Els pobles africans

L’Àfrica no és tan sols, com diuen els paleontòlegs, el bressol de la humanitat (vegeu el mapa 6), sinó també, com recorden els historiadors, els lingüistes i els antropòlegs, un extraordinari mosaic fet de pobles i cultures diferents. Aquesta gran diversitat ha plantejat molts problemes a l’hora de voler reduir-la a conjunts més o menys homogenis que en permetin una visió que vagi més enllà de les simples divisions geogràfiques (l’Àfrica occidental, l’Àfrica equatorial, etc.). Cal dir que les diferents temptatives (Frobenius i Ankermann, Herskovits, Baumann i Westermann, Maquet i...