Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis (1905-1989)

La creació de la Caixa de Pensions i d'Estalvis (1905)

Francesc Moragas i el món de les assegurances socials

Francesc Moragas i Barret, fundador i primer Director de la Caixa de Pensions (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

Francesc Moragas i Barret va néixer a Barcelona el 13 de desembre —festa de Santa Llúcia— de 1868. Era el segon fill del matrimoni de l’advocat Arístides Moragas i Barret amb la seva cosina germana Consol Barret i Carafí. Vivien al carrer de Lledó, al costat de la plaça de Sant Just. El seu avi patern, Ferran Moragas i Ubach, nascut a Berga, havia estat notari, i el matern, Francesc Barret i Druet, advocat. Era, per tant, una família de la burgesia barcelonina, vinculada a l’exercici del dret per tots costats.

El 1880 els seus pares l’enviaren a estudiar a l’internat que tenien els jesuïtes a Manresa, on romangué dos anys, i on rebé la notícia de la mort del seu pare (1881). La seva mare es tornà a casar, al cap de l’any reglamentari de viduïtat, amb un altre advocat, amic del seu marit: Joan Antoni Sorribas i Zaidín, un aragonès. La influència del padrastre sobre Francesc Moragas serà molt positiva.

Moragas acabà el batxillerat i el 1887 es matriculà a la Universitat de Barcelona. Primer a la Facultat de Filosofia i Lletres, però seguidament a la de Dret, una mica obligat per la tradició familiar. A la universitat es relacionà amb altres estudiants com Enric Prat de la Riba, Lluís Serrahima i Camín, Jaume Carner i Romeu i Francesc Vidal i Barraquer, i tingué mestres com Manuel Duran i Bas o Joan de Déu Trias i Giró.

El mateix 1887, Francesc Moragas ingressà en el Centre Escolar Catalanista, filial del Centre Català, del qual serà secretari (1888) i president de la seva secció de Dret, des d’on participarà activament en la campanya per la defensa del dret civil català.

Els estudis de dret quedaren afectats per una forta discussió amb la seva mare, que s’oposava al festeig del fill amb Clotilde Illa i Arquer, una noia que pertanyia a la seva mateixa classe social, però que tenia tot just 15 anys el 1890. La topada fou seriosa i els pares obligaren Francesc Moragas a matricular-se el curs 1891-92 a la universitat de Saragossa, en un intent d’allunyar-lo de la noia. La solució fou un fracàs total, ja que la parella s’acabarà casant; a més, aquell any no va aprovar ni una sola assignatura, i la seva llicenciatura es va endarrerir. Va ser un any bohemi, dedicat sobretot a l’acció política, com a membre del Centre Escolar i de la Lliga Regional de Manresa —adherida a la Lliga de Catalunya—, a l’esport i a nombrosos viatges entre Barcelona i Saragossa. El 1892 participà en l’Assemblea de Manresa, que elaborarà les famoses Bases, com a comissionat de la Lliga Regional de Manresa.

El mateix 1892, i per impuls del seu padrastre, creà una revista dedicada al seu esport preferit, la bicicleta. Era quinzenal i es deia “La Velocipedia”. Ell n’era el propietari i el director. Per donar exemple, va fer sol el recorregut Perpinyà-Sant Sebastià (680 quilòmetres) en cinc dies, un fet esportiu que va ser recollit a la premsa de les ciutats per les quals passà.

El 1894, Moragas acabà finalment la carrera de dret. El mateix any moria el seu estimat padrastre. El 1895 es casava amb Clotilde Illa, que tenia aleshores vint anys. Era l’hora d’iniciar una professió. Però no exercirà el dret, sinó que ocuparà el càrrec de director de la revista creada pel seu padrastre: “Los Seguros”.

Joan Antoni Sorribas és una de les primeres persones que enllaça la vella tradició catalana de les assegurances amb la previsió social. La seva revista es proposa donar a conèixer les experiències europees en un i altre camp, que tenen com a origen l’interès per a cobrir riscos a través de la creació d’un capital. Les caixes d’estalvis tenen un protagonisme a la revista, així com les caixes de retir o de pensions. Sorribas havia fet entrar ben aviat el seu fillastre a la redacció de la publicació, i l’impulsà a escriure i a interessar-se per la labor periodística. El primer article que Moragas va escriure per a “Los Seguros” va ser el 1889, quan tenia 21 anys, i tractava sobre “Las Cajas de Ahorro en España”. El segon, sis mesos més tard, parlava sobre “El ahorro y el seguro”. Aquell mateix any, Moragas viatjà a París, on se celebrava l’Exposició Universal —la de la torre Eiffel—, des d’on trameté unes llargues cròniques sobre el que havia vist i après. Allí va poder conèixer els esforços que es feien a Europa per combinar l’estalvi amb l’assegurança per malaltia o per jubilació.

Moragas estava preparat, per tant, per a dirigir la revista i fer una bona feina. El director de “Los Seguros” es posà fàcilment en contacte amb la burgesia catalana, de base industrial, més sensible als problemes de la classe obrera. Un d’ells era Lluís Ferrer-Vidal.

El món de l’assegurança era familiar des de feia molt de temps a l’empresari català, tant pel que feia a l’àmbit estrictament dels seus negocis, com al personal: assegurança de mercaderies en el transport marítim, assegurança contra incendis, de vida, d’accidents. La presència a Barcelona de nombroses societats d’assegurances, inclosa la representació d’algunes empreses estrangeres, demostra el desenvolupament d’aquest sector durant la segona part del segle XIX.

En el terreny de la previsió social hi havia nombroses societats particulars de socors mutus i d’auxilis, formades pels gremis o per professionals. Les associacions obreres també participaren en aquesta creació, però la seva força econòmica era reduïda. Algunes empreses industrials catalanes crearen les seves pròpies societats de socors per als seus treballadors. En elles s’oferia una pensió per a la vellesa o en cas d’accident professional, a base d’aportacions de la pròpia empresa i dels assalariats. Però eren poques les empreses que ho feien, i en tot cas sempre eren grans, les que tenien més obrers i més capacitat financera. L’estat no entrarà en el sector fins l’any 1900, que es promulgà la primera llei sobre accidents de treball, una assegurança de caràcter voluntari.

La revista “Los Seguros” es proposava donar a conèixer la importància de les caixes de retir, com es deien aleshores, i la necessitat que empreses, obrers i estat col·laboressin en la creació d’uns capitals a favor dels treballadors que permetessin una jubilació digna.

La burgesia catalana i els conflictes socials

Postal de Barcelona al començament de segle.

Els conflictes socials a Catalunya estan estretament lligats a la industrialització del país. El 1855 es produí la primera vaga general, seguida per tots els nuclis de població industrial. La revolució democràtica del 1868 donà plena llibertat d’actuació a les societats obreres que s’havien anat creant. El Partido Socialista Obrero Español i la Unión General de Trabajadores, partit i sindicat d’orientació marxista, es constituïren a Barcelona el 1888, però la majoria de l’obrerisme català optà per l’anarquisme llibertari, que s’oposava a la creació d’un partit polític, i que tenia un caràcter revolucionari. El 1890 i el 1891 foren anys de greus conflictes socials. Amb la bomba del Liceu, el 1893, s’inicia una etapa d’atemptats terroristes que, tot i que són fets d’individus aïllats, creen un considerable espant entre la burgesia catalana, que se sent amenaçada.

Els empresaris catalans tendeixen al paternalisme quan les fàbriques treballen i produeixen beneficis, però avisen immediatament les forces d’ordre públic quan els beneficis s’aprimen o desapareixen del tot, han d’acomiadar obrers i aquests planten cara. Alguns dels patrons s’adonaran que no es podia seguir sempre així i buscaran el pacte, primer en l’àmbit de la pròpia empresa i després col·lectivament. Altres consideraran que calia crear instruments de defensa de la patronal contra els obrers: el locaut —el tancament de fàbriques—, com a contramesura de la vaga obrera. Els empresaris pactistes i més disposats a buscar un acord foren aquells que volien aplicar els principis de l’encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII (1891), un text que condemnava el capitalisme salvatge i el socialisme, al mateix temps que impulsava els catòlics a una acció social.

Lluís Ferrer-Vidal i Soler, primer President de la Caixa de Pensions (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

L’home que farà costat a Francesc Moragas com a representant del sector empresarial serà Lluís Ferrer-Vidal i Soler. Havia nascut a Barcelona el 1861. El seu pare, Josep Ferrer i Vidal, fill de Vilanova i la Geltrú, és un dels protagonistes de la primera revolució industrial catalana. La seva fàbrica cotonera va ser una de les primeres a introduir la màquina de vapor a Catalunya, i la seva empresa, una de les més importants on es duia a terme el cicle complet del cotó: filatura, tissatge i estampació. Josep Ferrer era un bon representant del que foren els empresaris que formaren part de la primera generació d’industrials: de vida personal ascètica, valorava molt més la feina ben feta que els honors, i era paternalista en el seu tracte amb els obrers, ja que havia sortit dels seus rengles. El 1868 s’incorporà com a vocal a la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis de Barcelona i es mantindrà en aquest organisme fins a la seva mort, quan era el director primer, el càrrec més important de la Caixa. La seva aportació personal a la Caixa va ser de gran nivell.

Lluís no era l’hereu, de manera que quedà al marge de l’empresa familiar i s’hagué d’espavilar. Estudià per a enginyer i exercí aquesta professió, aprofitant les bones relacions personals que ell i la seva família mantenien amb la burgesia industrial emprenedora de l’època. Políticament es vincularà al catalanisme: el 1892 participà com a delegat per Gràcia a l’Assemblea de Manresa, que formulà les Bases per al futur de Catalunya. Serà un dels fundadors de la Lliga Regionalista el 1901. Com a professional, la seva màxima realització va ser l’Asland, la fàbrica de ciments pòrtland, promoguda i encapçalada per Eusebi Güell i Bacigalupi. Lluís Ferrer-Vidal tenia la concessió d’unes mines d’asfalt a l’Alt Berguedà, que aportarà a la societat en el moment de la seva constitució (1901), i de la qual serà el gerent.

El 1898 va promoure la creació de la Caixa de Previsió i Socors, l’objecte de la qual era “la contratación de seguros contra las consecuencias de los accidentes en sus varias ramificaciones, de las enfermedades, de la invalidez, la creación de pensiones para la vejez, etc”.

La revista “Los Seguros” es va fer ressò de la creació de la Caixa de Previsió. Els industrials que la crearen —Eusebi Güell, Albert Rusiñol i Josep Carroggio, entre d’altres— es comprometien a assegurar-hi els seus obrers. Francesc Moragas s’hi referirà en un article: “los seguros sociales, desde hace tanto tiempo practicados en otros países y hasta hoy desconocidos en España, se divulgarán en ella e invadiendo todo llegarán a adquirir entre nosotros carta de naturaleza”. Sembla clar que, des d’aquell moment, s’establí una relació personal entre l’enginyer i membre de l’alta burgesia catalana i l’advocat i periodista Francesc Moragas. El nexe d’unió serà la previsió social.

Fàbrica de capses de cartró (postal del començament del segle XX). El segle XX comença amb forts enfrontaments socials.

La pèrdua de les darreres colònies espanyoles —Filipines, Cuba i Puerto Rico— el 1898, suposà també una pèrdua momentània de mercats per a la industria tèxtil catalana. L’any 1900 les empreses cotoneres i llaneres començaren a acomiadar personal i a substituir la mà d’obra masculina per la femenina i la infantil, que resultava més barata. Comença una etapa de forts conflictes socials a totes les comarques industrialitzades de Catalunya, que acabarà amb la vaga general del mes de febrer del 1902, amb tretze morts i centenars de ferits a Barcelona. El pintor Ramon Casas reflectirà aquests fets en el seu famós quadre La càrrega —Museu d’Olot— en el qual es presenta la càrrega de la guàrdia civil a cavall contra una manifestació obrera.

La vaga del 1902 i l’escrit dels set presidents

Seu social de la Previsión Obrera (Postal). La vaga del 1902 farà que els empresaris catalans creïn instruments de pau social.

Durant dos anys es va anar cuinant la idea d’una caixa general de retirs. Des del 4 de febrer de 1901 el president del Foment del Treball Nacional, la principal patronal catalana, era Lluís Ferrer-Vidal i Soler. Era lògic que promogués una ampliació de la seva Caixa de Previsió i Socors i busqués la col·laboració de les altres institucions econòmiques catalanes. Es tractava de crear instruments de pau social. Tindrà el suport dels seus companys de junta al Foment, de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, de la Lliga de la Defensa Industrial, de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i del Cercle de la Unió Mercantil. La totalitat de la burgesia emprenedora catalana hi estava al darrere. La Memòria de la Cambra, presidida pel comerciant i industrial Josep Monegal, en recordar els treballs realitzats aquell any 1902 dirà:

En los comienzos del año estalló pavoroso conflicto que llenó de zozobra a todos e hizo absolutamente necesaria la intervención de las entidades que representan las fuerzas vivas de la ciudad y, por consiguiente, la de esta Cámara, a fin de cooperar a la acción de las autoridades, para resolverlo de manera que no dejara rescoldo de odios, sino en aquella cantidad por desgracia inevitable, aun para el más bien encaminado y previsor esfuerzo humano... El establecimiento de una institución de carácter general destinada a amparar y socorrer a los obreros ancianos constituirá uno de los mas nobles actos de previsión, una de las más legítimas glorias de la iniciativa de las sociedades económicas y probablemente una de las mayores causas de la pacificación de los espíritus.”

L’1 de març de 1902, tot just acabada la vaga general, els presidents de les entitats econòmiques abans relacionades, als quals s’havia sumat l’Ateneu Barcelonès, feren una crida pública a la concòrdia amb l’oferta de “la fundación de Cajas de retiro para los obreros u otra institución benéfica de defensa social con mira al porvenir de las clases trabajadoras”. L’escrit acabava així:

“¡Barceloneses! Sea la Caridad ramo de olivo que anuncie el término de la tormenta y el comienzo del periodo de paz y de concordia que para bien de todos debe regir este emporio de las artes y de las industrias”.

L’escrit anava signat per Felip Bertran d’Amat, president de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Ignasi Girona, president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Ramon Picó i Campamar, president de l’Ateneu Barcelonès, Lluís Ferrer-Vidal i Soler, president del Foment del Treball Nacional, Josep Monegal i Nogués, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Joan Cantareu, president de la Lliga Industrial i Comercial i Jaume Serra i Jané, president del Cercle de la Unió Mercantil.

Tot plegat es concretà de dues formes:

• Una recapta a favor de les famílies dels morts i dels ferits durant la vaga i per a donar suport al fons general de retir anunciat. Al final del mes de maig s’havien recaptat 88 000 pessetes, de les quals 25 000 es destinaren als ajuts i la resta es mantindrà com a capital per a la constitució de la caixa de retir.

• L’encàrrec a Francesc Moragas d’un projecte de Caixa de Pensions. Es va nomenar una comissió tècnica formada pel mateix Moragas, per Enric Prat de la Riba, Josep Anguera d’Orovio —director de la Caixa de Previsió i Socors—, Josep Blanco i Moya i Antoni Torrents i Monner.

El projecte de Caixa de Pensions per a la Vellesa

El projecte de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1902.

El projecte de Caixa de Pensions per a la Vellesa, redactat per Francesc Moragas, es va enllestir en poques setmanes i també en poques setmanes va ser aprovat per la comissió tècnica i pels presidents de les societats econòmiques barcelonines promotores. El projecte està format per unes bases i un model d’estatuts.

La pensió per a la vellesa o en cas d’incapacitat per a treballar es crea gràcies a la col·laboració entre la burgesia i la classe obrera: “La futura institución ha de llegar a ser un instituto popular que pregone el amor que habrán sabido demostrar al humilde las clases altas de nuestra sociedad y la previsión y espíritu de ahorro de que nuestro proletariado habrá dado pruebas.” Col·laboració, per tant, entre treballadors, que aporten el seu estalvi per a capitalitzar-lo, i l’alta burgesia, que facilita aquesta capitalització en crear l’instrument adequat: la Caixa de Pensions.

Les bases d’actuació són les següents:

• Es tracta de crear una caixa que es dediqui exclusivament a crear pensions per a la vellesa i en cas d’invalidesa pel treball. Les imposicions que es facin han d’anar destinades a aquest objecte. En això es diferencia d’una caixa d’estalvis, que rep dipòsits en general.

• La seva naturalesa jurídica serà la d’una associació. Això no obstant, “su organización interna ha de ofrecer bastantes puntos de contacto con la que es peculiar de las sociedades anónimas”.

• El territori d’actuació de la Caixa ha de ser el de Catalunya i, per tant, es preveu la creació d’oficines a totes les poblacions catalanes que convingui.

• La Caixa ha de tenir un “carácter popular, pero no exclusivamente obrero”. Una de les raons és la dificultat d’establir els límits “que separan a obreros y no obreros”. Però com que evidentment la Caixa no es constitueix per atendre la burgesia, es fixa un sostre de 1.000 o 1.500 pessetes, que ha de ser la màxima renda anual constituïble en aplicació del pla de pensions. Però la Caixa ha de ser popular: “es preciso que la gente confíe en ella, que entre las clases modestas llegue a ser costumbre el poseer una libreta de la Caja de Pensiones como afortunadamente lo es ya el poseer una libreta de la Caja de Ahorros” (de Barcelona).

Les pensions es formaran prenent com a base tres factors: la mortalitat, l’interès del diner i les despeses administratives de la institució. La mortalitat es calcula segons unes taules franceses existents. Moragas espera “que pueda llegar el día en que se posean tablas, basadas en la mortalidad que ocurre en Cataluña”. L’interès es fixa en el 3,5%, abonable sobre les quantitats dipositades. Es confia que les despeses de l’administració vagin a càrrec d’uns socis protectors, que aporten uns fons com a donatiu.

Un caràcter innovador de la Caixa és que es dóna al dipositant la llibertat més absoluta a l’hora de fixar la renda futura, “considerando cada imposición que haga el aspirante a rentista como prima única de una renta vitalicia anual”. No hi ha, per tant, l’obligació de fer unes aportacions convingudes prèviament, que no sempre es complien, com a conseqüència de dificultats econòmiques, i que podien comprometre el pla de pensions convingut. Les imposicions poden ser estalvi exclusiu del dipositant o aportació conjunta de l’obrer i del patró de cada empresa.

Els capitals recollits i sobre els quals hi ha el compromís de pagar un interès seran invertits en “adquisición de immuebles, en hipotecas de fácil realización y en valores públicos o privados, de renta fija, españoles o extranjeros, de suficiente seguridad”.

Francesc Moragas no es proposava tan sols fer una caixa de pensions. El seu objectiu era aconseguir un canvi en profunditat de la societat catalana, que permetés la introducció de la previsió social. És per això que el mes de maig de 1902, tot just quan ha enllestit el projecte de la caixa de pensions, publica el primer número de la “Revista Social”, dirigida per ell, i que, a l’estil de “Los Seguros”, es proposa crear consciència i donar a conèixer experiències exteriors i el que es fa a casa.

Aprovat el projecte de Francesc Moragas, les societats econòmiques patrocinadores es reuniren al gener del 1903, i acordaren constituir una Junta directiva i tres subcomissions: una d’administrativa, una de jurídica i una tercera de tipus econòmic. És la següent:

 1. Junta Directiva:
  1. President honorari – Manuel Duran i Bas
  2. President efectiu – Lluís Ferrer-Vidal i Soler
  3. Tresorer – Josep Monegal i Nogués
  4. Secretari primer – Francesc Moragas i Barret
  5. Secretari segon – Joan Antoni Güell i López
  6. Vocals – Felip Bertran i d’Amat; Ignasi Girona; Raimon d’Abadal
 2. Subcomissió administrativa
  1. President – Felip Bertran i d’Amat
  2. Vocals – Jaume Serra i Jané; Ramon Albó; Joan Güell; Francesc Moragas
 3. Subcomissió jurídica
  1. President: – Manuel Duran i Bas
  2. Vocals – Manuel Pascual de Bofarull; Raimon d’Abadal; Ramon Rubio
 4. Subcomissió econòmica
  1. President – Ignasi Girona
  2. Vocals – Rvrd. Dr. Francesc de Pol; Lluís Ferrer-Vidal; Albert Rusiñol; Emili Carles-Tolrà; Albert Planas i Escubós; Delfí Artós; Alexandre Maria Pons; Alfred Puig; Frederic Rahola; Josep Monegal i Nogués; Joan Cantareu; Joaquim Casanovas; Joaquim Bonet i Amigó; Josep Vidal i Balmes; Macià Muntadas; Leandre Jover; Josep Mansana; Marquès d’Alfarràs; Baró de Satrústegui; Baró de Viver; Manuel Bertrand; Domingo Taberner; Domingo J. Sanllehy; Bernardí Martorell; Pere Guerau Maristany; Josep Arañó; Ramon Picó i Carnpamar; Manuel Bochons; Alfons Sala; Josep Had/a; Josep Álvarez Valdés; Albert Escubós
 

El primer problema a resoldre serà l’econòmic. La subcomissió administrativa i la jurídica no trobaran obstacles. En canvi, la nombrosa subcomissió econòmica té dificultats a recaptar els fons inicials, que es consideren indispensables. El projecte d’estatuts preveu l’existència de 200 socis protectors, que aportin 500 pessetes com a mínim; però la xifra no s’aconsegueix. S’han reunit unes 60 000 pessetes, força per sota de les 100 000 previstes, mentre que Moragas considera que en faran falta unes 250 000. Quan es convoca la subcomissió econòmica, l’assistència és reduïda: només una tercera part dels seus membres. Durant la segona part del 1904 es fan gestions amb el govern, el qual tot i aprovar el projecte desestima l’aportació de recursos econòmics amb càrrec a l’estat. S’obté en canvi un important donatiu d’Alfons XIII: 25 000 pessetes. Es tracta, no tan sols d’una xifra important, sinó del suport reial.

El Foment del Treball Nacional, presidit encara per Lluís Ferrer-Vidal, i que té ara com a secretari el mateix Francesc Moragas, està disposat a cedir uns locals per a la Caixa a l’edifici que ocupa a l’antiga plaça de Santa Anna.

Constitució de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis

El donatiu d’Alfons XIII i la seva acceptació d’una presidència honoraria de la Caixa impulsaren Ferrer-Vidal i Moragas a constituir oficialment la Caixa el 5 d’abril de 1904. Aquest dia setze persones, que representen els socis protectors de la Caixa, nomenen una Junta Directiva de la Caixa de Pensions per a la Vellesa, que és la següent:

 1. President – Lluís Ferrer-Vidal i Soler, president del Foment del Treball Nacional. Gerent de la Companyia General d’Asfalts i Pòrtland SA —Asland.
 2. Vicepresident primer – Josep Monegal i Nogués; comerciant importador de cotó i industrial cotoner. President de la Cambra Oficial de Comerç, Navegació i Indústria de Barcelona. Exalcalde de Barcelona (1902-1903).
 3. Vicepresident segon – Felip Bertran i d’Amat, president de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics, del País (1902-1903). Jurisconsult i historiador.
 4. Vocals – Ignasi Girona i Vilanova, president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Propietari de la finca Castell del Remei, a la Noguera. Nebot de Manuel Girona, el fundador del Banc de Barcelona; Macià Muntadas i Rovira, director de L’Espanya Industrial SA, la primera empresa tèxtil catalana i espanyola en aquells moments; Enrique de Satrústegui i Barrié, baró de Satrústegui. Conseller de la Companyia Transatlàntica; Jaume Serra i Jané, expresident del Cercle de la Unió Mercantil. Soci de Serra i Jané, germans, industrials tèxtils; Ramon Rubio i López, advocat, exregidor de l’Ajuntament de Barcelona. Diputat provincial. Vocal de la Caixa d’Estalvis de Barcelona; Joan Cantarell, comerciant. Tenia un important magatzem de merceria; Eduard Conde, soci de Conde, Puerto i Companyia, propietària dels grans magatzems El Siglo, de Barcelona; Ramon Albó i Martí, advocat i exdiputat provincial.
 

El Consell Directiu nomenà en aquest acte Francesc Moragas director general de la Caixa de Pensions. Acordà igualment demanar al govern espanyol l’exempció d’impostos, per tractar-se d’entitat benèfica, i la declaració d’utilitat pública.

El Palau de Belles Arts, construït el 1888, on tingué lloc la presentació oficial de la Caixa (Exposición Universal de Barcelona, 1888).

El Consell té la intenció d’inaugurar oficialment la Caixa amb motiu de la visita del rei Alfons XIII a Barcelona aquell mes d’abril. L’acte fixat per al dia 11 s’ajornà fins el 16 del mateix mes. Va ser un matí carregadíssim de visites per al monarca i l’acte tingué lloc al Palau de Belles Arts, un dels construïts amb motiu de l’Exposició Universal del 1888. El rei dedicà aquell matí a la classe obrera. En la primera part de Tacte foren els nombrosos ateneus obrers allí representats els que prengueren la paraula. La segona part va estar destinada a la presentació de la Caixa de Pensions per part del seu president, Lluís Ferrer-Vidal.

Esta es la obra —va dir— de pacificación social concebida por los Presidentes de las sociedades económicas de Barcelona en días de aciaga perturbación de aquella paz y llevados del honrado afán de restaurarla y garantizarla contra nuevas alteraciones.”

La inauguració, però, no suposà l’inici de les operacions, ni que s’haguessin resolt tots els problemes, començant per l’econòmic. En són una prova els contactes que els promotors de la Caixa tenen aleshores amb la Caixa d’Estalvis de Barcelona, a la qual demanen que la Caixa de Pensions s’integri en la seva organització. Consta —vegeu Caixes i Bancs de Catalunya, vol. I, pàgs. 63 i 64— que la comissió directiva de la Caixa es reuní amb Lluís Ferrer-Vidal, Felip Bertran i Francesc Moragas. Aquests oferiren les 60 000 pessetes que tenien recollides com a dipòsit sense interès, com a argument a favor de la seva proposta. La resposta de la Caixa d’Estalvis va ser negativa (16 de juny de 1904) i hi tingué un paper protagonista l’advocat Ramon Rubio, que era membre de la Comissió Directiva de la Caixa de Pensions i de la Junta de Govern de la Caixa d’Estalvis de Barcelona. Aquesta aplaudí la idea de la Caixa de Pensions, però no acceptà el dipòsit sense interès, tot dient que els seus estatuts no ho permetien, i rebutjà la integració de la Caixa “por ser su organización muy diversa de la vigente en la Caja de Ahorros”. Ramon Rubio insistí que la Caixa de Pensions no havia reunit encara el capital de garantia previst i que la Caixa d’Estalvis de Barcelona no tenia el personal adequat.

És difícil endevinar quina fou la reacció de Francesc Moragas davant de la negativa de la Caixa d’Estalvis, si d’alleujament o de preocupació. La integració en la Caixa d’Estalvis de Barcelona hauria suposat la superació dels problemes de garantia per la Caixa de Pensions, però també la pèrdua de la seva autonomia. Ara hi havia més risc, l’exigència d’una major dedicació personal i majors possibilitats a la llarga.

Sembla clar, en tot cas, que la negativa de la Caixa d’Estalvis devia influir en els promotors i en el canvi fonamental que introduiran en els estatuts. Ells havien previst fer una caixa de pensions i es trobaven que el capital de garantia recollit era insuficient. Tenien poc més de 80 socis protectors en lloc dels 200 previstos; la xifra recollida entre ells era de 62 000 pessetes, a les quals podien sumar les 25 000 pessetes del rei, però que quedaven lluny de les 250 000 que volia Moragas. Si la Caixa d’Estalvis no volia fer de caixa de pensions, potser la Caixa de Pensions podia fer de caixa d’estalvis i captar així dipòsits de lliure disposició i no afectats a cap mena de plans de pensions. Aquests dipòsits serien un matalàs suficient per a cobrir en el futur les necessitats dels plans de pensions.

El primer d’abril de 1905 la Junta directiva aprovà els nous estatuts, d’acord amb els quals es creava la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. La Caixa tindria dues seccions: la primera, la de pensions per a la vellesa, aplicaria el programa fundacional; la segona, la d’estalvis, buscaria fonamentalment la captació de dipòsits, que cobrarien interessos i estarien a la disposició del seu titular, tal com feien les caixes d’estalvis ja existents.

Una caixa amb doble caràcter (1905-1920)

La col·laboració amb l’Instituto Nacional de Previsión

Amb la inauguració oficial de la Caixa de Pensions no es resolien les qüestions pendents. Ja tenia una existència jurídica, però calia comprovar si el seu objectiu de crear una caixa de retirs privada tindria èxit, és a dir, si seria ben acollida per aquells per als quals havia estat creada, preferentment la classe obrera. Calia fer compatibles les seves relacions amb els poders públics, que es proposaven crear un règim d’assegurances socials, seguint el model d’altres països europeus.

