrícola y Económica, núm. 8, gener 1950).

Hi ha dos períodes ben distints dintre dels 18 anys que integren aquest capítol. La recuperada Caixa d’Estalvis Provincial és ben poca cosa fins el 1948: el seu estat financer és deplorable, els seus dipòsits són reduïts i treballa sense fons propis. Nou anys després d’acabada la guerra, comença a tenir un mínim de presentació. Des d’aleshores fins al 1959 el creixement és constant, tant en termes absoluts com relatius.

La creació d’una xarxa d’oficines a Barcelona i la seva àrea serà rendible: aportarà dipòsits i operacions d’actiu. Sota l’impuls d’uns professionals, la Caixa buscarà operacions de crèdit que vagin substituint el paper d’una cartera de valors que havia estat excessiva, seguint la pauta de la Caixa de Pensions en el seu pitjor moment històric.

La difícil confecció d’un balanç

El retorn de la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona al seu nom inicial no es fa només amb un simple canvi del rètol de les seves oficines, del paper de cartes i dels impresos. L’empresa ha de resoldre, abans, tres problemes greus: dos procedien del seu caràcter de caixa oficial del govern autònom català, el tercer serà conseqüència d’una mala administració. És per això que els primers balanços de la Caixa publicats després de la guerra són poc fiables i de caràcter provisional.

Els comptes “improtegibles” i les lleis de desbloqueig

Les autoritats franquistes qualificaran de dipòsits “improtegibles” tots els existents en bancs i caixes que tenien com a titulars institucions públiques republicanes, partits polítics, sindicats, o associacions no autoritzades, així com els comptes dels polítics exiliats o a la presó. Uns i altres foren simplement requisats. A la Caixa de la Generalitat de Catalunya aquests dipòsits tenien una gran importància, la majoria de càrrecs del govern català ja eren titulars de comptes d’estalvi particulars, així com una bona part de les institucions públiques de la Generalitat. Al final del 1941, la Caixa donarà com a “improtegibles” la xifra de 14 282 000 pessetes (2 de gener de 1942), que representa el 32% del total de dipòsits, una xifra i un percentatge molt superior al que tenen les altres caixes catalanes.

Més complicat de resoldre serà el problema monetari, creat per l’existència durant els tres anys de guerra de dues pessetes diferents: la republicana i la del govern de Burgos. Tots els bancs i caixes amb seu a Catalunya es trobaren amb la necessitat d’actualitzar els seus comptes i transformar les seves pessetes republicanes en pessetes del bàndol dels vencedors. Les lleis que donaran solució a aquest problema seran anomenades Lleis Larraz, pel ministre d’Hisenda que les promulgà.

El primer problema fou el dels bitllets de banc. Hi hagué dos Bancs d’Espanya durant la guerra i per tant dos bitllets diferents. Hi havia els bitllets emesos abans del 18 de juliol de 1936, i els emesos amb posterioritat pels dos costats. El govern franquista optà per acceptar els bitllets emesos pel govern de la República abans de l’“alzamiento”, i els seus propis, per descomptat, mentre els nous quedaven sotmesos a nova valoració.

El principal problema estava en els actius i passius financers creats durant la guerra en zona republicana, com era el cas de Catalunya. Hi havia crèdits i hi havia dipòsits que havien aparegut després del 18 de juliol expressats en pessetes republicanes. Calia buscar una equiparació entre aquestes pessetes i les franquistes, com en el cas dels bitllets, ja que com a conseqüència de la inflació les dues monedes havien perdut el seu valor adquisitiu inicial. Aquests actius i passius financers en pessetes republicanes, un cop identificats per les entitats financeres, seran situats en comptes bloquejats a l’espera de la seva valoració definitiva.

Al passiu hi havia dipòsits a la vista, d’estalvi o a termini, mentre que a l’actiu hi havia dipòsits de la Caixa en altres entitats, els crèdits, que no existien en començar la guerra, i els valors comprats en aquest període. Per aplicació de les Lleis Larraz es castigà severament tot l’estalvi creat en zona republicana, ja que s’aplicaren percentatges de devaluació superiors als que hauria correspost. Però no hi havia possibilitat de protestar o de recórrer.

A la Caixa de la Diputació les operacions de desbloqueig duraren fins el 1944. Es tractava de xifres molt importants, tant a l’actiu com al passiu, i afectaven directament els resultats de la Caixa, segons quin fos el saldo. El 1941 eren (en milers de pessetes): actiu – 37.119, passiu – 36.942.

La liquidació de les caixes de la Generalitat

La Diputació de Barcelona rebé l’encàrrec de liquidar les caixes de la generalitat (Document de la Caixa de Dipòsits i Consignacions de la Generalitat de Catalunya. Observeu el segell d’“arriba España!”).

José Larraz, ministre d’Hisenda, promulgà un decret (27 de maig de 1940), en el qual, tot fent referència a “la floración de tipo bancario y de tendencia socialista, producida bajo la extinguida Generalidad de Cataluña, casi totalmente durante la Cruzada”, es declaraven dissoltes totes les caixes especialitzades dependents de la Generalitat, i s’encarregava la seva liquidació a la Diputació. Les entitats dissoltes foren: la Caixa Oficial de Descomptes i Pignoracions, la Caixa de Crèdit Industrial i Comercial, l’Oficina Reguladora del Pagament de Salaris, la Caixa Central de Crèdit Agrícola i la Caixa de Dipòsits i Consignacions. Totes elles, amb l’excepció de l’Oficina Reguladora, tenien el seu disponible a la Caixa d’Estalvis de la Generalitat.

L’actitud del Consell de la Caixa fou buscar la compensació entre els dipòsits que tenien les Caixes i el crèdit de què disposava la Generalitat de Catalunya, però això li fou negat per la Comissió gestora de la Diputació (8 de febrer de 1945). Els saldos eren els següents:

 • Caixa de Dipòsits i Consignacions: 2.599 milers de pessetes
 • Caixa de Crèdit i Comercial: 12 milers de pessetes
 • Caixa Oficial de Descomptes i Pignoracions: 84 milers de pessetes

Aquests saldos es destinaren a la compra d’obligacions del Tresor (Ordre de 27 de març de 1942) i els títols comprats foren lliurats a la Diputació (28 de febrer de 1946).

Les conseqüències d’una inspecció

El 1942, el Ministeri de Treball, del qual depenien les caixes, realitza una inspecció a la Caixa. S’aixecaran unes actes, que porten data del 3 de febrer i del 8 de maig de 1942.

El 24 de febrer, un cop rebuda la primera acta, es reuní el Consell d’Administració. Hi assistiren el director i el sotsdirector. El president parlarà de l’acta d’inspecció en la qual figuren “lamentables deficiencias que en algunos de sus puntos consigna, de las que el Consejo, ni ninguno de sus componentes que asisten, tenía conocimiento”. En principi, es tractava de problemes formals, no gaire greus. La inspecció feia constar que no s’havia presentat al Ministeri de Treball el balanç tancat a 31 de desembre de 1941, que havien comprovat que no es passaven les actes als llibres oficials i que s’havien donat crèdits al personal de la Diputació, fins a l’import de dues pagues mensuals, sense autorització del Consell, que actuava de Comissió de crèdits. El Consell acordà que es regularitzessin totes aquestes deficiències.

Una setmana més tard, el director, Armand d’Arquer, presentà la seva dimissió al·legant problemes de salut. El secretari, Joaquim d’Arquer, demanà una pensió per al director dimitit, però el Consell la negà. Uns dies més tard era el mateix secretari que dimitia, “debido a sus ocupaciones y a su condición de ser el más joven de sus componentes” (26 de març de 1942). El sotsdirector, Leopold Jaumeandreu, substituirà el director dimitit, amb caràcter provisional.

La inspecció del Ministeri de Treball recomanarà la contractació de dos professionals exteriors, ja que la desorganització era evident. Així, el 30 de desembre de 1942 serà nomenat director general Enric Torrebadella i Albisu, mentre José María González Sastre ocupava el càrrec d’interventor.

Al final del 1943, el nou secretari de la Caixa, Josep Maria Gibernau i Beltran, va demanar que s’investigués la gestió de l’anterior director, Armand d’Arquer, el qual acusava de “notable descuido” (8 de novembre de 1943).

El retorn de la inspecció del Ministeri de Treball i la nova acta que es lliurarà posaran en evidència que la situació de fons era greu, tot i que ja es veien els efectes positius de la nova direcció:

El régimen administrativo de la institución se encauza hacia una franca mejoría y que su situación económica no variará en tanto que el importante núcleo de activo dañado no haya desaparecido, resultado que hace rebasar las posibilidades normales de una gestión directiva, por acertada y prudente que sea, ya que representa un largo camino a recorrer para lograr que esta Caja de Ahorros de la Diputación de Barcelona esté en condiciones de cumplir con aquellos fines que menciona el artículo 2o de los Estatutos para las Cajas generales de Ahorro Popular” (14 de juny de 1944).

La Caixa no està, per tant, en disposició de fer les accions que li eren encarregades per l’Estatut general de les caixes: fer obra social, estimular l’estalvi i constituir uns recursos propis.

El Consell d’Administració, tenint a la vista les actes de la inspecció “en las que se hace constar el incumplimiento de lo establecido y reglamentado por parte del anterior director, Don Armando de Arquer Dordal, lamenta y reprueba la gestión directiva del prenombrado director, de consecuencias tan nefastas para la entidad”.

Notable descuido” “gestión nefasta” i “importante núcleo de activo dañado” són afirmacions que, unides a la lectura entre línies de les actes del Consell d’Administració, fan pensar que havia desaparegut una part de la cartera de valors públics que tenia la Caixa. D’aquí la duresa de les expressions de la inspecció.

Els homes i l’organització

Enric Torrebadella, el primer dels professionals que redreçaran l’actuació de la Caixa (Agricultura y Economía, núm. 31, abril-juny 1956).

Enric Torrebadella entrà com a director —després director general— al gener del 1943. Era barceloní, havia nascut el 1884 i s’havia format professionalment a la Caixa de Pensions. Ell es presentava com un deixeble de Francesc Moragas. Havia estat director de l’oficina de Lleida de la Caixa de Pensions del 1913 al 1931, any en què fou traslladat als serveis centrals de Barcelona, com a director del departament d’assegurances socials. Poca cosa aprofitable va trobar a la caixa provincial: havia de refer de nou un balanç amb un “importante núcleo de activo dañado” i reconvertir la seixantena de persones que hi treballaven, que tenien més caràcter de funcionaris de la Diputació que d’empleats d’una caixa. El personal es preocupava més de la recaptació de les contribucions provincials que de la captació de l’estalvi. Al cap de sis mesos d’ocupar el càrrec, Torrebadella serà felicitat pel Consell (27 de juliol de 1943). L’interventor, González Sastre, serà l’home que controlarà rígidament les operacions de la Caixa i el responsable d’elaborar uns balanços fiables.

Antoni Simarro dimití com a president de la Comissió gestora de la Diputació de Barcelona a mitjan 1943 i va ser substituït per Lluís Argemí i Martí, un advocat tradicionalista, que tenia la medalla de la “Vieja Guardia”. El mes de gener del 1944 ocuparà la presidència del Consell de la Caixa. Però l’home fort fou des del primer moment el vicepresident, Francisco Torras, pel que es desprèn de la lectura de les actes del Consell. Era ell el qui s’oferia sempre per fer el que fes falta i la persona en la qual el president delegava normalment les seves funcions.

Antoni M. Llopis i Galofré, president de la Caixa, 1946-1949 (F.Cabana, La Cambra de Barcelona i els seus Presidents, COCIN, Barcelona 1994).

El febrer del 1946 es renovà la Comissió gestora de la Diputació. Com a conseqüència, s’incorporaran al Consell de la Caixa el nou president, Antoni Maria Llopis i Galofré, acompanyat de Joaquim Buixó d’Abaigar, i altres dos diputats provincials. Antoni Maria Llopis era un empresari químic —Companyia Anònima de Productes Químics SA— i president de la Cambra d’Indústria de Barcelona des del 1944.

El 1947 esclatà un seriós conflicte entre els consellers de la Caixa. Un conflicte que no arribà al públic, com no hi havia arribat la delicada situació financera de l’entitat.

El Ministeri de Treball havia publicat un decret —17 d’octubre de 1947— en el qual regulava les obres benèfiques i culturals que realitzaven les caixes. A més, l’article vuitè del mencionat decret especificava, sense donar-li gaire importància, que el número de vocals del Consell d’Administració no seria mai inferior a vuit. Segons els Estatuts fundacional de la Caixa, que s’havien mantingut substancialment fins aleshores, el mínim de vocals era de set, dels quals quatre havien de ser diputats provincials, mentre els tres restants eren persones no vinculades a la Diputació, però nomenades per aquesta. El control de la Diputació era total.

El Consell de la Caixa, vista la disposició del Ministeri de Treball, va decidir modificar l’article dels seus Estatuts que feia referència al nombre de vocals, passant el seu mínim de 7 a 9, per mantenir-ne el caràcter senar. Segons la proposta, 5 vocals serien diputats provincials, i els 4 restants, impositors nomenats per la Diputació. D’aquesta manera es mantenia l’esperit dels fundadors. L’acord es prengué per unanimitat en una sessió del Consell el 9 de febrer de 1948.

Però la Dirección General de Previsión del Ministeri de Treball, que havia de confirmar el text, el rebutjà, i el substituí pel següent:

Art. 53 dels Estatuts: “El régimen y administración de la Caja estará a cargo de un Consejo de administración, compuesto de nueve consejeros, de los cuales cuatro serán designados por la Exma. Diputación de entre sus miembros y cinco imponentes, designados por el Consejo”.

El canvi era significatiu. La Diputació perdia la majoria directa, ja que els vocals impositors eren designats pel Consell, en lloc de ser-ho per la Diputació.

Joaquim Buxó i d’Abaigar, president de la Caixa, 1949-1967 (Agricultura y Economía, núm. 44, juliol-stembre 1959).

L’acord de l’organisme oficial caigué com una galleda d’aigua freda entre els consellers que eren diputats (6 d’agost de 1948). Encapçalarà la protesta el vocal Joaquim Buxó, el qual manifestà que “la disposición de referencia altera el Consejo en su esencia y constituye un abuso de autoridad”. Tot i que el secretari, Pérez de León —representant dels impositors—, es declarà disposat a “cumplir con lo ordenado”, el Consell acordà per unanimitat demanar a la Diputació provincial de Barcelona que recorregués l’acord del Ministeri de Treball. Aquella ho va fer, tot recordant a l’administració que els dipòsits de la Caixa tenien la garantia de la Corporació provincial i fent constar en el seu escrit que el Ministeri “se excede en sus atribuciones” amb el nou redactat imposat.

La Dirección General de Previsión es mantindrà en el seu punt de vista i el justificarà, segons el seu criteri:

“Si bien estuvo justificado hasta la fecha, el que la Diputación provincial asumiera unas amplias funciones interventoras en la administración de la Caja, por la deficiente potencia económica de ésta y anormalidades provocadas por la pasada Guerra de Liberación, hoy plenamente normalizada la situación, con un saldo de imposiciones superior a los 200 millones de pesetas, con una red de sucursales y agencias —índice positivo de su creciente expansión— y con una dirección y personal plenamente eficientes, no resulta oportuno seguir admitiendo tal intervención, contraria por lo demás a la letra y al espíritu del Decreto de 14 de marzo de 1933”.

Els tres representants dels impositors designats per la Diputació eren: Francisco Torras, Caries Pérez de León i Agustí Pons i Fibla. Aquest darrer era un empresari del món de les assegurances i havia estat designat pel fet de ser un dels principals impositors de la Caixa. Pons i Pérez de León jugaren a fons a favor de l’“autonomía de la Caja”, com deien ells, i la necessitat d’acceptar el canvi imposat per l’autoritat competent. Torras va defensar l’actitud dels seus companys, però sense comprometre’s i mantenint distàncies.

