Castell de la Pineda (Vila-Seca de Solcina)

Hom disposa d’escasses noticies d’aquesta fortalesa, de la qual es desconeix l’emplaçament. Una de les primeres mencions data de l’any 1211, quan Guillem de Tarragona, amb el consentiment del rei Pere i de Catalunya-Aragó, va fer donació, en condomini, de la jurisdicció que li pertanyia dels llocs i castells de Salou, la Pineda i Alió a l’arquebisbe Ramon de Rocabertí. Aquest prelat, l’any següent, va adquirir per 5 000 sous a Guillem de Tarragona els castells de Salou i la Pineda, i els cedí al paborde i al capítol de la seu de Tarragona. L’any 1230 Guillem de Tarragona llegà en testament el...