Castell de Ribagorça (Tor-la-ribera)

Segons la hipòtesi d’Abad y Lasierra, aquest mític castell era emplaçat damunt la vila de Vallabriga. En la visita que l’erudit féu a Ovarra (1772), anà a visitar els voltants del monestir i “en lo alto de una colina al poniente de dicha iglesia se hallan vestigios del antiguo castro Ripacurciense de que hablan sus escrituras”. Tanmateix, aquesta localització es contradiu amb les informacions instrumentals, puix que tant els falsos d’Ovarra com la donació de la comtessa Toda (1004) donen els següents termenals de la valle Ripacurcense. des del Grau d’Ares (N) fins al Grau de Sant Cristòfol (S...