La Caixa estava inaugurada, però no havia obert encara les seves portes al públic. Fracassat l’intent d’aixoplugar-se sota la Caixa d’Estalvis de Barcelona, calia començar a caminar. Per un camí, el de les assegurances socials, que molts consideraven que havia de quedar en mans de l’estat. Precisament, el primer centre d’interès de Francesc Moragas en aquell moment era la Conferencia de Previsión Popular convocada per l’Instituto de Reformas Sociales, un organisme governamental, constituït el 1903, que es proposava crear una Caja Nacional de Seguros. Era el primer plantejament seriós de les assegurances socials per part de l’administració.

La Caixa de Pensions no és única a Espanya. La Diputació de Guipúscoa havia creat el 1902 una Caja de Pensiones de Retiro, dependent d’ella. Era, per tant, una entitat pública. El Instituto de Reformas Sociales invità les dues caixes a participar a la conferència, tot i que la Caixa ni tan sols s’havia posat en marxa. El seu representant a la conferència serà evidentment Francesc Moragas. Aquest trobà a Madrid i a l’Instituto un amic i un aliat en la persona de Josep Maluquer i Salvador, un català estudiós de les assegurances socials, en la mateixa línia que Moragas, però treballant des del sector públic.

Cartell de l’Instituto Nacional de Previsión.

A les reunions de la Conferencia de Previsión Popular, celebrades els dies 19, 20 i 21 de novembre de 1904, Moragas fou reconegut com un expert i un tècnic en assegurances socials, i les seves aportacions eren considerades valuoses de cara a la creació de la Caja Nacional de Seguros. Però Moragas es proposa que la Caja pública respecti la Caixa de Pensions catalana, l’única privada, i que renunciï a crear una delegació catalana. “La pretensión de que la Caja Nacional se obligase a no trabajar en Cataluña, levantó tal polvareda e indignación que creí prudente no insistir en ella, para no echarlo todo a perder”, dirà Moragas en una carta a Lluís Ferrer-Vidal. Però afegeix en el mateix escrit que creu poder assegurar que la Caja Nacional “no vendrá a Cataluña, si en forma de seguro o reaseguro se le cede un 25%” de les operacions realitzades. La conferència acceptà la totalitat de les esmenes presentades per Francesc Moragas al projecte d’una Caja Nacional, integrada en un Instituto Nacional de Previsión, inclòs aquest punt essencial. Però la conferència no tenia caràcter resolutiu i els acords passaran al govern, en espera d’un acord legislatiu, que trigarà encara tres anys a arribar.

Edifici del Foment del Treball Nacional, a la Plaça de Santa Anna, primera seu social de la Caixa (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

Mentrestant, la Caixa obrí finalment les portes al públic el dia 5 de juliol de 1905 en els locals cedits pel Foment del Treball Nacional en les seves oficines de la plaça de Santa Anna. Estaven en el segon pis de l’immoble. Hi treballaven Francesc Moragas i quatre empleats més. El primer dia es van obrir 47 llibretes de pensió amb la imposició de 3 750 pessetes, i dues llibretes d’estalvi amb l’ingrés de 29 pessetes més. La situació de les oficines de la Caixa no era en principi la més idònia, ja que es demanava a la clientela obrera potencial que anés al domicili de la primera patronal catalana, pugés a peu dos pisos i obrís una llibreta.

Moragas s’adonà ben aviat que l’oferta de la Caixa era minsa i que no seria fàcil sortir-se’ n. Optà d’entrada per ampliar les fórmules d’assegurança ofertes. La primera i la que havia motivat la seva creació era la pensió diferida, formada per l’ingrés de diverses quantitats, cadascuna de les quals constituïa una pensió independent. Era l’operació que permetia crear una pensió per a la vellesa. El 5 d’agost de 1905 el Consell directiu acordà oferir-ne una altra que anomenaven de capital diferit dotal, que aspirava a crear, a favor d’un infant i mitjançant diversos lliuraments, una xifra que seria el dot quan arribés a la seva majoria d’edat. El 29 de setembre del mateix any sorgia la fórmula de les pensions immediates, segons la qual, si s’ingressava una suma d’una certa importància, es podia anar cobrant una pensió o renda des d’aquell moment. Aquesta era una operació que no tenia res a veure amb la classe obrera, ja que aquesta no disposava d’aquesta suma, si no havia tret la rifa o guanyat un premi important. Dins del mateix any 1905 apareixen les llibretes combinades de pensió i d’estalvi, les pensions de supervivència i els contractes col·lectius de pensions.

Llibreta d’estalvi de la Caixa.

El 22 de novembre de 1905 el Ministeri de Governació donà a la Caixa la naturalesa d’utilitat pública i la posà sota el seu protectorat, tot reconeixent el seu caràcter d’entitat d’estalvi benèfica. La Caixa de Pensions adquiria així plenament el seu doble caràcter de caixa d’estalvis benèfica i de caixa de pensions per a la vellesa.

Aviat es va poder comprovar que les operacions d’assegurança social, voluntàries i privades, tenien un creixement molt lent, fos quina fos la fórmula que s’adoptés. Mentre que, en canvi, les operacions de captació d’estalvi tenien una bona acollida. Moragas pren consciència que les pensions per a la vellesa i altres assegurances socials requereixen un impuls públic. El caràcter d’utilitat pública que té ara la caixa i les exempcions fiscals que ha obtingut, gràcies a aquella declaració, fan que aquella empresa privada es vagi convertint en mixta. El 12 d’abril de 1907, el president del Consell de Ministres inclou el governador civil de Barcelona entre els membres del Consell Directiu de la Caixa, que presidirà. L’alcalde de Barcelona i el president de la seva Diputació provincial s’afegiran al mencionat Consell directiu o d’administració (29 d’abril de 1908 i 27 de novembre del mateix any, respectivament).

Una Llei de 27 de febrer de 1908 creà finalment l’Instituto Nacional de Previsión, que posava en marxa el règim de seguretat social de l’estat. Un reglament de final d’any acceptava la Caixa de Pensions com a “institución análoga al Instituto Nacional de Previsión”. La Memòria del 1908 de la Caixa subratlla aquest fet i que entra en el règim de l’INP “con bandera desplegada, con todos los honores del iniciador o creador”. L’Ins-tituto ha adoptat les mateixes formules de pensions que realitza la Caixa, les mateixes taules de mortalitat i fins i tot el mateix tipus d’interès aplicable als ingressos fets.

La pobresa pel que fa a les operacions d’assegurança captades per la Caixa des de la seva obertura ha fet canviar la manera de pensar de Francesc Moragas, que s’adona que, o bé juga a fons la carta pública o l’entitat difícilment progressarà. S’inicia aquí un distanciament entre la seva posició i la del Foment del Treball, que hostatja la Caixa i que defensa per principi la solució privada. Moragas dimitirà de secretari de la patronal catalana el mes de març del 1908.

Josep Maluquer i Salvador, inspirador de l’Instituto i amic de Francesc Moragas(INP, Los Seguros Sociales en España, 1944). El 1908 es crea l’Instituto Nacional de Previsión. Dos anys més tard es nomenarà la Caixa entitat col·laboradora.

El 10 de gener de 1910 se signa un acord a Madrid entre 1’Instituto i la Caixa de Pensions, pel qual el primer reconeix la Caixa com a entitat col·laboradora. Van signar l’acord, en representació del govern, Eduardo Dato i Josep Maluquer i Salvador, mentre que per la Caixa ho fan Lluís Ferrer-Vidal i Francesc Moragas. S’accepten les esmenes presentades per Moragas el 1904 a la Conferencia de Previsión Popular i especialment la que fa referència a la delegació de les funcions de l’Instituto a favor de la Caixa de Pensions, no tan sols a Catalunya, sinó també a les Illes Balears. En aquest territori actuarà només la Caixa, com a col·laboradora de l’INP, a canvi d’una cessió del 25% de totes les operacions en forma de reassegurança, que aviat s’ampliarà al 50%.

Francesc Moragas s’ha incorporat al Patronat de l’Instituto Nacional de Previsión (1909). Com que les tres primeres autoritats de la província de Barcelona estan presents al Consell directiu de la Caixa, el seguiment mutu és complet. Moragas i Ferrer-Vidal han aconseguit assegurar la continuïtat de la Caixa, però en unes condicions que amenacen la seva autonomia i la seva supervivència com a entitat catalana d’iniciativa privada.

Els homes i l’organització

La Caixa va tenir un llançament difícil. I contradictori. Els seus dirigents veien les dificultats per sobreviure com a Caixa de Pensions estricta, mentre que la secció d’estalvi —afegida a darrera hora— superava les seves esperances. La visió pràctica de Moragas, que acceptava l’apropament al sector públic, l’allunyava del Foment del Treball Nacional, la institució que havia patrocinat la Caixa i que l’allotjava.

Sortosament, l’equip que formaven Moragas i Ferrer-Vidal es va mantenir fins a la mort d’un i altre, durant la dècada dels anys trenta. Lluís Ferrer-Vidal va deixar la presidència del Foment l’any 1905, però mantingué una gran autoritat moral sobre la burgesia catalana. Els seus successors a la presidència del Foment, Manuel Marquès i Lluís Muntadas, s’incorporaran com a vocals al Consell directiu de la Caixa, però Lluís Sedó, president del Foment el 1911, ja no en formarà part i marcarà l’allunyament de la patronal catalana.

L’expansió: oficines i caixes adherides

Oficines obertes entre 1909 i 1920.

El projecte de creació d’una Caixa de Pensions parlava ja de l’obertura d’oficines per tot Catalunya, com a desenvolupament natural de l’entitat. La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis encara tenia més motiu per a crear una xarxa catalana, sempre que els seus directius superessin la visió conservadora i encarcarada de les caixes d’estalvi ja existents. La gran i més antiga, la de Barcelona, només obria oficines a Barcelona, destinades al seu Mont de Pietat de manera exclusiva. Havia renunciat a la creació de sucursals fora de la ciutat i donat suport a les caixes que s’havien creat des d’aleshores a altres poblacions catalanes, sempre que li ho havien demanat. Aquestes es consideraven caixes locals i no tenien encara ambicions d’expansió fora del seu lloc d’origen.

El 1908, la Caixa de Pensions acordà l’obertura de la seva primera sucursal, que serà la d’Igualada. Busquen una ciutat industrial, que tingui població obrera, uns patrons disposats a donar suport al seu projecte i sense caixa pròpia. L’oficina s’obrirà el 14 de març de 1909 i en el patronat igualadí hi ha les principals figures de la burgesia de la ciutat: Catarineu, Godó, Font, Noguera, Llansana, Closa, Castelltort, Torelló i Capell. Seguint el mateix criteri, aquell mateix any 1909 s’obre l’oficina de Girona (18 de juliol de 1909).

La primera sucursal serà la d’Igualada, oberta el 1909 (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

Amb la signatura de l’acord de col·laboració amb l’Instituto Nacional de Previsión (18 de gener de 1910), la política d’expansió canvia lleugerament, ja que aquest s’ha compromès a obrir oficina a les capitals de província catalanes, en primer terme, a més d’on cregués convenient per a servir a la seva clientela. Així, les properes oficines seran les de Lleida (3 de setembre de 1910) i Tarragona (23 de gener de 1911). Amb aquesta “quedó consagrado el carácter de entidad regional catalana de que tanto puede enorgullecerse nuestra Caja” (Memòria, 1911) i que no és compartit per cap altra entitat d’estalvi. Però al mateix temps s’obre Tàrrega, Olot i Vic. Aquesta darrera amb la presència del bisbe de Vic, el Dr. Torras i Bages, a l’acte d’inauguració.

En l’expansió, la Caixa buscarà acords amb les caixes d’estalvis locals existents. El 1912 la Caixa signarà un acord amb la Caixa de Mataró, en virtut del qual aquesta actuarà com a delegada de la Caixa de Pensions per a totes les operacions de previsió que realitzava. Un any més tard —1913— farà el mateix amb la Caixa de Terrassa, la Caixa Rural d’Estalvis de Sant Sadurní d’Anoia i la Caixa d’Estalvis de Vilanova i la Geltrú. Renuncia a instal·lar oficina en aquestes poblacions on hi ha caixes delegades. Ho farà en canvi a Manresa el 1917, tot i que no consta que hi hagués converses en aquest mateix sentit amb la caixa manresana. El 1913 obrirà la primera oficina fora del Principat, la de Palma de Mallorca, a la qual està obligada per l’acord amb l’INP.

L’any 1913 s’obrirà la primera oficina fora del Principat, a Palma de Mallorca (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

Al marge de les caixes locals d’estalvis i d’algunes caixes rurals, que tenien una certa importància, a Catalunya hi ha una gran quantitat de societats de socors, dependents de cercles catòlics, ateneus obrers, empreses industrials, que tenen les seves caixes per a recollir els fons previstos. El 1909 la Caixa de Pensions aprovà un reglament que permetia l’adhesió d’aquestes caixes, que quedaven sota el seu control i garantia. Les primeres a adherir-s’hi seran les de Mollet (1911), Arenys de Mar (1911) i Canet de Mar (1913). Tard o d’hora, la majoria d’aquestes caixes adherides acabaran convertides en sucursals.

El 1915 té 14 oficines obertes, però al mateix temps disposa de 24 caixes locals adherides, 3 grups socials de previsió, té 9 agències o delegacions —que també es convertiran en sucursals—, 150 caixes escolars i 61 patronats locals per a la vellesa. Com explica la Memòria d’aquest any hi ha 261 “organismos” vinculats.

La Caixa de Pensions va obrint oficines en capitals de comarca. La de Figueres i la de la Seu d’Urgell per absorció de les caixes d’estalvis locals instal·lades allí. Sense pressa, però sense aturar-se, la Caixa de Pensions acabarà el 1920 amb 22 oficines obertes. La xarxa real a través de les delegacions i caixes adherides és molt superior. Així s’entén que sigui ja la primera entitat d’estalvi catalana.

Dipòsits

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles. 1905-1920.

El doble caràcter de la Caixa —de pensions per a la vellesa i d’estalvis— fa que els balanços recullin separadament el que són dipòsits vinculats a les operacions de previsió i els que corresponen a l’estalvi pur. Aviat comprovaran els seus dirigents que, tot i l’impuls que suposa per a la Caixa el caràcter de col·laboradora de l’Instituto Nacional de Previsión des del 1910, la secció d’estalvis agafa una extraordinària volada, que supera per molt la secció de previsió.

El creixement està vinculat a tres fets:

 1. La creació d’una xarxa molt important d’oficines i de caixes adherides.
 2. L’atracció massiva de les societats de socors.
 3. Una oferta de serveis, que no té comparació amb la d’altres caixes i que millora fins i tot la d’altres entitats financeres, com els bancs.
 

La importància de la xarxa d’oficines és evident. El 1920 l’estalvi recollit per les 21 sucursals obertes representa el 50,1% del total d’estalvi captat (Nadal-Sudrià, pàg. 124). Ja s’ha comentat l’existència d’una xarxa de caixes adherides, al marge d’aquelles 21 oficines. En moltes de les poblacions establertes l’única competència és representada per bancs locals, de poca importància, més interessats en la captació d’operacions comercials que en la de l’estalvi. A Barcelona, la Caixa d’Estalvis de la ciutat ha obert tan sols cinc agències, destinades en principi exclusivament a operacions del Mont de Pietat i que només molt lentament incorporen les operacions d’estalvi.

La secció de previsió quedarà endarrerida en els comptes generals (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1914).

La secció d’estalvis agafarà una extraordinària volada (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1914). El 1920 la Caixa de Pensions serà la primera caixa catalana pel volum dels seus dipòsits.

Les societats de socors mutus són nombrosíssimes a Catalunya en aquests primers anys del segle, abans del desenvolupament de les assegurances socials públiques. L’Anuari Estadístic de Barcelona del 1908 dóna la relació de 279 societats d’aquest estil, integrades dins de l’organització Unió i Defensa, formades per 58 753 persones i que han pagat 912 000 pessetes. Aquestes societats havien estat fidels a la Caixa d’Estalvis de Barcelona, però tot indica que durant aquest període passen massivament a la Caixa de Pensions. Les Memòries de la Caixa de Barcelona indiquen que el 1905 tenia com a clients 4 693 entitats d’aquestes, que s’han reduït a 1 386 el 1920. Algunes devien liquidar-se per adaptació a les noves normes oficials de previsió o per altres raons, però ho devien fer lògicament dins del marc d’actuació de la Caixa de Pensions. Les nombroses caixes adherides arreu de Catalunya no són altra cosa que caixes dependents d’aquestes societats privades de socors.

La Caixa de Pensions no està obsessionada pel caràcter popular dels seus imposants, com era el cas de la Caixa de Barcelona. La remuneració sobre l’estalvi és la mateixa —el 3%—, però en canvi amplien des del primer moment el que és la quantitat mínima que rep interès i que per a la Caixa de Barcelona representava el màxim que podia estalviar un obrer. El límit serà de 5 000 pessetes per a la Caixa de Pensions fins el 1919, que s’amplia a 10 000. La Caixa de Barcelona anirà a remolc, però amb retard: el sostre passarà per a ella de 1 500 a 3 000 pessetes el 1912, l’augmentarà a 5 000 el 1913 i l’igualarà amb 10 000 pessetes el 1920, quan la batalla ja està perduda.

Dipòsits (en pessetes), 1905-1920.

El creixement dels dipòsits només experimentarà un descens el 1914, amb motiu del pànic financer creat com a conseqüència de l’esclat de la guerra europea. Aquell any, per primera vegada en la seva història, els reintegraments superaran els ingressos i acabarà l’exercici amb una lleugera baixa sobre els de l’any anterior. Però els dipòsits es recuperaran ràpidament en el moment de confirmar-se la neutralitat espanyola.

El creixement es converteix en extraordinari a partir del 1917. El 1916 els dipòsits de la Caixa de Pensions representaven el 45% dels que tenia la Caixa de Barcelona, mentre que quatre anys més tard el percentatge és del 108%. El canvi de ritme sembla conseqüència de la introducció del compte corrent com a operació ordinària de la Caixa i de l’obertura dels seus serveis a tota mena de clients, sense controlar el seu estatut social. Quan la Caixa de Barcelona introduirà el compte corrent, ho farà per força legal i a contracor, ja que consideren que atempten contra un dels principis fonamentals d’una caixa d’estalvis. El 1915 la Caixa accepta que es puguin fer imposicions i reintegraments a qualsevol oficina de la Caixa i no obligadament a l’oficina on es té el compte o la llibreta.

Inversió i, sobretot, seguretat

Els primers estatuts de la Caixa de Pensions parlen molt més de les operacions de passiu que de les d’actiu. Els seus fundadors, com els de les caixes d’estalvis ordinàries, pensen fonamentalment en el que faran, que és captar i remunerar un estalvi de la classe obrera o bé crear uns fons de pensions. No pensen gaire a què destinaran els recursos captats. Però és evident que si estan disposats a remunerar l’estalvi o els fons recollits, cal obtenir abans un rendiment superior de la inversió d’aquells fons. El projecte inicial de Francesc Moragas dedicava a la inversió tres articles sobre un total de 86 i es limitava a dir que “los capitales de las reservas —aleshores encara no pensaven en estalvi— se invertirán en adquisición de immuebles, en hipotecas de fácil realización y en valores públicos o privados.”

Crèdits

Evolució de les principals partides del balanç (en pessetes).

La primera operació de crèdit hipotecari es va fer el 23 d’agost de 1907. La forma era la d’un compte corrent de crèdit en descobert, amb la garantia d’una hipoteca. Es posava en marxa un acord del Consell directiu —29 de juliol de 1907— en el qual s’iniciaven aquestes operacions, dirigides als petits propietaris. El volum d’aquests crèdits va ser petit i no representava gran cosa sobre el balanç.

El 1912 el Consell iniciarà una altra modalitat de crèdit, la del crèdit personal i amb avals personals. Ho va fer amb caràcter de prova a la seva sucursal d’Olot. Estava destinat a la pagesia i als petits industrials. La seva importància durant aquest període encara va ser menor.

El mes de desembre del 1915, amb motiu de l’absorció de la Caixa d’Estalvis de l’Empordà, a Figueres, es trobà amb el seu Mont de Pietat, en el qual es pignoraven joies o altres elements de valor. Però l’operació té una importància mínima.

Cartera de valors

El 1920, la Caixa tenia uns dipòsits —d’estalvi i per a assegurances— de 95,9 milions de pessetes, i una cartera de valors de 83,1 milions. El 86,7% de la inversió correspon a títols. Aquesta és la tònica de tots aquests anys. La Caixa busca la seguretat, abans que res, i la troba en els títols mobiliaris.

Deute de la Diputació de Barcelona.

Deute de l’Ajuntament de Barcelona. Els valors públics constitueixen la principal inversió de la Caixa, que buscava seguretat abans que res.

Fons públics, en primer terme, tot i que van comprar també títols ferroviaris, que cotitzaven a la Borsa de Barcelona i tenien liquiditat. Però el que són valors del sector privat quedaren afectats amb l’esclat de la Primera Guerra Mundial i els dirigents de la Caixa es concentraran de nou en els públics. La Memòria de l’any 1920 explica que els valors d’estat representen el 90% de la cartera de valors, “disminuyendo notablemente la correspondiente a los valores ferroviarios, cuya poca importancia en el volumen total del Balance pone ya a salvo a la Caja de las consecuencias que pudieran acarrear las contingencias a que dichos valores están sujetos”. Els valors de societats ferroviàries —obligacions, fonamentalment— representen el 7,75% de la cartera.

La Caixa va subscriure títols del Deute de la Mancomunitat de Catalunya. Els anomenats valors locals, que representen només l’l,91% del total, inclouen títols de l’Ajuntament de Barcelona i altres per xifres mínimes.

Immobles

La inversió immobiliària és la segona en importància d’aquest període. Els diners invertits en terrenys i immobles superen de molt la xifra invertida en crèdits.

El projecte de l’arquitecte Enric Sagnier, del 1914. La Caixa construí el seu Casal de l’Estalvi el 1917.

La primera partida d’immobles correspon a l’any 1912. És el moment en què es compra el terreny sobre el qual s’edificarà la nova seu central. Les oficines de la Caixa es mantenien encara en el segon pis del local ocupat pel Foment del Treball Nacional, mentre que era evident que les relacions amb la patronal catalana s’havien refredat des del moment en què la Caixa juga la carta de les assegurances socials públiques. Va ser el 1909, pocs mesos després de la dimissió de Moragas com a secretari del Foment, que el Consell directiu acordà la compra d’“un edificio en punto céntrico y espacioso de esta ciudad” i convoca un concurs públic per valorar les ofertes que podia rebre (“Diario de Barcelona”, desembre del 1909, pàg. 16 630).

Al final la compra no serà de cap edifici, sinó d’uns terrenys que havien estat ocupats per l’antic convent de Jonqueres, i en línia amb l’obertura de la nova Via Laietana. Els terrenys es van comprar el 1912 i costaren 783 243 pessetes, una xifra molt important. El projecte de nou edifici social, encarregat a l’arquitecte Enric Sagnier, encara ho serà més i demostra una gran confiança en el futur de la Caixa per part dels seus directius. L’edifici, inaugurat el 1917, costarà 1,9 milions de pessetes. La Caixa ocuparà els baixos i un primer pis, i la resta es destina a lloguer.

La seu social a la Via Laietana de Barcelona (“Anales”, núm. 1, gener 1926).

El 1914 la Caixa comprà unes grans extensions de terreny a la Verneda i el Poblenou, destinats a la construcció de cases barates. Una llei de 12 de juny de 1911 concedia exempcions fiscals a la construcció d’habitatges socials i la Caixa de Barcelona havia ja construït les seves primeres cases. El 1915 la Caixa anuncia el seu propòsit d’“emprender la inmediata construcción de dos grupos de casas, calificadas de baratas” (Memòria, 1915) i la previsió de construir-ne 78, en un primer tram. El projecte quedarà aturat per l’“encarecimiento extraordinario de los materiales de construcción”, la falta del permís municipal i la manca d’un pla urbanístic de la zona (Memòria, 1916).

El 1919 es compraran uns terrenys propers a la seu social, davant de la Caixa, destinats a les assegurances socials i a pisos de lloguer. La resta d’inversions immobiliàries correspon als edificis on hi ha les oficines: Figueres, Lleida, Igualada, Tàrrega, etc.

Les primeres obres socials

La Caixa de Pensions és en si una obra social. La seva finalitat és intrínsecament social i no cal que faci res en particular per justificar la seva existència. És el que consideren els dirigents de la Caixa quan, en la Memòria del 1911, diuen que “la obra social de la Caja la demuestran en el terreno práctico las cifras referentes al importe total de las cuentas de las operaciones técnicas de previsión”. La consciència que cal fer alguna cosa més arribarà gràcies al creixement extraordinari de la secció d’estalvis i de la creació d’uns excedents.

Homenatge a la Vellesa a Sant Sadurní d’Anoia, el 1915 (“Anales”, núm. 5, maig-juny 1926).

Aquests beneficis comptables aniran a la creació d’unes reserves —no tècniques— o fons propis estrictes i una part es destinarà a obra benèfica.

Les dues primeres obres socials s’establiran per primera vegada el 1915: l’Obra dels Homenatges a la Vellesa i les Caixes Escolars de Previsió. La primera tindrà un fort desenvolupament. El primer Homenatge a la Vellesa se celebrà a Sant Sadurní d’Anoia el 3 d’abril de 1915. Es tracta de crear uns patronats locals, que fomentin la previsió per a la vellesa i facin obres de beneficència per atendre els vells necessitats. Les Caixes Escolars de Previsió suposen la creació d’uns comptes d’estalvis a favor dels escolars amb una aportació inicial de la Caixa.

Edifici de l’Empar de Santa Llúcia per a cegues (“Anales”, núm. 9, gener-març 1927).

El 1918 es destinen 10 000 pessetes a una Obra Maternal, que s’afegeix als Homenatges a la Vellesa. Però no serà fins el 1920 que la Caixa, amb la tranquil·litat que donen les reserves creades, es llança a la promoció de les que seran les seves grans obres, començant per l’Empar de Santa Llúcia i l’Institut de la Dona que Treballa.

El 1920 la Caixa es va fer càrrec de l’Empar de Santa Llúcia, residència per a nenes i dones cegues, una obra creada el 1901 per Anna Raventós de Saurí. Aquesta havia mort el 1919 i la direcció de l’Empar demanà acollir-se a la protecció de la Caixa.

L’Institut de la Dona que Treballa continuarà també una obra existent: el Montepío de Santa Madrona, una associació de socors mutus, creada el 1901 per mossèn Gaietà Soler i que tenia un casa asil.

Els anys d'or de la Caixa (1921-1935)

Una acció revolucionària en l’estalvi

Portada del número 1 dels “Anales de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros”, publicat el gener 1926.

Així és com veuen la seva actuació els dirigents de la Caixa: “Perquè ha exercit una veritable acció revolucionària en l’estalvi de tot Espanya i perquè ha estat la màquina motora de la gran empenta que l’estalvi popular està donant a Catalunya” (Memòria 1932). Francesc Moragas, que és probablement el redactor de les Memòries anuals i, per tant, d’aquest text, recorda que el 1904, quan es creà la Caixa, “els Monts de Pietat i les caixes d’estalvis espanyoles no tenien altra orientació que aquella política rutinària que va fuetejar gràficament un notable sociòleg castellà en qualificar-la amb les paraules de “cortar cupones y tasar gabanes” (Memòria, 1932).

Moragas té tota la raó a atribuir-se aquest caràcter revolucionari —canvi en profunditat—, i la prova és que la Caixa és la primera de Catalunya i de l’estat des del 1920 i continua la seva progressió. Una entitat que encara és poc coneguda fora de Catalunya i Balears, com ho demostren les manifestacions d’un periodista madrileny el 1929: “ese verdadero monumento de Barcelona, que se llama Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, que —con hartos sorpresa y sentimiento del tiempo perdido— no conocíamos hasta entonces” (J.G. Ceballos Teresí, director de El Financiero: Libro del Ahorro. Las Cajas de Ahorro Benéficas de España, Madrid 1929).

L’obra social de la Caixa és excepcional i la base del seu prestigi. El seu alt cost, però, impedirà la creació d’uns fons propis adequats i crearà una situació financera poc ortodoxa, superada només per la forta entrada d’estalvis i pel manteniment d’uns actius molt líquids.

Mancomunitat, dictadura i república

Postals de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. L’obra social de la Caixa és excepcional i la base del seu prestigi. El seu alt cost crearà, però, una situació financera poc ortodoxa.

Les relacions de la Mancomunitat de Catalunya amb la Caixa de Pensions havien estat relativament fredes durant la presidència d’Enric Prat de la Riba. S’incrementaren quan el càrrec fou ocupat per Josep Puig i Cadafalch, i Jaume Bofill i Matas, bon amic de Moragas, entrà com a membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. Aleshores —gener del 1921— Moragas fou elegit conseller adjunt de l’organisme català, amb responsabilitats sobre la política social i especialment amb relació a l’aplicació de l’assegurança obligatòria de retirs obrers, que s’acabava d’aprovar.

