La flora i la vegetació de les boscanes decídues

La dominància de l’estrat arbori

Totes les boscanes decídues tenen una flora i una vegetació similars i, dins d’un cert marge de variació, comparteixen una mateixa estructura. En estat natural, aquesta estructura comporta un cert nombre d’estrats: al capdamunt, un estrat de grans arbres, els veritables protagonistes de les boscanes; ocasionalment, un estrat d’arbres petits o mitjans; per sota dels arbres, un estrat arbustiu que conforma el sotabosc, i, en darrer lloc, un estrat herbaci integrat generalment per una multitud de petites plantes anuals. També hi pot haver, però no sempre, un...