La vida en rius i llacs de la tundra

L’abundància i la diversitat de les masses d’aigua

El règim hídric de la tundra és determinat per la pluviositat relativament baixa: no supera els 300-400 mm anuals. N’hi ha prou, però, per a determinar un excés d’humitat a causa de la brevetat de l’estiu i la quasi nul·la evaporació. Un altre factor important és la presència del permafrost, el qual aïlla els llits dels llacs i els rius dels nivells inferiors i impedeix tant la seva alimentació per les aigües subterrànies, com la de capes freàtiques a partir dels mateixos rius i llacs.

Els llacs i els estanys continentals

L’evaporació...