Al desembre del 1921 es donà un pas endavant en la col·laboració entre les dues institucions, en signar-se un contracte pel qual la Caixa es feia càrrec del servei de tresoreria de la Mancomunitat, un servei que havia donat fins aleshores el Banc de Terrassa. La Caixa quedava encarregada de tots els cobraments i pagaments de la Mancomunitat a tot Catalunya, i a canvi li atorgava una línia de crèdit fins a 3 milions de pessetes, al 6% d’interès. La xarxa de sucursals de la Caixa feia que no tingués competència amb altres entitats financeres, caixes o bancs, a l’hora d’oferir aquests serveis. No consta que la Mancomunitat fes ús del crèdit, ja que a la Memòria del 1922 es menciona que té un saldo creditor de més d’un milió i mig de pessetes.

A la Memòria del 1923 no es fa cap referència al cop d’estat del General Primo de Rivera i a la instauració de la seva dictadura. Els polítics de la Lliga i els dirigents de la mateixa Caixa de Pensions is’han de quedar a casa i esperar temps millors. Les relacions amb els nous governants no foren bones, si bé les topades més visibles foren tangencials. Un dels consellers de la Caixa, l’advocat Albert Bastardas, bon amic de Francesc Moragas, serà processat, juntament amb la Junta del Col·legi d’Advocats de Barcelona, per haver comès el crim de publicar la seva Guia Judicial en català el 1926. El governador civil de Girona va fer tancar el 1924 els locals de l’Institut de la Dona que Treballa pel poc respecte que aquest demostrava als poders públics i per manca de col·laboració (vegeu Alfred Pérez-Bastardas, pàgs. 195 i 196).

La proclamació de la República permeté a la Caixa subratllar la normalitat en el desenvolupament de les seves operacions durant l’any 1931, “normalidad que ha surgido triunfante y victoriosa del contraste y de las perturbaciones de los pánicos políticos nacidos en torno de las primeras palpitaciones de la República y el pánico financiero nacido de la suspensión de pagos del Banco de Cataluña” (Memòria, 1931).

Les relacions amb el règim republicà seran bones. La Memòria del 1931 destaca que la Caixa es manté com a vocal de la Junta consultiva de caixes generals d’estalvis en el Ministeri del Treball, forma part de la Comissió Permanent de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis Benèfiques, mentre que el seu director general ha actuat de ponent de l’Estatut d’Estalvi, a la Junta consultiva del Ministeri, i ha estat elegit vice-president de la Confederació. És clar que la Caixa és la primera de l’estat per la importància dels seus dipòsits i fins i tot es mereixia més que això.

Les relacions amb la Generalitat de Catalunya seran més que correctes, de plena col·laboració, com veurem.

El 1932, la Memòria de la Caixa es redacta per primera vegada en català i el seu autor —el mateix Moragas— s’esbrava: “La Caixa de Pensions ha viscut sempre per a dos grans amors: l’amor humà i l’amor a la terra catalana... Per l’amor a la terra catalana, la Caixa de Pensions ha realitzat obra efectiva d’inversions patriòtiques, ha proclamat principis, ha fet campanyes i ha sofert persecucions; i per amor a la terra catalana, la Caixa de Pensions viu des del seu naixement amb l’afany sens límit d’incrustar-se a i fondre’s amorosament en els ossos i la carn de Catalunya” (Memòria 1933). Fins aleshores, només era l’amor humà el que sortia en els textos oficials de la Caixa.

Les dues seccions

La secció general d’estalvi

La primera forma de la Caja de Pensiones, lo que constituye aún su materia básica, lo que es su armazón, lo que es su hogar; la propia Caja, con sus operaciones de ahorro, de previsión y de seguro voluntario, con sus obras morales y sociales y con sus instituciones benéficas, es todo lo que compone su Sección general.”

La Caixa és plenament conscient que la seva força li ve de les operacions d’estalvi i de les operacions voluntàries de previsió, les compreses en la primera de les dues seccions de l’entitat, a la qual està dedicat el paràgraf anterior corresponent a la Memòria del 1924.

És la Caixa de la iniciativa privada, en contrast amb l’altra, que cobreix les operacions d’assegurança regulades per l’estat.

Les assegurances socials obligatòries

El Decret d’ 11 de març de 1919 declarava l’obligatorietat dels retirs obrers. Dos anys més tard —Decret de 21 de gener de 1921— el seu reglament establia les quotes que havien de ser aportades per l’estat i pels patrons. S’introduïa així l’assegurança social obligatòria a Espanya, aplicada al que havia estat el motiu de la creació de la Caixa de Pensions. El decret mantenia l’existència de les caixes col·laboradores de l’INP, de manera que no hi havia res a témer per part de la Caixa barcelonina. Tot al contrari, ja que el caràcter obligatori farà créixer el volum d’operacions. Però es trencava del tot el que havia estat l’esperit de la Caixa, partidària de la iniciativa privada a l’hora d’instaurar les assegurances socials. Francesc Moragas i el seu equip accepten el canvi, tot i no ser uns entusiastes de la intervenció de l’estat.

El 1923 el govern espanyol establí la segona assegurança social obligatòria: el subsidi de maternitat (Decret de 21 d’agost de 1923), una assegurança de la qual havia estat pionera l’Institut de la Dona que Treballa, filial de la Caixa. La tercera serà l’assegurança d’accidents al treball, promulgada durant la Segona República (4 de juliol de 1932). El caràcter de col·laboradora de la Caixa es manté en totes aquestes noves operacions.

L’obligatorietat no suposarà la integració total immediata de la classe assalariada, que es farà molt lentament. La dels retirs obrers comptarà amb l’oposició dels patrons, mentre que la del subsidi de maternitat tindrà els obrers en contra. El 1936, quan esclatarà la guerra, s’estava encara molt lluny del compliment total per part d’empresaris i treballadors.

La Caixa, que manté les seves dues grans seccions, veurà que la d’assegurances socials augmenta el seu pes relatiu. Si tenim en compte el volum del balanç d’aquesta secció amb relació a la secció general d’estalvis, els percentatges són els que figuren en el quadre de la pàgina anterior.

Els homes i l’organització

L’establiment del règim obligatori de retirs obrers (1919) i el seu Reglament (1921) obligaren la Caixa a modificar els seus estatuts socials. Aquests foren aprovats per Junta general extraordinària el 23 d’agost de 1921.

El Consell General reunit el dia 11 de març de 1928 (“Anales”, núm. 13, gener-abril 1928).

El primer òrgan de govern és el Consell general, format per 50 persones, que es reuneixen una vegada a l’any, com a mínim, en la forma de Junta general ordinària. En formen part els fundadors de la Caixa i els esmentats mantenidors, aquells que substitueixen els morts o dimitits, nomenats pel mateix Consell. Les seves funcions es limiten a l’aprovació del balanç anual i la Memòria, i a l’elecció d’un Consell d’Administració —sobre el qual tenen un control—, format per 15 membres del Consell general: un president, dos vicepresidents i dotze vocals. El governador civil de la província serà vocal nat. Desapareixen, per tant, els altres dos vocals nats que hi havia fins aleshores: el president de la Diputació i l’alcalde de Barcelona. El càrrec de conseller té una durada de quatre anys, però poden ser reelegits indefinidament. El Consell d’Administració és el que nomena el director general, el qual actua també com a secretari del Consell.

La Caixa manté el seu doble caràcter, que queda reflectit en els seus estatuts. Hi ha una Secció d’Estalvis i Previsió, que inclou totes les operacions de la Caixa, menys les que fan referència als retirs obrers, atesos per una secció especial, que inclou la gestió d’aquells retirs i el de totes les assegurances socials que l’estat encomani a l’Instituto Nacional de Previsión, i a la Caixa com a entitat col·laboradora de l’esmentat institut. Aquesta segona secció tindrà autonomia jurídica i comptable, però l’administració serà la mateixa.

El 20 de març de 1928 la Caixa aprovà uns nous estatuts per adaptar els de l’any 1921 a la nova legislació sobre assegurances socials i caixes d’estalvis.

Primera reunió del Consell d’Administració de la Caixa reunit amb la Comissió Permanent de la Caixa de Guipúscoa el 23 de març de 1928. Canales”, núm. 13, gener-abril 1928). El segon començant per l’esquerra és Lluís Serrahima, el quart, Lluís Ferrer-Vidal,...

D’acord amb els estatuts, els dos homes fonamentals de la Caixa són el president del Consell d’Administració i el director general, que fa també de secretari del Consell. Lluís Ferrer-Vidal i Francesc Moragas, que ocupaven aquests dos càrrecs des de la fundació de la Caixa, els van continuar ocupant fins a la seva mort, amb pocs mesos de diferència. Francesc Moragas morí el 27 de març de 1935 a la clínica de cirurgia de Santa Madrona, de la Caixa, on havia ingressat per ser operat de la pròstata. Tenia 68 anys. Lluís Ferrer-Vidal, el president, morí el mes d’abril del 1936. Havien ocupat 30 anys el seus càrrecs. La petita Caixa de Pensions, al segon pis de la seu social del Foment del Treball, s’havia convertit en la primera entitat d’estalvi de Catalunya i de l’estat, i havia creat una obra social pròpia de primera magnitud.

El successor de Lluís Ferrer-Vidal en la presidència de la Caixa serà Lluís Serrahima i Camín (Sarrià 1870-Barcelona 1951), un advocat de prestigi, fill de Maurici Serrahima i Pala, també advocat i fundador de la Sala Parés, al carrer de Petritxol, la primera galeria d’exposicions d’art. Lluís Serrahima era president del Cercle Artístic de Sant Lluc i vocal de l’Orfeó Català. Pertanyia al Consell de la Caixa des del 1921 i a la mort de Ferrer-Vidal n’era el vicepresident primer.

Esquela de Francesc Moragas. A la mort de Francesc Moragas, el 1935, i de Lluís Ferrer-Vidal, el 1936, es nomenà Director General Josep M. Boix, i nou President. Serrahima.

També en la Direcció general el relleu es produí amb tota naturalitat, a favor del que era el subdirector des del 1924 i vocal del Consell de la Caixa des del 1923: Josep Maria Boix i Raspall, catedràtic de Dret mercantil a la Universitat de Barcelona. El nomenament havia estat fet a proposta del mateix Moragas, el qual el preparava com el seu successor. En el seu llit de mort, Moragas hauria dit: “Jo he embastat la Caixa, en Boix la cosirà.” En tot cas, és evident que el nomenament de Boix estava en la línia de continuïtat de la manera de ser i de l’estratègia del fundador.

Entre els nous consellers de la Caixa que s’incorporaran durant aquest període podem destacar:

• Josep Vidal-Ribas i Güell, tercera generació d’una família de comerciants, des del 1927.

• Josep Armenteras i Vintró, que serà dues vegades president de la Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona: 1924-1927 i 1931-1934.

• Pompeu Fabra i Poch, gramàtic i lexicògraf. Quan fou nomenat —1934— era catedràtic de la Universitat de Barcelona i havia publicat ja el seu Diccionari de la Llengua Catalana.

• Lluís Ferrer-Vidal i Llauradó, a la mort del seu pare —1936—, el primer president.

L’allunyament del Foment del Treball Nacional comporta un canvi en la composició del Consell. Han desaparegut totalment els industrials, que és la classe social que controlava la primera patronal catalana. Els nous vocals són comerciants, coneguts per la seva sensibilitat social, advocats, com Joan Garriga i Massó, Josep Maria Gich, Desideri Canals o el mateix Lluís Serrahima, o intel·lectuals.

Moragas i Boix comptaren amb el suport d’un equip excel·lent de professionals. El 1929 estava format per:

 1. Secretari – Lluís Solà i Escofet
 2. Cap de comptabilitat – Antoni Feliubadaló
 3. Cap de sucursals – Eduard Jiménez
 4. Inspector de sucursals – Leopold Mercader
 5. Secretari d’assegurances socials – Manuel Maria Calzado
 6. Interventor del Mont de Pietat – Albert Batlle

 

Expansió: Catalunya i Balears

El 1920 la Caixa tenia 22 oficines obertes al públic. El 1935 en té 109, distribuïdes de la següent manera: Barcelona: oficina central i 9 agències urbanes; a la resta de Catalunya: 75; a les Illes Balears: 22; a Andorra: 1; a Madrid: 1.

Oficina de la Caixa a Girona (“Anales”, núm. 11, juliol-setembre 1927).

Oficina de Sant Feliu de Guíxols (“Anales”, núm. 2, febrer 1926). La Caixa va crear una xarxa de sucursals major que la de qualsevol altra caixa i organitzada amb un sentit modern..

Aquesta xarxa de sucursals, sense possible comparació amb la de cap altra caixa d’estalvis, estava organitzada amb un sentit modern. Inicialment, la Caixa havia creat una estructura pròpia per a cada oficina, tal com era costum, per a totes aquelles que havien creat sucursals o agències, però aviat la substituirà per una direcció de sucursals centralitzada. Les operacions de les oficines es convertiran en el que ells mateixos en diran “de tramitación” (Memòria, 1924), sense comptabilitat financera pròpia i amb un mínim d’estructura i de personal.

Oficines obertes, 1921-1935.

La documentació d’obertura d’un compte es feia per triplicat i una de les còpies es feia arribar a Barcelona, inclosa la signatura del client. Això permetia al seu titular disposar de la llibreta a la central barcelonina. Els bancs, i no cal dir les altres caixes d’estalvis, van trigar molts anys a oferir aquest servei.

Un cop cobertes totes les poblacions que eren cap de comarca, la Caixa procedí a obrir oficina a totes les que eren cap de partit judicial, tant a Catalunya com a les Balears. El 1930 iniciara l’obertura del que s’anomenaran després agències urbanes, a Barcelona, o sigui oficines que depenen d’una central en el mateix municipi: la Barceloneta, Hostafrancs i el Poblenou seran les primeres. El 1933 s’obrirà la sucursal de Madrid i el 1935 la primera fora del territori de l’estat, al Principat d’Andorra.

Dipòsits

Caixes absorbides, integrades en una oficina ja existent.

La Caixa, la primera institució d’estalvis de Catalunya i de l’estat des del 1920, manté i millora la seva posició relativa durant aquest període. El 1935 els seus dipòsits representen el 59,5% del total existent a les caixes catalanes, o sigui 14 punts per sobre del percentatge del 1920. Aquesta xifra representa una quarta part de la totalitat de dipòsits captats per les caixes d’estalvis a tot l’estat. Realment, el pes de la Caixa de Pensions és excepcional.

La Caixa treu el màxim partit del que ha sembrat en els seus primers anys d’actuació. La seva organització és moderna, eficient i el seu prestigi altíssim. Al darrere del fort creixement dels dipòsits de la Caixa, hi trobem una xarxa única de sucursals, que funciona bé; una atenció al client, sigui petit, mitjà o gran, sense els escrúpols que manifesten en aquests sentits altres caixes; i la seva obra social i cultural que li facilita l’obertura de milers de comptes, a través de les escoles, cooperatives, assegurances socials, etc.

No hi ha grans novetats pel que fa a les modalitats dels comptes. Només l’aparició de les llibretes d’estalvis agrícoles, més ben remunerades que les ordinàries, però limitades als socis dels sindicats agraris. I les imposicions a termini, que també permeten l’abonament d’un interès major, a canvi de la seva immobilització durant sis mesos o un any.

Xec a càrrec de la Caixa. El 1935, els dipòsits de la caixa representen el 59.5% del total de les caixes catalanes. El seu pes és excepcional.

El creixement dels dipòsits és regular i sense defallences, si observem la xifra de tancament d’exercici. El 1921 fou de crisi bancària, amb la suspensió de pagaments del Banc de Barcelona, al final de l’any anterior.. I de crisi econòmica també, però això només afecta la Caixa en forma d’un creixement més reduït. La proclamació de la República (1931) va crear un cert pànic bancari. D’una banda, el nou règim no era del gust de la classe benestant. Però és que la implantació del govern republicà coincidí amb una crisi econòmica a tot Europa i financera en el cas de Catalunya, amb la suspensió de pagaments del Banc de Catalunya el mes de juliol del 1931. La Caixa va comprovar una baixa de més de 25 milions de pessetes en els seus dipòsits, entre el 6 i el 7% del seu total. Però el problema només durà unes setmanes i els dipòsits es recuperaren ràpidament.

Nota d’abonament en una llibreta d’estalvis.

Aquest any, precisament, i potser per compensar el mal ambient polític, la Memòria de la Caixa celebra els seus primers 500 milions de pessetes a l’actiu. I ho fa en forma de cant a les virtuts de la institució. En reproduïm alguns paràgrafs:

La relació és més llarga, però la part reproduïda és més que suficient per a veure l’esperit dels dirigents de la Caixa en un any difícil. El lirisme no és incompatible en aquest cas amb un bon funcionament de la institució i la professionalitat del seu personal.

El 31 de desembre de 1935 la Caixa tenia prop de 694 milions de pessetes en la seva secció general d’estalvis. La Memòria ha de buscar comparacions amb les caixes d’estalvis europees, ja que les espanyoles queden molt per sota. Pel volum dels seus dipòsits, la Caixa és la vuitena del continent, superada només per dues entitats italianes, tres entitats franceses, una de britànica, una d’alemanya i una de Luxemburg.

El mes de setembre de 1935 baixaran els tipus d’interès aplicables als comptes corrents, llibretes d’estalvis i imposicions, per imposició del legislador. El tipus màxim de les llibretes passarà del 3 al 2,5%.

Les virtuts de la Institució

“Tenemos 500 millones de pesetas, porque nuestra gestión es la propia del ahorro popular, que administra sin especular.

Tenemos 500 millones de pesetas, porque nuestros empleados, que se sienten amados, sirven al público con amor.

Tenemos 500 millones de pesetas porque nuestro público no presiente en nosotros más accionistas que viejos, ciegos, sordomudos, tuberculosos, madres obreras, niños, mutilados y enfermos.

Tenemos 500 millones de pesetas, porque en todas partes de Cataluña y Baleares, en donde se respira Patria, humanidad, arte o trabajo, se halla presente la Caja de Pensiones.

Tenemos 500 millones de pesetas, porque nuestras ventanillas no se han cerrado nunca en los momentos más aciagos y tempestuosos para la economía catalana.

Tenemos 500 millones de pesetas porque en la vida de nuestra Caja se está socializando el ahorro de Cataluña, siguiendo y quizás precediendo, las orientaciones de la economía social moderna” (Memòria, 1931).

Inversió: liquiditat, sobretot

Crèdits

Distribució inversions (en %), 1921-1935.

L’any 1920 la Direcció de la Caixa, d’acord amb el Consell d’Administració, considerà que la partida de crèdits havia de situar-se al voltant del 10% de la inversió total. L’evolució d’aquesta partida (vegeu quadre anterior) demostra l’aplicació d’aquesta estratègia i el creixement continuat del volum dels crèdits, fins a situar-se l’any 1932 en el 10,62% de la inversió, i en un extraordinari 15% l’any 1933. Després baixarà i és que els anys de la Segona República no són bons econòmicament. Els crèdits augmenten en valor absolut, però baixen en valor relatiu. La Caixa pren precaucions a l’hora de concedir-los.

La sensibilitat social augmenta durant el període republicà. I el crèdit és un ajut directe, més valorat que la inversió en valors públics o privats. La Memòria de la Caixa del 1932 recull aquest ambient: “El Consell d’administració no sols s’afanya en les seves col·locacions de cabals, per assegurar-les amb la bona qualitat de les garanties que en responen, sinó que orienta també els seus acords a procurar formes i maneres d’invertir que signifiquin un bé de caràcter general per a la vida i l’economia de Catalunya. Per això en el darrer any han estat un xic augmentades les proporcions de les inversions en préstecs” (Memòria, 1932).

Evolució de les principals partides del balanç (en milers de pessetes).

Les bones relacions amb les autoritats catalanes amb l’adveniment de la República es comproven amb l’actitud de col·laboració creditícia de la Caixa. El mes de juliol del 1931, l’Ajuntament de Barcelona suspengué el pagament del cupó, corresponent al deute municipal, en un moment polític i econòmic molt delicat. La Caixa de Pensions aportà cinc milions en un crèdit de nou, concedit per les tres caixes barcelonines. El 5 d’octubre de 1931 era la Generalitat de Catalunya i el seu president, Francesc Macià, els que signaven un acord financer amb Josep Maria Boix, subdirector de la Caixa. Les operacions de crèdit estaven destinades a cobrir les necessitats de tresoreria del govern català. La Caixa obtindrà garanties hipotecàries o, en el primer conveni, títols de la Diputació provincial.

Un crèdit especial, concedit a mitges a la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona, va ser el de set milions de pessetes, destinat a la compra de la col·lecció Plandiura per part de la Junta de Museus, una col·lecció de primera magnitud per al futur museològic de la capital catalana.

Al Mont de Pietat les dones podien continuar treballant en les màquines de cosir pignorades (“Anales”, núm. 13, gener-abril 1928). El 1923 la Caixa es va fer càrrec del Mont de Pietat de la Mare de Déu de l’Esperança.

El 1923 la Caixa es va fer càrrec del Mont de Pietat de la Mare de Déu de l’Esperança, una institució barcelonina molt antiga, creada l’any 1740. El 1844, amb motiu de la creació de la Caixa d’Estalvis de Barcelona, els seus fundadors pensaren integrar-lo a la seva organització, ja que no es concebia una caixa sense mont de pietat. Es considerava que el destí ordinari dels recursos captats per una Caixa havia d’anar cap a les operacions de crèdit amb pignoració de mercaderia, la millor estratègia de lluita contra la usura. Però el projecte no tirà endavant, ja que els estatuts del Mont de Pietat no acceptaven que es paguessin interessos als recursos captats. El 1921 la Caixa de Pensions acordà l’absorció de la Congregació que tutelava i administrava el Mont de Pietat, el seu actiu i el seu passiu, però no va ser fins dos anys més tard quan es consumà l’acord. El Mont de Pietat s’establí en edifici propi al carrer d’Ortigosa, en terrenys de la mateixa Caixa i al costat del seu edifici social.

Per a la Caixa de Pensions, el Mont de Pietat serà el departament de crèdits amb garantia pignoraticia, o sigui, una de les fórmules tradicionals del crèdit. Hi introduiran mesures de caràcter humanitari per temperar el que era en alguns casos una operació desesperada. Per exemple, la màquina de cosir pignorada quedava a la disposició de la propietària, que hi podia treballar, dins del recinte del Mont de Pietat.

Al final d’aquest període —1935— els crèdits concedits es repartien de la següent manera: hipotecaris: 67,33%; Mont de Pietat: 4,30%; garantia de valors: 19,79%; personals: 8,19%; col·lectius: 0,39%.

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles. 1921-1935.

Des del primer moment els crèdits amb garantia hipotecària figuren al davant dels concedits per la Caixa. Són operacions definides com d’auxili a la petita propietat i aplicables per tant a titulars de la classe obrera. Els crèdits amb garantia de valors, en canvi, corresponen ja a una altra classe social, ja que els obrers no acostumaven a tenir cartera de valors.

Al marge de la classificació per modalitats de crèdit i de garantia, la Caixa té interès a destacar que moltes de les operacions de crèdit tenen una clara finalitat social, en ser aplicades a institucions benèfiques, culturals o socials, o bé a corporacions públiques. Així, el 1927 consideren que el 32% de les operacions de la seva cartera de crèdits pot tenir aquesta qualificació. Com a exemple, la Memòria del 1929 esmentarà els concedits a la Institució maternal de la Mancomunitat de Catalunya, el crèdit que permetrà la construcció de l’Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona, els concedits a la Quinta de Salut l’Aliança, a la Junta de Museus, i a l’hospital de la Creu Roja, o els atorgats a nombrosos municipis catalans per a la construcció d’edificis escolars, o a les cooperatives obreres que fan cases barates.

Cartera de valors

Ha sido siempre, y continua siendo obsesión del Consejo de Administración, la formación de carteras activas, que signifiquen grandes posibilidades de movilización, evitadoras de esas catástrofes financieras, que siempre obedecen, cuando no son criminales, a inmovilizaciones excesivas y equivocadas.”

Distribució de la cartera de valors (en %).

Aquest text, que correspon a la Memòria del 1924, defineix quina és la primera preocupació dels gestors de la Caixa en aquell moment: la liquiditat. No es tracta tan sols de tenir una cartera segura, sinó també líquida. Tres anys abans s’havien felicitat per haver quedat al marge de la crisi financera que afectà especialment la plaça de Barcelona, amb la suspensió de pagaments del banc que portava el nom de la ciutat i que havia estat el símbol de la fortalesa per a la burgesia barcelonina. Set anys més tard, serà per la suspensió de pagaments del Banc de Catalunya.

Més del 90% de la cartera de valors estava invertida en valors d’estat i concretament en títols del deute amortitzables. Aquests títols tenien dos avantatges: eren els que oferien més volum de contractació a la borsa espanyola i cotitzaven sota la par. El volum de contractació assegurava la liquiditat, mentre que els títols amortitzats —en virtut de sorteig periòdic o del termini de l’emissió— eren recuperats pel seu valor nominal i produïen importants plusvàlues.

Després dels valors d’estat hi havia algunes cèdules del Banc de Crèdit Local i del Banc Hipotecari d’Espanya, obligacions ferroviàries —nord d’Espanya i de Madrid a Saragossa i Alacant—, alguns valors locals —Deute de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació provincial— i obligacions de dues empreses privades catalanes: la Companyia Transatlàntica i la Catalana de Gas i Electricitat. Durant l’etapa republicana, la Caixa, que cobria les necessitats de tresoreria de la Generalitat de Catalunya amb crèdits, participarà en la subscripció de les emissions del Deute del govern autònom amb xifres d’una certa importància —entre 2 i 5,5 milions de pessetes.

Les Memòries manifesten repetidament la seva satisfacció pel fet que no s’ha venut mai cap títol de la cartera.

Immobles

Casal de la Previsió, seu dels serveis de previsió social de la Caixa. (“Anales”, núm. 6, juliol 1926).

Los siete grandes edificios que la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros posee en la Via Layetana y calles de Ortigosa y Cameros, en la antigua Plaza de Junqueras y la calle Baja de San Pedro son el núcleo principal de la cartera immobiliària” (Memòria, 1927). L’afirmació es repeteix altres anys, tot subratllant que es tracta d’inversions al servei d’oficines de la Caixa —seu social, oficines centrals, mont de pietat—, mentre que la part no utilitzada pels seus serveis està llogada a tercers i produeix una “gran renta” (Memòries, 1928 i 1929).

El 1924 s’inicià una altra gran inversió immobiliària amb la compra d’una illa a l’Eixample de Barcelona, entre els carrers de Muntaner, Rosselló, Casanova i Còrsega. La construcció es destinarà a oficines i obra social pròpia —la casa de la família Àngels Mateu— i la resta es manté en forma de cases i pisos de lloguer.

Al marge d’aquests grans blocs, la resta d’inversions immobiliàries està vinculada a la creació de sucursals i a la compra d’immobles, destinats totalment o parcialment a oficines. El 1932, la Caixa és propietària de 144 immobles, distribuïts de la manera següent: Barcelona-capital: 45; Barcelona-província: 44; Girona-província: 19; Lleida-província: 15; Tarragona-província: 7; Balears: 14.

Excedents i fons propis: una assignatura pendent

Assignacions a l’obra social.

Inici d’obres socials en aquest període.

La Caixa tanca tots els exercicis amb excedent, però no hi ha una relació entre els recursos amb els quals treballa i els que genera. I menys encara si comparem aquests amb els fons propis. De fet, es pot fins i tot afirmar que “sense pal·liatius, en termes comptables, la secció d’estalvis de la Caixa estigué en fallida del 1929 al 1932” (Nadal i Sudrià; pàg. 260).

La preocupació dels gestors de la Caixa és la seguretat de les inversions, la liquiditat de F actiu i la capacitat de crear i mantenir una considerable obra social. Aquests són els seus objectius primers i als quals dedicaran llargues pàgines en les memòries anuals. Els excedents es destinen en bona part —un 61%— a Fobra social i només la resta va a parar a reserves. El resultat són uns fons propis molt reduïts, que només s’incrementaran fortament el 1935, com a conseqüència d’un fons de fluctuació de valors de 45,3 milions, format per les plusvàlues de la cartera.

La direcció és conscient el 1926 que cal pensar en els fons propis o reserves de l’entitat. Aquell any l’excedent es destina “en un 75% al aumento de las reservas de garantia para seguridad de los imponentes y en un 25% a la obra benéfica y social, que realiza nuestra Caja” (Memòria, 1926). És a dir, s’inverteixen els termes de la distribució de l’excedent que s’havia fet fins aleshores.

Tot i això, els 57 milions que es poden qualificar de fons propis de la Caixa el 1935 representen el 0,8% dels dipòsits de la seva secció d’estalvis. Els fons propis continuen essent l’assignatura pendent i no aprovada de l’entitat.

