La biodiversitat

La biodiversitat o diversitat biològica és un concepte que abasta alhora la riquesa i varietat d’espècies d’éssers vius, però també la riquesa biològica considerada des d’altres escales, des de la genètica (la variabilitat genètica dins d’una espècie), passant per la taxonòmica (diferents categories immediatament per sota o per sobre de l’espècie), fins a la geogràfica (àrees geogràfiques diferents que contenen nombres d’espècies també diferents). La biodiversitat seria el “diccionari” de la natura, el compendi exhaustiu de tots els components de la flora o fauna d’una...