El Consell acordà per majoria interposar un recurs contra la decisió del Ministeri de Treball. Pons i Pérez de León no tan sols s’hi oposaren, sinó que van amenaçar d’enviar un escrit al Ministeri de Treball, denunciant “la posición de rebeldía frente al Poder Público por incumplimiento de aquella orden Ministerial”. El Consell es reuní el 27 de desembre de 1948, sense la presència de Pérez de León i Pons, per a llegir aquest escrit. L’acta d’aquesta sessió figura transcrita al llibre oficial amb un any de retard, de manera absolutament heterodoxa.

A la reunió següent —27 de gener de 1949— la carta que es llegí va ser la de dimissió de Joaquim Buxó, duríssima de to, ja que afirmava que “no me es possible compartir mi responsabilidad de miembro del Consejo con la de los señores Pons Fibla y Pérez de León, que de tal modo entienden la suya propia”. Segons Buxó, en el moment de presentar l’escrit directament al Ministeri “presentan el caso a la superioridad, unilateramente, bajo la forma de su personalísima interpretación y se creen obligados a con respecto a los demás en el deber moral de abrogarse funciones policiales, saltando sobre el propio organismo de deliberación del cual forman parte”. Torras manifestà que “el asunto no tiene tanta importancia como le atribuye el Sr. Buxó”, mentre Pérez de León, un dels atacats, deia una mica espantat, que “su intención nunca puede ser interpretada con ánimo de molestar”.

En qualsevol cas, Buxó va dimitir de conseller i fou substituït per un altre diputat, Joaquim Amat i Llopart.

La carrera de Joaquim Buxó experimentà uns gran canvis durant els primers mesos del 1949. El mes de gener dimitia com a conseller de la Caixa; al febrer dimitia com a diputat provincial perquè havia estat escollit com a regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona. I a l’abril del mateix any era nomenat president de la Diputació de Barcelona, fet que el convertia automàticament en president de la Caixa. El Consell fou renovat totalment. Els tres representants dels impositors no foren reelegits. Torras hi tornarà aviat (1951), però no serà aquest el cas de Pons i de Pérez de León.

Pel que fa a la discutida modificació de l’article 53 dels Estatuts, no se’n parlarà més i el nou president, que s’hi havia oposat amb molta energia, no hi farà cap més referència. S’imposarà l’acord del Ministeri de Treball, de manera que la Diputació de Barcelona perdrà la capacitat de designar directament la totalitat dels consellers, delegada al mateix consell.

Joaquim Buxó i d’Abaigar exercirà una llarga presidència, tant de la Diputació, com de la Caixa, ja que ocuparà el càrrec durant 18 anys. Havia nascut a Badalona el 1905. Estudià a Barcelona la carrera de Dret i la d’Intendent mercantil. Va fer la guerra al costat del general Franco i era membre de la Hermandad de Alféreces provisionales. Això no obstant, la major part del conflicte el passà al País Basc, com a cap provincial de banca de la província de Biscaia. De retorn a Barcelona el 1939, formà part de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil núm. 2, responsable de la posada en marxa de la indústria catalana. Del 1942 al 1952 fou president de la Junta provincial de Banca de Barcelona. El 1951 reclamà i obtingué a favor seu el títol de marquès de Castellflorite, vacant des del 1931. Havia estat concedit el 1860 al militar castellà Domingo Dulce per la seva participació en la conquesta de Castellflorit, un poble de l’Aragó, durant la segona guerra Carlina. Domingo Dulce fou posteriorment capità general de Catalunya. Joaquim Buxó reclamà el títol en nom d’un besavi seu que es deia Dulce i canvià el seu nom pel de Buxó-Dulce i d’Abaigar.

Joaquim Buxó era un fiscalista de professió. Abans de la guerra havia publicat dos treballs sobre aquest tema. Després, els càrrecs que ocupà a la Junta provincial de Banca li donaren coneixements financers.

El 1951 va ser el primer president de la Diputació de Barcelona, i cancel·là així l’etapa de la Comissió gestora.

Buxó va ser un president de la Caixa executiu, que assistí regularment a les reunions del Consell. És més, si ell no hi és present, s’arriba a suspendre la sessió. Tenia criteri propi i acostumava a imposar-lo. A diferència d’algun dels seus antecessors, coneixia el món financer i entenia un balanç. Fou ell qui demanà que se sanegés l’actiu, abans de constituir reserves i va ser també ell qui demanà la introducció del compte d’amortitzacions sobre el mobiliari i instal·lacions, així com sobre els immobles de propietat.

Fou Buxó qui donà un fort impuls a la Caixa, un cop sanejat el seu balanç. Donà suport a l’expansió proposada pel seu director i inicià una obra social, inexistent fins aleshores i només possible gràcies a l’obtenció d’excedents.

Seu central a la Via Laietana de Barcelona (Memòria, 1957).

El 1951 la Caixa celebrà els seus primers 25 anys. El Consell acordà que “los actos tengan un carácter íntimo, no exento de brillantez” (3 de desembre de 1951). Es lliuraren pergamins d’homenatge a Francisco Torras i al comte del Montseny, com a fundadors de la Caixa, i diplomes als impositors més antics. El consell celebrà una “jornada de hermandad” amb els caps, es pagà mitja mensualitat de gratificació al personal i es regalà un bitlleter de pell a tots els empleats. El 1953 es publicà un fulletó amb motiu dels 25 anys que recollia els actes celebrats. És aquest el primer exercici en què es publica la Memòria i el compte de resultats de la Caixa. És una prova que la normalitat ha tornat i que l’entitat se sent segura.

L’organització interna de la Caixa ha sofert un canvi important, impulsat per Buxó. El 1950 proposà al Consell que es creessin dues comissions, formades per consellers, que s’encarreguessin de treure feina al Consell. Aquest aprovà la creació de la Comissió de Comptes i la de Préstecs i Operacions (23 de març de 1950). La primera es va fer responsable de vigilar la comptabilitat de l’empresa i fer pública una memòria anual, amb el balanç i els comptes de resultats. La segona era una Comissió de Crèdits.

Les dues comissions tingueren una vida curta, i foren substituïdes el 1952 per una Comissió Permanent (25 d’abril de 1952), amb poders delegats pel Consell, suficients per a atendre la marxa diària de l’empresa. El Consell es reunia mensualment, mentre que la Comissió Permanent ho feia cada setmana. La seva composició fou la següent:

 • President – Joaquim Buxó i d’Abaigar
 • Vicepresident – Carles Trias i Bertran, advocat i diputat provincial
 • Vocals – Joan Torra-Balari i Llavallol, secretari de la Caixa, enginyer i diputat provincial; Simón Emilio Alonso i Aspe, professor mercantil; Tomàs Caminal i Casanovas, notari

La Comissió Permanent constituí un pas endavant en el procés de modernització de la Caixa. Els seus membres —que ho eren també del Consell— eren els més preparats per a atendre els temes ordinaris. Durant uns quants anys, la Memòria que es publicava era la mateixa que la Comissió Permanent havia tramès al seu Consell.

Una prova de l’inici d’una nova etapa de la Caixa serà la compra de l’edifici, que ocupava el Banc d’Espanya a Barcelona, a la Via Laietana, des del 1932. Aquest passava a ocupar la seva nova seu social a la plaça de Catalunya. Consta que va ser Joaquim Buxó el qui negocià personalment la compra de l’edifici, que es portà a terme per un import de 30 milions de pessetes el mes de desembre del 1955. La Caixa va fer les obres d’adaptació necessàries i procedí a la inauguració del que seria la seva nova seu social i oficines centrals el 17 d’octubre de 1957. Els actes foren presidits per Pere Gual i Villalbí, president del Consejo de Economia Nacional.

Quan es preparava la inauguració del nou edifici, el director general, Enric Torrebadella, es jubilà. Manifestà al Consell el seu convenciment “de haber cumplido con su deber como lo refleja el dejar la institución en un plan de prosperidad, muy diferente a como lo encontró” (3 d’octubre de 1955). Tenia tota la raó.

El seu successor en la direcció general serà Josep Alsius i Granés, advocat i intendent mercantil, un altre professional.

L’expansió: la reducció del territori

Moviment d’oficines, 1942-1959.

El 1939, la Caixa provincial tenia 14 oficines, inclosa la seu social al carrer de Fontanella. Aquesta, en la qual treballaven 35 persones, era l’única que feia captació d’estalvi. Les altres eren poca cosa més que unes oficines de recaptació dels tributs provincials.

Una Ordre del Ministeri de Treball (6 de setembre de 1939), aparentment sense importància, trasbalsà el panorama de la Caixa de la Diputació de Barcelona. L’Ordre considerava que “las Cajas de Ahorro, aparte de su misión esencial a favor del ahorro, estarán obligadas a establecer el servicio de préstamos a los agricultores, con la simple garantía de prenda sin desplazamiento”. Aquest servei de crèdit agrícola es donaria “utilizando preferentemente las Cajas creadas por las Diputaciones provinciales o estableciéndolas de acuerdo con las mismas” (article primer). El Ministeri demanava a la Confederación Española de Cajas de Ahorro que presentés un programa d’obertura de noves oficines, de manera que no quedés “ninguna población mayor de cuatro mil habitantes”, sense representació de les caixes.

Com a conseqüència d’aquesta disposició legal, la Diputació de la província de Girona crearà la seva pròpia Caixa i reclamarà a la de Barcelona les oficines que aquesta tenia a la seva província. Eren cinc: la de Girona ciutat, Santa Coloma de Farners, Palafrugell, Olot i Sant Feliu de Guíxols. La Caixa provincial de la Diputació de Barcelona no s’hi oposà i negocià el seu traspàs. La valoració dels actius traspassats allargarà les negociacions fins el 1946.

Mentrestant, la Caixa seguia la seva pròpia política d’expansió, amb entrebancs, pel que es veié. Al començament del 1943 s’acordà obrir oficines a Manresa i a Sant Guim (Segarra). La primera va topar amb l’oposició de la Caixa de Manresa, la qual recordà que el Ministeri de Treball volia oficines allí on no n’hi havia d’altres caixes, i aquest no era el cas de Manresa. El Ministeri resolgué el recurs a favor de la caixa manresana i la provincial de Barcelona hagué de tancar l’oficina el 1944, pocs mesos després d’haver-la obert.

Un problema similar es tindrà amb el projecte d’oficina a la Pobla de Segur. Allí van ser la Caixa de Pensions i la Caixa d’Estalvis i Montepío de Lleida les que s’hi oposaren i aconseguiren la retirada de la Caixa barcelonina. Aquesta, que n’havia obert dues més a Piera i Almacelles, acordà —28 de juny de 1944— suspendre l’obertura de noves oficines fins a saber quina era la política del Ministeri.

Com que el Ministeri no es definia, la Federació de Caixes d’Estalvi catalanobalear donà a conèixer tres principis d’expansió als quals demanava que s’acollissin les caixes que hi estaven integrades. Eren els següents: 1r: cap limitació a obrir oficines, allí on no n’hi havia cap altra d’establerta; 2n: prohibició d’obrir-ne allí on hi havia caixes locals; i 3r: a les poblacions on hi hagués caixes, però forasteres, l’obertura estava condicionada a l’autorització expressa de la Federació.

Sucursal de Granollers, 1948 (Hoja Agrícola y Económica, núm. 1, abril 1948).

La Caixa provincial acordà obrir oficines (10 de juliol de 1945) a Pineda, Oliana, el Pont de Suert, Tivissa, Llinars, Sant Pere de Vilamajor, Gavà i Bellpuig, poblacions on no hi havia cap Caixa. I demanà autorització per a obrir-ne a Berga, Granollers, Vic, Balaguer, Cervera, Tàrrega, Tortosa i Valls, on hi havia altres caixes, però no locals. Abans que arribés la resposta de la Federació, el Ministeri de Treball fixà les normes oficials d’expansió (ordre comunicada de 13 de febrer de 1946), establint que les caixes provincials es mantinguessin dintre dels límits de la pròpia província, i que en el cas de poblacions amb altres caixes, es fixés el criteri d’una Caixa nova per cada 20 000 habitants de creixement.

El resultat serà el següent:

 • Impossibilitat d’obrir noves oficines a les províncies de Lleida i Tarragona.
 • Obertura de les oficines de Vic i Granollers, ja demanades.
 • Política d’expansió en grans municipis, en forma d’agències urbanes.

El 1945, seguint aquest darrer criteri, es van obrir tres agències a la ciutat de Barcelona —el Born, Gràcia i Sant Martí de Provençals—.

L’expansió continuarà seguint els dos camins oberts: la pròpia província i agències urbanes. El Ministeri de Treball, en una de les seves darreres actuacions com a ministeri protector de les Caixes, continuà fixant una relació entre noves oficines de Caixes, dipòsits recollits i població existent. La Caixa incrementarà així l’obertura de noves oficines a les grans poblacions de la província, començant per la mateixa ciutat de Barcelona.

El 1950, el Consell tingué coneixement que la Diputació de Tarragona volia constituir la seva pròpia Caixa provincial. Abans que fos autoritzada, manifestà la seva total oposició a la nova Caixa (15 de març de 1950). Quan la seva creació va ser un fet, els consellers feren constar la seva “actitud de oposición a todo intento que se haga por la Caja de Ahorros provincial de la Diputación de Tarragona para absorber las sucursales que en aquella provincia tiene establecidas esta institución” (22 de maig de 1950), o sigui les de Tarragona, Reus i Tivissa. Una actitud ben diferent de l’adoptada uns anys abans, quan es creà la Caixa de la Diputació de Girona. Com a mostra de la seva decisió de mantenir-s’hi, iniciaren obres de renovació a les oficines de Reus i Tarragona.

La discutida sucursal de Reus, cedida el 1955 a la Caixa de Tarragona (Memòria, 1954).

Per al lector de les Memòries de la Caixa de la Diputació de Barcelona, no existí cap contenciós entre les dues caixes. Només es pot veure que les oficines de Tivissa i Reus desapareixen el 1956 de la relació d’oficines existents. Les actes del Consell informen, en canvi, de les dures negociacions entre les dues caixes, que acabaren amb una sentència salomònica del Ministeri —25 de maig de 1955—, en virtut de la qual s’acordà que aquelles dues oficines passessin a la Caixa tarragonina, mentre s’acceptava el manteniment de la de Tarragona ciutat. Se signà un acord en aquest sentit entre les dues caixes, en el qual la de Tarragona acceptava la presencia de la de Barcelona a casa seva i aquesta, en canvi, es comprometia a “renunciar para siempre” a obrir noves oficines a la província de Tarragona.

La Caixa provincial, però, mantindrà l’esperança de tornar-hi i fins i tot la seva vocació catalana, sense exclusions. En podrien ser una prova els treballs de divulgació econòmica que es publiquen des del 1956, junt amb la Memòria. Són treballs econòmics, força interessants, tenint en compte el dèficit que hi havia d’aquests estudis. El marc econòmic és sempre Catalunya i no les seves províncies.

Al final del 1959, la Caixa provincial barcelonina tenia 51 oficines obertes, distribuïdes així: Barcelona-ciutat: 19; Barcelona-província: 23; Lleida-província: 8; Tarragona: 1.

Dipòsits: procés de normalització de l’estalvi captat

Josep Alsius a la dreta del president, Joaquim Buxó (Agricultura y Economía, núm. 29, octubre-desembre 1955). El 1957, la Direcció General serà ocupada per Josep Alsius i Granés.

L’any 1936 la Caixa tenia uns dipòsits que representaven el 3% del total de dipòsits de les caixes catalanes. El 1959 aquest percentatge és del 7,8%. El canvi és considerable i s’ha aconseguit gràcies a una direcció professional, la d’Enric Torrebadella i la de Josep Alsius, i a un impuls donat pel consell, especialment durant l’etapa Buxó, que havia buscat la captació de l’estalvi, oferint un servei adequat i a través de la creació d’una important xarxa d’oficines.

