La diversitat natural

La diversitat del món queda ja ben palesa si es tenen només en compte els elements i factors de la natura. La combinació de les diverses característiques físiques i biogeogràfiques configura àrees ben contrastades que es poden anomenar regions naturals. En la definició d’aquestes àrees hi tenen un paper fonamental cinc grups d’elements: el relleu, el clima, les aigües, els sòls i la vegetació natural. Cada grup reuneix fets i aspectes ben diferents. En el relleu, per exemple, es poden distingir els materials geològics, els moviments tectònics soferts (elevacions, enfonsaments...