Una obra social excepcional

Es mantindrà i ampliarà l’Obra dels Homenatges a la Vellesa, així com l’Empar de Santa Llúcia, obres creades en el període anterior.

 
L’Institut de la Dona que Treballa

A dalt, infermeres de Santa Madrona (“Anales”, 1927). A baix, Àngels Mateu i Pla, fundadora de l’Institut, que morí el 1923 (“Anales”, 1926).

A la Conferència d’Assegurances socials, que reuní a Barcelona totes les entitats —privades i públiques— relacionades amb tasques de previsió social, la Caixa donà a conéixer les actuacions de l’Institut de la Dona que Treballa. La conseqüència serà la introducció de l’Assegurança Obligatoria de Maternitat el mes d’octubre del 1923, seguint l’experiència de l’Institut en aquest camp.

L’ànima de l’Institut, durant els seus primers anys, va ser Àngels Mateu i Pla, germana del que serà alcalde de Barcelona el 1939 i més tard president de la Caixa, Miquel Mateu. Àngels Mateu morí el 1923. L’obra tindrà un gran desenvolupament durant aquest període. El 1936 els seus serveis eren els següents:

• Oficines, dispensaris, laboratoris i Escola d’Infermeres de Santa Madrona.

• Tres clíniques a Barcelona —de cirurgia, de medicina i maternal— i una a Palma de Mallorca —la Clínica de Santa Maria Tomàs.

• Dues cases de família —de Santa Madrona i Àngels Mateu— a Barcelona.

• Dues revistes: “Vida social femenina” i “Vida femenina balear”.

• Una delegació a Lleida i deu a les illes Balears.

 
L’Institut Català per a Cecs

Es tracta d’obra nova, que es posà en marxa a mitjan 1921. Es proposa l’atenció als cecs amb l’edició d’obres, seguint el mètode de lectura Braille, la creació d’una biblioteca per a aquestes obres i la formació professional dels invidents.

 
L’obra del Bon Mot

Pretenia donar continuïtat a la Lliga del Bon Mot, una associació creada per mossèn Ricard Aragó, més conegut pel motiu d’Ivon l’Escop. La Caixa se’n va fer càrrec el 1922.

 
L’obra antituberculosa

Colònia Antituberculosa de Torrebonica.

L’any 1922 la Caixa es féu càrrec del Sanatori de Torrebonica, prop de Terrassa, propietat del Patronat de Catalunya per a la lluita contra la tuberculosi. En la cessió intervingué Emili Vidal-Ribas, vocal de la Caixa i membre del mencionat Patronat. Havia estat creat el 1911. La Caixa amplià la capacitat del sanatori, que comprenia també una bona quantitat de terreny, amb boscos i camps al voltant seu, on es construirà una granja.

El 1932 la Caixa creà a Barcelona l’Institut Antituberculós, que s’establirà al passeig de Sant Joan. Es tractava de crear dispensaris i d’investigar el tractament de la malaltia. Institut i sanatori s’integraren dins del que serà l’Obra Antituberculosa de la Caixa, una de les que més recursos exigirà, atesa la importància de la lluita contra aquesta malaltia.

 
Institut català per a la rehabilitació física de mutilats

Fundat el maig del 1922, fabricava tota mena d’aparells ortopèdics.

 
L’obra de biblioteques populars

A dalt, biblioteca de la Casa de Cultura d’Igualada (“Anales”, 1927). A baix, la colònia infantil de l’Àngel de la Guarda a Tiana (“Anales”, 1927).

L’obra cultural de la Caixa s’inicià el 1924 amb la creació de la primera biblioteca popular a Santa Coloma de Farners. Seguiran Igualada (1927) i Viella (1928).

Durant els anys de la Segona República es multiplicaren les noves biblioteques. El 1935 n’hi havia 40 en marxa, tant a Catalunya com a les Balears.

 
Les colònies socials i infantils

El 1927 morí Edit Llauradó, esposa de Lluís Ferrer-Vidal, president de la Caixa. Ella, juntament amb altres senyores de la burgesia barcelonina, havien creat les anomenades Colònies Escolars de l’Àngel de la Guarda, que organitzaven colònies d’estiu per a nenes pobres al convent de les monges franciscanes a Tiana (Maresme).

El viudo Ferrer-Vidal i els seus fills aportaran l’obra a la Caixa, juntament amb un donatiu. A les colònies infantils s’afegiran les colònies socials, des del 1929, a la Llar social de la Salut Edit Llauradó de Ferrer-Vidal, construïda als mateixos terrenys de Tiana.

 
L’Institut de Serveis Socials

La Caixa participarà en l’Exposició Internacional de Barcelona amb un pavelló dins del recinte, destinat en principi a la presentació de la seva obra social i que es mantindrà un cop acabada l’Exposició, amb el nom d’Institut de Serveis Socials. Integrà un museu social, que funcionava des de feia un cert temps, i es proposava gestionar una bona part del que era l’obra assistencial de la Caixa i l’obra del Bon Mot.

Durant els anys de guerra, l’Institut de Serveis Socials es transformà en Institut Clínic de Montjuïc. Hi treballà el Dr. Frederic Duran i Jordà (Barcelona 1905-Manchester 1957), pioner en els serveis d’extracció, conservació i transfusió de sang.

 
L’obra agrícola

Carnet de la Borsa de Treball de l’Institut de la Dona que Treballa.

S’iniciarà el 1928, com una de les conseqüències de l’absorció de la Caixa Rural del Sindicat Agrícola de Torroella de Montgrí. Serà l’origen de les “cases agrícoles” de la Caixa, que llogaven maquinària a la pagesia, seguint l’experiència dels sindicats agrícoles, i explotaven o arrendaven petites explotacions. La segona casa agrícola serà la de Santa Coloma de Queralt (1929), i la tercera la d’Eivissa, mentre que el 1932 s’hi incorporarà la Granja de Torrebonica, a Terrassa. Durant la dècada dels anys trenta s’afegiran noves cases agrícoles a Felanitx, Petra i Son Servera, a les Balears.

La guerra (1936-1940)

Canvis gens revolucionaris. Una normalitat aparent

En començar la guerra el mes de juliol del 1936, les oficines de la Caixa es trobaren majoritàriament en zona republicana, amb l’excepció de les que hi havia a Mallorca i a Eivissa. Aquestes quedaren sota el control de l’exèrcit sublevat, que obeïa el que serà el govern de Burgos.

Dels quinze membres del Consell d’Administració, n’hi va haver set de barcelonins que no es van moure del seu lloc de residència. Entre ells el president, Lluís Serrahima. La composició del Consell —tal com s’ha fet constar en el capítol anterior— era ben diferent de la que tenia en el moment de la fundació de la Caixa, en el qual dominaven els representants del Foment del Treball i de l’alta burgesia catalana. Que tinguessin aquest caràcter només hi trobem ara Lluís Ferrer-Vidal i Llauradó, fill del primer president, i Josep Vidal-Ribas i Güell. Els restants eren professionals —especialment advocats— i alguns representaven zones d’actuació de la Caixa, com era el cas del menorquí Josep Goñalons i Vidal, o del tarragoní Francesc Yxart. Potser per aquest caràcter més popular, la Caixa no fou considerada una institució que mereixés ésser incautada, i per això el Comitè de control que es constituí el 24 de setembre de 1936, seguint les consignes del Comitè de Banca i Estalvi de la Unió General de Treballadors —UGT—, arribà a un acord amb els consellers per a reconstituir el primer òrgan executiu. El Consell d’Administració quedà format pels set consellers barcelonins, que no havien canviat el seu domicili, més vuit que substituïen els desapareguts i representaven el Comitè de Control. Lluís Serrahima continuà presidint l’entitat i la Comissió executiva, mentre el director general, Josep Maria Boix, es mantenia en el càrrec, ocupant igualment la secretaria de la Comissió Executiva.

Revista de la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya (núm. 3, abril-juny 1937).

Oficialment, la Caixa quedarà sotmesa, segons l’anomenat Pla Tarradellas —gener del 1937— al Departament de Finances de la Generalitat de Catalunya, com totes les altres caixes. I a un Consell General d’Estalvi, responsable de l’organització general d’aquestes entitats. La realitat és que només funcionà un Servei Tècnic, encarregat de la coordinació entre govern autònom i caixes, i que el paper del Consell de la Caixa consistí sobretot a buscar solució als nombrosos problemes puntuals que se li plantejaven per al seu funcionament, des de la confiscació de saldos per part d’autoritats, més o menys legitimades, fins a l’apropiació de l’efectiu d’una oficina per part d’una de les patrulles que dominaven el carrer.

El manteniment de l’estructura executiva i els canvis no revolucionaris en l’administració facilitaren el manteniment de les funcions i de les oficines de la Caixa, en el seu vessant d’estalvis. La secció d’Assegurances Socials, en canvi, passarà per un període extraordinàriament confús, ja que en virtut d’un decret de la Generalitat, aquella secció quedarà sota el control de la Conselleria de Treball i Obres Públiques. Es constituí un Consell Directiu de la secció d’Assegurances Socials, que actuà amb uns estatuts que no foren aprovats ni per l’INP ni per la Generalitat de Catalunya. El desori serà general i el Consell de la Caixa intentarà amb un cert èxit la defensa dels interessos materials de l’entitat i dels assegurats.

Dos membres del Consell d’Administració de la Caixa foren assassinats durant els primers mesos de guerra: Francesc Yxart i de Moragas (mort a Tarragona el 17 de desembre de 1936), germà del qui havia estat un prestigiós escriptor i crític literari —Josep Yxart—, i Santiago de Riba i Espanya (mort a Barcelona el 12 d’octubre de 1936). Tots dos eren advocats. Quatre sacerdots consiliaris de l’obra social de la Caixa seguiren el mateix camí.

Anunci (Homenaje de Catalunya liberada a su Caudillo Franco).

Homenaje a los funcionarios de la institución caídos por Dios y por España, Barcelona 1956.

Entre el personal de la Caixa, el balanç de víctimes de la guerra fou elevat. “Un total de 39 persones empleades en la institució moriren de mort violenta: 24 foren assassinades; 11 empleats perderen la vida al front (8 amb els republicans i 3 amb els franquistes); 3 més foren víctimes dels bombardeigs a la zona republicana i un darrer de la lluita als carrers de Barcelona durant els fets de maig del 1937” (Nadal i Sudrià, pàg. 309). Això no obstant, acabada la guerra, el nou Consell de la Caixa només tindrà en compte els “caídos por Dios y por España”, o sigui, els assassinats en zona republicana o els morts en el front franquista. Els funcionaris morts en aquestes condicions foren 21, cap dels quals no tenia un alt càrrec: entre ells hi havia falangistes, carlins, militants de partits de dretes i alguns que moriren en intentar passar a la zona “nacional” (vegeu “Homenaje a los funcionarios de la institución caídos por Dios y por España —18 de julio de 1936-1 de abril de 1939—. Asociación del personal de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, Barcelona 1956)”. Els altres no van merèixer ni una menció.

Dipòsits, inversions i excedents

El mes de febrer del 1936, amb la victoria electoral de les forces polítiques que formaven el Front Popular, els dipòsits de la Caixa —com els de totes les entitats d’estalvi— comencen a baixar. L’estalviador demostra el seu temor pel futur retirant els seus diners o una part. Amb l’inici de la guerra, el mes de juliol del 1936, les retirades seran generals i importants. El que era temor, ara és pànic. La Generalitat intervindrà, limitant els reintegraments. La Caixa haurà de recórrer al crèdit del Banc d’Espanya, amb garantia de la seva cartera de valors, per a poder fer front als pagaments.

La baixada de dipòsits es mantindrà durant dos anys: el 1936 i el 1937. Al final d’aquest any, la Caixa té 100 milions de pessetes menys que dos anys abans. A partir d’aquell moment, els dipòsits tornen a pujar, conseqüència sobretot de la forta pèrdua del valor adquisitiu de la pesseta i del nivell d’inflació. El 1938, quan es veu venir l’acabament de la guerra, la major part dels ingressos corresponen a l’ingrés en dipòsit dels bitllets emesos pels republicans durant la guerra, que la població sap que no seran acceptats pels vencedors.

Al’actiu, els majors canvis es donen en la partida de crèdits i en el disponible. La Caixa ha de pignorar valors i acumula saldos en el Banc d’Espanya. El volum de crèdits quedarà reduït a la meitat en els dos primers anys de guerra. És evident que no se’n donen de nous i es cancel·len —si és possible— aquells que arriben al seu venciment. La cartera de valors i la xifra d’immobles es mantenen amb canvis mínims.

L’excedent és sempre positiu, ja que depèn fonamentalment de la renda dels valors públics, i aquests van pagant els seus cupons. Fins i tot es pot comprovar que el 1936 els resultats foren molt bons. Però en aquest cas és conseqüència de la baixada dels tipus d’interès aplicables als dipòsits, des del mes de setembre del 1935, que ampliaren el marge financer.

La depuració de les persones acabada la guerra: Consell, director i personal administratiu

El 26 de gener de 1939 les tropes del general Franco ocuparen Barcelona. Però la guerra no s’havia acabat per a alguns barcelonins que s’havien quedat, ja que començarà l’etapa de depuració política. Els principals implicats en el Govern de la Generalitat i els polítics republicans que s’havien distingit en la seva lluita contra el franquisme van enfilar el camí de l’exili, però n’hi va haver alguns que, ingènuament, consideraren que no tenien res a témer de les tropes d’ocupació.

L’Ordre de 28 d’abril de 1938, dictada pel Govern de Burgos, havia nomenat un comissari per a la Caixa de Pensions que havia d’assumir totes les funcions executives de l’entitat i havia de posar en marxa una nova Direcció i un nou Consell d’Administració. Es tracta de Pedro Sangro Ros de Olano, marquès de Guad-El-Jelú, que havia estat ministre de Treball en el Govern Berenguer, el darrer de la monarquia. El 30 de gener del 1939, el comissari es reuní amb Josep Maria Boix i Raspall, director general de la Caixa, i prengué possessió del seu càrrec. Pedro Sangro cessà oficialment el director, però li demanà que es mantingués en el despatx fins un cop acabat el procés de depuració.

Sangro formà aleshores un Consell d’Administració presidit per Josep Vidal-Ribas i Güell, vocal de la Caixa des del 1927 i que havia marxat de Catalunya durant la guerra. La composició del nou Consell era mixta: la meitat eren elements nous que havien demostrat la seva adhesió al nou règim, i la resta estava formada per antics consellers com Vidal-Ribas. Els qui s’havien quedat en zona republicana foren separats de les seves funcions, començant pel seu president, Lluís Serrahima i Camín.

L’informe de Sangro al Consell —10 de febrer de 1939— sobre l’actuació durant la guerra del director general era favorable a Josep Maria Boix i Raspall, ja que “de todo lo expresado por el Director, se deduce que la gestión del mismo ha sido inteligente y celosa”. El 21 de març, un cop escoltat l’informe de Pedro Sangro, el Consell de la Caixa va acordar per unanimitat “dar por depurada la actuación del Director General y confirmar a éste plenamente en el ejercicio del expresado cargo” (vegeu especialment: Josep Maria Boix i Selva, Procés a la Caixa. Informe de l’actuació, separació i rehabilitació del Director General, Dr. Josep Maria Boix i Raspall, Associació del personal de la Caixa, abril 1984). L’informe sobre el personal administratiu era moderat. La depuració consistí a donar de baixa 22 empleats que havien agafat el camí de l’exili i poca cosa més.

Però, mentrestant, el Ministeri d’Organització i Acció Sindical —Servei Nacional de Previsió— havia designat Albert Casañé i Soler, empleat d’una empresa d’electricitat de Barcelona, com a nou responsable de la depuració del personal de les caixes catalanes. Aquest, rectificant l’informe del comissari Pedro Sangro, demanà “la suspensión total e inmediata del actual director general, D. José Maria Boix Raspall, por su poco acertada actuación y por ayudar principios democráticos y marxistas, en detrimento de los ideales que informan los españoles amantes de nuestra España imperial”. En conseqüència, el Consell de Ministres acordà la suspensió i nova depuració del director.

L’afer afectarà el mateix Consell d’Administració de la Caixa. El 15 de juliol de 1939, Albert Casañé lliurava al president i director general una ordre del Ministeri en la qual s’imputava a l’entitat el fet de no complir el que s’havia legislat sobre depuració. El Consell d’Administració i el director general foren cessats i les funcions executives traspassades a un nou comissari: Enrique Luño Peña.

Aquest, nascut a Villar de los Navarros (província de Saragossa) el 1900, era aleshores catedràtic en excedència de Dret Natural i de Filosofia del Dret a Santiago de Compostel·la i conseller delegat de la Caja de Previsión de Aragón. Enrique Luño impulsà una nova depuració del personal, de manera que s’obrí un procediment penal contra Josep Maria Boix per a jutjar les actuacions del director durant la guerra. El resultat de la depuració suposà, ara, l’acomiadament de 46 empleats, diverses sancions a 62 més i la readmissió dels 1 030 restants, que havien estat destituïts temporalment. El procés judicial a Boix i Raspall passarà a la jurisdicció militar.

Sobre les acusacions fetes al director cessat, el seu fill dirà:

“Entre els càrrecs més significatius, puc citar els següents:

“Que les orientacions de la Caixa, seguint el pensament del Sr. Moragas i del meu pare, eren francament catalanistes i que això s’havia accentuat des de la concessió de l’Estatut de Catalunya; 2) que la Caixa havia facilitat préstecs a la Generalitat i a la Universitat Autònoma de Barcelona; 3) que havia concertat operacions amb el Banc d’Espanya, després del 18 de juliol de 1936; 4) que s’havien practicat diverses detencions d’empleats i que d’altres foren assassinats i que ell no havia fet res per evitar-ho; 5) que s’havia fet una depuració del personal, durant la guerra, en sentit marxista; 6) que havia signat una declaració contra el feixisme; 7) que havia tingut ocasió de sortir a l’estranger per assistir a una reunió de l’Institut Internacional de l’Estalvi i que no ho va aprofitar per a deixar la zona republicana; 8) que havia ofert a la Creu Roja i després al Departament de Sanitat de la Generalitat el pavelló que la Caixa posseïa a Montjuïc; 9) que la major part del personal de la Caixa i ell mateix pertanyia a Acció Catalana i per això quasi l’únic diari que es llegia a les oficines era ‘La Publicitat’; 10) que quan morí el president de la Generalitat, Francesc Macià, l’any 1933, féu suspendre una representació familiar que havia de celebrar-se a la Caixa i obligà en forma ineludible a assistir a l’enterrament de dit president; 11) que després de la guerra obstruí la depuració del personal i que, per això, va ser suspès pel representant de l’estat; 12) que havia fet venir a Barcelona el delegat de la Caixa a Balears, el qual havia estat destituït i empresonat per les autoritats nacionals a Palma, i que li havia estat confiat un càrrec de significació i relleu; 13) que també acordà la celebració de sufragis pels caiguts i que els féu extensius a tots el empleats caiguts en el front roig; 14) que els empleats de la Caixa concorrien anualment, el dia 11 de setembre, davant l’estàtua de Rafael de Casanova i ell ho aprovava.»

No cal cap comentari. El sectarisme traspua en tots i cadascun dels punts de l’acusació. El 6 de febrer, Josep Maria Boix ingressava a la presó i es preparava un consell de guerra per un delicte que el fiscal qualificà d’auxili a la rebel·lió militar i que el tribunal confirmà, imposant-li una pena de 12 anys i un dia, commutada per una de 3 anys de presó menor. El mateix dia de la sentència —4 de juny de 1940— una llei concedia la llibertat condicional a tots els condemnats a penes inferiors a 6 anys, de manera que fou posat en llibertat el 18 de juliol d’aquell mateix any. Immediatament va ser cessat com a director general de la Caixa i com a catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Enrique Luño Peña serà l’amo absolut de la Caixa fins el nomenament d’un nou Consell General el 8 de gener de 1941, format per 50 persones, proposat per ell i aprovat pel Ministeri de Treball. El Consell d’Administració, constituït seguidament, també fou designat pel Ministeri de Treball i estava integrat per membres del Consell General. El nou president serà Miquel Mateu i Pla, amic personal del general Franco i primer alcalde de Barcelona des del 27 de gener de 1939. La primera decisió del nou Consell serà nomenar director general el comissari que havia proposat la majoria dels seus membres.

La depuració dels comptes: el desbloqueig

Els saldos corresponents a institucions públiques catalanes, així com els de sindicats, partits polítics o els comptes particulars dels polítics —definits com comptes “improtegibles”— havien estat simplement expropiats. Però els comptes, actius o passius, creats després del 18 de juliol de 1936, foren sotmesos a una depuració. La primera feina dels administradors de la caixa va ser identificar aquests comptes, els quals quedaren bloquejats i pendents de la seva nova valoració. Aquesta pretenia equilibrar el valor adquisitiu de la pesseta republicana amb el de la pesseta del Govern de Burgos, en un context tècnicament correcte. Seran les anomenades Lleis Larraz. De fet, però, i com a conseqüència d’una desvaloració excessiva de la pesseta republicana, suposaran un càstig econòmic gravíssim per a tota la població amb estalvis que havia comès el crim de quedar-se en zona republicana, o sigui a casa seva.

Evolució de les principals partides del balanç (en milers de pessetes).

En el passiu, els dipòsits bloquejats ascendiren a 242,9 milions de pessetes, o sigui el 31% del total de dipòsits que tenia la Caixa en la seva secció general d’estalvis el 1938. Per als titulars dels comptes bloquejats la pèrdua oscil·là entre el 10 i el 95%, segons el moment en què s’hagués produït l’increment de saldo.

En l’actiu es bloquejaren els increments dels comptes de la Caixa en el Banc d’Espanya o en altres bancs i els nous préstecs obtinguts, així com els bitllets emesos per la República durant la guerra i que figuraven en caixa. El resultat serà molt negatiu. Segons els càlculs fets pels seus biògrafs, suposà una pèrdua per a la Caixa de 84,3 milions de pessetes (Nadal i Sudrià, pàg. 343).

Només una entitat d’estalvi

El govern franquista cancel·là tots els acords de col·laboració subscrits per l’Instituto Nacional de Previsión amb caixes d’estalvis d’iniciativa privada (Llei d’l de setembre de 1939). El 13 de gener de 1940, el comissari, Enrique Luño Peña, traspassava a l’organisme públic tota la secció d’assegurances socials de la Caixa, inclosos els immobles i el personal que l’atenien.

La Caixa de Pensions i d’Estalvis es quedarà, per tant, només amb l’estalvi i les operacions lliures d’assegurança. Desapareixia així la seva raó fundacional, però es mantenia l’activitat en la qual havia tingut un èxit espectacular.

Una caricatura de la caixa de Francesc Moragas (1941-1959)

Postal de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis publicada per celebrar les noces d'or de la companyia (1904-1954).

Una caricatura és una imitació no gens reeixida, ridícula. La Caixa de Pensions i d’Estalvis per a la Vellesa serà en aquesta etapa una caricatura de la Caixa de Lluís Ferrer-Vidal i de Francesc Moragas. Els seus dirigents es presenten com els seus seguidors, però només continuen la seva obra en el que és la recollida de l’estalvi i d’una obra social ja existent. Però l’esperit és tot un altre. On hi havia flexibilitat, hi ha rigidesa; on hi havia iniciatives, hi ha simple continuïtat; on hi havia esperit d’equip, hi ha “ordeno y mando”, on hi havia amor al proïsme hi ha amor al proïsme sempre que sigui “afecto al Régimen”. On hi havia català i castellà, indistintament, només hi ha castellà. Una de les primeres mesures del comissari Enrique Luño serà substituir el logotip de la Caixa, format per quatre lletres —CPVE— en el qual la lletra E significava estalvi. Ara l’entitat serà CPVA. L’estalvi ha estat substituït per “ahorro”.

Els autors de la història de la Caixa —Jordi Nadal i Carles Sudrià— parlen dels “llorers marcits” quan fan l’anàlisi d’aquest període. És una manera d’explicar el retrocés de l’entitat, en el conjunt d’entitats d’estalvi catalanes, el seu fracàs relatiu, des del punt de vista econòmic. Però la Caixa, sobretot, ha perdut l’esperit que l’havia impulsat, en el qual es barrejaven una voluntat de servei, quasi angèlica, amb una professionalitat dels seus dirigents, no discutida. El personal administratiu estarà format, ara, per professionals competents, però la Direcció queda en mans d’una persona, la mentalitat de la qual no tenia res a veure amb la dels seus antecessors, tot i les promeses de fidelitat que es fan a la figura de Francesc Moragas.

Els homes i l’organització

Miquel Mateu i Pla, president de la Caixa en 1941-1972.

Les figures de Miquel Mateu i Pla i Enrique Luño Peña, president i director general de la Caixa, respectivament, dominen tot aquest període i el següent. Miquel Mateu es mantindrà en el càrrec fins a la seva mort (1972), i Enrique Luño fins a la seva jubilació obligatoria el 1976. Segueix, per tant, la tradició de llarg manteniment en aquests càrrecs, iniciada per Lluís Ferrer-Vidal i Francesc Moragas. Però aquesta és una de les poques tradicions que es mantenen.

Miquel Mateu i Pla és l’amic i l’home de confiança del general Franco. El seu nomenament, tot just acabada la guerra, com a alcalde de Barcelona i pocs mesos després com a president de la primera entitat d’estalvi catalana i de l’estat, posen en evidència que el dictador vol tenir la Caixa sota control, com hi té l’Ajuntament de Barcelona. Miquel Mateu és fill d’un gran industrial barceloní —Damià Mateu—, fundador i president de La Hispano Suïssa, la famosa fàbrica d’automòbils del barri de la Sagrera, i impulsor i conseller del Banc Urquijo Català, un banc amb importants participacions en empreses catalanes. El seu fill Miquel no tindrà l’empenta empresarial del pare. Durant la guerra es posà al servei del Govern de Burgos, al qual feien falta persones amb relacions internacionals com ell. La seva fidelitat al règim serà recompensada amb càrrecs tan importants com l’alcaldia de Barcelona, la presidència de la Caixa i el títol d’ambaixador d’Espanya (1944).

A la mort del seu pare —1935— Miquel Mateu el substituí en el consell del Banc Urquijo Català i passarà a ser a vocal del Consell del Banc Hispano-americà, quan aquest integrà l’Urquijo Català —1944—. D’aquí la seva presència en el Consell d’Administració d’empreses participades per aquest banc —La Maquinista Terrestre i Marítima, Catalana de Gas i Electricitat i Hidroelèctrica de Catalunya—. Com a empresari va ser més liquidador que creador, començant per la seva tasca a La Hispano Suïssa, els actius de la qual foren traspassats a l’Empresa Nacional de Autocamiones SA —ENASA—, que començarà una altra etapa amb la seva fàbrica de Barajas (Madrid). La fidelitat política de Miquel Mateu no tenia prou pes per a canviar la política industrial dels primers governs franquistes, la qual perjudicà greument la indústria catalana.

El 1952 Miquel Mateu va ser nomenat president del Foment del Treball Nacional, la que havia estat primera patronal catalana, ara integrada dins de l’organització dels Sindicatos Verticales franquistes. El 1953 serà nomenat conseller del Banc d’Espanya. Miquel Mateu serà, evidentment, la primera figura de l’economia catalana en tots aquests anys. Per mèrits polítics. L’acumulació de càrrecs sobre la seva persona demostra, també, que no abundaven els homes d’empresa catalans que mereixessin la plena confiança del dictador.

El bust de Franco entre el dels fundadors Moragas i Ferrer-Vidal. Les formes i el “nacional catolicismo” impregnen l’actuació de la Caixa.

Enrique Luño Peña també veurà premiat el seu treball de depuració del personal de la Caixa amb una direcció general que li donà un poder total sobre l’entitat. El càrrec serà compatible amb la càtedra de Dret Natural i de Filosofia del Dret a la Universitat de Barcelona, on aconseguirà avorrir els seus deixebles a canvi d’unes generoses notes. I amb el de rector de la Universitat des del 1945. A la dècada dels anys cinquanta, Josep Maria Boix i Raspall, el director general expulsat, processat i empresonat, seguint indicacions del comissari Enrique Luño, recuperarà la seva càtedra de Dret Mercantil. Al pati de Dret de la Universitat de Barcelona els dos homes es creuaran sovint, sense dir-se res. Boix era un home cansat i vençut, però tothom el reconeixia com un home honest.

El Consell d’Administració de la Caixa havia estat nomenat el 1941, tenint en compte més la seva fidelitat al règim, al seu president i al comissari-director general, que a la seva capacitat. Es tractava de gent gran. Els càrrecs de consellers seran renovats automàticament, de manera que les baixes que es produeixen són quasi totes per defunció. En aquests divuit anys moriren vuit membres del Consell, que foren substituïts per persones que tenien les mateixes característiques. Però els darrers anys s’aprecia ja l’interès a buscar personatges més representatius i amb una certa autoritat moral en la societat catalana, elegits per formar part del Consell General o del mateix Consell d’Administració. Serà el cas d’Eusebi Díaz i González, rector de la Universitat de Barcelona, o del futur president de la Caixa, Narcís de Carreras, advocat, marmessor de Francesc Cambó, nous consellers des del 1955 i el 1956, respectivament.