No havia estat fàcil. Acabada la guerra, només l’oficina central del carrer de Fontanella actuava de cara al públic. Després de la primera visita a les sucursals, Torrebadella es queixarà del “escaso rendimiento de la sucursal de Badalona” i de la “manifiesta inactividad y exiguo rendimiento de la de Lérida” (16 de setembre de 1943). Es tractava de convertir el que eren oficines de recaptació de tributs provincials en oficines d’una caixa d’estalvis. Això exigí canviar de directors i contractar-ne de nous que oferissin garanties de professionalitat.

El 1948 l’estructura de dipòsits de la Caixa provincial era molt diferent de la que oferien les altres dues caixes barcelonines.

La Caixa provincial mantenia molts comptes de les entitats oficials dependents de la Diputació i de la província, qüeíeren encara la seva força principal. En els comptes corrents a la vista hi havia també els comptes del contribuent. Aquests comptes, els que s’utilitzaven perquè la Diputació pogués carregar directament l’import dels seus impostos, perderen importància des del moment en què la Diputació va autoritzar el Sindicat de Banquers de Barcelona —un banc—, i els bancs per ell representats, a domiciliar també els rebuts de la contribució (febrer del 1944). Desapareixia així l’única exclusiva de la Caixa.

La “normalització” dels dipòsits de la Caixa es produeix, per tant, en forma d’una baixa relativa dels comptes corrents i un increment de les llibretes d’estalvis.

La promoció de l’estalvi, durant els primers anys del període, va seguir els procediments tradicionals de les caixes, que incloïen sistemes com l’obertura automàtica a favor de nounats o de determinades persones, amb un petit ingrés inicial, fet per la mateixa Caixa. Un estand de la Caixa a la Fira de Mostres de Barcelona el 1945 va permetre obrir 26 400 llibretes amb caràcter provisional. Aquell mateix any es repartien llibretes als fills del gremi de forners. O un any abans es lliuraven 150 llibretes “de ahorro de 10 pesetas, a los afiliados del Frente de Juventudes” de Piera (4 de maig de 1944). El resultat d’aquestes accions era aparentment espectacular, però no representava gran cosa, ja que pocs d’aquests comptes tenien futur.

Percentatge de comptes a la vista, comptes d'estalvi i comptes a termini a la Caixa de Pensions, la de Barcelona i la provincial.

Joaquim Buxó tindrà cura de forçar la marxa de la Caixa pel que fa a la captació de l’estalvi. La Comissió Permanent advertia el 1953 al director que s’apreciava “una cierta tendencia a la pereza con respecto al incremento de saldo de imponentes” (Comissió Permanent, 3 de gener de 1953). El director —Torrebadella— es defensà dient que la Caixa de Barcelona abonava els interessos dia a dia i ells ho feien per quinzenes.

La Caixa continua augmentant la seva importància relativa en la captació de dipòsits durant els darrers anys de la dècada dels cinquanta. Ho aconsegueix gràcies a la xarxa d’oficines a Barcelona i el seu cinturó industrial, així com a costa de la Caixa de Pensions, que és la que està perdent posicions. La política de crèdits a l’habitatge i l’obra immobiliària destinada a l’habitatge també hi jugaren a favor.

El 1955 desaparegué dels balanços el compte del contribuent, que queda com un compte a la vista més. Però la Memòria d’aquest any destaca amb orgull que la Caixa és la que dóna un servei més complet de domiciliació, no tan sols de rebuts de contribució o d’altres impostos, sinó també de rebuts dels serveis públics —aigua, gas, electricitat i telèfon—.

El 1959 la Caixa ha aconseguit captar 1 818 milions de pessetes de dipòsits. La seva distribució indica una total “normalització”: Comptes corrents: 18%; Comptes d'estalvi: 49%; Imposicions a termini: 32,5%; Altres: 0,5%.

Inversió

Crèdits

Anunci (Hoja Agrícola y Económica, núm. 10, agost 1950).

El crèdit no serà fins el 1969 la primera inversió de la Caixa. El que es dóna durant la dècada dels anys quaranta és crèdit corporatiu i, especialment, a favor de la Diputació de Barcelona. Aquesta utilitzarà el mitjà financer que troba més a prop per a solucionar els seus problemes urgents. Així, el 30 de desembre de 1939 la Caixa concedia una línia de 7,5 milions de pessetes a favor de la Corporació barcelonina, seguida per una altra de 5 milions el 28 de març de 1940, ja que “siendo la Diputación provincial la Corporación que tan dignamente ejerce el Patronato de esta Caja, nunca con mayor complacencia puede acordarse esta operación”. S’hi afegirà un tercer crèdit de 2,5 milions 1’ 11 d’agost de 1942. El 1947 la línia a favor de la Diputació era ja de 25 milions de pessetes, sobre un total de 29 milions de la partida de crèdits d’aquell any. Les pressions per a concedir-lo devien ser fortes i la situació financera feble, ja que el Consell de la Caixa el concedeix al mateix temps que obté una línia similar de crèdit en el Banc de Bilbao. El 1950 la línia de crèdit s’ampliarà a 50 milions.

Poca cosa més es podia fer. El Consell discuteix totes les propostes que es presenten i així sabem que el 2 d’octubre de 1941 s’aprovava un crèdit de dos milions per a la Diputació de Lleida i al juny de 1946 un d’1,5 milions per a la Casa de Caritat, a 3 anys.

Torrebadella, poc després del seu nomenament, demanarà “la práctica de la operación de préstamo con garantía hipotecaria, operación prevista y facultada en el Estatuto del Ahorro y en los Estatutos de esta Caja”. Com a antic director de la Caixa de Pensions sabia que era una operació rendible i segura. Però el president Simarro limitarà les seves atribucions en aquest sentit, afirmant que “no es viable otorgar ninguno de los indicados préstamos, sin la previa autorización del Consejo” (31 de maig de 1943). No hi ha res a fer.

Aquests anys de postguerra són anys en què el govern espanyol, a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, reparteix operacions de crèdit “de interés nacional” entre les seves afiliades, en condicions mínimes d’interès. Quan demanen a la Caixa que participi amb 400 000 pessetes de crèdit a favor del Patronato José Antonio Girón, de Gijón, contesten que no poden fer-ho per la “considerable partida de activo improductivo” (7 de juny de 1946). Però el van haver de concedir dos anys més tard i per un import d’1,4 milions, ja que els va arribar directament el càrrec. Es va negar igualment un crèdit hipotecari a favor del Círculo de Bellas Artes de Madrid (6 d’agost i 3 de novembre de 1947) i un altre per a les Bodegas Sánchez Romate (14 de setembre de 1950), que difícilment podien justificar l’“interés nacional”.

Un crèdit que es donà parcialment fou el demanat pel FC Barcelona, amb la garantia hipotecària del camp de les Corts. El club valorava el camp en 9 milions de pessetes i demanà un crèdit de 6. Li’n concediren un per 4,2 milions (13 de novembre de 1950).

Torrebadella anava insistint en la conveniència de donar crèdits hipotecaris com a sistema per a millorar la rendibilitat, i obtingué finalment llum verda (22 de maig de 1950) per a introduir-lo com a operació ordinària. Estem ja en l’etapa presidida per Joaquim Buxó. Però el seu creixement serà frenat quatre anys més tard per ell mateix: “El señor presidente indica que no debe rebasarse el actual porcentaje fijado para los préstamos hipotecarios en el 10% sobre el fondo de ahorro, debiendo seleccionarse su concesión con el fin de evitar todo peligro de colapso” (26 d’octubre de 1954).

El 1957, una Ordre ministerial (17 de gener de 1957), seguida d’una altra un temps més tard (12 d’abril de 1958) imposaven a les caixes d’estalvis l’exigència d’invertir un mínim del 10% de l’increment dels dipòsits en crèdits per a l’habitatge. El 1959 el percentatge del crèdit hipotecari sobre els dipòsits era del 18%.

La modalitat de crèdit personal, que només es podia donar si hi havia la garantia de dos avaladors, va tenir molt poca importància fins el 1957, que aquest concepte surt per primer cop al balanç. El 1959, amb un volum de 92 milions, aquests crèdits representaven el 5% dels dipòsits captats.

Cartera de valors

Evolució de les principals partides del balanç (en milers de pessetes).

Acabada la guerra, la Caixa havia perdut una part de la seva cartera de valors i té una situació financera poc engrescadora. La legislació republicana, encara vigent, fixava que la cartera de fons públics no havia de superar normalment el 30% del volum de dipòsits. Però com que la Caixa no té una situació normal, és lògic que inverteixi la quasi totalitat dels recursos captats en valors públics i de l’Estat, preferentment. Al començament, es tractava fins i tot de mantenir la seva cotització en el mercat: “Hemos recibido instrucciones, encaminadas a mantener con patriotismo y altura de miras, en beneficio de la hacienda española, los tipos de cotización de la Deuda interior y amortizable al 3%” (15 de maig de 1940). Després es tracta de tenir els diners en títols de l’Estat o avalats per l’Estat, que eren la inversió més segura, però també la menys rendible. D’aquesta manera trobem que el 1950 el percentatge de valors d’Estat en relació amb els dipòsits és del 80%.

El 1951 comença l’intervencionisme de l’estat, en exigir el govern que un mínim del 60% dels dipòsits s’inverteixi en títols de l’Estat. Joaquim Buxó llegirà el text del Decret en un reunió del Consell i comentarà que “lo considera atinado y estima que aunque no atañe a la Caja por las circunstancias de tener más del 60% del pasivo invertido en Fondos Públicos del Estado, no por ello deja de adherirse a los puntos de vista que sustenta” (14 de gener de 1952). Precisament i per tenir un percentatge molt superior a l’exigit es negaran a subscriure 4 milions de pessetes en obligacions de la RENFE, que els assigna el Banc d’Espanya en una de les clàssiques operacions de repartiment que es feien encara aleshores (7 de maig de 1951). Només se’n quedaran un milió.

Superats els problemes financers de la postguerra, aquella política necessària de la Caixa es converteix en política voluntària dels seus dirigents. La Memòria del 1956 diu textualment:

Nuestra cartera de fondos públicos constituye la más sólida garantía para los imponentes. Se ha rebasado ampliamente el porcentaje del 60% de los saldos acreedores, que como obligada inversión en aquella clase de valores establece para las Cajas de Ahorro el Decreto de 9 de marzo de 1951, representando nuestra cartera de Fondos Públicos el 72% de los saldos reguladores, habiendo merecido por nuestra contribución al fomento del crédito público la felicitación de la Junta Interministerial de Inversiones”.

Dos anys abans i en la mateixa línia, Carles Trias, vicepresident de l’entitat, havia dit que “la política de inversiones que sigue la institución es paralela a la de la Caja de Pensiones, considerando que no debe variarse” (20 d’octubre de 1954).

Invertir la quasi totalitat dels dipòsits en fons públics era mantenir la màxima seguretat i la mínima rendibilitat. Era també una manera de drenar l’estalvi català cap a altres zones de l’Estat i no donar servei a la seva clientela. Les tres caixes barcelonines —les tres grans— es distingiran en aquesta política tan negativa per al país. Afegim-hi que una cartera de fons públics era molt fàcil d’administrar i que creava el mínim de despeses. Hi jugava a favor, per tant, una raó de comoditat.

Però la Memòria del 1957 de la Caixa canvia el rumb i diu exactament el contrari del que havia dit la de l’any anterior:

Nuestra inversión en Fondos Públicos excede ampliamente del porcentaje del 60% que, como obligada colocación, establece el ya mencionado Decreto. Confiamos que con la restricción en las emisiones de Fondos Públicos, acertadamente iniciada por nuestro Gobierno el 1957, podamos adecuar nuestra inversión a los mismos dentro de los límites legales, ya de si un tanto excesivos. Ello permitiría aumentar nuestras operaciones activas mediante la concesión de créditos a industriales y agricultores, lo que al mismo tiempo aumentaría los beneficios de la institución por la superior rentabilidad de estas inversiones” (Memòria, 1957).

Les raons del canvi s’han de buscar en l’estratègia defensada pel nou director general —Alsius—, el qual insisteix en les operacions creditícies més rendibles, substituint l’excés de cartera de fons públics, com a únic camí per a obtenir uns millors resultats.

Immobles

Agència urbana a Barcelona (Memòria, 1953).

La inversió en immobles estava limitada a la propietat de l’edifici del carrer de Fontanella i a la d’altres locals, ocupats per oficines de la Caixa. El 1944, quan Torrebadella es veié frenat a l’hora de donar crèdits, demanà fer obres de remodelació a l’edifici i llogar els pisos no utilitzats, “con lo cual además de obtener un rendimiento del capital invertido, se conseguirá acrecentar el prestigio de nuestra institución, dado el carácter de monumentalidad que reviste el edificio” (28 de juliol de 1944). És clar que abans s’haurà de fer fora el “Juzgado Militar de Juicios contradictorios”, que ocupava un pis des del final de la guerra, sense pagar lloguer (30 d’octubre de 1944).

El 1953 la Caixa iniciarà la construcció d’habitatges, abans que sigui l’Estat el que exigeixi aquestes inversions. Hi ha una demanda clara en el mercat, conseqüència de la immigració. La Caixa inicia aquestes inversions al mateix temps que dóna llum verda a les peticions de crèdit hipotecari. La Comissió Permanent de la Caixa acordà el 20 de gener de 1953 realitzar un estudi sobre la demanda d’habitatges en el mercat barceloní, “ya que puede procurarse que la rentabilidad de los immuebles sea superior a la que produce el valor del Estado”. La proposta la va fer el vicepresident, Carles Trias. Feia poc que s’havia incorporat a la Comissió Permanent Damià Ribas i Barangé, soci de la coneguda empresa constructora Ribas i Pradell SA, que era vocal de la Caixa en representació dels impositors.

Edifici a la ronda del Guinardó (Memòria, 1953). El 1953 la Caixa iniciarà la construcció d’habitatges o la compra d’edificis destinats a aquest ús.

El Consell aprovà immediatament la proposta (22 de gener de 1953) i un pla d’inversions immobiliàries, en el cas que l’estudi fos positiu, “mediante la construcción de edificios de nueva planta, dedicados a vivienda de tipo medio y económico, destinando al efecto recursos propios, que no sobrepasen la cifra del 10% de los saldos de ahorro”. La Caixa optà, en aquest cas, per comprar obra ja feta. El mateix any 1953 ja era propietària d’un edifici de 10 plantes i 42 habitatges a la rambla del Guinardó de Barcelona.

De fet, la inversió va quedar molt per sota del 10% dels dipòsits, que s’havien posat com a sostre. Fins el 1959 les altres compres que es faran aniran sempre lligades a noves oficines: un edifici al barri de Gràcia de Barcelona (1954), un altre a l’Hospitalet (1954), un edifici a Tarragona (1956). I el 1957 la compra de l’edifici del Banc d’Espanya que es destinarà a les noves oficines centrals. Aquesta inversió, per la seva importància, va limitar les altres.

Excedents i fons propis: recuperant el que s’ha perdut

El primer compte de pèrdues i guanys el dóna la Caixa el 1953. És el primer any que publiquen la Memòria. És també el primer any que poden fer públics els seus principals documents comptables sense haver de donar explicacions o sense haver de posar sobre la taula la garantia de la Diputació, ja que sense ella la Caixa provincial no s’aguantava.

La inspecció del Ministeri de Treball donà com a dèficit de la Caixa la xifra de 9 734 884 pessetes (9 de maig de 1942), “el legado proveniente de la época que corresponde a la extinguida Generalidad de Cataluña”. Aquest dèficit no és consolidat per tractar-se “de partidas correspondientes a valores emitidos por la extinguida Generalidad y los créditos contra esta última están pendientes de la liquidación definitiva que en su día pueda realizarse y de la estimación que la Comisaría general del Desbloqueo puede efectuar en relación al fondo de improtegibles”. Segons el balanç del 1941 aprovat pel Consell, les pèrdues estrictes del període de guerra són d’ 1 732 364 pessetes.

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1941-1959.

Resulta difícil treure l’aigua clara del que són pèrdues derivades de les operacions de desbloqueig —saldo negatiu de les operacions d’actiu bloquejades en relació amb les de passiu— i les que corresponen a la possible pèrdua de títols de la cartera de valors, que ja hem comentat.

