Castell de Vilaclara (Palau del Vidre)

Una de les primeres notícies documentals d’aquest castell data del 1141, any en què n’era senyor Ponç Bernat de Vilaclara. Posteriorment, el 1291 hom sap que Jaume II de Mallorca infeudà les justícies provinents d’aquest castell a Guillem Puig d’Orfila. Un segle més tard, entre el 1395 i el 1397, Jordi de Sant Agustí era senyor de la fortalesa. El castell, de propietat particular, conserva encara alguns vestigis d’època medieval, tot i les transformacions que sofrí al segle passat. Es presenta com un quadrilàter sense torres d’angle, el qual no tenia obertures exteriors sinó només uns rengles d’espitlleres en les quatre cares, a nivell de cada pis. Vers l’angle oriental de la façana meridional sobresurt una torre quadrada, també amb espitlleres. Una ronda emmerletada —de la qual hom discerneix la traça—corona la fortalesa, que segurament era rodejada d’un vall, amb un pont llevadís al davant de la porta principal. El conjunt de la fortalesa, malgrat les reformes, suggereix una datació de la darreria del segle XII.