La proposta arriba lògicament de Barcelona, però el nomenament el fa el Ministeri del Treball.

La caixa de Luño Peña

L’adhesió a les formes i al nacionalcatolicisme

Enrique Luño Peña, Director General de la Caixa (Memòria, 1966).

L’antic comissari de la Caixa, Luño Peña, introduirà la seva filosofia i el seu estil. La buidor dels seus enunciats només es pot entendre en el context del franquisme i, especialment, el dels seus primers anys. Les Memòries, redactades pel director general, que és també el secretari del Consell d’Administració, en són una bona mostra.

Un exemple de la seva prosa és el següent:

El dinamismo natural de nuestra Institución responde al impulso vigoroso del Mutualisme y de la Previsión Infantil que, al educar la voluntad y despertar el amor al trabajo como virtud racial característica, ha contribuido poderosamente a la espléndida floración de la Previsión y del Ahorro como sólido fundamento de la prosperidad individual y de la grandeza nacional” (Memòria, 1948).

Actes amb motiu dels 50 anys de la Caixa.

Actes amb motiu dels 50 anys de la Caixa.

Les formes i el “nacionalcatolicismo” impregnen l’actuació de la Caixa. El 1954 amb motiu dels cinquanta anys de la seva fundació, els principals actes de la celebració foren els següents:

• El dia de la Caixa, el 27 de març, “con sus actos piadosos, homenaje a los Caídos, descubrimiento del busto de los Fundadores y de SE el Jefe del Estado y Proclamación de las Bodas de Oro por nuestro Presidente Excelentísimo Señor Don Miguel Mateu a través de Radio Nacional”.

• Exposició general de l’obra social de la Caixa i una exposició internacional de guardioles.

• Segon “Homenaje Nacional a la Vejez” en el Palau nacional de Montjuïc.

• Missa pontifical i Te Deum en acció de gràcies a la basílica de la Mercè.

• Entronització de la imatge del Sagrat Cor de Jesús a la seu social de la Caixa, amb processó inclosa.

La Caixa de Francesc Moragas estava atenta a les activitats i l’evolució de les grans caixes d’estalvis europees. Luño Peña, quan celebra els cinquanta anys de la fundació, manifesta que l’entitat que dirigeix “ha robustecido su personalidad, acrecentado su prestigio y acrecentado su crédito hasta llegar a ser la primera Caja de Ahorros de España y del mundo entero” (Memòria, 1953). Certament, és la primera caixa de l’estat, però queda molt lluny de les grans entitats d’estalvi europees i americanes. Aquesta afirmació és una bona mostra de l’aïllament internacional en què es podia viure, imposat no pas per les forces vencedores de la Segona Guerra Mundial, sinó pel que constituïa la intel·lectualitat del Règim, i que era simplement ignorància.

Una entitat benèfica

La Caixa de Luño Peña és una entitat benèfica, abans que res. Benèfica per activa i per passiva. És benèfica a l’hora de captar l’estalvi i és benèfica tota l’obra que realitza. Res més lluny de la consideració de Luño Peña que veure en una caixa d’estalvis una entitat financera. No té consciència que una obra social no és incompatible amb la naturalesa financera de les operacions deies caixes. “Frente a la fría especulación financiera de las operaciones económicas, (els fundadors i consellers) sintieron la voz augusta del Deberf de la Caridad y de la Justicia, y prefirieron la contabilidad de las buenas obras como partidas principales del Balance de la Caja” (Memòria, 1953). Enllaça amb la mala tradició de les caixes d’estalvis i falseja la memoria dels seus antecessors, que donaven una informació financera més correcta i més àmplia que la seva.

Un instrument de crèdit públic

Per Luño Peña “las Cajas de Ahorro Benéficas són verdaderas instituciones, que actúan como eficaz instrumento del crédito público” (Memòria, 1950). Aquest concepte i aquestes expressions es troben sovint en el davantal, que precedeix la presentació de la Memòria anual de la Caixa. Un document que resumeix molt bé la política i l’estratègia del seu director: un document llarguíssim, amb gran quantitat d’informació secundària, una mínima informació financera, una extraordinària veneració per les formes i un oblit dels problemes de fons.

Expansió: seguint ordres

La nova seu de la Caixa de la ciutat de Tarragona (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

La Caixa posarà en marxa el 1941 un “plan de creación de sucursales y agencias para secundar la inspiración oficial de que funcionen en todas las poblaciones mayores de cuatro mil habitantes” (Memòria, 1941). Era la resposta a una Ordre del Ministeri de Treball de 1939 en què es donava un impuls a la creació de noves caixes d’estalvis, vinculades a les diputacions provincials, i a la creació de noves oficines per les ja existents.

El panorama català de les caixes d’estalvis canviarà molt durant aquests anys. D’una banda, la Diputació de Girona i la de Tarragona crearan la seva pròpia caixa provincial —els anys 1940 i 1952, respectivament—. De l’altra, la Caixa d’Estalvis de Barcelona i la de la Diputació de Barcelona iniciaran una expansió geogràfica que havia estat molt limitada fins aleshores. També les altres caixes locals catalanes es començaran a moure, tot i que es mantenen en el seu àmbit. Comença, per tant, una competència entre caixes, fins aleshores inexistent.

Entre el 1942 i el 1946 —aquests anys inclosos— la Caixa de Pensions obrirà 69 oficines noves. L’estratègia és anar omplint buits en el mapa dels establiments d’estalvi oberts a Catalunya, la majoria en poblacions petites o relativament petites, ja que és present a les grans.

Sucursal de la Caixa de la Seu d’Urgell (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

No obstant, la Caixa s’equivoca en deixar en un segon terme la creació d’agències urbanes. Aquests anys només s’obren quatre agències a Barcelona, un fet que perjudicarà el creixement de l’estalvi recollit, ja que les possibilitats d’un barri barceloní o d’una altra ciutat de la zona metropolitana són molt superiors a les d’una petita població catalana o a les de les Illes.

El 1947 arribaran normes restrictives per a 1’obertura de noves oficines i això suposarà una frenada considerable en el ritme d’expansió de la Caixa, superior a l’imposat pel mateix legislador. Si la mitjana anual d’oficines obertes havia estat de 14 durant els cinc anys anteriors mencionats, entre el 1947 i el 1959 serà de poc més de tres oficines l’any.

La Caixa manté el criteri d’absorbir les caixes rurals i les caixes d’estalvis locals, qualificades d’adherides des d’abans de la guerra. Aquestes no tenen cap possibilitat de desenvolupament autònom en el marc del nou estat i totes elles o bé es liquiden o passen sota el control d’una de les caixes d’estalvis establertes, preferentment la de Pensions.

Oficines obertes (continuació).

Oficines obertes.

Dipòsits: pèrdua de quota de mercat

L’evolució de la quota de mercat dels dipòsits de la Caixa amb relació al conjunt de caixes catalanes és molt significativa: 1935: el 59,5%; 1947: el 65,5%; 1959: el 59%.

La Caixa acaba aquest període pràcticament amb el mateix percentatge que tenia el 1935. Un percentatge que, després de la guerra, havia continuat pujant fins a una quota màxima del 65,5% el 1946, per anar baixant des d’aquell moment i de forma continuada fins el 1959.

Es pot establir una relació directa entre la quota màxima i l’inici del seu descens, amb el canvi de legislació sobre expansió, que redueix la capacitat d’obertura de noves oficines, des del 1946, i que és aplicat de forma molt restrictiva per la direcció de la Caixa. És evident que la Caixa comet un error d’estratègia quan deixa de costat la creació d’agències urbanes en grans municipis en favor de noves sucursals en petites poblacions. Les altres dues caixes barcelonines ho han vist clar i aconseguiran reduir les diferències amb la Caixa de Pensions gràcies a la seva xarxa en els nuclis de fort creixement de població en el que és la zona metropolitana de Barcelona.

Un altre fet que incideix en la baixa relativa dels dipòsits de la Caixa amb relació a les altres dues caixes barcelonines, en aquests darrers anys del període, és la política de construcció d’habitatges d’aquestes dues, molt més agressiva que la realitzada per la Caixa de Pensions. Un habitatge assegura la fidelitat del seu propietari o llogater a l’entitat que l’hi ha facilitat.

Les Memòries de la Caixa parlen sovint del “Ahorro triunfante”. És una expressió buida de contingut i que no té res a veure amb la realitat. L’estalvi és i ha estat castigat, durant tots aquests anys, en mantenir l’estat uns tipus d’interès abonables als dipòsits, de caràcter obligatori i que queden per sota del nivell d’inflació i de pèrdua de valor adquisitiu de la pesseta. No hi ha variació durant tot aquest període: els comptes corrents reben un 1% d’interès, els comptes ordinaris d’estalvi el 2% i les imposicions fins a 1 any el 3%.

Inversions

Distribució de les inversions (en %).

La distribució de les inversions de la Caixa durant els primers anys d’aquest període demostra clarament el que és l’entitat per al seu director general: una entitat que recull l’estalvi popular per a ser aplicat a finançar el deute públic. Si, finalment, es dóna crèdit, és en compliment dels nous coeficients obligatoris, en els quals aquest està inclòs i regulat.

Crèdits

El crèdit és una operació poc fonamental per als gestors de la Caixa. Els primers que es donen, després de la guerra, van sobretot a ajuntaments i a altres corporacions públiques, quan aquestes no han pogut regularitzar els seus ingressos i necessiten urgentment aquests diners que seran aplicats a serveis públics fonamentals. Aquest capítol baixarà de manera brusca en posar-se en marxa el Banco de Crédito Local, encarregat específicament d’aquestes operacions financeres. Hi ha també durant aquests primers anys la concessió de crèdit agrícola especial, a favor de l’Instituto de Crédito de las Cajas generales de Ahorro, i aplicat a “zonas devastadas” per la guerra, cap de les quals és catalana. El 1946 s’introduí un coeficient obligatori mínim del 5% sobre els dipòsits, que exigia la concessió de crèdits agrícoles fins a aquell volum.

Distribució del crèdit (en %).

El Mont de Pietat i el seu crèdit pignoratici tenen ben poca importància.

El crèdit fonamental és l’hipotecari, vinculat normalment a operacions immobiliàries de la Caixa. El 1957 s’introduirà un coeficient especial, dins del coeficient de fons públics, que s’ha d’aplicar a crèdits per habitatge. Aquest crèdit, atorgat a operacions immobiliàries de la Caixa, s’hauria de complementar amb el que la Caixa dóna a institucions, públiques o privades, que es dediquen a la construcció: Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional, entitats benèfiques constructores, sindicats oficials o cooperatives.

Entre uns i altres el percentatge d’inversió del crèdit, que havia arribat al punt més baix el 1945 amb el 6,5% amb relació als dipòsits, s’incrementa fins el 16,66% el 1959.

Valors

Postal de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis.

Entesa la Caixa com “un instrumento del crédito público”, és lògic que la quasi totalitat de la inversió es destini a la subscripció i la compra de valors públics. A més, les obligacions d’empreses ferroviàries privades que tenia la Caixa seran transformades en títols del Deute amortitzable el 1943, en ser creada la RENFE, de manera que desapareix una segona modalitat d’inversió. Les Memòries de la Caixa insisteixen en aquest caràcter. Per exemple:

La Caja ha participado con generosa esplendidez en todas la emisiones de la Deuda Pública y de Valores oficiales... cooperando de manera regular y constante a propulsar y consolidar el Crédito Público” (Memòria, 1951).

L’intervencionisme de l’estat es manifesta amb força des del 1951, que s’introdueix l’exigència d’invertir el 60% dels dipòsits en valors d’estat. Aquell any el percentatge que mantenia la Caixa era del 83,5%. La Caixa i el seu director-secretari general no amagaran aquesta política de ser més papistes que el Papa, sinó tot el contrari; la presenten com a exemple de col·laboració amb les consignes de l’estat i prova de màxima fortalesa i liquiditat de la Caixa, ja que la majoria d’aquestes emissions estan formades per títols pignorables automàticament en el Banc d’Espanya.

Al rebasar ampliamente el límite del 60%, oficialmente asignado a las carteras de valores de las Cajas de Ahorro Benéficas, nuestra institución ha contribuido muy eficazmente a robustecer el crédito público, participando en las suscripciones de Deuda pública, adquiriendo acciones del Banco de España, acciones y obligaciones del Banco Hipotecario de España, Cédulas del Banco de Crédito Local, del Instituto de Reconstrucción Nacional, etc. etc.”

La baixa en percentatge que es comprova durant el període és conseqüència de la introducció, com a obligatoris, del crèdit agrícola i del crèdit a la construcció d’habitatges.

Quins eren els avantatges per a la Caixa pel fet de mantenir un percentatge tan elevat de fons públics?

Deute procedent de la Mancomunitat de Catalunya, 1945. La quasi totalitat de la inversió es destina a la compra de valors públics. Fet que significa un enorme drenatge de recursos fora de Catalunya. Al costat dels valors d’estat només figuren alguns valors...

El primer era, evidentment, l’absoluta seguretat de la inversió. Ja ho havia fet la Caixa en la seva primera etapa, tot i que no tan radicalment. Però aleshores eren altres temps, en què es podia posar en dubte la seguretat dels dipòsits. Ara, amb un règim totalitari i amb un règim econòmic de fort intervencionisme, era impossible una situació de crisi financera. Un segon argument a favor de la forta inversió en valors públics és que suposa un estalvi extraordinari en despeses d’administració i de personal, ja que el 80% dels dipòsits està invertit en uns títols, en forma de làmines, que requereixen només unes caixes fortes per a ser guardats i un personal administratiu encarregat de tallar i cobrar els cupons al seu venciment, seguir l’amortització dels títols, si l’emissió té aquest caràcter, i tenir un departament ordenat. No cal analitzar el risc, ja que la garantia és de l’estat.

Els inconvenients d’aquesta política inversora es poden veure, tant des de l’àmbit de la mateixa Caixa, com des de l’interès general de l’economia de Catalunya i les Balears.

Per a la Caixa, invertir quasi exclusivament en valors públics significa obtenir una baixa rendibilitat, ja que per definició, en qualsevol mercat, els títols garantits per l’estat són els que ofereixen una rendibilitat menor. La seguretat és compensada per un menor rendiment.

Si tenim en compte els interessos col·lectius de Catalunya i les Illes Balears, que proporcionaven l’estalvi, la política de Luño Peña significa un enorme drenatge de recursos fora de Catalunya. Aquest comportament distingeix les caixes barcelonines, especialment, i la Caixa de Pensions per sobre de totes. Un comportament que “puede resultar condenable” en expressió del primer economista que tractà el tema (Jordi Petit: Estructura económica de las Cajas de Ahorro Catalanas, Ariel 1967, pàgs. 113-116). “En una gestión indiferente a los reales problemas financieros de la región, han preferido seguir la línea de la máxima facilidad que representa la adquisición masiva de grandes paquetes de títulos públicos, a la labor más difícil pero enormemente más fructífera, de estimular el desarrollo de las empresas pequeñas y medias industriales, comerciales o agrícolas de la región” (pàg. 116).

Després del que s’ha dit, és natural que no faci falta una anàlisi dels valors de la cartera de la Caixa. Al costat dels valors d’estat, només figuren valors locals, representats pel Deute de l’Ajuntament de Barcelona i els ja mencionats bancs públics.

Immobles

L’obra immobiliària de la Caixa començarà el 1943, quan s’inicia la construcció de dos grans blocs destinats a habitatges al Poble Nou i a Sant Martí de Provençals-Clot, “con el fin de contribuir a resolver el angustioso problema de la vivienda” (Memòria, 1943).

Postal. L’obra de construcció d’habitatges de la Caixa, a la plaça de la Vila de Madrid.

Postal. L’obra de construcció d’habitatges de la Caixa, a la plaça dels Caiguts de Barcelona.

L’any següent es compren unes finques al carrer de Balmes, “como inversión inmobiliaria” i uns solars al carrer del Duc de la Victòria de Barcelona, que es volen destinar a habitatges per a funcionaris (Memòria, 1944).

Tot i que a la Memòria del 1949 s’insisteix textualment en l’“angustioso problema de la vivienda”, les inversions que es fan durant els anys següents estan més en la línia de la inversió immobiliària pura per compra d’edificis amb finques de lloguer, destinats a la classe mitjana, que no pas a la “vivienda popular, económica e higiénica”, tal com es defineix en la Memòria del 49.

Postal del grup de vivendes protegides de la Verneda.

Les noves oficines s’enduen una part important de la inversió immobiliària, ja que seguint la tradició de les caixes d’estalvis, la sucursal acostuma a instal·lar-se en edifici de propietat, construït especialment. L’oficina ocupa la planta baixa i la resta de l’edifici es destina a habitatges o despatxos de lloguer.

El 1950 la Caixa iniciarà la construcció del grup de la Verneda —quatre illes completes, amb una previsió de 2 500 habitatges—. El primer grup s’inaugurarà el 1955. Seguiran els de la plaça de la Vila de Madrid i del carrer de Sant Elies de Barcelona, així com molts altres projectes, però més modestos, arreu de Catalunya.

Immobles. 1945-1959.

Immobles (en milers de pessetes), 1945-1959.

L’obra de construcció d’habitatges —i especialment els socials— va tenir una relativa importància. Es pot comprovar en el quadre adjunt en el qual figura la inversió immobiliària realitzada entre el 1945 i el 1959 per la Caixa de Pensions i la de Barcelona. Aquesta va fer una política molt més agressiva, amb una inversió que arribà fins i tot a superar la de la Caixa Pensions durant tres anys, tot i que disposava d’uns dipòsits que triplicaven els de la Caixa Barcelona. Ja hem comentat com aquesta estratègia va fer perdre dipòsits a la Caixa de Pensions.

Excedents i fons propis. Uns fons propis inadequats

La primera Caixa d’estalvis de Catalunya i de l’estat manté uns fons propis absolutament inadequats a la importància dels seus dipòsits. Si bé després de la guerra el seu coeficient de garantia —relació entre fons propis i dipòsits— supera el 5%, la modèstia dels excedents obtinguts i la necessitat d’atendre l’obra social pròpia faran que aquell percentatge baixi fins el 2,56% el 1959, per sota del que té la Caixa de Barcelona i semblant al de la Caixa Provincial. Però aquesta té la Diputació de Barcelona al darrere i és una entitat pública de fet.

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1941-1959.

Aquesta pobresa de fons propis no serà percebuda com a tal en aquells moments, ja que ningú no posa en dubte la solidesa financera de la Caixa de Pensions, en l’etapa més intervencionista de l’estat. Les caixes no tenen gaire autonomia de gestió, però en el cas de la Caixa de Pensions la poca autonomia està autoreduïda per la política de màxima inversió en valors públics —mínima rendibilitat— i poc interès en les operacions de crèdit, que són les que oferien un rendiment més alt.

Els excedents obtinguts són baixos, però suficients per a atendre l’obra social pròpia. Des del 1947, el legislador exigeix que un 50%, com a mínim, de l’excedent es destini a reserves. La Caixa no pot perdre diners, si tenim en compte que el marge financer està assegurat per uns ingressos, procedents bàsicament de la renda dels valors públics, i uns costos financers dels dipòsits de caràcter fix.

Obra social. La lletra, sense l’esperit

L’Institut de la Dona que Treballa es convertí en l’Instituto de Santa Madrona. Clínica maternal, al carrer d’Aragó de Barcelona (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

El 1939 la nova Caixa de Pensions reprèn l’obra social de la Caixa de Francesc Moragas. Es canvien els noms catalans per altres de castellans i alguns, que podien semblar massa avançats, seran modificats. Així, l’Institut de la Dona que Treballa es converteix primer en 1’Instituto de la Mujer que Trabaja per a passar a ser simplement l’Instituto de Santa Madrona el 1943.

Les obres de la Caixa, anomenades explícitament benèfiques, queden distribuïdes de la següent manera:

• L’Obra dels Homenatges a la Vellesa, que es manté i s’incrementa, especialment pel que fa als actes públics, en els quals els avis de la població es passegen donant el braç a nois amb americana i corbata o a noies amb mantellina blanca, com a mostra de respecte de la població a les velles generacions.

Aplicació a obra social pròpia, 1942-1959.

El Palau Macaya, seu de l’Institut Educatiu de Sordmuts i Cecs (Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, 1904-1954).

• L’Obra Escolar, successora des del 1948 de l’Obra de les Colònies Socials i Infantils, que té el seu centre a la Llar de l’Àngel de la Guarda, a Tiana. El 1954 es creà el primer grup escolar de la Caixa en el conjunt d’edificis construït a la Verneda —Barcelona—. I el 1958, una casa bressol a Llucmajor (Mallorca).

• L’Obra Cultural gira especialment al voltant de les biblioteques de la Caixa. El 1959 n’hi ha 91 amb un increment de 49 noves biblioteques, creades durant aquests anys. Normalment formen part de l’edifici o de les noves instal·lacions de la Caixa en les poblacions o barris en els quals actua. L’Obra del Bon Mot es convertirà en l’obra de la “Palabra culta”, per a desaparèixer al final dels anys cinquanta.

• L’Obra Social Agrícola manté en explotació la Colònia de Torrebonica. Es donen diversos serveis a la pagesia, en forma de crèdit —amb col·laboració del Servicio Nacional del Crédito Agrícola del Ministeri d’Agricultura—, assegurança de bestiar, conferències, cursets de divulgació, etc.

• L’Obra d’Acció Social s’exerceix a través de l’Institut de Santa Madrona, successor de l’Institut de la Dona que Treballa. Té dispensaris a Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca i Eivissa, i les clíniques —maternal, de cirurgia i de medicina— a Barcelona i Palma de Mallorca. Manté l’Escola d’Infermeres i les cases de família, tot i que la que portava el nom d’Àngels Mateu, a Barcelona, va ser cedida el 1939 a la Sección Femenina de la Falange.

Document del Mont de Pietat de la Mare de Déu de l’Esperança. El crèdit pignoratiu té poca importància.

També formaven part de l’obra d’acció social l’Institut Benèfic de la Mare de Déu de l’Esperança —de socors mutus— i la Congregació de la Mare de Déu de l’Esperança i Salvació de les Ànimes —una casa de retirs espirituals—, procedents de l’absorció del Mont de Pietat.

• L’Obra Antituberculosa, amb el Sanatori de la Mare de Déu de Montserrat de Torrebonica i l’Institut Antituberculós Francesc Moragas-Dispensaris blancs. Aquest —al passeig de Sant Joan, de Barcelona—, va ser visitat el 1942 pel “Caudillo”, La terrible malaltia comença a declinar, gràcies a l’aparició dels antibiòtics, però encara manté un alt índex de mortalitat i s’endú una bona part dels diners destinats a l’obra social de la Caixa.

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles, 1941-1959.

Evolució de les principals partides del balanç, 1941-1959 (en milers de pessetes).

L’“Obra de amor a los Inválidos” integra l’Empar de Santa Llúcia per a Cegues, l’Institut Educatiu de Sordmuts i Cecs —producte de la integració de l’Institut Català per a Cecs i de l’Institut Social de Sordmudes— i l’Institut per a la Rehabilitació física dels mutilats.

Només l'obra immobiliària supera l'avorriment (1960-1975)

Les luxoses Memòries de la Caixa, que es publiquen durant tots aquests anys, aconsegueixen reunir en un volum, que supera sovint les 200 pàgines, la major quantitat d’informació secundària i la mínima informació financera. Hi ha tan sols dues pàgines dedicades al balanç de situació i al compte de resultats. La resta estan destinades a abundant documentació gràfica sobre les noves oficines de la Caixa —totes s’assemblen— i a recordar per a la posteritat el nombre de confirmacions administrades pel bisbe de Colofó, en un acte organitzat per la Caixa, o a informar sobre la primera participació del seu equip de bàsquet en un torneig de l’OAR —Obra Atlético-Recreativa, vinculada a la diòcesi de Barcelona.

Només l’obra immobiliària destaca. I el procés de mecanització de les operacions de la Caixa, que s’inicia el 1961. Amb ganes de trobar coses positives, podríem afegir que la Caixa es va mantenir al marge d’altres grups de pressió.

Els homes i l’organització

La segona etapa de Miquel Mateu i de Luño Peña

Aquesta segona i darrera etapa del president Miquel Mateu i de direcció d’Enrique Luño Peña destaca per l’avorriment general, si fem excepció d’una important obra immobiliària. No hi ha cap iniciativa d’interès i l’organització funciona d’esma, a l’hora d’acceptar nous dipòsits, obrir noves oficines i mantenir les obres benèfiques ja existents. Els canvis es produeixen fora de la Caixa: l’economia es mou positivament, gràcies a un Pla d’Estabilització (1959) i a unes mesures liberalitzadores que, molt lentament, van apropant Catalunya i Espanya als països europeus, democràtics i desenvolupats. La Caixa s’aprofita d’aquestes circumstàncies i d’aquest bon ambient econòmic, però fa ben poca cosa per seguir aquest procés de modernització; la seva estructura es manté encarcarada.

Reunió del Consell General, amb Miquel Mateu, president, i Enrique Luño, director general (Memòria, 1964).

La vida pública de Miquel Mateu perd intensitat. L’ambaixador d’Espanya i exalcalde de Barcelona havia renunciat a ocupar una cartera ministerial el 1956 i havia reduït els seus càrrecs públics. Però mantenia la confiança del dictador, el qual el nomenà directament, el 1961, “procurador en Cortes”, i el 1967 “consejero nacional del reino”, formant part dels que s’anomenaran els “40 de Ayete” els homes de màxima confiança de Franco. Era conseller del Banc d’Espanya i del Banc Hispano-Americà, propietari de Hijo de Miguel Mateu SA, l’empresa familiar de construccions metàl·liques i magatzemista de ferros, i de Caves de l’Empordà SA, productora de vins i caves, al costat del castell de Perelada, comprat pel seu pare, on hostatjava el general Franco sempre que aquest venia a Catalunya, i on tenia una important biblioteca i una col·lecció d’obres d’art.

Luño Peña, el director general, serà el de sempre, però envellit. No deixa que ningú li faci ombra i manté el seu esperit conservador en la gestió de la Caixa.

El primer ordinador IBM (Memòria, 1963). Cal destacar, en un sentit positiu, la introducció de processos de mecanització.

Cal destacar, en un sentit positiu, la introducció de processos de mecanització de les operacions els anys que són els de l’inici de la informàtica a casa nostra. El 1961 s’inicia l’estudi i el 1963 es realitza la instal·lació d’un ordinador IBM 1410 amb cintes magnètiques. És un element de modernització, que seguirà. Al final del 1965 s’instal·lava a la Caixa un nou ordinador molt més potent, l’IBM 360, el primer de l’estat i un dels primers a Europa. El 1967 s’aplicava el sistema de tele-procés a les primeres oficines de la Caixa i s’anava ampliant, alhora que es disposava de nous models d’ordinador amb més capacitat.

La presidència de Narcís de Carreras

El 2 d’octubre de 1972 morí Miquel Mateu i Pla, president de la Caixa des del 1941. Uns mesos més tard, el “Ministerio protector”, que era aleshores el Ministeri d’Hisenda, designarà conseller el gendre de Miquel Mateu, Artur Suqué.

Narcís de Carreras, que serà nomenat president a la mort de Miquel Mateu (Memòria, 1975).

El 20 d’octubre, el Consell General de la Caixa, a proposta del seu vocal, Santiago Udina i Martorell, aprovà per aclamació el nomenanent de Narcís de Carreras i Guiteras com a nou president. La proposta de Santiago Udina va rebre el suport immediat del vice-president segon, Enrique Ramos i Fernández, i de Josep Maria de Porcioles i Colomer, alcalde de Barcelona.

Divuit dies tan sols van transcórrer entre la mort de Miquel Mateu i el nomenament del seu successor. Un breu període de temps, però suficient perquè la premsa informés de diversos candidats a la presidència, a més de Narcís de Carreras: el mateix Santiago Udina, president del Banc de Crèdit Local i del Cercle Català a Madrid, Enrique Ramos, governador civil de les Balears, i Andreu Ribera Rovira, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Aquest darrer no era conseller, de manera que el seu nomenament no era possible directament, ja que requeria la seva prèvia incorporació a aquell òrgan. En tot cas, l’aparició dels diversos noms és una prova de la importància que es dóna al càrrec. La Caixa és, de molt, la primera entitat financera catalana i el seu president, una persona que té, en potència, un gran poder econòmic i de decisió.

Narcís de Carreras i Guiteras havia nascut a la Bisbal d’Empordà el 16 d’agost de 1905. Tenia, per tant, 63 anys. Havia estudiat Magisteri a Girona i Dret a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el 1931. Milità a la Lliga Catalana i fou nomenat marmessor de Francesc Cambó, quan aquest s’exilià. Acabada la guerra entrà en el món del mutualisme laboral. Serà director de la Caixa de Jubilacions i Subsidis dels Treballadors de la Industria Tèxtil (1946-1949). Participà en la vida política: regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona (1960), i procurador a les Corts franquistes, en representado del terç familiar per Girona (1967-1971). Pero el càrrec que li donà més popularitat fou el de President del FC Barcelona (1968-1969).