Del Llibre Major de la Caixa i de les actes del Consell d’Administració es dedueix el següent:

• 1936-39. Segons balanç de situació (31 de desembre de 1941), les pèrdues han estat d’ 1 732 364 pessetes. Consten les amortitzacions següents d’aquestes pèrdues: 166 270 pessetes (20-IX-1949), 108 000 pessetes (22-V-1950) i 411 172 pessetes (7-V-1951).

En aquesta darrera data —1951— figura un remanent de pèrdues corresponent al període per un import d’ 1 143 504 pessetes, les quals sumades a les amortitzacions efectuades donarien una pèrdua total per aquells anys d’ 1 828 946 pessetes.

• 1940. No es dóna balanç de cap mena.

• 1941. Primer balanç conegut, de situació, amb uns fons propis —capital més reserves— de 759 000 pessetes, que eren els que tenia la Caixa el 1936.

• 1942. Les reserves, que eren de 709 000 pessetes l’any anterior, queden reduïdes a 12 029 pessetes. Es dóna una pèrdua per l’exercici de 209 492 pessetes, que són activades, ja que es confia que se’n faci càrrec la Diputació. De fet, s’amortitzaran amb càrrec a l’exercici del 1948 (22 d’abril de 1949).

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles. 1941-1959.

• 1943. S’ha obtingut un excedent de 270 020 pessetes gràcies a la venda de valors. S’apliquen 20 000 pessetes a reserves i s’amortitzen 70 039 pessetes de crèdits morosos, entre els quals hi ha operacions del període de guerra com la Cooperativa de Taxistes Associats i el compte en descobert d’Estat Català, a l’oficina de Vilanova. No hi ha informació sobre les 180 000 pessetes que resten de l’excedent.

• 1944. Les reserves ordinàries s’incrementen en 131 727 pessetes.

• 1945. L’excedent és de 188 000 pessetes, que es destinen a reserves en la seva major part.

• 1946. L’excedent és de 3 624 157 pessetes (13 de març de 1947). Es destinen a reserves 536 000 pessetes i no es parla dels 3 088 000 de pessetes restants.

• 1947. El president —Antoni Maria Llopis— demana que “dada la circunstancia favorable de haberse obtenido beneficios, considera que ha llegado el momento de iniciar una política de saneamiento del activo, mediante la amortización de créditos incobrables” (19 d’abril de 1948). L’excedent ha estat de 5,9 milions, dels quals s’apliquen 467 000 pessetes a diversos fons de previsió i la resta queda pendent.

• 1948. Es dóna un excedent d’1,6 milions, que van a reserves —0,6 milions—, a obres benèfiques de la Diputació de Barcelona —0,5 milions— i a premis del Dia del Ahorro —120 000 pessetes—. A més s’apliquen 2 milions a cancel·lació de pèrdues i a reserves procedents d’exercicis anteriors.

• 1949. Excedent de 2 milions.

El 1947, el que aleshores s’anomenava el coeficient de garantia, o sia la relació entre fons propis i fons de tercers —dipòsits—, era inferior a l’l%, molt per sota del de qualsevol altra caixa. No s’hauria tolerat aquesta situació en una altra Caixa que no hagués tingut una garantia pública. D’aleshores endavant la situació millorà, tant des del punt de vista d’informació comptable com de la mateixa situació financera de l’entitat, amb l’obtenció de resultats positius cada any. S’ha creat un fons d’insolvències, una reserva d’amortitzacions dels actius mobiliaris i es manté viu un fons de fluctuació de valors.

La preocupació per la rendibilitat —ja no per la supervivència— s’inicia el 1952. La remuneració dels dipòsits es manté estable, castigant-se l’estalvi, però afavorint-se les entitats financeres. Les despeses personals creixen, ja que la Caixa obre nombroses noves oficines. Les despeses generals tenen un fort creixement a partir del 1957, quan es compra l’edifici destinat a oficines centrals. Però tots aquests increments queden compensats, gràcies a la política favorable a la concessió de crèdits hipotecaris. Aquests donen un rendiment molt superior a la cartera de fons públics i permeten la captació de nous comptes.

L’existència d’importants fons captius en virtut dels coeficients obligatoris d’inversió, limitarà les possibilitats de les caixes. Alsius, el seu director, se’n queixarà amargament:

Teniendo las Cajas invertido en Fondos Públicos casi el doble que los Bancos, con una rentabilidad que escasamente alcanza el 4%, la prohibición de efectuar determinadas operaciones —precisamente las mas lucrativas— hace que los beneficios de los establecimientos de crédito mercantiles, a igualdad de saldos acreedores, sean de dos a dos veces y media superiores a los de las Cajas” (Josep Alsius: Las Cajas de Ahorro en el momento actual, “Agricultura y Economía”, juliol-setembre 1956).

El 1959 el coeficient de garantía és del 2,3%. Encara és un valor molt baix, però en clara progressió.

L’obra social

Dotació obra social, 1948-1959.

On no hi ha excedents no hi pot haver obra social. L’informe del Ministeri de Treball deia el 1944 que la Caixa no estava en condicions de complir els objectius d’una entitat d’estalvi. Abans, la Caixa ha de guarir les seves ferides i constituir uns recursos propis mínims.

El 1947, un Decret del Ministeri de Treball (de 17 d’octubre) regulava per primera vegada l’obra social de les caixes. El legislatiu veia possible obra cultural, obra sanitària i la construcció d’habitatges, com els tres camps d’actuació. Els ajuts es podien aplicar a obra pròpia, gestionada directament per la Caixa, o a obra general, gestionada pel Ministeri de Treball. El decret fixava que el 25% de l’excedent es destinés a la constitució de reserves i el 75% restant a l’obra social. El 85% de la xifra aplicable a obra social seria per a obra pròpia i el 15% restant per a obra general.

El decret fou molt mal acollit per Joaquim Buxó, aleshores vocal de la Caixa. Dirà que “marca una tendencia intervencionista sobre las Cajas, cercenando las facultades de libre disposición de sus beneficios y coartando la del Consejo, iniciándose con ello una política de absorción, que considera puede perjudicar al incremento del ahorro e incluso provocar una retracción de los imponentes modestos” (9 de febrer de 1948). Buxó va protestar molt més quan era vocal de la Caixa que com a president, en què considerava l’intervencionisme de l’Estat com a lògic.

El 1948 va ser el primer exercici en què la Caixa es va veure amb forces per a fer una primera aplicació a obra social. Van ser 620 000 pessetes, de les quals 500 000 es destinaren a obres benèfiques de la Diputació, però que no seran adjudicades fins al cap d’un any, mentre es discutia si la Caixa havia de crear alguna obra social o havia de donar suport a les que ja tenia la Diputació. Buxó, ja president, es manifestarà en contra de l’obra social pròpia de la Caixa, ja que aquesta “habría de repercutir en la Caja con mayores preocupaciones y dispendios, ocasionando el establecimiento de una administración que supondría un presupuesto de gastos fijos, que podrían entrañar dificultades de orden económico” (29 de desembre de 1949). És evident que Joaquim Buxó temia encara pel futur financer de la Caixa. D’acord amb el seu criteri, la Caixa aplicà 450 000 pessetes a la Casa de Caritat i 50 000 a la Maternitat, obres dependents de la Diputació. Buxó havia estat jKoeal de la Casa de Caritat en la seva etapa com a diputat provincial.

Un any més tard, Buxó canviarà de parer sobre la conveniència d’una obra social pròpia. El 14 de setembre de 1950 deia al Consell que “considera apropiado el momento de que la Caja, en consonancia con la misión benéfico social que le está confiada proceda al estudio de examinar las posibilidades de costear alguna obra benéfico social propia, sugiriendo que ella podría extender su manto protector sobre la ancianidad y los niños anormales, sosteniendo a tal efecto las instituciones adecuadas” (14 de setembre de 1950).

El Consell, seguint la proposta del president, nomenà una Comissió encarregada de fer l’estudi demanat. Estava formada pels vocals Vallhonrat, Torre-Balari, Alonso i Caminal. La Comissió demanà —i el Consell ho aprovà— que la Caixa es fes càrrec d’una obra iniciada ja per la Diputació, el Hogar para Matrimonios Ancianos y Desvalidos. L’obra començà amb problemes, ja que la Caixa hi féu una aportació abans que el Ministeri de Treball no autoritzés el traspàs de la Diputació a la Caixa, cosa que provocà un enrenou considerable.

Edifici del Hogar para Matrimonios Ancianos, a la Vall d’Hebron de Barcelona (Memòria, 1959)

El Hogar para Matrimonios Ancianos serà la primera i més important obra social de la Caixa en aquest període. Primer, en les instal·lacions establertes per la Diputació a Vallvidrera, i des del 1958, en l’edifici propi de l’obra social de la Caixa a la Vall d’Hebron de Barcelona.

El 1956 s’acordà una segona obra propia, destinada a una clínica de cirurgia cardiovascular, però les obres no s’iniciaran en aquest període.

Al marge d’aquestes obres, una part dels diners destinats a obra social aniran a la concessió de beques d’estudi, subvencions per a fins benèfics i culturals, com la celebració del Día del Ahorro, o bé a una biblioteca pública a la seva oficina de Viladecans.

El 1948 la Caixa començà la publicació d’una “Hoja Agrícola y Económica”.

El 1948, la Caixa, que disposava d’una sèrie d’oficines a comarques, amb clientela vinculada a l’agricultura i amb una exigència de l’administració per a fer crèdit agrícola, començà la publicació d’una “Hoja Agrícola y Económica”, que donava informació sobre el camp català, sobre els conreus i les noves tècniques agrícoles. La Hoja es proposava ser “la simiente prometedora de doradas mieses, fecundadas por la virtud del trabajo y bendecidas por la lluvia de la divina gracia” (abril del 1948). Aquest estil carrincló i tan propi de l’època el va mantenir durant anys. Com quan feia la seva campanya contra l’ús de pantalons per part de la dona: “La masculinización de la mujer en el vestir, conduce implícitamente a feminizar la indumentaria del hombre. Ello es signo precursor de la decadencia de la sociedad”. O quan en temps tan difícils com aquells gosava dir que “para ahorrar no hace falta riqueza de dinero, sino riqueza de voluntad”.

Creixement i procés de canvi (1960-1975)

Els homes i l’organització

El 1959, quan s’inicia la liberalització i racionalització de l’economia espanyola, la Caixa d’Estalvis provincial de la Diputació de Barcelona està presidida per Joaquim Buxó, en el càrrec des de fa deu anys i dirigida per Josep Alsius des del 1955. El Consell d’Administració ha perdut protagonismo No té res a veure amb aquell òrgan de govern que es reunia setmanalment per tractar tot el que feia referència a l’entitat, des de la contractació d’un administratiu a la resolució d’un expedient de crèdit. Els anys 1959, 1960 i 1961 només es reunirà una sola vegada per rebre i aprovar la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys que li lliura la Comissió Permanent.

El paper de Joaquim Buxó també ha baixat molt, per voluntat pròpia, ja que ara no acostuma a assistir a les reunions de la Comissió Permanent, de la qual és president. La vida diària de la Caixa està en mans del vice-president, el notari Tomàs Caminal, i del secretari, Joan Antoni Samaranch. La Comissió Permanent assumirà la quasi totalitat de les funcions del Consell, inclosa la facultat d’obertura de noves oficines, demanada pel director general (20 de març de 1960), en veure la poca activitat del Consell.

El 1967 es produí “el cese del señorMarqués”, com diu l’acta del Consell (6 de juliol de 1967). Joaquim Buxó havia estat nomenat ambaixador d’Espanya a Viena. Havia ocupat la presidència de. la Diputació i de la Caixa durant 18 anys. El nou president de la Corporació provincial i de la Caixa serà Josep Maria de Muller i d’Abadal, un advocat, membre d’una família propietària d’una coneguda empresa de vins de Tarragona.

Joan Bilbao, director general de la Caixa (Memòria, 1971).

Josep M. de Muller i d’Abadal, president de la Caixa, 1967-1973 (“Agricultura y Economía”, núm. 80, octubre 1968).

Joan Bilbao, que ocupava fins aleshores el càrrec de cap de la secció de crèdits i d’inversions de la Caixa de Pensions, s'incorporà a la Caixa el 1969 com a sots-director. Es preparava el relleu per qüestions d’edat del seu director general. Josep Alsius es jubilà i Joan Bilbao ocupà el seu lloc el mes d’agost de 1971.

El 3 d’agost de 1973 hi hagué un nou canvi en la presidència de la Caixa, en produir-se el relleu a la presidència de la Diputació. Ara serà el torn de Joan Antoni Samaranch, que havia estat secretari del Consell des del 1955 fins al 1967.

Joan Antoni Samaranch, president de la Caixa, 1973-1977, amb l’escultor Subirachs (Memòria, 1975).

Joan Antoni Samaranch va néixer a Barcelona el 1920. Estudià a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils. La seva família tenia una important empresa del sector tèxtil —Samaranch SA— amb dues fàbriques a Molins de Rei i a Vilassar de Dalt, i 600 treballadors. Ell serà Conseller delegat de l’empresa, juntament amb el seu germà. L’esport l’atraurà des d’un primer moment: serà jugador d’hoquei sobre patins i després seleccionador de l’equip espanyol, així com president de la Federació Espanyola i vicepresident de la Federació Internacional d’Hoquei. El 1956 era membre del Comitè Olímpic Espanyol. El 1954 va ser nomenat regidor de l’Ajuntament de Barcelona. Com a home de negocis era conseller del Banc de Madrid i del Banc Català de Desenvolupament, presidits per Jaume Castell i Lastortras.

Tot i la delegació de funcions en la Comissió Permanent, el Consell es va haver d’ocupar de tres temes que afectaven la Caixa i que eren de gran transcendència: el territori d’actuació, el nom i la composició del seu Consell d’Administració.

El territori d’actuació de la Caixa va ser replantejat per l’Ordre de 24 de juny de 1964 del Ministeri d’Hisenda, que establia les normes d’expansió. L’article 14 deia que “el ámbitoterritorial normalde las CajasdeAhorro es la provincia donderadicala sedecentralde cada entidad, y únicamente en esteámbito o en aquellas provincias en las que yaestuviesen establecidas podrán solicitar la apertura de nuevas oficinas”. La Caixa tenia oficines a la província pròpia —la de Barcelona—, a la de Lleida i una a Tarragona, si bé en aquest cas hi havia el compromís de no obrir-ne de noves.

El nom de la Caixa —Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona— no s’adeia gaire amb la seva actuació fora de la província. A Tarragona es creaven malentesos amb la Caixa de la Diputació tarragonina. Lleida era l’única província catalana que no havia creat la seva pròpia caixa, però tampoc es veia clar quin era allí el paper d’una Caixa que depenia de la Diputació de Barcelona. En qualsevol cas, com dirà Joaquim Buxó, “la actuación extraterritorial de la Caja es un tema delicado” (23 de març de 1967). Per a evitar problemes, el president de la Diputació proposarà en aquella reunió del Consell el canvi de la denominació social de la Caixa pel de “Caja Regional de Ahorros”. A continuació del nom, es diria en lletra menuda: “fundada por la Diputación Provincial de Barcelona en26de octubre de1926”. El tema quedà sobre la taula del Consell, Buxó cessà en el càrrec al cap de pocs mesos i no se’n tornà a parlar durant uns anys.

El 1972, la Caixa revisà els seus Estatuts, el primer article dels quals era el nom de l’entitat. El Consell, en la seva reunió del 21 de novembre, acordà per unanimitat adoptar el nom de Caja de Ahorros San Jorge. El nom de Sant Jordi, patró de Catalunya, és el que havia aplicat la Caixa a la seva obra social: Llar Sant Jordi, Centre Quirúrgic Sant Jordi, Escoles Sant Jordi. Però el Consell tenia altres problemes més urgents sobre la taula. Tot i l’acord unànime, el canvi no tirarà endavant.

La Caixa de Tarragona demanà aquell mateix any a la de Barcelona el tancament i traspàs de la seva oficina tarragonina. El Consell rebutjà la proposta, recordant a la de Tarragona els acords signats (31 de gener de 1973).

