La formació de les regions naturals

La distribució actual de terres i mars a la Terra és només una fotografia instantània, un fotograma d’una pel·lícula que s’està desenvolupant gairebé des de l’inici de la formació del planeta, i que seguirà en el futur, a un ritme molt lent, però susceptible d’ésser avaluat. Mentre que aviat farà un segle que Alfred Wegener va proposar la seva teoria de la deriva continental, fins els anys seixanta del segle XX no es va comprendre quin era el mecanisme subjacent d’aquest moviment dels continents.

L’escorça terrestre o litosfera està dividida en una sèrie de plaques, de...