El seu caràcter de professional, que treballava en organismes dependents del Ministeri del Treball, facilità el seu nomenament com a vocal de la Caixa el 1956. Set anys després —el 1963— ocuparà la vicepresidència segona i el 1965 la primera. Era, per tant, la persona que havia de substituir el president per lògica.

Narcís de Carreras té consciència del llast que suposa per a la Caixa la direcció de Luño Peña, i que el Consell que presideix està molt envellit. La premsa, tot i censurada, es fa ressò de la “falta de dinamismo” de la Caixa, de “no estar adecuada a los tiempos actuales” (“El Correo Catalán”, 22 d’octubre de 1972), de la “necesidad de una mayor vinculación de la Caja de Pensiones con los problemas y realidades del desarrollo de Cataluña” (“Tele-Exprés”, 4 de maig de 1973). La Caixa és vista com una “venerable gerontocracia y gestión presidida por la falta de imaginación creadora” (“Doblón”, 5 de juliol de 1975). Eren indirectes que demanaven un canvi en la direcció i una renovació del Consell. Però tot i que es donava per feta la substitució de Luño Peña, aquest no afluixarà, i Narcís de Carreras no aconseguirà assegurar el relleu fins que no es promulgui el Decret de la Presidència de Govern de 3 d’abril de 1975, que estableix en 70 anys el límit per a ocupar el càrrec de director general i en 75 anys per a ser membre del Consell d’Administració de les caixes. Per a la Caixa, això suposava la jubilació obligatoria del director general i el cessament de dotze dels disset consellers. N’hi havia dos que passaven de 90 anys. El canvi no va ser fàcil. El mateix Luño Peña hi va fer broma en dir que “el decreto de Hacienda no le afectaba, ya que dice cuando cumplan los 70 años” i “él ha cumplido ya los 74” (“Doblón”, 7 de juny de 1975).

Calia adaptar també els nous estatuts de la Caixa, d’acord amb el mencionat Decret, el qual estipulava que el Consell d’Administració havia d’estar format per representants dels impositors, dels col·legis professionals, d’institucions de conegut prestigi a la zona d’actuació i de dos delegats sindicals. I aquí s’entaulà una llarga disputa entre l’entitat i el Ministeri d’Hisenda. La Caixa volia mantenir el seu Consell General, format per 50 vocals, entès com el que era la junta d’accionistes a les societats anònimes. Però per al Ministeri no es tractava de discutir aquestes qüestions.

Al final del 1975 —ja mort el general Franco— encara no s’havia nomenat ni el nou Consell, ni el nou director general de la Caixa. Luño Peña es mantenia en el seu lloc habitual. Es considerava que primer s’havia de renovar el Consell i permetre que fos aquest el que proposés un nou director general, que hauria de ser ratificat pel “Ministerio protector”, el d’Hisenda. El Consell acordà, en canvi, al novembre d’aquell any, transformar dues subdireccions generals en direccions generals adjuntes, ocupades per Abel del Ruste i Jesús Ruiz Kaiser.

En definitiva, s’acabarà abans la dictadura franquista que la direcció única i autoritària d’un dels seus més fidels servidors a Catalunya, Enrique Luño Peña.

El procés d’informatització continuarà amb la connexió de la majoria de les oficines a l’ordinador central i entre elles pel sistema de teleprocés. Al final del 1975, 283 oficines ja estaven connectades, mentre que la resta esperava l’any següent per a completar el servei.

Expansió

L’any 1959 la Caixa tenia 224 oficines: 152 a Catalunya, 39 a les Balears, 2 a Madrid i 1 a Andorra. Al final d’aquest període la xarxa estava formada per 362 oficines: 238 a Catalunya, 60 a Balears i sense variació a la resta. L’increment ha estat, per tant, de 138 oficines.

Oficina de Lleida (Memòria, 1974).

Oficina de Montblanc (Memòria, 1968).

L’expansió de les Caixes quedà marcada, durant aquest període, primer per la manca de noves autoritzacions durant cinc anys —des del 1959 al 1965— i després per la legislació, promulgada el 1964, que es caracteritzà per l’aparició d’uns plans anuals, en els quals s’identifiquen les places on es podrà obrir una nova oficina d’entitat d’estalvi. Aquests plans donaven preferència a les entitats locals sobre les que actuaven en una o més regions. La Caixa de Pensions en sortirà clarament perjudicada, ja que tant a Catalunya com a les Balears és la darrera a poder demanar. La nova legislació, de caràcter restrictiu, es mantingué fins el 1975, quan les noves normes, més liberalitzadores, permeteren l’obertura de 15 oficines, d’acord amb el nou règim.

Oficines obertes, 1960-1975 (continuació).

Oficines obertes, 1960-1975.

Per tant, la Caixa té poques possibilitats d’obrir noves oficines, i aquestes estan condicionades pels plans d’expansió. Poca cosa es pot dir sobre la seva estratègia, ja que aquesta és impossible. A destacar, en tot cas, que el 1975, quan hi ha més llibertat, i quan el director general —Luño Peña— ocupa aquest càrrec de forma transitòria, la Caixa obre una primera oficina a Mataró i a Manlleu, seu de dues caixes locals, amb les quals havia mantingut bones relacions i que havia respectat.

La ciutat de Barcelona destaca amb 60 oficines de la Caixa el 1975. La xarxa metropolitana, en canvi, és pobra, amb només dues oficines a l’Hospitalet de Llobregat, 2 a Santa Coloma de Gramenet, 3 a Badalona i només una a les altres poblacions de l’àrea. La xarxa a Catalunya i les Balears és força completa, però sempre hi ha un racó més per cobrir.

Fora de Catalunya no hi ha variacions; de fet, no n’hi poden haver perquè està prohibida l’expansió fora del territori propi. La Caixa manté dues oficines a Madrid i una a Andorra.

Dipòsits. Continua la pèrdua de quota de mercat

En xifres absolutes, el creixement dels dipòsits de la Caixa de Pensions en aquest període és considerable. Es passa de 14 848 milions el 1959 a 224 279 milions el 1975. Per aquest fet, es manté com la primera caixa d’estalvis catalana i espanyola. Però les xifres relatives, en comparació amb el creixement de les altres entitats d’estalvi, demostren que la pèrdua de quota de mercat que s’havia iniciat en el període anterior ara continua, i fins i tot de manera alarmant.

El 1959 la Caixa de Pensions tenia el 59% dels dipòsits de totes les caixes catalanes i el 24,1% de les espanyoles. El 1975 aquestes xifres són del 45,9% i el 15,3%, respectivament. A Catalunya la Caixa ha perdut més de 13 punts i gairebé 9 amb relació al conjunt de l’estat.

Postal. A Catalunya la Caixa perd més de 13 punts durant aquest període i gairebé 9 amb relació al conjunt de l’estat.

Anunci (“Destino”, 6 de juny de 1975).

 

La Caixa d’Estalvis de Barcelona, que és la segona per la importància dels seus dipòsits des del 1920, també perdrà quota de mercat durant aquests anys. L’única caixa barcelonina que en guanya —i concretament quatre punts— és la de la Diputació de Barcelona, la futura Caixa de Catalunya. Per tant, si hi ha unes entitats guanyadores, hem de parlar d’aquesta i de les caixes locals catalanes, que estan realitzant una important expansió d’oficines i una política comercial més agressiva.

Les altes quotes de participació de la Caixa eren impossibles de mantenir en un mercat competitiu. Però una baixada tan forta i tan continuada demostra alguna cosa més que competència per part de les altres caixes d’estalvis: demostra l’encarcarament de la gestió de la Caixa, que ha tret tot el suc possible de la seva privilegiada posició en el sector i fins i tot de la seva extraordinària imatge popular, creada abans de la guerra.

La composició dels dipòsits d’estalvi ha variat de la manera que indica la taula adjunta. Aquestes proporcions no difereixen substancialment de les que presenten altres caixes catalanes. Els comptes corrents han pres més importància, gràcies al reconeixement de la naturalesa financera de les caixes —des del 1962— i a l’autorització per entrar a formar part de la Cambra de Compensació de Barcelona —des del 1971—, que permet una major agilitat en el cobrament i el tractament dels xecs, lliurats contra un compte corrent. També cal considerar aquest període el primer en què les Caixes —i la de Pensions no n’és pas una excepció— comencen a treballar amb una certa intensitat amb la petita i mitjana empresa. I aquesta és la primera usuària del talonari de xecs.

Evolució de les principals partides del balanç (en milions de pessetes.

Les llibretes d’estalvi havien estat sempre el pal de paller dels dipòsits de les caixes. Representaven el compte que havia justificat la seva creació. Però ara han perdut aquest caràcter per primera vegada en la seva història. La causa és simplement econòmica: la baixa rendibilitat dels comptes d’estalvi, que afavoreixen el seu traspàs a les imposicions, un compte teòricament immobilitzat durant un semestre o un any. I dic teòricament immobilitzat perquè les caixes —i els bancs— donen facilitats per a trencar aquest venciment i fer que el seu titular pugui disposar abans de la imposició, si fa falta. Els tipus d’interès fixos i obligatoris castigaven l’estalvi, en ser inferiors a la pèrdua del valor adquisitiu de la pesseta, en anys de forta inflació. Fins el 1967 només es podia pagar un 2% al diner en llibreta d’estalvi i un 3% en imposició a 1 any. El legislador mantindrà el criteri de tipus d’interès màxims abonables, però afluixant pel que fa a les imposicions a un i a dos anys. Aquestes poden pagar un interès lliure a partir del 1969 i les imposicions a un any fins a un 5 o un 6% —amb modificacions. Amb tota lògica, una bona part de l’estalvi en compte ordinari es converteix en imposicions a termini fix.

Al marge dels dipòsits d’estalvi, la Caixa de Pensions manté les seves operacions de previsió lliures: pensions vitalícies, diferides i d’assegurança dotal, especialment. El seu conjunt suma 281 milions el 1975, una xifra no inclosa en el volum de dipòsits que es dóna.

Inversions: Crèdit computable i obra immobiliària

Distribució de les inversions (en %).

L’inici d’una política de liberalització econòmica el 1959 suposa per a les caixes d’estalvis una major intervenció i uns coeficients obligatoris més alts. És una contradicció aparent, ja que si bé el coeficient obligatori passa del 60 al 80% dels dipòsits de cada Caixa, les operacions computables per aquell coeficient augmenten considerablement. El legislador accepta el caràcter financer de les caixes, però les considera al mateix temps entitats especialitzades en operacions d’actiu, no cobertes pels bancs. I enfoca decididament la legislació, encarregant a les caixes unes modalitats de crèdit o d’inversió, que inclou en el coeficient obligatori.

El primer canvi en la regulació dels coeficients, el constituí l’aparició de les obligacions d’empreses de l’INI, computables com a valors públics, ja que disposaven de la garantia de l’estat. Fins aleshores, aquestes empreses obtenien el finançament de les seves operacions directament de l’estat. Les Caixes subscrivien títols del deute públic, amb un tipus de baix interès, i l’estat traspassava els diners a l’INI. Ara, el govern demana a les empreses públiques que busquin directament el seu finançament en el mercat de capitals, mitjançant deute propi, avalat per l’estat. Les obligacions de l’INI pagaran un interès més alt que els títols del Deute, i aquí és on sortiran guanyant les caixes.

El coeficient màxim de fons públics es donarà entre el 1959 i el primer de gener de 1962, el qual s’ha d’invertir en fons públics computables fins el 65% dels increments de dipòsits obtinguts.

Des del 1961 el coeficient obligatori augmenta amb el que se’n diuen crèdits de regulació especial. Comença amb un 10% del volum dels dipòsits i arriba fins el 35% el 1967. Seran crèdits de regulació especial i per tant computables pel coeficient obligatori, els concedits, en determinades condicions, a la construcció d’habitatges, a l’agricultura o a la petita indústria.

 
Crèdits

Evolució dels Dipòsits, Crèdits, Valors i Immobles. 1960-1975.

El 1974 el volum de crèdits supera la inversió de la cartera de valors per primera vegada. El procés de recuperació d’aquesta partida és absolutament paral·lel al desenvolupament del coeficient obligatori en operacions especials de crèdit.

La modalitat central d’aquests crèdits és l’hipotecari. Coincideix amb el que és el crèdit a l’habitatge de regulació especial, a més d’altres operacions de caràcter lliure. El 1975 representa el 71,3% del total de crèdits. Com diuen les Memòries de la Caixa, “para colaborar eficazmente en la solución del siempre actual, palpitante y extraordinario problema de la vivienda, la Caja concede gran número de préstamos y créditos a Cooperativas, Entidades y particulares, que construyen edificios acogidos a la calificación oficial del Ministerio de la Vivienda en Cataluña y Baleares” (Memòria, 1971). Aquesta referència, molt repetida, s’inclou incorrectament en el tractament de la inversió immobiliària, quan havia de fer-se en el crèdits.

La segona modalitat és la dels crèdits personals, però amb xifres que queden molt lluny dels hipotecaris. El 1975 són crèdits personals el 14% del total d’aquestes operacions. Inclou lògicament els concedits a agricultors i a la petita i mitjana empresa, i computables.

 
Cartera de valors

La Caixa de Pensions treu poc partit de l’alternativa que representen les obligacions de les empreses de l’INI. Són computables i són més rendibles que les obligacions del Tresor. Però la Caixa, il·lògicament, continua comprant les velles emissions de Deute públic, que han pujat de preu i que són pignorables automàticament en el Banc d’Espanya. Aquesta política és única dins de les caixes catalanes i espanyoles. El 1975 les caixes espanyoles, en el seu conjunt, tenien l’11,1% dels seus dipòsits invertits en fons públics, mentre que la Caixa de Pensions hi tenia el 26,2%. Pel que fa a les obligacions de l’INI, els percentatges eren del 31,1% i del 13,7%, respectivament (Nadal-Sudrià, pàg. 440).

Despeses, 1960-1975 .

Ingressos, 1960-1975 (en milions de pessetes).

Una bona part de les caixes catalanes són ja sensibles al destí final de les seves inversions en valors. N’hi ha que protesten contra el drenatge que aquest coeficient suposa i n’hi ha que procuren invertir en obligacions d’empreses de l’INI que actuen a Catalunya —ENHER, especialment—. La Caixa no explica quines són les seves preferències, mentre va invertint en valors purs de l’estat, amb el perjudici que això suposa per a Catalunya i per al seu compte de resultats, alhora.

El 1971, la Caixa de Pensions, la de Barcelona i la Provincial de la Diputació de Barcelona, prengueren una petita participació en el capital d’Autopistes Concessionària Espanyola SA, l’empresa encapçalada per Unió Industrial Bancària —Bankunion—, que construïa en aquell moment les autopistes catalanes. És una participació de gran transcendència, però la Memòria de la Caixa ni se’n fa ressò, més interessada a informar sobre un concurs de fotografíes a la Bisbal o sobre la visita del Consell General a la Hispano Olivetti.

 
Immobles

Les Memòries de la Caixa acostumen a destinar sois 8 o 10 línies a comentar l’obra immobiliària de la Caixa, dins d’un conjunt de més de 200 pàgines. I ho fan sempre amb els mateixos conceptes i gairebé les mateixes expressions, canviant únicament les xifres que corresponen a l’any que comenten. Les úniques excepcions a aquesta regla són per a recordar, per exemple, que “el dia 4 de julio, el Grupo inmobiliario construido por la Caja en el popular barrio madrileño de Orcasitas, mereció el alto honor de ser visitado por S. E. Doña Carmen Polo de Franco entre grandes muestras de entusiasmo y de gratitud popular” (Memòria, 1972).

Grup immobiliari al Paral·lel de Barcelona (Memòria, 1968). A baix, grup immobiliari La Devesa, a Girona (Memòria, 1971). La Caixa fa una important inversió en immobles, especialment durant la dècada dels anys 60.

Grup immobiliari La Devesa, a Girona (Memòria, 1971).

Tot i la manca d’informació detallada, la Caixa fa una important inversió en immobles, especialment durant la dècada dels anys seixanta. Una comparació amb les inversions realitzades per la Caixa de Barcelona ho permet veure. El 1959 les dues Caixes presenten un volum d’obra immobiliària —1 340 milions de la Caixa de Pensions per 853 milions la Caixa de Barcelona— que no té res a veure amb el volum dels seus dipòsits, i que demostra una política d’inversió immobiliària molt més intensa per part de la Caixa de Barcelona. En canvi, el 1975 els 17 566 milions de la Caixa de Pensions ja no es poden comparar amb els 7 023 milions de la segona caixa catalana.

Tot i la forta inversió immobiliària, no sembla que hi hagi una especial estratègia per part de la Caixa. Les noves inversions corresponen, primer, a l’obertura de noves oficines. Com diu la Memòria de l’any 1971, “la construcción y adquisición de nuevos edificios para instalar las oficinas de sus nuevas sucursales constituye una gran aportación de la Caja en el triple orden social, económico y urbanístico”. Els edificis de propietat que construeixen estan destinats a l’oficina pròpia, que ocupa els baixos, mentre la resta acostumen a ser habitatges o despatxos de lloguer.

Grup immobiliari Es Fortí, a Palma de Mallorca (Memòria, 1968).

Grup immobiliari al carrer de Josep Tarradellas, de Barcelona (Memòria, 1968).

Després vénen les inversions destinades a la construcció d’habitatges. Com diuen repetidament les memòries, “en las principales poblaciones de Cataluña y Baleares, prosigue la realización del Plan de Viviendas de Protección Oficial, con nuevas realizaciones y con la aprobación de nuevos proyectos de Viviendas acogidas” (Memòria, 1969).

La Caixa destina entre 1 000 i 1 500 milions anuals a la construcció. Entre edificis propis, destinats parcialment a oficines, i edificis, destinats íntegrament a habitatges, la Caixa crea un enorme patrimoni immobiliari, valorat en 17 566 milions de pessetes el 1975, a preu de cost. Luño Peña era un home convençut de la bondat de la inversió en “pedra”. Aquí l’encertarà, des d’un punt de vista financer.

Excedents i fons propis: Una millora relativa

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1960-1975.

El coeficient de garantia experimenta una relativa millora durant aquest període. El 1959, els fons propis de la Caixa representaven tan sols el 2,6% dels seus dipòsits. El 1975 aquest percentatge és del 4,8%. Un coeficient, però, francament baix. No és que ningú posi en dubte la seva solvència, però una institució privada com la Caixa ha de vigilar aquest aspecte. El mes de juliol del 1975, precisament, un decret establia que les caixes d’estalvis havien de destinar a reserves entre el 35 i el 75% del seu excedent, si el seu coeficient de garantia era superior al 3% i inferior al 8% —el cas de la Caixa—. L’entitat dirigida per Luño Peña ja portava molts anys seguint aquesta política, que reduïa clarament les possibilitats de la seva obra social.

Els fons propis de la Caixa són de 10 704 milions de pessetes el 1975.

Si analitzem els ingressos obtinguts durant aquests anys, comprovarem el que ja s’ha repetit moltes vegades: els crèdits ofereixen una major rendibilitat que una cartera de valors. El 1975 els crèdits representen el 51,6% de la inversió total de la Caixa, mentre que els ingressos d’aquests crèdits són equivalents al 56,7% dels ingressos totals. Una diferència de 5 punts.

Pel que fa a les despeses, l’anàlisi del quadre demostra que les financeres, producte de la retribució dels dipòsits, augmenten molt més ràpidament que les despeses de personal, ja que les primeres es multipliquen per 27 i les segones per 15. És conseqüència de la relativa descongelació dels tipus d’interès que es poden abonar als comptes d’estalvis.

Obra social: en un procés de decadència

Aplicació obra social pròpia, 1960-1975.

L’anàlisi de l’obra social en aquest període es pot fer amb l’opinió dels seus biògrafs:

“Massa vicis derivats de la mateixa rutina. Durant una pila d’anys han prevalgut la ineficàcia i la manca d’idees. Per aquest camí, a mitjan dècada dels 70, la major part de les institucions benèfiques de la Caixa eren caduques, no satisfeien les exigències que n’havien causat la creació. D’altra banda, els recursos hi eren esmerçats amb gasiveria, pensant només en les despeses de funcionament, sense tenir en compte la renovació ni la conservació d’edificis i material” (Nadal i Sudrià, pàg. 447).

L’obra social de la Caixa queda afectada per la necessitat que té d’augmentar els seus fons propis. Amb poques excepcions (vegeu quadre), el percentatge de l’excedent que s’hi destina és reduït i no supera normalment el 30%. Si hi afegim que els excedents són modestos, el resultat és inevitable. La Direcció de la Caixa no té imaginació, però tampoc diners suficients per a una obra de renovació, que prou falta feia.

El balanç és, per tant, negatiu. Les obres de la Caixa es mantenen, però la majoria en un procés de decadència, servides per bons professionals però que no troben diàleg a l’hora de parlar amb els seus responsables.

Homenatge a la Vellesa a Olesa de Montserrat (Memòria, 1964).

L’Institut de Santa Madrona absorbeix la meitat dels diners destinats a obra social. L’Obra Antituberculosa es manté, però perd importància, de manera paral·lela al control queja es té sobre la malaltia. L’obra cultural, amb les biblioteques populars adherides a moltes oficines de la Caixa, és la segona per ordre d’importància.

Modernització i expansió (1976-1989)

Un canvi radical

El canvi en la direcció de la Caixa coincideix amb el pas de la dictadura a la democràcia, amb nova legislació sobre els òrgans de govern de les caixes i amb passes decidides cap a la liberalització del sistema financer espanyol. El nou equip executiu de la Caixa farà que aquesta canviï com una mitja: forta expansió, aprofitant tota mena d’oportunitats, creixement de dipòsits superior a la mitjana de les caixes catalanes i extensa gamma d’oferta de serveis financers. Es farà una aposta per la innovació tecnològica, aplicada tant a les operacions d’actiu i de passiu, com a l’organització.

En el capítol de l’actiu, cal subratllar la creació d’un grup financer i la d’una cartera de valors en la qual, per primera vegada, hi ha participacions de renda variable, que són alguna cosa més que una bona inversió. La forta crisi econòmica —del 1977 al 1984— afectarà especialment les operacions creditícies tradicionals, sobre les quals s’aplicarà una forta restricció. La Caixa donarà prioritat a les operacions del mercat interbancari i als actius monetaris, per sobre dels crèdits.

Els fons propis es multiplicaran, gràcies a la reavaluació de la importantíssima cartera immobiliària de la Caixa.

Els homes i l’organització

Uns estatuts nous, un consell nou i un nou director general

El Palau Macaya, Centre Cultural de Barcelona (Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona).

El president de la Caixa, Narcís de Carreras, es va veure obligat a revisar els estatuts, a fer una renovació total del Consell d’Administració i a un canvi en la direcció general, com a conseqüència del Decret de 3 d’abril de 1975, que imposava l’adaptació dels estatuts a les noves normes, el cessament per jubilació obligatòria de tots els consellers que tenien més de 75 anys i el dels directors que haguessin superat els 70. Per aplicació d’aquest decret, la Caixa es quedarà sense director general i només amb 6 dels 17 consellers que tenia: el mateix Narcís de Carreras, Santiago Udina, Artur Suqué, Martirià Llosas i Serrat Calvó, Lluís Piñana i Delmàs, i Enrique Ramos.

La renovació d’estatuts va comportar una forta discussió amb el Ministeri d’Hisenda, ja que Narcís de Carreras pretenia que es reconegués el paper del Consell General de la Caixa, que per a ell era l’equivalent a la junta d’accionistes de les societats anònimes. Però el mencionat decret només feia referència al Consell d’Administració, a la participació sindical en aquest òrgan i als directors generals. S’imposà el criteri del Ministeri d’Hisenda. El Consell General quedarà format pels 50 membres tradicionals i dos representants sindicals, i el Consell d’Administració, per 17. Els nous consellers proposats i aprovats seran 9, que substituïen els cessats per raons d’edat: Miquel Casals i Colldecarrera, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Josep Alcover i Llopart —en representació de les Illes Balears—, mossèn Francesc Muñoz i Alarcón —del Bisbat de Barcelona—, Josep Maria Clavera i de Claver —magistrat de l’Audiència—, Ricard Piqué i Batlle —en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona—, Salvador Millet i Bel, Pere Vallès i Guarro, Daniel Pagès i Raventós —en representació de la província de Lleida—, i Agustí Pujol i Niubó —en representació de la de Tarragona—. Els dos representants de les organitzacions sindicals seran Josep Maria Baygual i Brutau —del Consell provincial d’empresaris— i Josep Maria Baos i Campos —del Consell provincial de treballadors i tècnics.

Interior d’una oficina de la Caixa de Pensions.

Oficina de la Caixa al passeig de Colom de Barcelona (Caixa de Pensions).

Aquests estatuts modificaran igualment la denominació oficial de l’entitat, que ara recull de manera explícita el seu territori d’actuació. Serà, des d’ara i fins al 1990, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears.

La primera feina del Consell d’Administració serà el nomenament d’un director general, en substitució de Luño Peña, que estava oficialment jubilat però encara ocupava el càrrec. En començar el 1976, feia gairebé un any que la premsa discutia qui seria el nou director general, amb diversos noms sobre la taula. Dos van anar agafant gruix, a mesura que passava el temps: Jordi Petit i Fontserè, i Josep Vilarasau i Salat. En el darrer moment, es parlà també d’Abel del Ruste, director general adjunt, que hauria suposat una solució de compromís si el Consell no es posava d’acord en un dels dos noms.

Jordi Petit i Fontserè, economista, tenia 37 anys i era director de l’oficina del Banc Urquijo a Barcelona, amb Ramon Trias i Fargas, com a director del seu Servei d’estudis. S’havia donat a conèixer, sobretot, amb el seu llibre Estructura económica de las Cajas de Ahorros Catalanas (1967), un estudi seriós en el qual es posava en evidència el caràcter negatiu de la política d’inversions d’una bona part d’aquestes caixes i de la Caixa de Pensions, en particular, que suposava un enorme drenatge de diner per a Catalunya i una mala estratègia per a les mateixes entitats, si teníem en compte la seva baixa rendibilitat. Amb aquest treball s’havia distingit com a economista i analista de les caixes, però—probablement— no s’havia guanyat simpaties en el Consell d’Administració de la Caixa.

Josep Vilarasau tenia 44 anys, era enginyer industrial i aportava una àmplia experiència en l’administració pública. Havia estat director general adjunt de la Companyia Telefònica —controlada per l’estat—, director general del Tresor i de Pressupostos i director general de Política Financera del Ministeri d’Hisenda. El 1976 ocupava la direcció general de CAMPSA —monopoli de distribució de petrolis—. Havia estat conseller delegat del Banc d’Europa, creat pel seu cosí Carles Ferrer i Salat, i vocal conseller en algunes empreses del seu grup industrial, com Piher, Eyssa i Ferrer International.

El mes de març del 1976, el Consell de la Caixa acordà per unanimitat el nomenament de Josep Vilarasau i Salat com a director general. Si tenim en compte com havia deixat les coses Enrique Luño Peña, es pot ben dir que el càrrec era un regal extraordinari per a un executiu amb coneixements tècnics i ganes de treballar.

La Caixa de Vilarasau no té res a veure amb la Caixa de Luño Peña. Els canvis que s’hi introdueixen són substancials, començant per la Memòria, seguint amb l’organització de l’entitat i acabant amb l’estratègia general. Per primera vegada la Caixa es presentarà com una entitat financera. La Memòria del 1976 és ja totalment diferent de la del 1975: és un document que informa de la marxa de l’empresa, amb abundant informació financera i comptable. Per primera vegada es va fer una edició en català. Es manifesta de manera explícita “la identificació amb la comunitat humana que serveix” i que “el primer i gran objectiu d’aquesta entitat consisteix a prestar, amb la màxima sensibilitat, els serveis que aquesta comunitat, essencialment a Catalunya i les Balears, puguin requerir” (Memòria, 1976). La nova direcció introduí també les rodes de premsa, amb l’objectiu d’informar sobre la seva evolució, un sistema mai utilitzat per la direcció anterior, que informava poc, malament, i sense cap mena de diàleg.

L’estratègia de la nova etapa és d’expansió i de recuperació del terreny perdut. Vilarasau demanà dues coses, tot just ocupat el càrrec: una auditoria externa i un estudi sobre el valor en venda del patrimoni immobiliari de la Caixa. L’auditoria —que es repetirà anualment— li permetrà assegurar la rere-guarda, sobre bases sòlides, mentre que la valoració dels immobles li possibilitarà fer aflorar unes plusvàlues, necessàries per a la constitució d’uns fons propis adequats.

L’equip de Vilarasau i el mateix director general faran una forta campanya en favor de la rebaixa dels coeficients obligatoris i de l’equiparació operativa de bancs i caixes.