L’altre tema que ocupà moltes hores al Consell fou el famós article 53 dels Estatuts, el que en regulava la composició, que havia estat tema de forta discussió en anys anteriors. El 1962 es modificà l’article, en considerar el Consell que convenia incorporar-hi més gent. Amb la modificació, els consellers passaven de 9 a 11. Es mantenia la relació existent entre els que havien de ser diputats provincials (5) i els representants dels impositors, nomenats pel mateix Consell (6).

Deu anys més tard (21 de novembre de 1972) el Consell aprovà una moció en la qual es proposava augmentar el nombre de consellers d’11 a 15, de manera que la meitat més un —vuit— fossin diputats provincials o elegits directament per la Diputació. Es tractava d’un canvi de forma i de fons. La proposta no devia prosperar, ja que al cap d’un any (18 de setembre de 1973), el Consell aprovà un altre redactat en el qual els consellers serien igualment 15: set de la Diputació, set escollits entre els impositors i el president de la Diputació com a conseller nat de la Caixa. La proposta mantenia la majoria en mans de la Diputació, però aquesta s’expressava de manera més discreta.

El 1974 sortia del Consell una nova proposta de modificació de l’article 53, possiblement consensuada amb el Ministeri d’Hisenda, que és el que havia d’aprovar-la. Per primera vegada s’acceptava un nombre parell de vocals: 14, set dels quals serien nomenats directament per la Diputació i set en representació dels impositors. El Ministeri aprovà aquesta modificació el 27 de juliol de 1974.

Però el nou redactat duraria poc, ja que la Llei de 3 d’abril de 1975 exigia modificacions en els Estatuts de les caixes i l’entrada en el Consell de representants sindicals:

La organización sindical estarà representada en las Cajas de Ahorro por dos Consejeros, representantes de los consejos provinciales de trabajadores y técnicos y de empresarios, respectivamente”.

A més dels representants dels sindicatos verticales, els consells “deberán estar integrados, en proporciones adecuadas a las peculiaridades de cada Caja, por representantes de los impositores, de colegios profesionales, de instituciones de arraigo en la zona donde ejerzan sus actividades, y en su caso, de las corporaciones locales fundadoras”.

La corporació fundadora de la Caixa, la Diputació de Barcelona, presentà una nova proposta de redacció del seu article 53.

El Consell estaria format per 14 persones:

 • 7 designades per la Diputació,
 • 4 elegides pel consell entre els impositors,
 • 1 en representació dels col·legis professionals,
 • 2 en representació dels sindicats verticals.

El Ministeri d’Hisenda aprovà el redactat amb una petita modificació: set vocals designats per la Diputació, dos representants sindicals i cinc designats pel Consell entre impositors i col·legis professionals (26 de gener de 1976).

La solució reforçava el paper de la Diputació a la Caixa, tot i que no hi tenia una majoria directa.

L’expansió: la xarxa barcelonina

Oficines obertes, 1960-1975.

El 1960 s’aturaren les autoritzacions per a obrir noves oficines. El Ministeri d’Hisenda volia fixar uns criteris, que pretenia que fossin objectius, per a regular l’obertura de noves oficines. Mentrestant, s’absté de qualsevol nova concessió. La Memòria del 1962 de la Caixa ho lamentarà:

Ha proseguido durante el año 1962 la suspensión de autorizazaciones para la apertura de nuevas oficinas, impidiendo llevar a cabo una política de expansión. Son constantes las peticiones que, a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorro Benéficas, se dirigen al Ministerio de Hacienda, solicitando el cese de esta inexplicable situación, y más aún cuando contemplamos que la Banca privada continúa abriendo nuevas agencias y sucursales por todo el territorio nacional”.

I és que els bancs, sotmesos inicialment a la mateixa restricció, coneixien ja la seva nova normativa. La de les caixes arribarà el 1964 i serà calcada de la dels bancs. Però el legislatiu, incomprensiblement, no relacionava les oficines bancàries amb les de les caixes, com si es tractessin d’activitats totalment distintes. S’havia acceptat el caràcter financer de les caixes d’estalvis, però no es tenia en compte aquest caràcter a l’hora de l’aplicació d’algunes normes, com era el cas.

Sucursal de Sant Adrià de Besòs (Memòria, 1975).

Les normes d’expansió volen ser objectives, però no ho seran. Es crea un sistema complex, basat en uns plans anuals d’expansió amb la llista de places a obrir, segons criteris de població i de capacitat d’expansió de cada caixa, calculats d’acord amb els recursos i xarxa d’oficines, ja existents, de cada entitat. La llista de places podia ser molt llarga o molt curta i condicionava tot el Pla. Les caixes es van mirar aquestes normes amb desconfiança, disposades a aprofitar totes les oportunitats que es presentessin, ja que temien un nou tancament de les autoritzacions. L’ordre del Ministeri d’Hisenda, a més, exigia l’obertura de les oficines concedides en un termini molt curt. El resultat serà un ritme d’obertura superior, segurament, al que s’hauria produït si s’hagués assegurat una llibertat total durant uns anys. Les caixes —i també els bancs— obriran a cuita-corrents les oficines concedides, en condicions precàries.

La Caixa s’adonà dels problemes que podia comportar aquest ritme tan viu d’obertura d’oficines:

Un aspecto un tanto negativo sobre la actividad de las entidades de crédito en Españaes el gran número de oficinas abiertas al público, incremento fuertemente aumentado con los últimos planes de expansión aprobados, tanto para la Banca como para las Cajas de Ahorro... Se ha llegado quizá a un punto de saturación, hablando en términos generales, en cuanto al número de ventanillas que recogen el ahorro en España... Tal vez sería conveniente un alto en los planes de expansión, sin perjuicio de continuarse en aquellas zonas en que el servicio esté verdaderamente desatendido” (Memòria, 1966).

Sucursal de l’Hospitalet (Memòria, 1975). La Caixa obre una important xarxa a Barcelona i la seva àrea.

Els plans anuals d’expansió van durar fins el 1975. Una nova ordre —de 7 de febrer de 1975— establia la llibertat de fet, per a obrir noves oficines en “el ámbitonormalde actuación” de cada caixa, que coincidia amb la província on tenia el domicili social i les altres províncies on tenia més d’una oficina. Per a la Caixa provincial, això significava l’expansió sobre les províncies de Barcelona i Lleida.

Les 51 oficines que tenia la Caixa el 1959 es convertiran en 131 al final del 1975. Ha aprofitat totes les ocasions que s’han presentat i ha creat així una important xarxa a Barcelona i a la seva àrea; també ha ocupat plaça a totes les poblacions d’una certa importància pertanyents a les dues províncies mencionades.

Dipòsits: fort creixement i guanys en la quota de mercat

Pati d’operacions de la seu central (Memòria, 1973). La Caixa experimenta durant aquests anys un fort creixement de dipòsits i de la seva quota de mercat.

Fins el 1964, el tipus d’interès que es podia abonar als dipòsits es va mantenir obligatori i inalterable: l’l% al diner en compte corrent, el 2% al recollit en llibretes d’estalvis i el 3% a les imposicions a un any. Aquell any, el legislatiu va fer el primer retoc amb la baixa del tipus d’interès que s’abonava al compte corrent, que passava a ser d’un 1/2% i l’alça al 4% de les imposicions a un any. Però la situació continuava essent d’un fort càstig a l’estalviador, ja que en uns anys de forta pèrdua del valor adquisitiu de la pesseta, el titular del compte d’estalvi acabava amb uns diners reals inferiors als que tenia dipositats. L’interès abonat no compensava de bon tros la depreciació de la pesseta durant l’exercici.

La Caixa era conscient d’aquesta situació i la lamentava:

A esta gran masa de ahorradores que constituye la casi totalidad del pueblo español,¿se les ha estimulado para que perseveren ensu actitud, haciendo más atractivo el ahorro, que el despilfarro o la especulación? La respuesta, desgraciadamente, tiene que ser negativa. Se lleva a cabo una propaganda, se publican bellas frases sobre la virtud del ahorro, pero todo ello, como dice el clásico inglés, no son más que palabras, palabras y palabras. El mejor estímulo del ahorro, además de la estabilidad monetaria, hay que buscarlo a travésde una adecuada retribución. Los tipos de interés que los Bancos y Cajas abonan a los depósitos de ahorro han permanecido invariables des del1940.Son los más bajos de los países occidentales” (Memòria, 1965).

Centre de càlcul (Memòria, 1973).

El 1967 hi va haver lleugers canvis a l’alça dels tipus d’interès, però van ser insuficients.

El mercado financiero español continua bastante aislado del exterior, constituyendo una isla con los tipos más bajos de Occidente. La política de bajos tipos de interés,interesante para fomentar las inversiones, desanima a las empresas españolas en la búsqueda de una financiación exterior y a las extranjeras operantes en España las invita a financiarse en el mercado nacional” (Memòria, 1968).

La primera mesura legislativa liberalitzadora va ser la disposició ministerial de 21 de juliol de 1969, que donava llibertat per als interessos a pagar per a les imposicions a dos anys o més. La conseqüència serà un creixement fortíssim d’aquestes imposicions, que no sempre respectaven el termini convingut.

La Caixa provincial tenia uns dipòsits de 1 818 milions de pessetes el 1959 i acabà aquest període, el 1975, amb 57 700 milions. Són anys de fort creixement de l’economia espanyola i de la catalana. És més important destacar com la quota de mercat de la Caixa passa en el mateix temps de representar el 7,8% de l’estalvi recollit per les caixes catalanes a una quota del 12,58%. Un augment de quasi 5 punts és molt. Una vegada més, els guanys s’obtenen a costa de la Caixa de Pensions, dirigida encara per Enrique Luño Peña, que es jubilarà el 1976.

El 1975 la distribució dels dipòsits d’estalvi era la següent: Comptes corrents: 1,95%; Comptes d'estalvi: 39,89%; Imposicions a termini: 48,16%.

L’estalvi s’ha concentrat en les imposicions a termini, les que millor remuneren el diner dipositat.

En la Memòria del 1964 la Caixa dóna algunes indicacions sobre el caràcter de la seva clientela: “Casi el 75%de los ahorros depositados en la Caja proceden de las rentas de trabajo”. Es tracta, per tant, d’assalariats en la seva majoria. L’empresari començava ja a ser un client habitual, “pero se trata del empresario cuya actividad no requiere el descuento de letras de cambio, quien se da cuenta de que en nuestras Instituciones no sólo guardamos sus depósitos, sino que en ellas encuentra una ayuda crediticia a plazos muy convenientes y a unos tipos módicos de interés” (Memòria, 1964).

Inversió

Crèdits

La Caixa, sota la direcció d’Alsius, s’orientarà decididament cap a la inversió creditícia. A la Memòria de l’any 1963 es donen els percentatges que les operacions de crèdit de les caixes suposen sobre els recursos de tercers captats. La mitjana de totes les caixes espanyoles és del 31,6%, la de la Federació Catalano-Balear del 24,8% i la seva del 39,87%. El baixíssim percentatge de la Federació Catalano-Balear és culpa de la Caixa de Pensions, la primera Caixa catalana, que manté el seu criteri d’inversió en fons públics. La Caixa provincial de Barcelona s’ha separat clarament de la política aplicada per Enrique Luño Peña.

Diverses realitzacions immobiliàries de la Caixa (Memòria, 1974). El crèdit a la construcció i a la venda d’habitatges està vinculat a la política d’inversió immobiliària.

El 1964, el legislatiu introduirà el crèdit com un dels components del coeficient obligatori de les caixes. A més de fons públics, les caixes han d’invertir el 30% dels seus dipòsits en crèdits: el 17% a favor de la petita empresa, el 7% en crèdits per a la construcció d’habitatges i el 6% a favor de treballadors que vulguin establir-se pel seu compte. Aquests percentatges canviaran en el futur, però el concepte es mantindrà. Seran els anomenats crèdits computables —pel coeficient obligatori—, sempre que compleixin una sèrie de condicions, que el legislatiu exigeix i que compliquen la seva concessió. “Estas normas adolecen tal vez de un excesivo casuismo”, dirà Alsius, el director (Nuevas normas sobre inversiones de las Cajas de Ahorro, a “Agricultura y Economía”, octubre del 1964).

El crèdit a la construcció d’habitatges serà el que rebrà més atenció per part de la Caixa, ja que hi ha una forta demanda i està vinculat a la política d’inversió immobiliària. Un any després de la creació del coeficient mínim obligatori, el legislatiu haurà de fixar el màxim en el 20% de l’augment dels dipòsits de l’any anterior. Per aquesta raó, la Caixa es veurà obligada a frenar la concessió d’aquests crèdits i buscar els aplicables a les petites empreses, agrícoles o industrials.

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles. 1960-1975.

Aquesta política de concessió de crèdits crearà problemes a la Caixa quan, el 1967, l’administració frenà el seu creixement, posant un sostre del 17% anual. En aquest exercici la Caixa incomplí l’ordre en experimentar un ascens del volum de crèdit del 23,8%. La Caixa explicarà les causes, que són totalment lògiques: especialment en el cas dels crèdits hipotecaris, hi ha un temps entre la seva concessió i la seva utilització, de manera que la Caixa ha d’acceptar la seva disposició, per moltes normes legislatives que hi hagi, ja que el contracte de crèdit és anterior.

La frenada creditícia anirà acompanyada de més intervencionisme de l’Estat i de més precisió pel que fa als crèdits computables. La Caixa s’ho va prendre amb filosofia i opinà que “estas nuevas normas están convirtiendo a las Cajas de Ahorro españolas en bancos de crédito industrial y agrícolas”.

El 1970 començà una nova política de concessió de crèdits, seguint l’impuls de l’aleshores sotsdirector Joan Bilbao. Ho diu clarament la Memòria d’aquell any:

Van adquiriendo creciente importancia los créditos de cuantías medias y reducidas—inferiores a500.000 pessetas—,habiéndose también en el año pasado, iniciado la concesión de créditos personales, sin avalistas, a aquellos clientes que cuenten con una antigüedad de un periodo determinado. La cuantía del crédito puede alcanzar hasta cuatro veces el saldo medio mantenido durante el periodo, con el tope máximo de 300.000 pesetas”.

Aquestes operacions eren una novetat, en un mercat força limitat pel que fa al crèdit personal, que només era concedit si hi havia dos avaladors. Sense ells no hi havia normalment crèdit i per això aquest es mantenia en nivells molt modestos. El risc de les caixes era mínim en aquelles condicions i no hi havia pràcticament morosos. Amb la introducció del crèdit personal, sense avalistes, i valorant la seva única garantia, la Caixa dóna un pas endavant del que és una entitat de crèdit moderna.

El 1964 es tancà un capítol, que havia estat fonamental per a la Caixa. El Decret de 26 de març de 1964 deia en el seu article tercer: En ningún caso podrán obtener créditos de las Cajas de Ahorro Municipales o Provinciales las Corporaciones fundadoras de las mismas”.

La Diputació de Barcelona quedarà així al marge de l’activitat crediticia de la Caixa. La norma no li provocà cap trasbals, ja que feia uns anys que era més client de dipòsit que de crèdit. Però no podem oblidar que el finançament de la Diputació havia estat, històricament, un dels objectius no declarats de la Caixa provincial.

Cartera de valors

Evolució de les principals partides del balanç (en milions de pessetes).

Des del 1959, les obligacions de les empreses de l’Institut Nacional d’Indústria —INI— podien substituir les obligacions del tresor i deute de l’Estat, com a títols computables pel coeficient de Fons Públics. Es tractava de títols avalats per l’Estat, que oferien una millor rendibilitat que els altres. Entre el 1960 i el 1967 l’Estat emeté cèdules per a inversions, que substituïen els títols del deute, pignorables automàticament i amb un tipus d’interès baix.

