Bibliografia general referent al romànic del Vallès

  1. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52
  2. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (“Biografies catalanes. Sèrie històrica”, núm. 1), Barcelona 1965
  3. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1969
  4. Abadal i de Vinyals, Ramon d’: La pre-Catalunya (segles VIII-XI), dins Història dels catalans (dir. F. Soldevila), ed. Ariel, Barcelona 1970, pàgs. 601-991
  5. Adell i Gisbert, Joan-Albert: Notes entorn de Santa Fe dels...