Per sota del director general hi ha dos directors generals adjunts. La nova organització tindrà el seu fonament en una descentralització de les funcions que fins aleshores estaven acumulades en la direcció general, i en una incentivació als caps, que es trobaran amb més drets i més deures. Els nous responsables de les diferents àrees i els delegats territorials veuran incrementades les seves responsabilitats i les seves funcions. Els delegats directors d’oficina estaran autoritzats per a la concessió directa de crèdits fins a dos milions de pessetes, quan fins aleshores —agost del 1976— el seu sostre era tan sols de 100 000 pessetes. Però també s’incrementaran els seus deures, amb unes previsions de creixement i de resultats que s’han de complir. S’implantà una comptabilitat per oficina, que permetia valorar l’acció del seu director. El 1980 es donà la categoria de delegació general a l’oficina de Madrid.

Josep Vilarasau mantindrà el càrrec durant tot aquest període. El seu poder de decisió serà poc discutit pel Consell i tindrà una clara influència a l’hora de nomenar-ne els principals membres.

El 1984 li va ser oferta la presidència del Banc Hispano-Americà, un dels grans de la banca espanyola, afectat per la crisi bancària. Vilarasau la rebutjà amb una raó contundent, tal com explicarà més tard: “no hi havia cap raó objectiva que justifiqués deixar la cinquena entitat crediticia d’Espanya per passar a la tercera” (“Fomento de la Producción”, 1 de març de 1985).

La presidència de Narcís de Carreras (1976-1980)

Sota la presidència de l’antic militant de la Lliga i marmessor de Francesc Cambó, la Caixa donà la benvinguda al restabliment de l’autonomia: “A Catalunya, el gradual però ferm camí vers la recuperació de l’autogovern és a hores d’ara una realitat” (Memòria, 1978). El mateix document dedica un emocionat record a Francesc Moragas, el creador de la Caixa, que tot indica que és més sincer que aquells que li dedicava Enrique Luño Peña o, en tot cas, més identificat amb la manera de pensar del primer director de la Caixa.

El mes d’abril del 1978 es constituí la nova Assemblea General, participada pels representants dels impositors, de representants d’entitats i del personal, d’acord amb la nova regulació dels òrgans de govern de les caixes (Decret de 27 d’agost de 1977). L’Assemblea General, formada per 150 membres, nomenà el Consell d’Administració, la Comissió d’Obres Socials i la Comissió de Control. El Consell d’Administració no variarà substancialment, format ara per un total de 20 membres, però desapareixen els representants sindicals.

Des del 1978, la Caixa tenia totes les oficines integrades a la xarxa de teleprocés i es mantenia el criteri de màxima mecanització de les operacions.

El 1977, el Consell de la Caixa, a proposta del seu director general, acordà la construcció d’una nova seu social, que substituís el vell edifici de la Via Laietana, clarament insuficient. Amb aquest objectiu es compraren —el 31 de desembre de 1977— uns terrenys a la Diagonal, xamfrà avinguda de Carles III, a Inmobiliaria Colonial SA, per un import de 945 milions de pessetes, sobre els quals hi havia un projecte dels arquitectes José Antonio Coderch i Jorge Martí, i un contracte de lloguer sobre tretze plantes edificades al vessant Diagonal, veïns dels primers.

Aquesta segona etapa de la presidència de Narcís de Carreras està marcada pel manteniment en la crisi econòmica, iniciada el 1975.

Al final del 1979 la Caixa tenia 4 307 empleats.

La presidència de Salvador Millet i Bel (1980-1987)

Narcís de Carreras complia 75 anys el 16 d’agost de 1980. S’esperava la seva obligada dimissió i es parlava del seu successor. Un dels que aspiraven a la presidència era Manuel Ortínez, exconseller de Governació en el primer Govern Tarradellas. Havia estat proposat com a vocal pel mateix Narcís de Carreras i pel director general, Josep Vilarasau, i nomenat vocal de la Caixa el 1979, quan encara ocupava la conselleria de la Generalitat.

Narcís de Carreras avançà uns mesos la seva dimissió i els canvis es precipitaren. Al final del mes de maig del 1980 es convocà un Consell ordinari, fent-se constar en la convocatòria que es tractava d’atendre “assumptes de tràmit”. A la reunió, això no obstant, es repartí un ordre del dia en el qual figurava la dimissió del president i l’elecció d’un de nou. Enrique Ramos Fernández, vicepresident primer, presentà la candidatura de Salvador Millet i Bel, que era el vicepresident segon. Millet serà elegit per 17 vots a favor —entre ells el seu—, mentre que Manuel Ortínez obtenia 5 vots —els 4 dels representants del personal i el de Miquel Casals Collde-carrera— i Miquel Casals un vot, que era el de Manuel Ortínez. Aquest dimitirà 21 mesos més tard —febrer del 1982—. En les seves memòries —Una vida entre burgesos— farà constar el seu disgust per com van anar les coses.

La forma en què es produí el nomenament de Salvador Millet aixecarà polseguera. La Generalitat de Catalunya no fou consultada prèviament, tot i la competència exclusiva que podia exercir sobre les entitats d’estalvi. Hi havia també possibles defectes de forma en l’elecció, ja que alguns dels consellers havien acabat formalment el seu mandat. Els sindicats Comissions Obreres i UGT mostraren la seva disconformitat. Però el nomenament de Millet va ser ratificat posteriorment pel Consell d’Administració renovat i s’acabà la polèmica.

Salvador Millet i Bel (Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona).

Salvador Millet i Bel va néixer a Viladrau —Osona— el 1912. Estudià a la Institució d’Estudis Econòmics i Comercials de la Generalitat i després a Berlín amb Wilhelm Röpke. El 1935 entrà a les Joventuts de la Lliga Regionalista. Després de la guerra civil, a Barcelona, dirigí el Servei d’Estudis i Informació de Francesc Cambó i l’Editorial Alpha, vinculada a aquell polític. Amb la democràcia encapçalà un intent de ressuscitar el vell partit de Cambó amb la Lliga Liberal Catalana, que es fusionà amb l’Acció Democràtica de Catalunya, creada per Josep Maria Figueras. El resultat serà la Lliga de Catalunya-Partit Liberal Català, que es presentà a les eleccions legislatives del 1977; no va obtenir cap escó i es dissolgué poc després. Salvador Millet era cunyat de Narcís de Carreras.

Millet havia estat designat vocal del Consell de la Caixa el 1976. El 1978 n’era conseller secretari i el 1979 vicepresident segon. La seva etapa coincideix amb els darrers anys de la forta crisi econòmica, de caràcter mundial, que tindrà una forta repercussió a Catalunya.

El 1980 i a proposta del director general, el pintor Joan Miró dibuixà un tapís, destinat al vestíbul de l’edifici central de Barcelona i que aviat s’identificarà amb la imatge corporativa de la Caixa.

Per a commemorar els 75 anys de creació de la Caixa, el 1981 es publicà l’obra Història de la Caixa de Pensions, de la qual eren autors els Drs. Jordi Nadal i Carles Sudrià.

El 1982 els serveis centrals passaran de Via Laietana a l’edifici de Diagonal-Carles III. El nou conjunt immobiliari suposa 44 000 metres quadrats disponibles per a oficines i serveis, sobre un terreny de poc més de 5 000 metres quadrats, que s’aniran ocupant des d’aquell moment.

Al final del 1981 s’incorporà a la Caixa com a subdirector general Isidre Fainé i Casas, que havia estat conseller delegat de la Banca Jover i era aleshores director general de Unió Industrial Bancària —Bankunion—. Es farà càrrec de l’àrea comercial i de l’organització territorial de la Caixa, que tenia aleshores 730 oficines. L’estructura de direcció quedarà formada pel director general, dos directors generals adjunts —Abel del Ruste i Jesús Ruiz Kaiser—, tres subdirectors generals: Fainé —àrea comercial—, Eugeni Martínez —inversions—, Joan Maria Solà —personal—; Ricard Fornesa —secretari general—, i Manuel Ventura —interventor general.

Des del 1984 els balanços de la Caixa es consolidaran amb els del seu Grup Financer.

El parc informàtic propi de la Caixa mantindrà un alt nivell, que permet una adequada automatització dels documents i la comptabilitat interior, així com una oferta a la clientela. La lectura magnètica de les llibretes n’és un exemple.

El personal de la Caixa passarà dels 2 513 empleats el 1975, quan Luño Peña haurà de prendre la jubilació, als 5 960 que té al final del 1986. En onze anys es més que duplica la força del seu personal, cosa que és un bon símbol de l’etapa de forta expansió que ha realitzat la Caixa.

La presidència de Joan Antoni Samaranch (període 1987-1989)

Salvador Millet i Bel complí 75 anys el 2 d’agost de 1987. A l’igual que el seu cunyat i predecessor en la presidència de la Caixa, va presentar la dimissió del càrrec uns mesos abans, previ acord entre els consellers sobre la designació del seu successor. El 28 de maig d’aquell any el Consell d’Administració nomenà president Joan Antoni Samaranch i Torelló, que era conseller de la Caixa des del desembre del 1984 —elegit en representació del grup de personalitats— i membre de la seva Comissió executiva des del 26 de setembre de 1985. Segons la premsa, l’entrada de Samaranch en el Consell de la Caixa es va fer a proposta del seu director general, Josep Vilarasau.

Joan Antoni Samaranch tenia aleshores 67 anys i era president del Comitè Olímpic Internacional. Pertanyia a una família vinculada a la indústria tèxtil —Samaranch SA—. L’empresa, de la qual ell havia estat conseller delegat, conjuntament amb el seu germà, havia tancat les portes. Samaranch entrà en el món polític i el de la representació esportiva. Va ser regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, president del Comitè Olímpic espanyol (1967-1971) i president de la Diputació de Barcelona (1973-1977). Aquest darrer càrrec li donà la presidència de la Caixa d’Estalvis provincial de la Diputació de Barcelona —després Caixa de Catalunya—. Va ser ambaixador d’Espanya a la Unió Soviètica (1977-1980). El 1974 era elegit vicepresident del Comitè Olímpic Internacional, i president d’aquest organisme el 1980.

El paper de Samaranch com a president de la Caixa serà més actiu que el del seu antecessor. Pocs mesos després del seu nomenament —el mes de desembre del 1987—, Samaranch va mantenir dues converses amb el president del Govern espanyol, Felipe González, com a president del Comitè Olímpic Internacional; Samaranch aprofitarà per a defensar el paper de la Caixa en el sector de les assegurances i especialment en el cas de les operacions amb primes úniques. Posteriorment, en mantindrà d’altres amb els titulars del Ministeri d’Economia i Hisenda per temes similars i d’interès per a la Caixa.

En finalitzar l’exercici 1989 i abans de la fusió amb la Caixa de Barcelona, el seu personal està format per 8 184 persones. En només tres anys ha augmentat el 37%, si tenim en compte que el 1986 eren 5 960 els empleats que hi treballaven.

Expansió: aprofitament de totes les oportunitats

Oficines obertes, 1976-1989

El 1975 la Caixa tenia 362 oficines obertes. Va ser l’any en què unes noves normes legals sobre expansió van permetre l’inici d’una nova etapa, i es va donar per cancel·lada la dels Plans Anuals d’Expansió. La política del nou director general va ser d’aprofitament de totes les oportunitats, tal com es pot comprovar en el nombre d’oficines obertes entre el 1976 i el 1980. Es va completant laja importantíssima xarxa d’oficines a Catalunya i les Balears. Abunden les noves agències urbanes en els municipis que han tingut més creixement demogràfic els darrers anys.

Una disposició legal del 1979 establí finalment la plena llibertat d’obertura d’oficines dins del territori de cada Caixa i la d’un màxim de 12 oficines fora del territori, a Madrid, València, Saragossa i Bilbao. El 1980, amb 618 oficines a Catalunya i 78 a les Balears, la Caixa estava a la pràctica totalitat dels municipis amb una població superior als 3 000 habitants. El 1981 s’obrirà la primera a Saragossa, i l’any següent a Bilbao i València.

Al servei de l’expansió, la Caixa utilitzarà tots els camins que hi ha al seu abast: l’obertura d’oficines pròpies en primer terme, però també l’absorció d’altres caixes —el cas de la de Lleida—, de caixes rurals en dificultats o la creació d’empreses comercialitzadores dels seus productes financers, que li permetin superar els límits geogràfics per a les seves operacions directes. A la Caixa hi ha consciència que l’entrada a la Comunitat Econòmica Europea (1986) ha de comportar la liquidació d’aquells límits.

L’absorció de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Lleida

Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Lleida (Caixa de Pensions).

El 5 d’abril de 1979, l’Assemblea General de la Caixa aprovà l’absorció de la Caixa d’Estalvis lleidatana. Prèviament, el 27 de març, l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de Lleida havia donat el vist-i-plau a l’operació. Concedida l’autorització per part del Ministeri d’Economia, l’escriptura se signà el 31 de juliol del mateix 1979.

L’operació suposà l’aportació de 52 noves oficines, totes elles a la província de Lleida. Algunes es van tancar per evitar duplicitats.

La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Lleida havia iniciat les seves operacions el 1880. La seva existència va fer que Lleida fos l’única província catalana que no creés la seva Caixa de la Diputació, seguint l’exemple de Barcelona, Girona i Tarragona.

La nova seu a Madrid

La Caixa tenia una oficina a Madrid des del 1933, situada dins de la seu de l’Instituto de Crédito de las Cajas Generales de Ahorro. El 1956 va obrir-ne una segona en el barri madrileny de la Concepción, com a premi per la construcció d’uns blocs d’habitatges a la capital.

Seu de la Caixa a Madrid (Trape, J. i Creixell, A.: 50 anys d’Immobiliària Colonial, 1946-1996).

La tercera oficina s’obrirà el mes de novembre del 1980 i constituirà un centre de serveis financers. La Caixa vol allunyar-se de la visió benèfica de les caixes en general, per presentar-se com una entitat netament financera. El centre —que havia estat el domicili del Banc de Madrid—, situat a la Castellana, ofereix des del primer moment serveis com d’assessorament fiscal, agència d’assegurances i gestió de patrimonis. Serà també un centre de distribució dels actius financers que la Caixa ofereix. L’immoble va costar 3 000 milions de pessetes.

El GrupCaixa

El 1982 la Caixa pràcticament havia esgotat les seves possibilitats d’obertura d’oficines dins del seu territori, o sigui Catalunya i les Balears. Continua obrint-ne de noves en aquesta zona, però és evident que es tracta d’oficines de discutible rendibilitat. Té 729 oficines a Catalunya, 90 a les Balears, 12 a la resta de l’estat i 5 al Principat d’Andorra. Si es té en compte la densitat de població, a Catalunya i a les Balears, hi ha una oficina de la Caixa per cada 8 074 habitants. Les noves oficines que s’obren són purs afegitons a la xarxa establerta.

La Caixa començà a constituir l’any 1984 unes societats financeres i de serveis especialitzats que no tenien limitacions d’expansió i que podien obrir oficina on els semblés. Primer seran societats gestores de fons d’inversió mobiliària —Gescaixa SA—, de finançament d’operacions de venda a termini —Fïnanciacaixa SA—, companyies d’assegurances—Multimar SA i Multimar Renta SA—, societats de crèdit hipotecari —Hipotecaixa SA—. Més tard, empreses de leasing —Caixaleasing SA, Leasing Pensions SA, Security Pacific Leasing SA—, societats de taxació, emissores de targetes de crèdit —GrupCaixa Card SA— i, fins i tot, una agència de viatges especialitzada en el canvi de moneda —Travelcaixa SA.

El mateix 1984, la Caixa de Pensions constituí GrupCaixa SA, una filial al 100% amb 1 000 milions de capital. L’empresa es destinarà a la comercialització dels productes financers o dels serveis d’aquelles empreses. GrupCaixa començà a obrir oficines fora de Catalunya, de forma immediata, de manera que al final del 1985 en tenia 90 en funcionament, especialment concentrades a Madrid. Algunes caixes, no catalanes, afectades per aquesta entrada indirecta de la Caixa de Pensions, protestaren per la intromissió i l’expansió s’aturà momentàniament. GrupCaixa augmentarà el seu capital social a 3 500 milions de pessetes.

El 1986 GrupCaixa SA s’integrà en GrupCaixa, Agrupació d’Empreses, una fórmula jurídica que facilitava l’organització del que es proposa ser una empresa de serveis financers amb “una gamma exhaustiva” (Memòria, 1986). S’afegeixen als ja mencionats altres productes financers, com els certificats de dipòsit, les cèdules hipotecàries i la cessió temporal de Pagarés o de Lletres del Tresor.

El GrupCaixa no feia altra cosa que anticipar la presència directa de la Caixa. El seu president va dir que “nuestro proyecto más ambicioso es el de dar el salto a España”, mentre el seu director general afegia que “nos gustaría que el GrupCaixa fuera la Caixa” (“El País”, 27 de juny de 1987). El Decret de 28 de desembre de 1988 acabà amb les limitacions oficials pel que fa al territori, de manera que de forma quasi immediata les oficines de GrupCaixa —230— es convertiren en oficines de la Caixa de Pensions. Totes elles fora de Catalunya i Balears.

Grup financer (1989):

 1. Caixabanc CGIB i les seves cinc filials a França
 2. Société de Crédit et de Banque de Mònaco i la seva filial Banque Socrédit France SA
 3. Dues societats de crèdit hipotecari: Hipotecaixa SA i Hipotecaixa 2
 4. Dues societats de leasing: Caixaleasing SA i Leasingpensions SA
 5. Quatre societats gestores de fons d’inversió col·lectiva: GesCaixa I, II, III i IV
 6. GrupCaixa SA i GrupCaixa Dos
 7. Dues societats de finançament: FinanciaCaixa i FinanciaCaixa Dos
 8. Gestora de Facturacions i Cobraments SA, amb tres filials
 9. GrupCaixa Card
 10. Adisplans, Assessorament i Disseny de Fons de Pensions SA
 11. CaixaCorpi 62 societats filials
 12. Administració Financera SA
 13. Quatre societats de serveis i gestió de patrimonis
 14. Societats d’assegurances
 15. VidaCaixa SA, d’Assegurances i Reassegurances
 16. RentCaixa SA, d’Assegurances i Reassegurances
 17. SegurCaixa SA, d’Assegurances i Reassegurances (abans Multimar Caixa)
La compra de Caixes rurals i d’oficines bancàries

“La Caixa ha fixat una estratègia d’expansió i diversificació, que s’ha traduït, d’una banda, en la creació d’un grup financer aglutinat bàsicament entorn de GrupCaixa, i de l’altra, en les absorcions d’una sèrie de Caixes rurals situades fora del seu àmbit tradicional d’actuació” (Memòria, 1987).

Aquesta estratègia intentà aplicar-se el 1986 i previ un acord amb Cajamadrid, que tenia les mateixes intencions. Però la primera operació prevista fracassà. Cajamadrid optaria per la compra de la Caixa Rural de Reus, en territori propi de la Caixa de Pensions, a canvi de no presentar oferta de compra per la Caja Rural de Madrid. El fet és que Cajamadrid comprà les dues caixes. Però la col·laboració continuà i donà els seus fruits.

Oficina Grup Caixa a Valladolid (“GrupCaixa Magazine”, agost 1988).

Dues van ser les caixes rurals absorbides l’any 1987: la de Talavera i la de Palència —les dues amb dificultats—, que aportaran 36 noves oficines, situades a les comunitats de Castella i Lleó i Castella-La Manxa. El 1988 ho seran les 21 oficines de la Caja Rural de Cantabria.

El desembre de 1988, la Caixa va adquirir 29 oficines del Banc de les Illes Canàries, totes elles a l’arxipèlag, que es convertiren per aquest fet en oficines de la Caixa. El banc quedarà per aquest fet amb una sola oficina a Barcelona, que també anirà a parar a mans de la Caixa, una mica més tard.

El braç bancari

Les participacions bancàries

Les caixes podien tenir accions bancàries a la seva cartera de valors. Però una cosa era una inversió en accions d’un banc, buscant una rendibilitat o una plusvàlua, i una altra de ben diferent el manteniment d’una posició accionaria que permetés el control d’aquest banc. Preveient aquesta possibilitat, les caixes podien comprar accions bancàries, prèvia autorització, sempre que no superessin el 10% del seu capital. Però al final de la dècada dels anys setanta, l’opinió pública es preguntava per què una Caixa no podia comprar un banc. Per fer-ho, calia el vistiplau del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Banca Catalana

Al final del 1979, la Caixa, prèvia autorització del Banc d’Espanya, comprà el 7% del capital de Banca Catalana, una entitat creada el 1959, que havia tingut un fort creixement. L’operació suposà una inversió d’uns mil milions de pessetes. Va ser la primera vegada que una entitat d’estalvi prenia una participació d’un cert nivell en una entitat bancària.

En produir-se la crisi de Banca Catalana el 1982 i la intervenció del Fons de Garantia —50% del Banc d’Espanya i 50% de la banca espanyola—, el Banc d’Espanya va oferir a la Caixa que en prengués el control. L’oferta tenia el suport de la Generalitat i dels socialistes catalans, el principal partit de l’oposició a Catalunya. La Caixa presentà una oferta a la subhasta del banc, que quedà lleugerament per sota de la presentada per un pool bancari encapçalat pel Banc de Biscaia, que és el que prendrà definitivament el control de Banca Catalana. La Caixa no va demostrar cap interès especial a realitzar l’operació i vendrà les seves accions al Banc de Biscaia el 1989.

Banca Mas Sardà

La història d’aquesta participació és paral·lela a l’anterior. Al final del 1980, la Caixa adquirí el 7,5 % del capital d’aquesta banca barcelonina. Com en el cas de Banca Catalana, els directius de la Caixa manifestaren que l’operació tenia per objectiu mantenir la independència de l’entitat i que la inversió es considerava provisional. Quan la crisi financera afectà la Banca Mas Sardà —el 1982— es donà com a segura l’entrada de la Caixa com a soci majoritari de l’entitat, una operació que tenia el vist-i-plau del Banc d’Espanya. El mes d’abril del 1982, el Fons de Garantia obrí la subhasta del paquet majoritari de la Mas Sardà, que serà adjudicat al Banc de Bilbao. L’oferta de la Caixa també quedà per sota de la del banc.

L’expansió internacional

Andorra

Seu social del Crèdit Andorrà (Crèdit Andorrà, Estats Financers, 1995).

La Caixa era present al Principat d’Andorra des del 1935 amb oficina pròpia. El 1981, a través de la gestió de Banca Catalana, s’iniciaren converses per a la compra de les participacions que el Banc Popular Espanyol i la francesa Banque Indosuez havien posseït al Crèdit Andorrà, el primer banc del Principat, on tenia 8 de les 32 oficines bancàries existents. L’operació es realitzarà el 1985 amb la compra del 32,6% del capital del Crèdit Andorrà. La Caixa és, per tant, present a Andorra directament —amb sucursals— i indirectament —amb aquesta participació.

Dos bancs francesos

L’entrada de la Caixa en el que eren operacions en divises, transaccions comercials i crèdits internacionals posà en evidència un dels dèficits de la seva naturalesa jurídica. En els mitjans financers internacionals es feia molt difícil explicar què era la Caixa: una entitat privada, de caràcter no mercantil, que no tenia el suport de cap institució pública. Una cosa és la solvència —mai discutida pels financers— i l’altra el seu caràcter —difícil d’entendre per part dels bufets jurídics—. És en aquest marc, a l’hora d’iniciar una expansió internacional, que el 1988 la Caixa comprà dos bancs francesos al grup financer Paribas: la Banque pour la Construction et l’Équipement, a París, per un import de 5 185 milions de pessetes, amb 16 oficines, i la Société de Crèdit et de Banque, amb seu a Mònaco i oficina a París.

Els Serveis Financers

Amb la nova direcció, la Caixa entra decididament en el sector dels serveis financers en general. Surt de la closca en què l’havia mantingut l’antic comissari de l’entitat i aposta per tota mena de serveis financers: els tradicionals de les caixes i els que fins aleshores s’havien considerat propis del sector bancari. Alguns els realitzava ja la Caixa, però de manera ben tímida, com el servei de valors.

El 1977 la Caixa creà el seu Departament de Divisió Internacional. El mes d’abril del 1978 la Caixa va ser autoritzada per fer operacions en divises i totes les relacionades amb el comerç exterior. El canvi de moneda, com a oferta especialitzada, farà costat a les operacions de crèdit en divises.

El 1981 es llançà la targeta Visa, a la qual seguiran la Master Charge i l’Eurocheque. Es començà també aleshores el desplegament dels caixers automàtics, que es veuran molt potenciats amb la fusió amb la Caixa de Barcelona.

Els serveis comercials singulars, adaptats a la clientela, es desenvolupen, especialment a partir del 1983, i inclouen els institucionals a favor d’ajuntaments i col·lectius de professionals, la presència d’oficines singulars a fires o a mercats i el Caixabus —a partir del 1980—, una oficina volant.

Recursos de tercers: prop de tres bilions

Recursos de tercers. Distribució, 1975-1989 (en milions de pessetes).

El 1975, quan s’acabà l’etapa Luño Peña, la Caixa tenia uns dipòsits de 224 279 milions de pessetes. La seva quota de mercat amb relació a les altres caixes era del 45,9% a Catalunya, del 54,7% a les Balears i del 15,1% a Espanya.

El 1989, a la vetlla de la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Barcelona, els recursos de tercers de la Caixa representaven el 49,89% dels que tenien les caixes catalanes i el 16,05% de les caixes espanyoles. Hi havia hagut una clara recuperació de mercat, tot i que cal subratllar els canvis produïts en aquests anys en la base d’aquests percentatges.

El concepte de dipòsits ha estat substituït pel molt més ampli de recursos de tercers, que inclou els dipòsits, però també altres operacions, com són els anomenats emprèstits i els capitals coberts per operacions d’assegurances. Per altra part, el principi de territorialitat de les Caixes, que limitava fortament l’expansió de les entitats d’estalvi fora del seu lloc d’origen, ha desaparegut, resultat de les lleis liberalitzadores de l’expansió. La Caixa de Pensions disposa ara d’importants recursos de tercers captats fora de Catalunya i les Balears —que no coneixem—, mentre que Caixes no catalanes figuren amb oficines establertes a Catalunya i gestionen uns recursos tampoc no coneguts. Per tant, resulta impossible precisar els mateixos percentatges que es donaven el 1975, i que aleshores només es podien veure retocats per les mínimes oficines existents fora del territori de cada Caixa.

La quota de mercat sobre el total de caixes espanyoles és ara la que té més significació. Però també té interès la que fa referència al conjunt de caixes catalanes. El territori, en aquest cas, ha de ser substituït per les entitats d’estalvi amb seu a Catalunya i que, com la Caixa de Pensions, tenen també o poden tenir oficines fora.

Amb la nova direcció, la Caixa es proposa canviar totalment l’orientació que l’havia portat a perdre quota de mercat. Durant dos anys —1976 i 1977— encara perdrà posicions relatives, però el 1978 viurà un augment de la seva quota de mercat, el primer des del 1952. Durant vint-i-quatre anys la Caixa ha anat perdent posicions, sense interrupció. Des d’ara serà una entitat més agressiva, interessada en el creixement dels seus dipòsits per sobre de la mitjana de les caixes catalanes. Per aconseguir-ho, traurà profit de la major liberalització del sistema financer, amb la creació de noves oficines, l’oferta de nous serveis financers i l’atractiu dels seus tipus d’interès per a l’estalvi a termini, aquell que queda immobilitzat durant un període.

La captació de recursos de tercers es fa a través de tres camins: la col·locació en productes propis, que són els que figuren comptabilitzats en els balanços de la Caixa; la comercialització de participacions en societats de productes financers, promoguts per la Caixa, com poden ser les participacions en fons d’inversió, i finalment, la intermediació o cessió d’actius públics o privats. El ritme de creació de productes nous és molt alt. Com a exemple, el 1982, la Memòria de la Caixa recull vuit noves modalitats: la Llibreta creixent, les làmines Mundi-Caixa, amb motiu del Campionat mundial de Futbol, les lletres pròpies, les Cèdules Hipotecàries, el rellan-çament de l’estalvi-habitatge, vinculat a un crèdit, l’estalvi fiscal, el tractament de col·lectius amb modalitats especials com el compte-comerç i el destinat a agrupacions familiars, i noves línies de crèdit a termini.

Els dipòsits

Els comptes corrents, que havien estat sempre els tradicionals de la banca, prenen gruix. Fins ben avançada la dècada dels anys vuitanta, el seu volum supera el 10% del total de recursos de la Caixa. El primer d’octubre de 1976 la Caixa s’incorporà com a membre de ple dret a la Cambra de Compensació de Barcelona, un feu dels bancs fins el 1971, i el mes d’octubre del 1979 la Caixa podrà ja anunciar que és la primera entitat financera per efectes compensats que aquell mes ha superat el milió de documents. És una prova de la labor de captació d’estalvis, que s’adreça a la petita empresa, al comerciant i al professional.