La política de la Caixa ha canviat radicalment, tal com s’ha explicat en l’anterior capítol. La cartera de Fons Públics és ara només la conseqüència d’una exigència legal. Per tant, el seu volum és l’exigit per aquell coeficient i res més. Fins i tot es dóna que no compleixi el mínim exigit a final d’exercici, com a conseqüència d’un increment no previst dels dipòsits. Les regulacions permetien l’adaptació en el semestre següent.

El 1960, la Caixa començarà el que anomena privatització de la seva cartera de valors amb la subscripció d’obligacions d’empreses catalanes, com la Companyia d’Indústries Agrícoles, La Maquinista Terrestre i Marítima o la Societat de Forces Motrius. Aquests títols oferien una rendibilitat superior pel fet de no tenir una garantia pública. La Caixa manifesta el seu interès per “atender con preferencia las emisiones destinadas a la financiación de inversiones en nuestra zona de actuación” (Memòria, 1968). És aquest un sistema de reduir el fort drenatge de capital, que s’havia produït anys abans.

Immobles

Fins el 1965 la política de construcció d’habitatges de la Caixa consistía en la compra o construcció d’un immoble i l’arrendament dels pisos. Els locals al nivell del carrer s’aprofitaven per a la creació d’una sucursal o d’una agència urbana. Però el creixement massa fort de la xifra d’immobilitzat impulsà a la política de construcció i venda dels habitatges, a través d’operacions de crèdit hipotecari. Es demanava el pagament al comptat d’un 20 a un 30% de l’import total del pis i es concedia un crèdit per la xifra restant, a pagar en un termini que podia arribar a ser de 15 anys. D’aquesta manera, la Caixa aconseguí que el 1975 la seva xifra d’immobilitzat fos ja inferior a la de fons propis.

Edifici a la Meridiana de Barcelona (Memòria, 1975). El 1969 s’iniciaren les grans obres immobiliàries no vinculades a l’obertura d’una oficina.

L’any 1969 encara es manté la tradició de construcció d’immoble-aprofitament dels baixos per a una oficina: “La mayoría de inversiones efectuadas han sido para la instalación de nuevas oficinas, si bien en algunos casos por haber adquirido el terreno, se construye, además de la oficina, las viviendas que permiten las ordenanzas” (Memòria, 1969).

Però aquell mateix any s’inicià la primera gran obra immobiliària de la Caixa no vinculada a l’obertura d’una oficina. A Viladecans comença la construcció de 314 habitatges, que es lliuraran l’any 1972 als seus propietaris. L’any 1972 s’adjudicaren 609 habitatges, 444 el 1973 i 318 el 1974, ja en clar descens. Es tornava a introduir el model de construcció d’habitatges de lloguer, al costat del de construcció-venda amb crèdit hipotecari.

L’any 1974, que és el darrer en què la Memòria dóna el detall dels immobles de la Caixa, la xifra invertida en edificis d’ús propi (457 milions) és equivalent a la d’edificis arrendats (435 milions).

Excedents i fons propis: es creen més reserves

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1960-1975.

L’intervencionisme de l’Estat reduïa extraordinàriament el poder de decisió de les caixes. Els dipòsits captats cobraven els interessos que la llei exigia i que eren fixos i obligatoris. Entre el 68 i el 80% d’aquests recursos de tercers havien de ser invertits en títols de l’Estat, avalats per l’Estat o en crèdits determinats i en condicions determinades. El marge de maniobra de les caixes començava amb la resta d’actiu disponible, que era una part petita del total, i amb els fons propis, que acostumaven a ser invertits en immobles.

L’administració era conscient que havia de permetre que les caixes fessin la viu-viu. Ho aconseguia mantenint baixos els interessos que cobraven. els dipòsits, amb la qual cosa l’Estat podia continuar finançant les empreses públiques amb un cost baix, gràcies al coeficient de fons públics obligatori. Cap d’aquests interessos no tenia res a veure amb el mercat. Però amb el procés de liberalització, aquesta situació no es podia mantenir. L’Estat havia de prendre consciència que l’estalvi mereixia una millor remuneració, i que aquest fet obligava a un increment equivalent del rendiment de les partides d’actiu si no volia perjudicar el compte de resultats de les caixes. Però no era fàcil mantenir l’equilibri. Els excedents de la Caixa baixen en els exercicis 1968,1970 i 1974. La Memòria de l’any 1970 ho explica:

La causa fundamental—de la baixa d’excedents—está en la naturalezade lasoperaciones activas y pasivas de la Institución y de las Cajas de Ahorro en general. Las primeras, o sea las inversiones, son todas a largo plazo y están constituidas por algo más de 9.000 millones de créditos y de 7.300 millones de valores. Estas inversiones producen unas rentas con arreglo a los tipos de interés vigentes en la fecha de su contratación hace dos, cinco o diez años. Tiene la Caja en su cartera valores que rinden el 4, 5, 5,5% al año; algo similar ocurre con la cartera de créditos. Las Cajas, como las entidades cuyas inversiones están materializadas en títulos de créditos a largo plazo, no pueden adaptar de una manera rápida su rentabilidad a los mayores costes de las operaciones pasivas (Memòria, 1970).

Aportacions a l’obra social, 1960-1975.

Aquells tres anys foren una excepció. En els altres es produí un major equilibri entre alces d’interessos actius i passius, de manera que uns compensaven els altres. I hi havia una reducció lenta dels coeficients obligatoris, de manera que els actius no captius s’incrementaven.

Les despeses de l’entitat van tenir un fort creixement, conseqüència de l’augment de personal que suposa l’obertura de les noves oficines. Hi ha un període, no inferior a dos o tres anys, en què el volum d’estalvi captat per elles no compensa els ingressos obtinguts. La venda d’habitatges, transformats en crèdits hipotecaris, donà alguns beneficis que les Memòries de la Caixa qualifiquen d’atípics. També ho seran les plusvàlues d’algunes vendes de valors públics de la cartera, en moments de bones cotitzacions de la borsa espanyola.

Els beneficis s’havien d’aplicar: el 50% a la constitució de reserves i l’altre 50% a obra social de la Caixa. El bon resultat de tots aquests anys permetrà la creació d’unes importants reserves. El fons de garantia, que era tan sols del 2,28% el 1959 passa a ser del 6,6% el 1975.

Precisament aquest any, el legislatiu establí quins havien de ser els mínims per a les caixes d’aquest fons de garantia. Si era inferior al 5%, les caixes havien de destinar a reserves del 50 a 75% dels excedents generals. Si el coeficient oscil·lava entre el 5 i el 7% —el cas de la Caixa— l’aplicació a reserves podia baixar fins el 35% de l’excedent obtingut. Això no obstant, la Caixa continuà aplicant a reserves el 50% de l’excedent.

L’obra social

El centre quirúrgic Sant Jordi, inaugurat el 1962 (Memòria, 1970).

A dalt l'escola Sant Jordi, a Pineda de Mar; i, a baix,la Llar de Matrimonis Sant Jordi, antic Hogar para Matrimonios Ancianos (Memòria, 1970).

El 24 de novembre de 1962 s’inaugurava solemnement la segona gran obra social de la caixa: el Centre Quirúrgic Sant Jordi, de Cirurgia Cardiovascular, dirigit pel Dr. Piulachs. El 1964, el Dr. Martínez Bordiu, gendre del general Franco, hi pronuncià una conferència. La Memòria de la Caixa li donà un gran relleu, així com la introducció del presentador, que digué del conferenciant que era un cirurgià que disposava de les tres hacs angleses:head,hands iheart (cap, mans i cor). Mai ningú no va confirmar aquesta professionalitat mèdica, un cop mort el sogre.

El general Franco, precisament, va visitar el 1963 la primera obra social de la Caixa, l’Hogar para Matrimonios Ancianos, durant l’estada del dictador a Catalunya per veure els desastres causats pels aiguats de l’any anterior. El 1967 1’Hogar adoptà el nom de Sant Jordi, que ja es donava a totes les obres de la Caixa. L’obra sanitària es completà amb un centre de diàlisi a Barcelona.

Encara, la tercera obra pròpia serà la de les Escoles Sant Jordi, per omplir buits en el camp de l’ensenyament públic. La primera escola serà a Pineda, seguida per la de Montbau, per a disminuïts físics (Barcelona), Igualada, la Roca del Vallès i Lleida.

La quarta iniciativa institucional de la Caixa en el camp social serà la creació dels Clubs de Jubilats. S’iniciaren el 1973 amb tres locals: al barri Artigues, de Badalona, a Lleida i al carrer de Leyva, a Barcelona. El 1975 l’ajut social constituït per al que s’anomenava Protecció a la Vellesa estava format per 12 clubs de jubilats, una residència a Vic i la Llar Sant Jordi.

L’obra cultural tindrà com a centre les biblioteques i sales de lectura que es creen al costat de moltes oficines. El 1975 hi havia 21 sales de lectura. Es completa l’obra cultural amb beques, campanyes culturals, exposicions, etc.

La Caixa d'Estalvis de Catalunya (1976-1995)

Nova denominació i nous estatuts (1977)

El 1986 es comprà la Pedrera, obra emblemàtica d’Antoni Gaudí (Memòria, 1990).

El 1975, a la mort del general Franco, s’inicia el període de transició cap a un sistema democràtic. És en aquest període, el 1977, que es publica un decret en el qual es fixen els nous òrgans de govern de les caixes d’estalvis i se’ls dóna un nou marc d’actuació dins del sistema financer espanyol. El 1977 és també l’any del restabliment de la Generalitat de Catalunya. La Constitució espanyola (1978) i l’Estatut d’Autonomia (1979) arribaran després.

Els esdeveniments polítics han estat sempre vinculats a la història de la Caixa, tot i que el 1975 la seva autonomia financera era ben visible. Però aquell any, el president de la Caixa és encara el president de la Diputació de Barcelona, i ocupa els despatxos de la plaça de Sant Jaume, destinats al president de la Generalitat.

La Caixa canviarà la seva denominació dues vegades. La primera el 1976, en fer desaparèixer la referència a la Diputació. Serà aleshores la Caixa d’Estalvis Provincial de Barcelona. El segon canvi té més transcendència. Feia anys que el seu Consell d’Administració discutia el canvi de nom, tal com hem vist. De la proposta de Buxó deCajaRegionalde Ahorros’havia passat al deCajadeAhorro San Jorge, però no va tirar endavant. Amb el canvi es volien evitar les confusions derivades de l’existència de la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Girona i de la Caixa d’Estalvi Provincial de Tarragona.

El 31 de gener de 1977, el president de la Caixa, Joan Antoni Samaranch, “propone a los Consejeros la conveniencia de proceder al cambio de denominación de la Entidad, dada la vocación regional de la institución, y puesto que su actividad se desarrolla en diversas provincias de la región catalana. Por otra parte, la denominación actual de otras entidades que actúan en la región se presta a cierto confusionismo; por todo ello se estima conveniente la substitución de la actual denominación por la de Caja de Ahorros de Cataluña. Se aprueba por unanimidad el cambio de denominación de la entidad de Caja de Ahorros Provincial de Barcelona por el de Caja de Ahorros de Cataluña”.

Vestíbul de la seu central (Memòria, 1994). Durant tot aquest període la Caixa de Catalunya continua la millora de la seva quota de mercat.

El canvi de denominació, aprovat pel Ministeri d’Economia el 30 de juliol de 1977, va tenir l’oposició d’algunes caixes de la Federació Catalano-Balear —acta de 31 de maig de 1977—. Lògicament, les caixes que s’hi devien oposar eren les dependents de la Diputació de Girona i Tarragona, que veien com la seva companya barcelonina prenia un àmbit que era en part el seu.

A favor de la nova denominació hi havia l’antecedent històric de l’etapa republicana, en la qual fou Caixa de la Generalitat de Catalunya. A més, en aquell moment es veia probable la desaparició de les Diputacions provincials.

El restabliment de la Generalitat provisional de Catalunya va tenir lloc el 29 de setembre de 1977. Una disposició transitòria del corresponent decret precisava que el president de la Generalitat assumiria les funcions, competències i atribucions de la presidència de la Diputació de Barcelona. Es retornava a la situació legal creada per la Generalitat republicana, que dissolgué les diputacions.

Al seu torn, els nous Estatuts de la Caixa —1977— especifiquen, també en una disposició transitòria, que:

“Totes les referències que en els presents Estatuts es fan a la Diputació Provincial de Barcelona caldrà entendre-les fetes a la Generalitat de Catalunya, en el moment que aquesta institució ho determinarà”.

La Memòria del 1977 serà la primera a publicar-se en català, així com l’acta del Consell d’Administració del 6 de juny de 1978 serà la primera a recuperar l’idioma propi.

El Decret de 27 de juliol equiparava per primera vegada els bancs amb les caixes pel que fa a la seva operativa, i regulava el funcionament dels seus nous òrgans de govern, en aplicar a l’estructura de les caixes d’estalvis “los criterios pluralistas y democráticos”. Evidentment, fins aleshores, no havien estat ni una cosa ni l’altra. Les caixes havien d’elegir una Assemblea general, un Consell d’Administració i tres Comissions: la de Control, la d’Obres socials i la Revisora del Balanç.

L’Assemblea general volia ser representativa dels interessos socials que impulsaven la Caixa: els impositors i els interessos generals de l’àmbit d’actuació de l’entitat. Els seus membres seran anomenats consellers generals.

Els Estatuts de la Caixa establiren que la composició de l’Assemblea seria la següent:

 • Cent consellers generals, elegits per compromissaris, entre els impositors de la Caixa.
 • Vint nomenats directament per la Diputació Provincial de Barcelona, en la seva qualitat d’entitat fundadora.
 • Cinc en representació d’entitats de caràcter científic, cultural i benèfic, que actuïn en el territori de la Caixa. Seran: el Grup Excursionista i Esportiu de Girona, l’Orfeó Gracienc de Barcelona, el Casal Tarragoní, l’Orfeó Lleidatà i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona.

El Consell d’Administració, màxim òrgan de gestió, haurà d’estar format, segons el decret, per un màxim de 21 membres, en representació dels impositors, del personal i de les corporacions locals fundadores, si aquest era el cas. Aquestes podien nomenar un nombre de vocals representants “que no podrá exceder de la mitad menos dos del número total de vocales”. Els representants del personal seran quatre, i la resta era designada per l’Assemblea.

Els Estatuts de la Caixa establiren en vint els vocals del Consell:

 • Vuit, nomenats per la Diputació de Barcelona,
 • Quatre, en representació del personal,
 • Vuit, nomenats per l’Assemblea, en representació dels impositors.

Una excepció del decret tenia una importància especial per a la Caixa de Catalunya: mai el president de la Diputació no pot presidir la Caixa fundada per ella. Per primera vegada en la seva història i per imperatiu legal no hi haurà coincidència dels dos càrrecs.

La Llei de Caixes de la Generalitat i els Estatuts del 1990

El Parlament de Catalunya aprovà el primer de juliol de 1985 una llei que regulava les caixes d’estalvis que tenien el seu domicili central a Catalunya, d’acord amb les competències que li atorgava l’Estatut d’Autonomia. En ella es donava una nova estructura a la composició de l’Assemblea general, formada ara per representants dels impositors, de les corporacions fundadores i corporacions locals, del personal i d’associacions de reconegut prestigi en l’àmbit territorial de la caixa. La llei precisava que “els estatuts de les caixes d’estalvis de fundació pública —cas de la Caixa de Catalunya— han d’establir que els representants de l’entitat fundadora i els corresponents a la lletra a —representants dels ajuntaments i corporacions locals— han de representar la meitat més un del total de representants de l’assemblea” (article 17, c).

La Llei catalana de Caixes anirà seguida d’una Llei general sobre els òrgans de govern de les caixes, aprovada per les Corts espanyoles. Una i altra quedaran parcialment en suspens, com a conseqüència de la presentació d’uns recursos d’inconstitucionalitat. Després de les sentències 48 i 49 de 22 de març de 1988 del Tribunal Constitucional, el Parlament català introduirà unes modificacions al text original i hi farà alguns afegits. Un d’ells és aplicable a la Caixa de Catalunya:

“Els acords del ple de les corporacions locals fundadores designant els consellers generals que els corresponguin, s’hauran de prendre amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet que, en cap cas, no podrà ser inferior a la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació” (quart paràgraf, apartat b), article 17 de la llei).

