Castell de Pira

El poble de Pira és situat al límit oriental del terme, al marge dret del riu d’Anguera. Cal dir que sobre els orígens de la dominicatura del castell i lloc de Pira, els documents que existeixen són suspectes. Un d’ells data de l’any 1067, en què el comte barceloní Berenguer Ramon II donà al comte Ermengol IV d’Urgell l’indret d’Apiera— junt amb Barberà i altres llocs—, perquè el colonitzés. Historiadors com LI. París i F. Soldevila consideraren fals aquest document, car en l’escriptura de donació Berenguer Ramon II s’intitula, a més de comte, regis de Barchinona, títol que no utilitzaren els...