Els comptes d’estalvis mantenen la clientela de sempre, a través de les seves llibretes, que també són les de sempre, però més ben remunerades i amb molta més facilitat de disposició, gràcies al sistema de caixers automàtics, amb lectura de la banda magnètica de què està proveïda la llibreta.

La imposició a termini és la primera modalitat de dipòsit de la Caixa fins el 1979. La possibilitat d’una remuneració més alta havia concentrat aquí una bona part dels recursos captats, que des del 1979 poden optar per fórmules més atractives. El seu paper es va reduint progressivament des d’aleshores, fins el 1989 en què torna a experimentar un fort increment, conseqüència de la baixa de les operacions d’assegurances.

Els emprèstits

Sota aquest concepte s’inclouen dues modalitats: les cèdules hipotecàries i els bons de tresoreria.

Les cèdules hipotecàries, regulades per una llei del 1981 i un decret del 1982, són títols, garantits pel conjunt de crèdits hipotecaris concedits per la Caixa. Les primeres emissions van ser fetes el mateix any 1982 per un import de 42 079 milions de pessetes, seguides per altres els anys següents. HipoteCaixa, la societat del seu grup financer, col·laborarà en la col·locació d’aquests títols. El 1985 marca l’inici d’una baixa de les cèdules, com a conseqüència d’haver esgotat la Caixa les seves possibilitats d’emetre’n de noves, en quedar adscrita una part de la cartera de crèdits hipotecaris a l’àmbit d’assegurances —Llei de 25 de maig de 1985—. El 1989 havien estat amortitzades totes les emissions, fora d’una.

El 1983 es va fer la primera emissió de Bons de Tresoreria, uns títols de renda fixa garantits pel patrimoni de la Caixa. La instrumentalització es feia a través d’una llibreta —la Llibreta BT—, a més de la pòlissa borsària que donava una gran mobilitat als diners. Des del 1986 el volum de bons va anar de baixa.

La intermediació d’actius

El 1984 comença l’acció d’intermediació d’actius —o cessió temporal d’actius financers—, en forma de cessió dels Pagarés del Tresor, que les caixes havien estat obligades a subscriure per xifres molt importants, en compliment del que era una política oficial de restricció crediticia. La cessió va lligada a un contracte de recompra dels mencionats pagarés. Aniran perdent importància, fins a experimentar una revifada al final del 1988, com a conseqüència de l’envestida fiscal contra les operacions d’assegurances amb prima única i el caràcter d’opacitat fiscal que podien mantenir aquests pagarés. El 1987 les Lletres del Tresor aniran prenent el relleu dels Pagarés, en oferir més rendibilitat. Un any més tard, la Caixa oferirà el seu nou producte, la Llibreta DP —Llibreta Deute Públic— en el qual hi ha la cessió temporal dels títols del deute públic subscrits per la Caixa.

Les assegurances

La Caixa de Pensions s’havia creat per fer operacions de previsió que asseguressin la vellesa. Les operacions de previsió eren operacions d’assegurança. Després de l’etapa de col·laboració amb 1’Instituto Nacional de Previsión, la Caixa havia mantingut operacions del que en deia previsió social lliure, aquelles que no tenien res a veure amb les assegurances obligatòries. La seva importància era petita, però es mantenien en el balanç de la Caixa. El 1976 hi havia 1 083 milions en aquesta partida, constituïda en el 80% per la reserva de pensions vitalícies, acompanyada per un fons d’assegurances dotáis o infantils.

La Memòria del 1979 informa que l’exercici anterior, la Caixa tenia 9 880 milions de pensions vitalícies immediates temporals, que aquell any s’han convertit en 22 403 milions. El 1980 el volum és de 45 209 milions i són qualificades de pensions temporals immediates. El creixement d’aquests comptes, que no estan integrats dins del concepte “creditors”, que integra els principals recursos de tercers, és espectacular. Especialment la modalitat anomenada pensió immediata temporal amb capital reservat, un contracte d’assegurança pel qual s’aporta un capital a la Caixa per un temps convingut i que és reintegrat quan arriba al seu termini o en cas de defunció del beneficiari amb els interessos corresponents. La Caixa comptabilitza aquests capitals com a reserves tècniques per a operacions d’assegurança.

Caixa de Pensions. Compte de resultats (1976-1989) (en milions de pessetes).

Caixa de Pensions. Compte de resultats (1976-1989) (en milions de pessetes).

Des del punt de vista de la Caixa aquestes operacions eren interessants en un primer moment, ja que no estaven afectades pels coeficients obligatoris sobre els recursos de tercers. Però el fort increment d’aquestes operacions impulsà la intervenció del Govern, el qual a través de la Llei de 25 de maig de 1985 demanarà una separació comptable d’aquestes operacions. La Caixa, que es considerava empresa asseguradora pel caràcter que tenia en els estatuts de caixa de previsió, va presentar el 1985 un balanç separat de les seves activitats d’assegurances, fet que va exigir que una xifra d’actius, similar a la dels capitals captats —reserves tècniques— quedés adscrita a aquest àmbit.

Les operacions d’assegurances, que representaven el 18% dels recursos de tercers el 1985, passaren a ser el 38,1% del total el 1987. Una part d’aquests recursos procedeixen de la conversió d’altres ja existents, que han optat per aquesta modalitat. Però la major part vénen de fora i responen a una campanya de captació que ofereix diversos productes. Destaquen la Llibreta de capital diferit (Llibreta KD), la Llibreta Pensió (2 000 R) i la Llibreta 2 000 SM. Són totes elles operacions d’assegurança de capital diferit a capital cedit, que obtenen unes remuneracions adequades.

El 1988 hi ha 874 000 milions en operacions d’assegurança, o sigui el 35% del total de recursos de tercers, que constitueixen la principal font de recursos de tercers. La modalitat més important és la Llibreta SM. VidaCaixa i RentCaixa, filials de l’entitat, col·laboren estretament en la realització d’aquestes operacions. Les diverses modalitats foren aprovades per la Direcció General d’Assegurances.

La Caixa de Pensions no era l’única entitat financera que feia operacions d’assegurances. A Catalunya hi havia altres caixes que en feien i moltes empreses d’assegurances havien adoptat modalitats similars. Però les operacions amb prima única —tal com seran anomenades— seran combatudes en diversos fronts.’

El primer d’ells era estrictament jurídic, però tenia importants repercussions fiscals. Si es tractava d’una assegurança, no hi havia cap necessitat de fer retencions sobre el capital cedit, atès el seu caràcter. Però Hisenda i els equips inspectors del Ministeri van considerar que eren imposicions a termini, ja des del 1980 i amb relació a les pensions temporals immediates de la Caixa. Per a aquesta eren tres operacions: una de capital diferit, una segona de pensió immediata temporal i una tercera d’assegurança de vida.

Les repercussions fiscals van fer entrar en el conflicte a les autoritats de l’estat, encapçalades per Josep Borrell, secretari d’Estat d’Hisenda, el qual va arribar a parlar en una compareixença en el Congrés dels Diputats de “colaboración implícita de determinados sectores financieros con la evasión fiscal” (“5 Días”, 28 de juny de 1989). El govern, en la seva lluita contra les borses de frau fiscal, havia mantingut des del 1986 dos refugis fiscals de fet, sostinguts per actius que finançaven el dèficit públic de l’estat: els AFRO —Activos Financieros con Retención en el Origen—, que tenien una forta retenció inicial, i els Pagarés del Tresor, que oferien una baixa rendibilitat. És evident que les operacions d’assegurança amb primes úniques impulsaren cap a aquesta inversió molts titulars de diner no declarat a Hisenda.

El 1989, l’Audiència Nacional exigí a la Caixa, tal com havia fet amb altres entitats d’assegurança, que lliurés a Hisenda la llista de subscriptors de pòlisses d’assegurança efectuades durant els anys 1985, 1986 i 1987, per sospitar que podria tractar-se de defraudadors fiscals. El beneficiari de l’assegurança —que podia ser diferent del subscriptor— no havia de ser conegut fins al venciment de l’operació. La sentència afectava la Llibreta KD i la Llibreta 2 000 SM. La Caixa demostrà que en les seves relacions amb els clients havia manifestat sempre per escrit que aquests s’havien de conformar a les exigències fiscals, com era lògic.

El resultat serà que el 1989, per primera vegada, les operacions d’assegurança experimentaran una forta baixada, de 873 926 milions a 488 034, mentre que s’incrementaran les imposicions a termini i les cessions temporals d’actius financers com els Pagarés o Lletres del Tresor. Els seus titulars s’han de posar a cobert de l’envestida fiscal.

La proposta de fusió amb la Caixa de Barcelona arriba en un moment en què les dues primeres caixes catalanes tenen aquest problema sobre la taula. La solució l’haurà de trobar la relativament nova Caixa d’Estalvis i de Pensions de Barcelona.

Excedents i fons propis

Els excedents

Evolució dels Excedents i Fons propis. 1976-1989.

L’excedent de la Caixa estarà en progressió constant durant tots aquests anys, amb l’excepció del que correspon al 1986, en què es presentà un resultat negatiu d’11 991 milions de pessetes en el balanç consolidat i de 13 338 en el de la Caixa estricta, sense el seu grup financer. La Caixa va considerar convenient, aquest any, fer una dotació extraordinària al Fons de Pensions del Personal per 26 384 milions de pessetes. Tenia cobert el fons que corresponia al personal jubilat, però les autoritats monetàries indicaren que aquest havia d’incloure les previsions per al personal en actiu.

El quadre adjunt permet veure amb detall l’evolució dels productes i de les despeses. Algunes observacions podrien ser les següents:

Els fons propis

Coeficient de garantia, 1975-1984 (relació fons propis/dipòsits).

El 1975 la Caixa de Pensions tenia un problema de fons propis. Aquests —10 703 milions de pessetes— representaven tan sols el 4,77% dels seus dipòsits. Era l’anomenat coeficient de garantia, inferior al que tenien la majoria de les entitats d’estalvi. Les caixes estaven aleshores exemptes d’un coeficient mínim obligatori, com el que tenien els bancs des del 1962, però un decret —3 de juliol de 1975— exigia que es destinés a reserves un 75% de l’excedent, si el coeficient era inferior al 3%, i del 50 al 75%, si el coeficient era inferior al 5%, com era el cas de la Caixa.

Una política expansiva, que és la que es proposava la nova direcció, topava d’entrada amb aquest problema, ja que era impossible fer créixer les reserves a un ritme molt superior al dels recursos de tercers. La Caixa trobarà la solució fent aflorar fortes plusvàlues procedents dels seus actius. El 1978 es regularitzaren solars i immobles, així com valors de la seva cartera, per un import de 14 249 milions de pessetes, que suposava duplicar els fons propis de l’entitat. El 1979 van ser 26 343 milions els que passaren a reserves per a plusvàlues, conseqüència de l’actualització del valor de solars i immobles. El 1980 foren 19 661 milions els que incrementaren les reserves per a aquest mateix capítol. Després d’aquestes tres operacions, el coeficient de garantia de la Caixa resultarà d’allò més satisfactori, si hi afegim les aplicacions que es faran anualment a reserves, procedents de l’excedent.

Increment dels recursos propis, 1976-1989 (en milions de pessetes).

El 1985 es revisarà el criteri a l’hora d’establir el coeficient de garantia dels establiments financers i es fixarà per primera vegada un coeficient mínim per a les caixes d’estalvis. El coeficient s’establirà amb relació a les inversions realitzades i els riscos assumits, no tan sols per la Caixa, sinó també pel seu grup financer. En lloc de comparar els fons propis amb els de tercers, la relació es farà amb els actius de risc. El coeficient mínim serà del 4%, i aquest primer any el de la Caixa era quasi del doble. El manteniment del coeficient no crearà cap més problema, tot i la baixada de fons propis que es produí el 1986.

Això no obstant, i per millorar el mencionat coeficient, el 1988 la Caixa va fer la seva primera emissió de cèdules o obligacions subordinades. Es tracta d’uns títols que són considerats computables com a recursos propis. El legislador va introduir aquesta modalitat —unes cèdules que, pel que fa al seu pagament en cas de liquidació de la Caixa, queden subordinades a tots els altres creditors— com a sistema per a facilitar l’increment de fons propis, tenint en compte la impossibilitat que tenen les caixes d’ampliar el capital propi, tal com fan les societats anònimes. La primera emissió va ser de 34 000 milions a un tipus d’interès del 10,5% els dos primers anys i variable els següents.

El coeficient de garantia de la Caixa serà del 6,5% el 1989.

Evolució dels Productes i de les Despeses

 1. Productes:
  1. 1. Els productes procedents dels crèdits—que representen el 58,4% del total— perden pes ininterrompudament des del 1979, fins al 1987 —que el percentatge ha baixat fins el 28,2%—. Són els anys de la crisi econòmica i alguns anys posteriors. Es recuperen èls dos darrers anys del període, quan la crisi és ja cosa passada.
  2. 2. Tot i la creació d’un grup financer i la constitució d’üna important cartera de valors de renda variable, el 90% de la cartera de la Caixa es manté en valors de renda fixa. Els interessos alts del mercat afectaran negativament la cartera formada per obligacions antigues, que pagaven el 8 o el 9% d’interès, molt per sota del rendiment que oferien les emissions més noves. Eren títols que cotitzaven a borsa sota la par, mentre que la Caixa els tenia comptabilitzats al 98 o al 100% del seu valor nominal. Davant de la negativa d’Hisenda a permetre el seu sanejament, rebaixant ei seu valor de compra, la Caixa i Cajamadrid es posaren d’acord per vendre’s mútuament un paquet d’uns 10 000 milions de pessetes d’aquestes obligacions. D’aquesta manera, el 1983 i el 1984 la Caixa va aconseguir augmentar el rendiment de la seva cartera de valors al mateix temps que feia un fort sanejament.
  3. 3. Els productes derivats dels immobles en renda perden importància relativa de manera continuada. La Caixa ha procedit a la venda d’una bona part dels immobles menys rendibles.
  4. 4. El mercat interbancari i els actius monetaris seran una font importantíssima d’ingressos a partir del 1982. Per una part, respon als ingressos procedents d’actius imposats per les autoritats monetàries, en aplicació d’una política de restricció crediticia. Per una altra, respon a l’aprofitament d’un mercat amb uns tipus d’interès anormalment alts a curt termini, superiors als que s’obtenen en les operacions ordinàries de crèdit.
  5. 5. El final de la crisi econòmica té el seu reflex exacte en la disponibilitat d’unes dotacions a partir de l’any 1986. Les inversions dubtoses, sobre les quals es feia una previsió per possibles pèrdues, han resultat ser parcialment o totalment sanes i no requereixen el manteniment de la dotació.
 
 1. Despeses
  1. 1. L’evolució de les tres despeses tradicionals —financeres, generals i de personal— és molt significativa. La distribució és la següent, en termes percentuals:
  2. Any 1976: financeres, 60%; generals, 11%; personal, 29%. Any 1989: financeres, 77%; generals, 6%; personal, 17%. Total, 100%.
  3. L’increment de les despeses financeres indica una major retribució als dipòsits i als actius financers creats, mentre que la baixada de les despeses de personal i generals demostren la major productivitat del personal i el control de les despeses generals.
  4. 2. La creació de fortes dotacions, a partir del 1978, respon a la introducció de les previsions en els balanços de la caixa, en forma de reserva per a la cobertura de possibles morosos.

Inversions

Crèdits: baixa inversió

Evolució dels Recursos de tercers, Crèdits, Valors i Immobles. 1976-1989.

L’expressió comptable de les operacions creditícies ofereix diverses versions a l’hora d’explicar la seva distribució, cosa que en fa impossible la presentació homogènia. Es dóna en el quadre adjunt, tal com figura a les Memòries.

La crisi econòmica afectà negativament la concessió de nous crèdits. Especialment entre els anys 1979 i 1986, en els quals es dóna preferència a les operacions financeres del mercat interbancari o a la subscripció d’actius monetaris d’alta rendibilitat, que poden ser cedits temporalment o parcialment a la clientela. Són els anys en què es creen importants dotacions per a insolvències.

Es desenvolupa un important apartat de crèdit al sector públic, pràcticament inexistent fins el 1975, que el 1989 representa el 5,7% del total.

En el sector privat i pel que fa a modalitats, el crèdit hipotecari a favor dels constructors d’habitatges o a favor del propietari de l’habitatge es manté en primer rengle, pero no amb el caràcter majoritari que havia tingut fins el 1975. I és que la Caixa ha ampliat la seva clientela, amb la petita i mitjana industria, i el comerç, que demana crèdit amb garantía personal, més que real.

L’estratègia de la Caixa és la d’una baixa inversió en operacions de crèdit, conseqüència d’una política oficial de restricció crediticia i d’una política pròpia. Resulta difícil aclarir si aquesta política pròpia respon a una baixa demanda de crèdit o a una defensa de la Caixa contra un actiu que no li donava prou garanties. La política oficial de restricció s’expressa a través de la fixació d’un coeficient de caixa sobre els recursos de tercers, o sigui l’obligatorietat de mantenir uns actius líquids en el Banc d’Espanya o en determinats actius monetaris. El quadre adjunt, en el qual figuren els coeficients de caixa vigents, pretén mostrar el que eren exigències públiques i el que era política pròpia de la Caixa. La diferència entre el coeficient obligatori i el coeficient real pot considerar-se la liquiditat voluntària, que es podria haver aplicat a la inversió, però que es mantingué en actius força líquids i força rendibles.

Crèdits sindicats

Inversions. Crèdits (en milions de pessetes).

Al final del 1979 la Caixa participava en un crèdit sindicat en dòlars a favor de l’empresa GESA, subministradora de gas i electricitat a les Balears. Era la primera vegada que una entitat d’estalvi participava en aquest tipus de crèdit, conjuntament amb bancs espanyols i estrangers. El 1980 actuava per primera vegada com a lead-manager en un crèdit sindicat per 80 milions de dòlars a favor de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb Banca Catalana. Aquests anys i els següents, de forta restricció crediticia, imposada per les autoritats monetàries, l’única solució financera per a les grans empreses era el crèdit en divises, i d’aquí la importància d’aquestes operacions. La Caixa entrarà en crèdits d’aquest caràcter a favor de la Generalitat de Catalunya, del Regne d’Espanya, de l’INI o d’empreses estrangeres, que mantindran un fort volum el 1989 —el sector no resident—.

Passat el temporal de restricció crediticia, els crèdits sindicats es donaran també en pessetes. Sempre a favor de grans empreses espanyoles o institucions públiques, per xifres importants.

Cartera de valors

Crèdits, tresoreria i coeficient de caixa, sense el grup financer (en milions de pessetes).

Els primers anys d’aquest període, l’estratègia de la Caixa pel que fa a la seva cartera de valors es pot resumir en tres punts:

• Compliment estricte dels coeficients obligatoris.

• Màxima rendibilitat de la cartera de renda fixa.

• Mínima cartera de valors de renda variable —accions— i no assumpció de compromisos de gestió en empreses participades.

És a partir del 1984 que la cartera de títols de renda variable —les accions— comença a tenir cert gruix, i sobretot, cert significat.

Valors de renda fixa

Els valors de renda fixa continuen essent els més importants de la cartera, però el seu caràcter canvia substancialment. El coeficient de fons públics, que era del 42,5% el 1976, baixa lentament, però progressivament, tendint a la seva extinció. La Caixa, com totes les altres caixes, mantindrà un volum considerable d’aquests valors —que són el símbol d’una inversió no especulativa i d’una rendibilitat assegurada—, però pot anar a buscar aquells títols que més li convenen. La conveniència està marcada, en el cas de la Caixa, per la seva rendibilitat i pel fet de tractar-se de títols emesos per empreses públiques o privades catalanes.

La Memòria destaca que “els valors computables —a efectes del coeficient obligatori— representen el 93% de la cartera; el 7% restant és d’escassa significació i correspon a valors no computables” (Memòria, 1981). Un any més tard es repeteix el percentatge de valors computables i l’observació: “els valors de lliure adquisició tradicionalment tenen un caràcter més aviat residual” (Memòria, 1982). Es destaca, això sí, que “la participació dels valors regionals en la cartera de computables és del 88,1%” (Memòria, 1983). Ja hi ha interès a subratllar que s’ha acabat, o poc hi falta, el drenatge de diners que suposaven les inversions en fons públics, que s’invertien fora de Catalunya i Balears.

El 1989, el 81,2% de la cartera de valors estava constituït per valors de renda fixa i el 67,5% d’aquests per títols del sector públic espanyol, amb deute de l’estat en primer terme, deute de comunitats autònomes —Generalitat de Catalunya— en segon terme, i corporacions locals.

Valors de renda variable

Valors de renda variable, 1980-1989.

El 1984 i de forma paral·lela a la baixa dels coeficients obligatoris d’inversió, la Caixa inicia la creació del seu grup financer d’empreses especialitzades, incorporant a la cartera les accions d’aquestes societats filials. La xifra absoluta en títols de renda variable va augmentant, sobretot pel manteniment de dues participacions en Autopistes Concessionària Espanyola i Túnel del Cadí.

Però no és fins el 1988 que la Caixa fa un considerable esforç inversor, doblant la xifra de títols de renda variable. Aquest esforç s’aplica a societats del seu grup financer —i asseguradores en particular—, a l’increment de participació en Autopistes Concessionària Espanyola i a l’entrada en el capital de Catalana de Gas i de la Compañía Telefónica de España. Aquesta inversió és paral·lela a la baixa dels rendiments en el mercat interbancari i, en general, a la baixa del cost del diner.

Societats de serveis públics

Autopistes (ACESA, Informe de Gestión, 1994).

La Caixa tenia una participació a Autopistes Concessionària Espanyola des del 1971. La primera referència a la seva participació en aquest període es troba a la Memòria del 1985 —té el 12,4% del seu capital—, que va augmentant en valors absoluts en prendre part en les successives ampliacions de capital de l’empresa, i en valors relatius, pel que fa als quals passarà a ser del 14,5% el 1987. El 1988 quasi duplicarà aquesta participació per compra de nous paquets que li donen el 28,2% de capital, convertit en el 30,3% el 1989.

La Caixa participarà igualment en altres autopistes catalanes, com la que cobreix el trajecte Terrassa-Manresa —el 12,5% del capital el 1989— o en l’obra del Túnel del Cadí —28,4% del capital aquell mateix any—.

La compra d’accions de Catalana de Gas el 1988, que continuarà durant l’any següent, donarà una participació del 23,6% a la veterana empresa barcelonina.

Immobles

La Caixa de Luño Peña no informava sobre el contingut de la inversió immobiliària. Aquesta era molt important, vist el volum de la inversió, però poca cosa més se’n coneixia. La Memòria del 1976, la primera que es publica de la nova etapa, informa per primera vegada que la Caixa és propietària de 21 710 habitatges i 2 719 locals de negoci.

De forma immediata, la nova direcció de la Caixa encarregà al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya un estudi sobre el valor estimat en venda d’aquest patrimoni immobiliari. El seu valor comptable, segons els balanços, era de 40 983 milions de pessetes. El seu valor en venda serà, segons el Col·legi d’Arquitectes, de 58 839 milions, segons carta de 20 de febrer de 1979. Hi havia, per tant, una plusvàlua de prop de 18 000 milions de pessetes. La Caixa, acollint-se a les facilitats donades pel Decret de 25 d’agost de 1978 revaluarà els seus immobles en 13 782 milions de pessetes, un fet que permetrà incrementar sensiblement les reserves de l’entitat.

El 1983 els habitatges de propietat eren 23 054 i els locals comercials 2 933. La major part d’uns i altres estaven llogats. El 1984 es posaren a la venda 17 000 pisos, d’acord amb els preus actualitzats i amb el seu valor en el balanç. Al final del 1985 se n’havien venut 6 000. El 1989 l’immobilitzat en renda està format per 11 662 habitatges —dels quals la meitat era de protecció oficial— i per 3 624 locals de negoci.

Obra social

Aplicacions de l’excedent a l’obra social.

Distribució obra social (1989).

El Decret de 27 d’agost de 1977 precisà que les caixes havien de destinar la totalitat dels excedents que no haguessin de passar a reserves al finançament d’obres socials pròpies o en col·laboració. La primera obligació d’una caixa era el manteniment de fons propis adequats. El segon, el compliment del seu objectiu social.

Els primers tres anys d’aquest període, la Caixa va haver de dedicar la major part de l’excedent a la creació de fons propis. Amb la millora del coeficient de garantia, l’aplicació a obra social augmentarà i s’estabilitzarà en el 50% del total de l’excedent net, tal com es veu en aquest quadre:

Centres de l’obra social (1989).

La nova direcció de la Caixa introduirà canvis de consideració en la que havia estat l’obra de la Caixa de Francesc Moragas, mantinguda sense innovació ni renovació per la Caixa d’Enrique Luño Peña.

D’acord amb la nova regulació dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis, la seva obra social quedarà sotmesa a una Comissió d’Obres Socials, nomenada per l’Assemblea General. Però aquesta comissió estarà presidida pel president de la Caixa i dirigida pel seu director general, de manera que l’obra social s’organitza de la mateixa manera que l’entitat.

La Clínica de Santa Madrona concentrarà des del 1977 tota l’activitat hospitalària de la Caixa. L’Obra Antituberculosa ha perdut, sortosament, la seva importància, des de r aparició dels antibiòtics. Els Dispensaris blancs seran transferits a la clínica mencionada. Una institució nova serà el Centre de Litiasi Renal a Barcelona.

Servei de microteca de la biblioteca de Santa Perpètua de Mogoda (Memòria, 1987).

L’obra social mantindrà els homenatges a la vellesa, però incidint més en la creació de centres per a jubilats i les Associacions de Persones Grans —esplais—. L’establiment de Torrebonica —al terme de Terrassa— serà el Centre Social Verge de Montserrat, destinat a residència per a ancians. Integrarà igualment els serveis d’ajut a minusvàlids, com s’havia fet a l’Empar de Santa Llúcia i l’Escola de Sords. Aquestes obres, així com la impremta Braille, a Barcelona, l’Institut de Rehabilitació Física (Barcelona), i l’Institut Esperança, destinat a acollir nens i joves subnormals, es concentraran al Centre Psico-pedagògic per a l’Educació del Deficient Sensorial. L’Institut Esperança era obra social de l’absorbida Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Lleida.

El 1988 s’inaugurà un Centre d’Iniciatives i d’Experimentació per a Joves, destinat a divulgar les noves tecnologies entre el jovent.

L’Obra Infantil mantindrà el centre escolar de la Verneda, la Casa Bressol de Llucmajor i les Colònies Infantils de la Llar de l’Àngel de la Guarda, a Tiana.

L’Obra Agrícola es mantindrà amb la Colònia Agrícola de Torrebonica i programes d’assessorament i formació als agricultors.

Museu de la Ciència de Barcelona (Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona).

Però l’obra que anirà agafant més volada és la cultural, que serà aviat la principal destinatària dels fons rebuts per l’obra social. Les institucions bàsiques havien estat les biblioteques, que eren 89 l’any 1975 i que aviat superaran el centenar. Ara el protagonisme recaurà en el Museu de la Ciència, els centres culturals, les sales d’exposicions, les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger i les publicacions culturals.

El 1981 s’inaugurà a Barcelona el Museu de la Ciència, una peça important en l’obra social de la Caixa. El 1983 serà el Centre Cultural a Barcelona, que s’afegirà al Cercle Cultural a Granollers i a dues sales d’exposicions: una a Madrid i l’altra a Barcelona. Aquests centres permetran realitzar concerts de música, exposicions d’arts plàstiques, conferències i cursos de tota mena.

El 1983 es creà la Fundació Caixa de Pensions, dependent en la seva totalitat de la Caixa, a la qual es traspassarà progressivament la responsabilitat i l’administració de la majoria de centres i serveis que formen l’obra social. El Patronat de la Fundació estarà presidit pel president de la Caixa, mentre que la vicepresidència és ocupada pel director general.

Evolució de les principals partides del balanç (en milions de pessetes).

La Fundació centralitzarà primer l’obra cultural de la Caixa, la més important, distribuïda en quatre àmbits: Arts plàstiques, Divulgació científica —amb el Museu de la Ciència com a peça més important—, Temporada Música i Foment del Llibre i Biblioteques. El 1988 assumirà les activitats i instal·lacions de caràcter social, de manera que el 1989 quasi totes les obres patrocinades per la Caixa estaven integrades a la Fundació.

A continuació es presenta la llista de presidents de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis des de la seva fundació el 1904 fins al 1989:

Presidents

 1. 1904-1936 – Lluís Ferrer-Vidal i Soler
 2. 1936-1939 – Lluís Serrahima i Camín
 3. 1939-1941 – Josep Vidal-Ribas i Güell
 4. 1941-1972 – Miquel Mateu i Pla
 5. 1972-1980 – Narcís de Carreras i Guiteras
 6. 1980-1987 – Salvador Millet i Bel
 7. 1987- – Joan Antoni Samaranch i Torelló