Aquesta modificació també serà recorreguda al Tribunal Constitucional, fins que una nova sentència va deixar les coses com estaven.

Els homes i l’organització

El 1976, Joan Antoni Samaranch era el president de la Diputació de Barcelona i de la Caixa provincial. És l’any del cinquantenari de la fundació de la Caixa, que és celebrat“con la austeridad que las circunstancias requerían”: hi ha crisi econòmica i transició política. Samaranch és un president de la Diputació que el mes de desembre d’aquell any fa posar el rètol de palau de la Generalitat a la porta de la Corporació, que dóna a la plaça de Sant Jaume. Un mes més tard —gener del 1977— és quan proposarà el canvi de denominació. El 10 de juny serà nomenat ambaixador d’Espanya a Moscou i haurà de dimitir el seu càrrec, tant a la Diputació com a l’entitat d’estalvi.

Lluís Figa i Faura, president de la Caixa, 1978-1982 (Memòria, 1978).

Des d’aleshores i al llarg del 1977 la Caixa no té president. Aquell mes d’octubre el palau de la Generalitat està ocupat pel president de la Generalitat provisional, Josep Tarradellas, també president de la Diputació. Però aquest no pot ocupar la presidència de la Caixa, segons s’ha dit. La nova estructura de govern de la Caixa no es posarà en marxa fins al nomenament, el 1978, de Lluís Figa i Faura com a president. Era un notari de Barcelona, de reconegut prestigi, vocal del nou Consell d’Administració, un dels nomenats directament per la Diputació de Barcelona, i en aquest cas pel president Tarradellas.

El mes de juny del 1982, en renovar-se els òrgans gestors de la Caixa, la presidència recaigué en Josep Lluís Sureda i Carrión, catedràtic d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona i també vocal nomenat per la Diputació barcelonina, presidida aleshores per Francesc Martí i Jusmet. Sureda no acabarà el seu mandat. El mes de setembre del 1984 es posà en evidència l’existència de fortes tensions en el Consell d’Administració de la Caixa, que acabaren amb la destitució del president per una majoria de consellers. Un dels motius de la tensió era l’enfrontament del president amb el director general, Joan Bilbao. La Caixa no va tenir president durant dos mesos, enmig de fortes discussions públiques entre aquells qui donaven suport al president destituït — que coincidien amb els vocals nomenats per la Diputació— i els qui feien costat al director general —fonamentalment, els representants dels impositors—.

Llibretes d’estalvi (Memòria, 1973).

El mes de novembre del 1984, la crisi s’acabà amb el nomenament com a president d’Antoni Serra i Ramoneda, catedràtic d’Economia de l’Empresa i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per acceptar el càrrec de vocal —i després el de president— hagué de dimitir la vocalia que ocupava en el Consell de la Caixa de Pensions i d’Estalvi de Catalunya i Balears.

Un any més tard —novembre del 1985—, el director general, Joan Bilbao, presentà la seva dimissió. El 14 de gener de 1986 fou nomenat per a aquest càrrec Francesc Costabella i Papiol, que ocupava la sotsdirecció comercial de l’entitat.

Les batalles legals al voltant de la Llei catalana de Caixes crearen un llarg parèntesi de regularització institucional. No va ser fins el mes de setembre del 1990 que la Caixa de Catalunya, en assemblea extraordinària, aprovà els nous Estatuts i començà el procés de renovació dels seus òrgans de govern, que no s’acabarà fins el 1992.

L’Assemblea general quedà constituïda per 160 membres:

 • 59 en representació dels impositors.
 • 56 —el 35%— en representació de la corporació fundadora, la Diputació de Barcelona.
 • 25 en nom de corporacions locals.
 • 20 representants del personal.

El nou Consell d’Administració, constituït el 20 de novembre de 1992, quedà format per 21 persones, més el director general. Antoni Serra i Ramoneda serà ratificat en el seu càrrec de president, mentre Francesc Costabella es mantindrà com a director general. Del Consell depèn una Comissió Executiva formada pel president, els dos vicepresidents, sis vocals i el director general, que és també secretari d’aquest organisme.

El 1995 hi havia més de 5 000 persones treballant en el grup financer de la Caixa, de les quals 3 629 ho fan directament a la Caixa de Catalunya.

El 1990 entrà en servei el Centre Tecnològic al Prat de Llobregat, que integrava la infraestructura informàtica de la Caixa.

L’expansió

Oficina a Mataró (Memòria, 1992).

El 1975 la Caixa tenia 131 oficines. Les noves normes d’expansió, promulgades el 1975, de fet donaven llibertat d’obertura d’oficines a les províncies on actuaven les caixes. Les que s’obriren aquests primers anys del període estaven situades al Barcelonès i comarques veïnes. Les gironines i tarragonines resten encara al marge de l’actuació de la Caixa.

Però el 1979 es revisa novament el territori de les caixes catalanes, que serà ara el de Catalunya. I com a excepció es permet a totes aquelles que tinguin més de 50 000 milions de dipòsits l’obertura d’oficines a les grans ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, Saragossa i Bilbao, amb algunes limitacions. “Aquesta nova legislació —diu la Memòria del 1979— permetrà a la Caixa l’obertura d’oficines a totes les comarques de Catalunya, aspiració i objectiu fonamental de la Institució des de la seva fundació”.

Aquesta ampliació permet entrar especialment a les comarques que configuren les províncies de Girona i Tarragona. Suposa tornar a poblacions com Girona, Olot, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, on havia tingut oficines, cedides després de la guerra a la Caixa d’Estalvi Provincial de la Diputació de Girona; a Reus, traspassada de mala gana uns anys més tard a la Caixa d’Estalvi Provincial de Tarragona. Suposa també ocupar les capitals de comarca catalanes on no estava instal·lada. El mes de febrer del 1983, amb l’obertura de Falset, Gandesa i Móra d’Ebre, la Caixa estava present a les 38 comarques catalanes del moment.

Distribució d’oficines a Catalunya. 1995.

Distribució de les oficines (1995).

L’article 48 dels seus Estatuts deia textualment: “La Caixa d’Estalvi de Catalunya procedirà a l’obertura de sucursals i agències a totes les ciutats, poblacions o localitats de Catalunya, de manera successiva i seguint les possibilitats de desenvolupament de la Institució”.

L’autorització per a sortir del Principat també va ser aprofitada. El 1981 s’obrí una sucursal a Madrid —la primera fora de Catalunya—, i el 1982 dues agències urbanes més a la capital de l’Estat i tres oficines a València.

Amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (1986) i la desaparició dels límits territorials d’expansió, la Caixa de Catalunya estableix la seva estratègia de creixement en tres punts, tal com s’expressa en la Memòria del 1988:

• Potenciació i consolidació de la xarxa a Catalunya, àmbit tradicional d’actuació de l’entitat.

• Expansió selectiva en mercats atractius de la resta d’Espanya, principalment a Madrid, a la costa mediterrània i a les Illes Balears.

• Inici de la presència internacional, mitjançant acords amb altres caixes d’estalvis o amb oficines pròpies.

La major part de les noves oficines s’obren al Principat. El 1995 la xarxa catalana és de 628 oficines.

Oficines, 1976-1995.

El 1989 es va obrir la primera oficina a Palma de Mallorca i l’any següent se n’obrien unes quantes més en poblacions de primer ordre del País Valencià i de les Illes Balears, així com en altres grans capitals espanyoles. Però la comunitat on es concentrarà un major esforç serà la de Madrid, on hi ha 45 oficines obertes el 1995. El 1990 es va inaugurar l’edifici Recoletos, seu de l’oficina de la Caixa a la capital de l’Estat i de les companyies filials que allí actuen.

El 1992 s’obrirà la primera oficina a l’estranger, a Perpinyà, a la qual seguiran dues més a Tolosa de Llenguadoc i Montpeller. Aquesta darrera es tancarà el 1995.

La Caixa de Catalunya sap fer un pas enrere quan el que ha fet endavant no li dóna els resultats que esperava. És una de les poques caixes que tanca oficines amb normalitat per aquest motiu.

Hi ha dues operacions d’integració. El 1988 es va fer càrrec dels actius i passius de la Caixa Rural de Reus, entitat financera vinculada a la Cooperativa Comarcal d’Avicultura de Reus. El 1992 va ser absorbida la Caixa Rural Garraf-Penedès, que tenia quatre oficines.

El braç bancari

El 1991, la Caixa de Catalunya comprà la quasi totalitat de les accions (98,90%) del Banc de l’Exportació, domiciliat a València, per 6 115 milions de pessetes. Era un banc amb 24 oficines, establertes principalment a les províncies de València i Alacant. La Caixa s’afegeix a les entitats d’estalvi que compren un banc que faciliti algunes de les seves operacions i que permeti una expansió per altres zones de l’estat a través de la seva marca.

Seu central de la Banca Privada d’Andorra, filial de la Caixa (Memòria, 1994).

El 1991, la Caixa de Catalunya comprà la quasi totalitat de les accions del banc de l’Exportació, de València (Memoria, 1991).

Sota el control i la gestió de la Caixa, el Banc de l’Exportació seguirà una política de forta expansió. El 1995 havia més que duplicat les seves oficines —64—: 44 al País Valencià, 17 a Catalunya i 3 a Madrid. El seu compte de resultats és negatiu.

La Caixa entrarà a Andorra, un país que manté una política molt restrictiva pel que fa a l’establiment de noves entitats financeres. Ho va fer de forma esglaonada: primer amb la compra del 33,33% del capital de Catalunya Financera SA, una societat del Principat. Aquesta adquirí el 70% del capital de la Banca Cassany SA per compra de la participació que hi tenia la Banque Nationale de Paris i una part de la corresponent a la família Cassany, fundadora de l’entitat. La Banca Cassany canviarà el nom pel de Banca Privada d’Andorra, i Catalunya Financera vengué el 33% de la seva participació a la Caixa de Catalunya. La Banca té 5 oficines al Principat d’Andorra i forma part del grup financer de la Caixa.

Recursos de tercers. Es manté la millora de quota de mercat

Caixa de Catalunya - Recursos de tercers (en milions de pessetes).

El 1976 la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona tenia el 12,42% dels dipòsits de les caixes catalanes i el 3,5% sobre el conjunt de les caixes espanyoles. Aquests dipòsits estaven especialment concentrats en operacions a termini fix (45,3%), mentre que les d’estalvi representaven el 40% del total.

El 1995 els recursos de tercers de la Caixa d’Estalvis de Catalunya representaven el 16,42% dels que tenien les caixes amb seu a Catalunya i el 5,3% del total de caixes espanyoles. La millora de la quota de mercat és evident, en el marc d’uns canvis fonamentals en la base d’aquesta quota i en el que és el territori de les caixes.

La Caixa de Catalunya té recursos captats fora de Catalunya i hi ha caixes no catalanes que actuen en el Principat. Els dipòsits tradicionals de les caixes, limitats a comptes corrents, comptes d’estalvi i imposicions, s’han convertit ara en recursos de tercers, captats en forma de cessions temporals d’actius, emprèstits com les cèdules hipotecàries, i fins i tot operacions d’assegurances, durant cinc anys.

Oferta de dipòsits especials (Memòria, 1985).

Els dipòsits havien buscat la major rendibilitat de les imposicions a termini fix, quan el mercat financer espanyol no admetia la competència en els tipus d’interès aplicables. La liberalització progressiva del sistema financer i l’aparició de noves modalitats d’inversió faran que els recursos captats adoptin noves modalitats.

Els dipòsits tradicionals, com és el compte d’estalvis s’ofereixen també amb noves fórmules, que els fan més atractius. El 1980 es posà en marxa el Compte Familiar, que dóna al titular un estat anual dels ingressos i despeses, sempre —és clar— que hagin passat pel compte en forma d’ingressos i de rebuts domiciliats; el 1982 el Compte Pagesia i la Llibreta Pagarés del Tresor, i el 1986 el Compte d’Administració de Tresoreria, a disposició de les empreses.

Cèdules hipotecàries (Memòria, 1982).

La primera emissió de cèdules hipotecàries es va posar en circulació el mes de juliol del 1982. Eren títols que tenien com a garantía les hipoteques de la cartera de crèdits de la Caixa, amb una vida curta de dos o tres anys. Seguirà una segona emissió el 1993 i així successivament fins a la setzena emissió de cèdules el 1995.

El 1984 s’inicià la cessió temporal d’actius financers amb la de pagarés del Tresor amb compromís de recompra, abans del seu venciment, a petició del comprador. El 1987 el volum es duplica amb la cessió de lletres del Tresor i de títols de deute de l’Estat. La seva rendibilitat i liquiditat fan que aquesta modalitat tingui un creixement importantíssim durant els següents anys, fins a representar la segona per volum de recursos recollits el 1995.

Evolució dels Recursos de tercers. Crèdits, Valors i Immobles. 1976-1995.

El 1987 apareixen en el balanç de la Caixa de Catalunya les primeres operacions d’assegurances. La Caixa introdueix tard aquestes operacions: la primera a fer-ho fou la Caixa de Pensions; altres no hi entraran mai perquè no les veien clares. La Caixa de Catalunya va ser inscrita el 18 de desembre d’aquell any en el registre especial d’Entitats Asseguradores. Les primeres operacions es presenten com una operació d’assegurança de vida, en la qual es combinen tres operacions més: assegurança de capital diferit a capital cedit, renda temporal immediata a capital cedit i la ja mencionada assegurança de vida. Era l’anomenada Pòlissa de Renda Mensual, a la qual seguirà l’Estalvi CD, una operació de capital diferit en què la Caixa com a entitat asseguradora garanteix la prima de capital diferit desemborsada pel client, més els seus productes.

Les restriccions imposades per la Comunitat Econòmica Europa i les procedents de la mateixa legislació espanyola afectaran el creixement d’aquestes operacions. El 1990 el govern prohibirà de manera expressa a les entitats financeres fer noves operacions d’assegurances. El volum serà des d’aleshores fortament decreixent, fins a la seva total cancel·lació durant l’exercici del 1992, en què les operacions pendents seran traspassades globalment a Ascat Vida SA, filial de la Caixa en el sector d’assegurances. En bona part, aquests capitals, comptabilitzats com a provisions tècniques dels capitals assegurats, aniran a engruixir el volum de les imposicions a termini i les cessions temporals d’actius financers.

Evolució de les principals partides del balanç (en milions de pessetes), 1976-1995.

L’any 1995 els comptes a termini representen el 40% dels recursos captats. Per ordre d’importància segueixen amb gairebé el mateix volum les cessions temporals d’actius financers i els comptes corrents, que tenen la modalitat de Llibreta Total com a producte estrella. Els comptes d’estalvi fa nou anys que tenen un descens continuat i gradual.

A les cèdules hipotecàries, i en el capítol d’emprèstits, s’hi han afegit a la darreria del 1995 els Bons Borsa Caixa de Catalunya, que tenen el mateix caràcter de valors negociables, amb un volum de 78 832 milions de pessetes.

Serveis financers

La consideració plena d’entitat financera, amb el considerable eixamplament d’operacions que això comporta, impulsa la Caixa a la creació i el desenvolupament d’una sèrie de serveis, normalment vinculats a les seves operacions fonamentals, tant d’actiu com de passiu. Entra decididament en el que eren, fins aleshores, productes tradicionalment bancaris, i estén els que n’havien estat els seus tradicionals. Es desenvolupa el Servei estranger, a partir sobretot del 1980, així com el de Valors —dipòsits i compravenda de valors mobiliaris—. El 1988 és l’any en què s’inicien les primeres operacions de descompte comercial, les més clàssiques de la banca.

Caixer automàtic (Memòria, 1992). Nous serveis financers.

Targetes de crèdit (Memòria, 1985).

Els mitjans de pagament mereixen una especial atenció. El primer de març de 1979 la Caixa emeté la targeta de crèdit Master Card. Era la primera caixa d’estalvis espanyola que ho feia. El 1984 hi afegirà la targeta Visa, mentre es comercialitza la domiciliació de nòmines i de rebuts, etc. A partir del 1986 es crearà una xarxa de caixers automàtics.

