Vila i castell de Vivers

La vila de Vivers s’esmenta per primera vegada en la documentació l’any 987, en què els germans Servusdei, prevere, Arnau i Heribert, donaren a l’abadia de Santa Maria d’Arles el seu alou de Pladecorts (Planicurtis), situat al territori de Vivers i de Laccendo (o Laccerto); aquesta delimitació incloïa des de Riba alta fins al territori de Castellàs i el Tec. Consta, d’altra banda, que l’esmentat alou havia estat propietat d’una dona dita Énvio i que els havia estat adjudicat per una sentència judicial.

Tot el territori delimitat és una vasta àrea que correspon a la part meridional de l...