Els nous productes s’ofereixen en forma de diverses modalitats de dipòsit, de col·locació de l’estalvi o de facilitat creditícia. Entre els que es creen aquests anys podem mencionar la Llibreta de Cessió d’actius, el Compte d’interès creixent, les assegurances de vida a favor dels titulars de crèdits hipotecaris, l’assegurança Multirisc de la Llar, el Caixa de Catalunya Pla de Pensions, el Pla de Jubilacions, la cessió de pagarés de la filial Liscat, el Servei Agrari, les Terminals Punts de Venda, situades a diversos comerços, i el Programa Habitatge, que ofereix informació i possibles solucions a la seva recerca i finançament.

Excedents i fons propis

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1976-1995.

L’evolució de l’excedent és molt correcta en tots els anys d’aquest període.

L’única inflexió es produeix el 1986 —un any molt negatiu per a totes les caixes catalanes—, quan l’exercici es tanca amb dèficit, després d’haver efectuat, amb càrrec als resultats de l’exercici, una dotació extraordinària de 8 481 milions de pessetes al fons de pensions del personal, seguint indicacions del Banc d’Espanya.

El quadres següents permeten veure l’origen dels principals productes i l’evolució de les despeses de l’entitat. El comentari podria ser el següent. Pel que fa als productes:

Caixa de Catalunya - Compte de resultats. Despeses (en milions de pessetes), 1976-1995.

• La Caixa de Catalunya és una entitat que dedica la major part dels recursos captats a la concessió de crèdit. Els ingressos procedents de les operacions creditícies no queden mai per sota del 60% del total. Quan se’ls sumen els interessos procedents de la cartera de valors de renda fixa, el percentatge arriba a ser aleshores del 87% el 1995.

• Per aquest fet, les altres fonts d’ingressos tenen relativament poca importància. Els productes financers, procedents del mercat interbancari o dels dipòsits, en altres entitats financeres tenen un volum considerable, especialment a partir del 1984, però en un clar segon terme. Les comissions creixen en el que és un dels productes que permeten compensar la reducció del marge financer, general a totes les entitats de crèdit.

• Per les mateixes raons, els beneficis extraordinaris, procedents del seu grup financer o de realitzacions, són tan sols un complement, no fonamental, de la primera font d’ingressos.

Caixa de Catalunya - Compte de resultats. Ingressos (en milions de pessetes), 1976-1995.

Pel que fa a les despeses:

• Hi ha un creixement percentual de les financeres, per la millor retribució dels dipòsits: passen de representar el 50% al 62% del total de despeses, entre el 1978 i el 1995.

• Hi ha una reducció relativa continuada de les despeses de personal, per la major productivitat: del 26 al 14% en 1978-85.

• El nivell de dotacions i de crebants és el resultat de la conjuntura, en els anys de crisi o d’alta morositat, mentre en els productes es pot apreciar la disponibilitat d’una part de les dotacions creades quan la situació econòmica ha millorat.

El coeficient de garantia —relació entre fons propis i dipòsits— és del 5,7% el 1976 i del 9,6% el 1984, en el que és un clar reforçament dels fons propis en una entitat, que no necessita ni pretén el suport de la corporació provincial fundadora.

Del 1984 endavant, el Banc d’Espanya modifica el plantejament a l’hora de valorar els fons propis adequats. La relació s’estableix, no amb els dipòsits o recursos de tercers, sinó amb els actius de risc, i per al conjunt del que és el grup Caixa de Catalunya.

Fons propis (en milions de pessetes), 1976-1995.

El 1992 la Caixa va fer una primera emissió d’obligacions subordinades per un import de 15 000 milions de pessetes. Es tracta de títols que poden ser inclosos en el càlcul de fons propis, donat el seu caràcter de subordinats a tots els altres deutes de la Caixa, en cas de liquidació. Amb ells s’intenta compensar la incapacitat que tenen les entitats d’estalvi d’anar al mercat de capitals per augmentar-ne el propi, tal com fan les societats anònimes.

El 1995 “el Grup compleix, amb escreix, els requeriments mínims de recursos propis establerts pel Banc d’Espanya” (Memòria, 1995). En el quadre de la pàgina següent es pot veure el seu volum i la seva evolució.

Inversions

Crèdits

“La Caixa de Catalunya és una entitat que històricament manté un elevat percentatge d’inversió crediticia sobre els recursos captats” (Memòria, 1990). Certament són uns percentatges elevats, que sobrepassen el 60% a partir del 1990. Les baixes relatives que es troben en la dècada anterior són conseqüència sobretot de restriccions creditícies introduïdes pel Banc d’Espanya, en un marc de política monetària d’alentiment del crèdit i de control de la inflació.

Oferta de dipòsits especials (Memòria, 1985). La Caixa manté un elevat percentatge d’inversió creditícia sobre els recursos captats.

Els primers anys d’aquesta etapa són encara anys marcats pels crèdits computables, a efectes de coeficients obligatoris. La reducció progressiva d’aquests coeficients és acollida amb satisfacció per la Caixa. El 1976 la reducció “ha permès augmentar l’autonomia en la política crediticia de la institució, la qual s’ha reflectit en un important increment del 50% en els crèdits de caràcter general” (Memòria, 1976). La desaparició dels crèdits computables establirà una única categoria de crèdits lliures, és a dir, els concedits per la Caixa sense condicions de cap mena, ni de destinatari, ni de condicions econòmiques.

Per modalitats, el crèdit a l’habitatge és el primer per ordre d’importància, tot i que tendeix a reduir-se, durant aquests primers anys, en benefici d’altres destins crediticis. Tot i això, el 1982 representa el 57% del total. La primera emissió de cèdules hipotecàries —el 1981— permeté el llançament de noves fórmules de crèdit hipotecari, com és el Préstec Habitatge d’amortització lliure i fins a 21 anys. El 1995 estarà per sobre del 50%.

El percentatge guanyat al crèdit hipotecari va destinat en bona part a les empreses i s’activa el 1983 amb el Crèdit Petita Empresa, destinat a cobrir els dèficits de circulant. El 1988 la Caixa de Catalunya va posar en marxa el descompte d’efectes comercials, dirigit a la petita i mitjana empresa, que aviat prendrà un volum considerable —190 000 milions de pessetes el 1995, entre la Caixa i les empreses del seu grup financer—.

Crèdits. Distribució, 1976-1995 (en milions de pessetes).

El crèdit al sector públic està concentrat especialment en operacions de finançament de corporacions locals i dels organismes autonòmics. En el cas dels municipis, el 1984 s’establiren línies especials per finançar la rehabilitació d’habitatges.

Una nova modalitat serà la dels crèdits sindicats, de gran volum, concedits per un conjunt d’entitats financeres a favor de grans empreses o d’institucions públiques. Es donen sobretot en moneda estrangera, durant els anys de restricció creditícia imposada pel Banc d’Espanya —1980 a 1985— i més tard en pessetes.

El volum de crèdit concedit el 1995 equival al 65,8% del total de recursos de tercers. És un percentatge molt alt.

Cartera de Valors

En el procés de liquidació del coeficient obligatori de fons públics, els títols de deute de l’Estat i les obligacions de l’INI són progressivament substituïts per les obligacions d’entitats públiques catalanes, com la Generalitat, la Corporació Metropolitana o de municipis catalans.

El sistema financer espanyol es modernitza i en aquest procés es multipliquen les fórmules d’inversió d’uns recursos disponibles. Caixes i bancs han d’adaptar-se al mercat i facilitar a la seva clientela aquestes noves modalitats. Això exigeix la creació d’un grup de societats de serveis financers. Al mateix temps, hi ha serveis generals que ofereixen algunes caixes que requereixen igualment l’existència d’una societat pròpia, especialitzada.

En aquesta línia, la Caixa de Catalunya creà el 1985 la seva primera societat filial: Som Caixa, Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva SA, que llançarà al mercat, el 1986, Fonsprevisió —fons d’inversió mobiliària—, Dinergestió —fons d’inversió enactius del mercat monetari— i altres fons en anys successius. El 1994 Som Caixa canviarà la seva denominació per la de Caixa Catalunya Gestió.

Cartera de renda variable, 1983-1995 (en milions de pessetes).

Grup Caixa de Catalunya (1995). Participació (%).

Però és el 1986 quan es constitueix el grup més important de societats filials amb Leasing Catalunya SA, Servicat SA, Ascat-Vida d’Assegurances i Reassegurances; Ascat-Previsió SA, d’Assegurances i Reassegurances, i Invercartera SA —inversió en actius financers—. La majoria d’aquestes societats iniciaren les seves activitats el 1987, conjuntament amb Segurcat —serveis de seguretat—. Completaran el grup d’aquestes empreses, filials al 100%, Credicat —mercat hipotecari— i Gescat —gestió de fons de pensions— el 1988, i Valorcat, Agència de Valors SA el 1990. El 1991 es crearà una companyia de factoring —Factorcat,SA— i Proyectos y Construcciones Catalunya, i el 1992 Promotora Catalunya Mediterrània SA.

El 1995 hi ha un fort increment de les inversions a la cartera de renda variable, com a conseqüència de la compra del 64,62% del capital de Multinacional Aseguradora, companyia d’assegurances especialitzada en el ram de l’automòbil, i amb la constitució de la societat Centre Lúdic Diagonal SA, propietària del que havia estat el conjunt de Piscines i Esports a Barcelona.

Immobles

Sant Climent de Llobregat (Memòria, 1979). Entre els anys 1976 i 1979 es construïren habitatges socials destinats a la venda.

Entre el 1976 i el 1979 lesMemòries fan referència a la construcció d’habitatges socials a diverses poblacions de la província de Barcelona, sobretot, i a la seva venda posterior: a Parets, Granollers, Mataró, Sant Celoni, Torelló, Terrassa, Gavà i Sant Climent de Llobregat. A partir del 1980 ja no es parla més d’aquestes iniciatives. El dèficit d’habitatges ja no s’ha de cobrir utilitzant recursos especials de les caixes, sinó a través del mercat immobiliari normal. La Caixa ha de donar suport a través del crèdit hipotecari, que és el sistema de l’entitat financera, i no amb la construcció.

D’ara endavant els increments en la partida d’immobles corresponen fonamentalment a edificis d’ús propi o de l’obra social, i a revaloracions dels existents. Cal destacar la compra de l’edifici de la Pedrera (1987), la compra de l’edifici i el terreny de 29 000 metres quadrats al Prat de Llobregat, destinat a Centre Tecnològic (1988), i les obres de restauració del Palacete López-Dóriga, que acull els serveis territorials i l’oficina principal a Madrid (1990).

Centre Tecnològic al Prat de Llobregat (Memòria, 1990).

A final del 1995 el saldo en aquestes inversions és el següent:

Terreny i edificis d'ús propi 21.987 milions
Altres immobles 12.975 milions
Immobilitzat obra social 10.640 milions
Total: 45.602 milions
Mobiliari i equip informàtic, caixers i altres 45.110 milions
Amortitzacions -34.293 milions
Saldo net: 66.556 milions

L’obra social

Aplicació obra social, 1976-1995.

L’obra social de la Caixa de Catalunya estava integrada el 1976 pel Centre Quirúrgic Sant Jordi, a Barcelona, i el Centre de Recuperació Clínica, com a obra sanitària; la Llar Sant Jordi, també a Barcelona, i 12 clubs de jubilats distribuïts per Catalunya, com a obra d’atenció a la tercera edat; quatre escoles —a Pineda, la Roca, Igualada i Lleida— formaven l’obra escolar; i 18 sales de lectura i 6 sales de cultura, l’obra cultural.

El 1995, l'obra social (1995) constava de tres àrees:

 • Àrea de la tercera edat – 55 equipaments, amb dues residències i 53 clubs de jubilats. Destaca la Llar San Jordi, a la Vall d’Hebron de Barcelona.
 • Obra escolar – Escola comarcal de la Roca del Vallès, escola local de Pineda, Escola Oralla del barri barceloní d’Horta —educació de minusvàlids— i conservatori de música d’Igualada —en col·laboració—.
 • Obra cultural – Biblioteca Sant Jordi, xarxa de sales de lectura Sant Jordi (30) i 13 centres de cultura Sant Jordi. A la Pedrera hi ha l’Auditori Caixa de Catalunya i la Sala Gaudí, així com una sala d’exposicions. Hi ha acords de col·laboració amb altres entitats i establiments. La Fundació Caixa de Catalunya fa una tasca de difusió cultural: exposicions, concerts, publicacions i patrocinis.

L’Assemblea general de la Caixa, celebrada el 29 de gener de 1980 amb caràcter extraordinari, acordà que l’acció social es concentraria especialment en l’atenció a les necessitats de la tercera edat i en l’obra cultural, activitats “en què els poders públics no podran cobrir, presumiblement, els dèficits socials acumulats” (Memòria, 1980). L’aplicació del principi de cobertura de dèficits serà la causa d’altes i baixes en l’obra social de la Caixa, ja que amb la democràcia i el desenvolupament econòmic hi ha activitats que queden cobertes adequadament per l’administració pública, i altres per organitzacions privades. Entre les baixes, hi ha una part de l’obra escolar, traspassada a la xarxa de les escoles públiques de Catalunya, mentre el Centre Quirúrgic Sant Jordi serà cedit el 1992 a una empresa del sector privat.

Les atencions a la tercera edat es cobreixen amb els clubs de jubilats, estesos per tot Catalunya, i la Llar Sant Jordi, a Barcelona.

Club de Jubilats (Memòria, 1994).

La Caixa editarà la col·lecció “Catalunya comarcal”: un estudi de les diferents comarques catalanes, així com el primerAtlas sòcio-econòmic de Catalunya (1980). Es mantenen i s’amplien les sales de lectura i les sales de cultura.

El mes de desembre del 1986, la Caixa comprà la Casa Milà-la Pedrera, al passeig de Gràcia de Barcelona, un dels edificis més importants de l’arquitecte Antoni Gaudí, que es convertirà, un cop restaurada, en l’edifici més emblemàtic de la Caixa i seu de les principals activitats culturals i de l’obra social. Aquell és l’any en què es constitueix la Fundació Caixa de Catalunya, que es farà responsable de la gestió de l’obra cultural, des del 1987.

El 1995 1’obra social de la Caixa de Catalunya disposa de 124 equipaments: 55 que corresponen a l’àmbit de la tercera edat, 64 a l’obra cultural, 4 a l’ensenyament, i 1 a l’àmbit de la sanitat.

Presidents de la Caixa Catalunya des de la seva fundació el 1926 fins al 1995:

 • 1926-1930 – Josep Maria Milà i Camps, comte del Montseny
 • 1930-1931 – Joan Maluquer i Viladot
 • 1931-1933 – Francesc Macià i Llussà
 • 1933 (març-octubre) – Pere Mias i Codina
 • 1933 (octubre)-1934 (gener) – Joan Ventosa i Roig
 • 1934 (gener-octubre) – Joan Comorera i Soler
 • 1935 (maig-desembre) – Alfred Sedó Peris-Mencheta
 • 1935 (desembre)-1936 (maig) – Antoni Sabates i Vila
 • 1936 (maig-juliol) – Joan Comorera i Soler
 • 1936 (juliol-novembre) – Lluís Prunes i Sató
 • 1939-1944 – Antoni Maria Simarro i Puig
 • 1944-1946 – Lluís Argemí i Martí
 • 1946-1949 – Antoni Maria Llopis i Galofré
 • 1949-1967 – Joaquim Buxó i d’Abaigar
 • 1967-1973 – Josep Maria de Muller i d’Abadal
 • 1973-1977 – Joan Antoni Samaranch i Torelló
 • 1978-1982 – Lluís Figa i Faura
 • 1982-1984 – Josep Lluís Sureda i Carrión
 • 1984-         – Antoni Serra i Ramoneda

Oficina de Barcelona-L’Illa-Diagonal (Memòria, 1994). El 1995. la xarxa catalana és de 628 oficines.